Slide bài giảng Lập Trình Cơ Sở

Slide bài giảng lập trình Web ASP

Slide bài giảng lập trình Web ASP
... Connectivety ) Mã ASP thường thi hành Server Mã tạo trang HTML gởi qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa mã lập trình gởi đến Client Kòch Client bao hàm trang ASP, không ... vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Lập trình với ASP Một trang ASP thường có phần: Dữ liệu văn (Text) Thẻ HTML Mã Client – Side ( ) Mã chương trình ASP: Ví dụ ... máy khách gởi mã viết kòch thật đến trình duyệt Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mong thi hành kòch bên trình duyệt Thi hành kòch chiếm thời gian CPU trình duyệt thay thời gian CPU máy phục...
 • 35
 • 1,265
 • 25

Slide bài giảng lập trình C++

Slide bài giảng lập trình C++
... học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Số đơn vị học trình: Kiến thức tiên quyết: Lập trình Nội dung chính:   Truyền đạt khái niệm, nguyên lý Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) Minh họa lập trình ... Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Phụ lục Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học C Giới Thiệu ... Minh họa lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ C++ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học C Giới Thiệu Tổng Quan  Giáo trình chính: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Thạc sĩ Trương Văn Chí Công Mục lục...
 • 15
 • 547
 • 7

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 1)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 1)
... nhập xuất Cách đặt tên Chương Trình C++ Đầu Tiên    Hello.cpp Sử dụng trình soạn thảo Lưu định dạng Biên dịch Hello.cpp C++ Program C++ Program C++ TRANSLATOR C++ NATIVE COMPILER #include ... thương mại Các chuẩn ngôn ngữ C++ điều khiển ANSI ISO Chương Mở Đầu  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm chương trình C++  Nội dung     Viết biên dịch chương trình C++ Biến, hằng, thích, kiểu ... Lịch Sử Của C++   C++ dựa ngôn ngữ lập trình C C phát minh trước 1970 Dennis Ritchie  Ngôn  C++ phát minh Bijarne Stroustroup, bắt đầu năm 1979 ...
 • 10
 • 750
 • 24

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 3)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 3)
... while (biểu thức) lệnh; lệnh; while (biểu thức);  Lệnh for for (biểu thức1; biểu thức2; biểu thức3) lệnh; khởi tạo điều kiện dừng điều khiển lặp Sử dụng kiểu lệnh lặp để in số từ đến 9? Lệnh Nhảy...
 • 6
 • 512
 • 20

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 4)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 4)
... Factorial(n-1); } Chương Đối Số Mặc Định - Hàng Lệnh  Đối số mặc định  bỏ bớt gánh nặng phải định giá trị đối số cho tất tham số hàm  Đối số hàng lệnh  Có thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnh ... định nghĩa hàm  Tham số, đối số, phạm vi  Biến tự động, biến ghi, biến nội tuyến  Đối số mặc định, đối số hàng lệnh Chương Hàm Là Gì? Một phương thức để đóng gói trình tính toán  dễ dàng ... trữ ghi để tăng hiệu xuất chương trình  Ví dụ: for (register int i = 0; i < n; ++i) sum += i; Chương Hàm Nội Tuyến – Đệ Qui  Sử dụng hàm  Thuận lợi: chương trình dễ đọc, tăng khả sử dụng lại,...
 • 8
 • 489
 • 18

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 5)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 5)
... Con trỏ, tính toán trỏ, nhớ động  Con trỏ hàm, tham chiếu Chương Mảng  Mảng (array)  Gồm tập đối tượng kiểu xếp liên tiếp nhớ  Mỗi phần tử mảng xác định số biểu thị vị trí phần tử mảng  Phần ... delete ptr; delete [ ]str; } Chương Tham Chiếu Một tham chiếu (reference) biệt hiệu (alias) cho đối tượng  Ví dụ  double num1 = 3.14; double &num2 = num1;  1000 num1 3.14 num2 Ghi  Một tham ... chiếu tới Chương Truyền Bằng Trị - Con Trỏ Tham Chiếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 // Truyền trị (đối tượng) void Swap1 (int x, int y) { int temp = x; x = y; y = temp; } // Truyền địa (con trỏ) void...
 • 10
 • 453
 • 22

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 6)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 6)
... hình (polymorphism) 6.7 Đối Tượng (Object) Đối tượng chìa khóa để hiểu kỹ thuật hướng đối tượng  Trong hệ thống hướng đối tượng, thứ đối tượng  Viết chương trình hướng đối tượng nghĩa xây dựng ... dựa kiến trúc lớp đối tượng Quá trình tiến hóa OOP Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Sự trừu tượng hóa liệu Lập trình hướng đối tượng 6.3 Tại Sao Tiếp Cận Hướng Đối Tượng?   Loại bỏ thiếu ... Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented Programming)  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng  Nội dung  Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp  Thuộc tính...
 • 22
 • 510
 • 10

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 7)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 7)
... viên đối tượng lớp Mảng đối tượng Phạm vi lớp Cấu trúc (structure) hợp (union) Các trường bit Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học C Chương Khái niệm lớp  Lớp: kiểu liệu trừu tượng Đặc tả đối tượng ... strObj, listObj}; ObjType type; // kiểu đối tượng Value val; // giá trị đối tượng // }; Kích thước Value bytes = sizeof(double) 31 Các trường bit  Điều khiển đối tượng mức bit VD: Truy xuất bit header ... thông qua danh sách khởi tạo thành viên 20 Thành viên Hằng đối tượng: không thay đổi giá trị  Hàm thành viên hằng:    Được phép gọi đối tượng Không thay đổi giá trị liệu thành viên class Set...
 • 32
 • 476
 • 8

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 8)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 8)
... nghĩa new & delete  Hàm new delete mặc định ngôn ngữ: Nếu đối tượng kích thước nhỏ, gây nhiều khối nhỏ => chậm  Không đáng kể đối tượng có kích thước lớn   => Toán tử new delete tái định ... GetTime(h, m, s); // Gọi hàm ??? } Có thể dùng đối số mặc định Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học C Chương Tái định nghĩa toán tử Định nghĩa phép toán đối tượng  Các phép toán tái định nghĩa:  Đơn ... Được định nghĩa sẵn ngôn ngữ: VD: Point p1(10,20); Point p2 = p1;  Sẽ gây lỗi (kết SAI) bên đối tượng có thành phần liệu trỏ trỏ VD: Matrix m(5,6); Matrix n = m; Lỗi xảy khởi tạo ngầm cách gán...
 • 18
 • 308
 • 8

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 9)

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ (chương 9)
... 12 Chương Chuyển kiểu  Có sẵn phép chuyển kiểu không tường minh:   Đối tượng lớp cha = Đối tượng lớp con; Áp dụng cho đối tượng, tham chiếu trỏ Menu Window Window Window  m(n, bounds); win ... Chương Hàm xây dựng hàm hủy  Trong thừa kế, khởi tạo đối tượng:    Hàm xây dựng lớp cha gọi trước Sau hàm xây dựng lớp Trong thừa kế, hủy bỏ đối tượng:   Hàm hủy lớp gọi trước Sau hàm hủy lớp ... OptionList data members Window data members Menu data members Không thực phép gán ngược:  Đối tượng lớp = Đối tượng lớp cha; // SAI Nếu muốn thực phải tự định nghĩa phép ép kiểu class Menu : public...
 • 24
 • 402
 • 6

Bài giảng Lập trình bản

Bài giảng Lập trình cơ bản
... ngôn ngữ lập trình khác, VBScript cho phép người dùng định nghĩa sử dụng thủ tục, hàm Nhờ chương trình chia thành module nhỏ tạo nên cấu trúc lập trình sáng sủa (phương pháp chia để trị) Trình bày: ... Trình bày: Trịnh Cao Cườ ng - DTNT BY       Câu lệnh response.write cho phép hiển thị chuỗi trang web Chú thích lập trình ASP viết sau dấu nháy đơn ‘ Mã lập trình ASP ...
 • 100
 • 235
 • 0

Bài giảng Giáo trình sở dữ liệu PGS-TS vũ đức thi

Bài giảng Giáo trình cơ sở dữ liệu PGS-TS vũ đức thi
... thức sở liệu, mà cụ thể sở liệu quan hệ Trong chương này, trình bày khái niệm sở liệu quan hệ, thuật toán thi t kế chúng Chương trình bày kiến thức liên quan đến dạng chuẩn Chương giới thi u ... chương trình bày ứng dụng sở liệu vào thực tiễn Trong chương nêu số ứng dụng sở liệu hệ quản trị sở liệu có Trong có vấn đề liên quan đến thực thể, khoá, dạng chuẩn hệ quản trị sở liệu Chương trình ... liệu (fild) Một sở liệu hệ thống file liệu, file có cấu trúc ghi khác nhau, mặt nội dung có quan hệ với Một hệ quản trị sở liệu hệ thống quản lí điều hành file liệu Nói chung hệ quản trị sở liệu...
 • 178
 • 425
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ - Bài 1: Lập trình sở doc

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ - Bài 1: Lập trình cơ sở doc
... khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 4: Lập trình tổng quát Mục đích thực hành Cho học viên luyện tập phương pháp lập trình tổng quát, qua nắm vững kỹ thuật như: ... khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 2: Lập trình hướng đối tượng: Lớp chồng toán tử Mục đích thực hành Học viên biết cách xây dựng cấu trúc liệu tiêu biểu ... Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 3: Dẫn xuất lớp chế đa xạ Mục đích thực hành Học viên hiểu sâu chế thừa kế đa xạ dẫn xuất lớp, qua nắm vững...
 • 6
 • 394
 • 2

Bài giảng Lập trình bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

Bài giảng Lập trình cơ bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT
... phương pháp luận lập trình (ví dụ lập trình có cấu trúc, lập trình logic, lập trình hướng đối tượng, lập trình theo mẫu, lập trình trực quan)  Các phương pháp luận thể ngôn ngữ lập trình cụ thể ... vực nghiên cứu CNTT Giới thiệu chung CNTT Thảo luận  Kể ứng dụng CNTT mà bạn thấy sống hang ngày  Ứng dụng CNTT lĩnh vực giáo dục học tập Đại học nói chung Giới thiệu chung CNTT Câu hỏi ôn ... toán Giới thiệu chung CNTT Ngôn ngữ lập trình, phương pháp lập trình chương trình dịch  Đã có thời kỳ sôi động suốt thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 người ta quan tâm đến khả hiệu ngôn ngữ lập trình...
 • 49
 • 1,020
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lập trình cơ bảnslide bài giảng lập trình javabài tập lập trình cơ sở dữ liệuslide bài giảng lập trình hướng đối tượngslide bài giảng lập trình trên thiết bị di đồngkbai tap lap trinh co so du lieu voi cslide bài giảng lập trình cslide bài giảng lập trình hướng đối tượng c chương 7một số bài tập lập trình cơ bảnbài giảng lập trình android view và các điều khiển cơ bảnslide bài giảng lập hồ sơ lưu trữlập trình cơ sở dữ liệu với ado net giảng viên hồ hoàn kiếmbài giảng lập trìnhbài giảng lập trình mạnglập trình cơ sở dữ liệuufngon ngu trung quoc26008Việt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lực04dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày naye15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh667483b 2014 2015 HK1 DHCQ4e2de 2014 2015 HK1 DHLTe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 2017Cổ đông và nhà đầu tưĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tưSinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xongHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ khôngCổ đông và nhà đầu tư 6f924TV T1Cổ đông và nhà đầu tư eb4fcTV T12Cổ đông và nhà đầu tư