Con người 8020 bchín yếu tố cốt lõi của thành công 8020 trong công việc richard koch; thiên kim, anh thy dịch pdf

Tài liệu YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ THÀNH CÔNG pptx

Tài liệu YẾU TỐ CỐT LÕI ĐỂ THÀNH CÔNG pptx
... người địa phương -đề phòng,lo xa -coi thành công tín ngưỡng -mạnh dạn chiến thắng -vật lộn thành công -hiểu chiến thắng -cần bồi dưỡng cá tính hoàn thiện -khiêm tốn -tiếp thu ý kiến -kiềm chế Giữ ... -dũng cảm để đoán -cứng rắn để đoán -cứng rắn đẻ kiên trì không đổi -kinh doanh phù hợp với -tính toán vốn riêng -Không lên bỏ qua mối quan hệ cũ -học kinh nghiệm người thành công -để chỗ rút ... lẫn tài J KẾT HỢP Giải xung đột với người hợp tác Để vợ giúp bạn thành công Hợp tác kinh doanh làm quản lí Bạn bè không tin Luôn cảnh giác Trước hết làm việc với người quen Biến khách hàng thành...
 • 5
 • 182
 • 0

9 yếu tố cốt lõi của sự thành công

 9 yếu tố cốt lõi của sự thành công
... hai nhận hiïåu hâng àêìu àang lâ àưëi th ca Vâ àiïìu àố àậ tẩo cú hưåi tưët cho Plymouth Vâo nùm 199 6, doanh sưë bấn àûúåc ca hûúng liïåu Plymouth khưng àấng kïí, nhûng cấc nhâ rûúåu Plymouth vêỵn ... hưåi àêìu tû vâo cấc dûå ấn kinh doanh nhỗ nhûng siïu lúåi nhån Tûâ sau nùm 197 0, thûåc trẩng nây câng trúã nïn 2 39 “nống bỗng” hún Mùåc d chó mưåt phêìn nhỗ vưën thåc súã hûäu tû nhên, nhûng ... àưla Ngun l 80/20 àậ phấ vúä râng båc giûäa vưën àêìu tû vâ sûác tùng trûúãng kinh tïë Giûäa nùm 199 4-2000, hoẩt àưång sẫn xët úã Hoa K tùng 2,8% mưỵi nùm, nhiïìu hún trûúác àêy Trong àố, lơnh vûåc...
 • 30
 • 389
 • 4

4 yếu tố cốt lõi của sự thành công bền vững

4 yếu tố cốt lõi của sự thành công bền vững
... theo quan niệm bạn thành công vài hành động cụ thể Một số người mà Stevenson Nash vấn đạt đỉnh cao thành công họ cảm nhận hết niềm vui thoả mãn với yếu tố Nhưng dấu hiệu tốt, yếu tố tạo sắc thái ... người động lực đưa họ đến thành công góp phần tạo giá trị thành tựu 3 yếu tố lại phức tạp không Nếu lúc bạn cảm thấy hài lòng thoả mãn với sống, bạn phấn đấu để đạt thành công để làm gì? Một nguyên ... lòng với thân Thành công bền vững mang lại điều gì? Theo Stevenson, thành công thực mang lại hài lòng người ta: • Đạt mục đích: bạn có lấy cải, danh tiếng, quyền lực làm thước đo cho thành tích...
 • 6
 • 191
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 1 ppt

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 1 ppt
... ngìn lúåi nhån quan trổng 76 10 3 Sûã dng Einstein Tuín chổn nhên tâi 13 0 14 8 Sûã dng cưng ty hiïån tẩi ca bẩn Khai thấc cấc cưng ty khấc 1 79 211 10 Bẫo vïå ngìn vưën 11 Phất triïín Zigzag 233 253 ... trổng Juran, chuín àïën sưëng úã Nhêåt vâo nùm 19 5 4, àậ dẩy cấc nhâ quẫn trõ tẩi àêy cấch cẫi tiïën chêët lûúång vâ chûác nùng Tûâ nùm 19 5 7 àïën 19 8 9, Nhêåt lâ nûúác phất triïín nhanh hún bêët ... nhiïìu hún vúái cưng sûác đt hún Sú lûúåc lõch sûã ca ngun l 80/20 Nùm 1 897 , nhâ kinh tïë ngûúâi Vilfredo Pareto (18 4 8- 19 2 3) phất hiïån mưåt khn mêỵu thûúâng xun viïåc phên phưëi tâi sẫn hay...
 • 30
 • 107
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 2 pps

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 2 pps
... giúái hẩn bïn lïì ca nïìn kinh tïë 39 Nhûäng ngûúâi 80 /20 khưng phẫi lâ “chêu chêëu” Nhûäng ngûúâi 80 /20 khưng phẫi lâ nhûäng tưí-chûác-mưåt-ngûúâi Nhûäng ngûúâi 80 /20 cố hoâi bậo cao hún lâ àem bấn ... Hewlett-Packard vâ y ban Chiïën lûúåc Têåp àoân cho thêëy cấc cưng ty bûúác vâo danh sấch Fortune 50 – danh sấch 50 têåp àoân lúán nhêët nûúác M – tưëc àưå phất triïín ca hổ chêåm lẩi tûâ 9- 29 % mưåt ... rùçng ngun l 80/ 20 sệ thiïn vïì sûå têåp trung vâ kđch thûúác têåp àoân Tưi cng khưng trấnh khỗi giẫ àõnh nây Khi tưi xët bẫn cën Ngun l 80 /20 vâo nùm 199 7, cën sấch ấp dng ngun l 80 /20 cho cưng...
 • 30
 • 71
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 3 docx

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 3 docx
... Cûá mưỵi 100 loâi vêåt, 99 loâi àậ sưëng vâ àậ tuåt chng, chó côn lẩi mưåt loâi tưìn tẩi cho àïën ngây Àêy lâ mưåt mưëi quan hïå 99 /1 – mưỵi cêu chuån thânh cưng tưën àïën 99 bẫn nhấp L thuët k ... nùm 196 3 àậ phất triïín vúái t lïå phất triïín kếp hâng nùm vâo khoẫng 20% - mưåt k lc k diïåu sët gêìn 40 nùm qua Àưåt biïën thûá ba: Gen “nhên viïn cêëp thêëp” vâ “tû vêën M&A” Vâo nùm 198 3, ... thuët phc” Vâo thấng 1 1- 199 7, BBC Online àúâi Vâ hiïån àố lâ website thânh cưng nhêët bïn ngoâi nûúác M, vúái khoẫng 10 triïåu ngûúâi sûã dng trïn toân thïë giúái vâ khoẫng 30 0 triïåu trang in mưỵi...
 • 30
 • 103
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 4 ppt

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 4 ppt
... tưi àậ tòm sư - t-quan-trổng ca mònh: lâm viïåc dâi hún vâ phất triïín nhûäng khấch hâng c lïn têìm vốc cao hún Sư - t-quan-trổng trúã thânh sưë-nhiïìu-quan-trổng, vúái nhûäng 1 09 kïët quẫ m mận ... dûúái bïì mùåt cho àïën bẩn tòm àûúåc mưåt sư - t-quan-trổng Hậy xem xết khẫ nùng biïën chng thânh mưåt thânh cưng rûåc rúä Trong tòm kiïëm sư - t-quan-trổng nây, nhûäng gò chng ta àang lâm thûåc ... cng Khi chng tưi nhêån nhûäng ngûúâi trúå l tû vêën chđnh lâ sư - t-quan-trổng ca mònh, chng tưi àậ biïën hổ thânh sưë-nhiïìu-quan-trổng, lêìn àêìu tiïn lơnh vûåc ca chng tưi, xêy dûång mưåt kim...
 • 30
 • 74
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 5 ppsx

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 5 ppsx
... chó thu àûúåc tûâ 0-1 5% lúåi nhån trïn vưën thò bâ thu àûúåc àïën 5 0-6 5% Trong nhiïìu doanh nghiïåp nhỗ cố biïíu àưì lúåi nhån ngang bùçng hóåc gêìn nhû ngang bùçng vúái mûác 0 -5 % mưåt nùm, Rachel ... râng, chùèng hẩn nhû “nhốm ph nûä cưng chûác tûâ 254 5 tíi” hay “nhốm ph nûä thêëp hún 1,6m” Mưåt bùçng chûáng rộ nết ca sûå têåp trung vâo sư - t-quantrổng nây chđnh lâ nhûäng sưë Trong hêìu hïët ... nhêån àùåt thûác ùn ÚÃ nhûäng nhâ hâng bònh thûúâng, viïåc nây mêët khoẫng 1 0-1 5 pht Nhûng Belgo cố thïí giẫm xëng chó côn 2-3 pht Trong lơnh vûåc tû vêën, cấch tưët nhêët àïí cùỉt giẫm thúâi gian...
 • 30
 • 74
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 6 doc

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 6 doc
... mưåt thẩc sơ múái tưët nghiïåp tûâ viïån Cưng nghïå Massachusetts nùm 199 8 àûúåc trẫ lûúng nhiïìu hún 60 % so vúái nùm 199 4, mưåt chun gia cố 45 àïën 54 tíi nghïì thêåt sûå thêët bẩi chó kiïëm ... thûúâng Bẩn chó lâm viïåc cho mưåt ch - àố chđnh lâ bẫn thên bẩn… Khưng núå bẩn mưåt sûå nghiïåp cẫ - bẩn lâm ch nố nhû mưåt ngûúâi súã hûäu nhêët” Andy Grove – CEO - Têåp àoân Intel À êy lâ lc bẩn ... àïën hâng trùm hâng nghòn lêìn Ngay cẫ chó sưë IQ ca Einstein lâ khoẫng 20 0-3 00 thò tưë chêët kinh doanh mâ ưng thïí hiïån - nhûäng tûúãng khoa hổc vưën lâ “ngun vêåt liïåu” cho àúâi thuët tûúng...
 • 30
 • 166
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 7 pps

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 7 pps
... 2,1% nùm 198 8 lïn 8% Lúåi nhån nùm 198 5 lâ 6,6 triïåu bẫng nhûng sang àïën nùm 198 8 lâ 31 triïåu bẫng Paul vâ nhûäng ngûúâi àưìng sûå ca ưng mua cưng ty nây vúái giấ 97 triïåu bẫng 199 nhûng bấn ... cưng ty nây vúái giấ 97 triïåu bẫng 199 nhûng bấn lẩi cho Hillsdown - mưåt têåp àoân lúán - vúái giấ 310 triïåu bẫng vâo nùm 198 9 Ai àậ lâ ngûúâi tẩo giấ trõ nây? Chđnh Paul vâ nhûäng ngûúâi bẩn ... hònh hònh chốp ngûúåc - mưåt cêëu trc “phùèng” Lâ mưåt thânh viïn cố thêm niïn 18 nùm, nhûng cưí phêìn ca tưi chó gêëp àưi mưåt thânh viïn múái” Tấch khỗi BCG vâo nùm 1 97 0, Bill Bain theo àíi...
 • 30
 • 80
 • 0

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 9 docx

9 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA SỰ THÀNH CÔNG - 9 docx
... Minh ĐT: 93 162 89 - 93 16211 - 8465 595 - 8465 596 - 93 5 097 3 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn Website: http://www.nxbtre.com.vn CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 20 ngõ 91 , Nguyễn ... Kim - Anh Thy Chòu trách nhiệm xuất bản: Ts Quách Thu Nguyệt Biên tập: Thành Nam Bìa: Thùy Trinh Sửa in: Phạm Nguyễn Kỹ thuật vi tính: Mai Khanh NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 161B Lý Chính Thắng - Quận - Thành ... rưång khấi niïåm nây, múã cûãa mưåt Wal-Mart àng nghơa àêìu tiïn tẩi Rogers, Arkansas, vâo thấng 7- 196 2, vúái nhûäng têëm bẫng hiïåu lúán: “Ln ln giấ rễ - Ln ln” Sam àậ tòm giai àoẩn phất triïín...
 • 25
 • 194
 • 0

Yếu tố số một của thành công: Kiên trì pptx

Yếu tố số một của thành công: Kiên trì pptx
... may thay, tiêu cực lại có tác dụng tốt sàng lọc Những người yếu công lực bỏ cuộc, người công lực cao thâm vượt qua Đó lý xã hội số người thành công số đông không thành công Để chấm dứt xin để lại ... sống không vươn lên Họ nói hoàn cảnh họ khó khăn có không hai giới hoàn cảnh khó khăn Chúng ta thấy có người hai tay hai chân mà sống vui sống mạnh lại vòng vòng giới dạy cho người sống vui sống ... tiêu cực từ mình, từ hoàn cảnh, từ người khác, 100 người may có người Đó lý số người thành công xã hội thường Kiên trì vượt qua tiêu cực từ * Rất nhiều người ngượng ngùng nghi ngờ Ngượng ngùng...
 • 7
 • 157
 • 0

Xem thêm