Học tốt lịch sử 11 trương ngọc thơi

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12 TRƯƠNG NGỌC THƠI phần 1

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12  TRƯƠNG NGỌC THƠI phần 1
... mang 19 30 - 19 31 va 19 36 -19 39 Cac bai hpc kinh nghi^m dupe nit t u hai phong trao Cdu 11 Phan tich nhiing diem chung va nhiing net rieng aia phong trao Cach mgng 19 30 -19 31 va 19 36 -19 39 Cdu 12 ... duong 16 1 each mang Dang ta va Ho C h i Minh lanh dao nhan dan ta dau tranh 15 nam, qua cae Ian dien tap (19 30 - 19 31) (19 36 - 19 39) (19 39 - eb oo 19 45) Dae bi?t, Nh^t dao chinh Phap (9 - - 19 45), ... -19 45 den t h i n g 12 n a m 19 46 hi c h i n h p h u Phap ban Tam uac 14 - - 19 46, nhan n h u p n g t h e m cho Phap mot Thang lai ciia each mang Vict Nam thoi ki tie thang - 19 45 den 12 - 19 46...
 • 73
 • 948
 • 3

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12 TRƯƠNG NGỌC THƠI phần 2

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12  TRƯƠNG NGỌC THƠI phần 2
... 12 - 19 72, N i c h x a n phe c h u a n ke hoach m d cugc tap k i c h k h d n g q u a n bang m a y bay B 52 vao H a N g i va H a i P h d n g bSt d a u tir chieu t o i 18 den he't 29 - 12 - 19 72 ... laVi thu t u 20 01 - 20 05) Dai hoi V I (thang 12 -1986), Dai hpi V I I (thang - 1991), Dai hpi VIII (thang - 1996) va Dai Hpi IX (thang - 20 01) cua Dang ta de "sT^aJ hpi T u den 19 - 12 - la'n thii ... nam 1 925 cua D a n g Xa hoi Phap va bo phieu tan t h a n h gia nhap Quoc (1 925 ) T h a n g - 1 923 , N g u y e n Ai k co Nam 1 920 den n a m t r o n g N g h j quyet Dai hpi Ian t h u V I ( 12 - 1986)...
 • 74
 • 1,991
 • 1

luận văn Dạy tự học-Xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá kết quả tự học môn lịch sửtrường Trung học phổ thông (chương trình lịch sử thế giới lớp 11-Chương trình cơ bản)

luận văn Dạy tự học-Xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá kết quả tự học môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông (chương trình lịch sử thế giới lớp 11-Chương trình cơ bản)
... thng kim tra ỏnh giỏ nh kỡ (kim tra 15 phỳt, kim tra tit, gia kỡ ) Quy trỡnh kim tra ỏnh giỏ thng cú bc c bn sau: Xỏc nh mc ớch Xừy dng mc tiờu (chun) Xừy dng b cụng c (b cừu hi, tets kim tra) T ... mt quy trỡnh no cng u cú nguyờn tc riờng ca mỡnh, quy trỡnh dy t hc-kim tra nh giỏ kt qu t hc ca hc sinh cng khụng nm ngoi quy lut ú Sau ừy l mt s nguyờn tc c bn thc hin quy trỡnh dy t hc-kim tra ... nhng tiờu + Quy trỡnh kim tra- nh giỏ: Nguyn Th Minh Phng - K48 - SP S 15 Khoỏ lun tt nghip Theo t in ting vit thỡ quy trỡnh l trỡnh t phi tuừn theo tin hnh cụng vic no ú Quy trỡnh kim tra ỏnh giỏ...
 • 88
 • 501
 • 0

Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt lịch sử dân tộc lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học môn lịch sửtrường THPT

Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt lịch sử dân tộc lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học môn lịch sử ở trường THPT
... Năm học: "Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt lịch sử dân tộc lớp 12, góp phần nâng cao chất lợng dạy học trờng phổ thông" I Đặt vấn đề Trong giáo dục dân tộc nói chung, dân tộc Việt Nam ... quả. Vì chọn đề tài: Sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt Lịch sử dân tộc lớp 12 góp phần nâng cao chất lợng dạy học trờng phổ thông II giải vấn đề Cơ sở thực tiễn khoa học vấn đề - Đổi giáo dục vấn ... thực đợc hiệu phơng pháp dạy học trình giảng dạy khóa ngoại khóa Những biện pháp cụ thể trình sử dụng tài liệu văn học để dạy tốt Lịch sử Việt Nam lớp 12 THPT hành a Yêu cầu thực - Lịch sử Việt...
 • 22
 • 161
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn lịch sử tại Trường trung học phổ thông Mỹ Đức B – Hà Nội

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn lịch sử tại Trường trung học phổ thông Mỹ Đức B – Hà Nội
... học < /b> lựa chọn đề tài: Biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý < /b> hoạt < /b> động < /b> dạy < /b> học < /b> môn < /b> lịch < /b> sử < /b> Trường < /b> trung < /b> học < /b> phổ < /b> thông < /b> Mỹ < /b> Đức B Nội ” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý < /b> hoạt < /b> động < /b> dạy < /b> học < /b> môn < /b> lịch < /b> sử < /b> ... hoạt < /b> động < /b> dạy < /b> học < /b> thực trạng quản < /b> hoạt < /b> động < /b> dạy < /b> học < /b> môn < /b> lịch < /b> sử < /b> Trường < /b> THPT Mỹ < /b> Đức B Nội 5.3 Đề xuất biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý < /b> hoạt < /b> động < /b> dạy < /b> học < /b> môn < /b> lịch < /b> sử < /b> Trường < /b> THPT Mỹ < /b> Đức B Nội, theo ... Biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý < /b> hoạt < /b> động < /b> dạy < /b> học < /b> môn < /b> lịch < /b> sử < /b> Trường < /b> THPT Mỹ < /b> Đức B Nội Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG < /b> HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Vài nét lịch < /b> sử...
 • 123
 • 569
 • 3

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sửtrường phổ thông

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông
... đề sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Chuyên đề : Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử I/ Đặc điểm thực tế giảng dạy môn Lịch sử Lịch sử môn khoa ... lịch sử + Trong thực tế t tởng học sinh , trí phụ huynh học sinh xã hội coi môn lịch sử môn phụ, cần học thuộc nên để tâm học tìm hiểu lịch sử + Phơng tiện dạy học đồ dùng dạy học thiếu, tài liệu ... hiệu giảng dạy môn lịch sử phát huy khả sáng tạo học sinh xin đa vài biện pháp, ý kiến cá nhân để tham khảo góp ý II/ Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử Để nâng cao chất...
 • 8
 • 1,166
 • 5

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sửtrường THPT huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở trường THPT huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... THPT ca huyn Hu Lc 2.1.4.1.V c s vt cht ,trng lp ca cỏc trng THPT huyn hu lc Bng 2.1: Thống kê số trờng, số lớp học THPT giai đoạn 2007-2010 n v tớnh: Lp THPT THPT THPT THPT inh HuLc Nm hc THPT ... qun giỏo dc, qun trng hc, qun hot ng dy hc Cỏc tỏc gi ó dng lun ca qun trng hc Xụ Vit vo thc t nh trng Vit Nam, bc u t nn tng xõy dng trit qun giỏo dc, xõy dng lun qun ... ti qun hot ng dy hc, nhng qun hot ng dy hc mụn Lch s cỏc trng THPT huyn Hu Lc, tnh Thanh Hoỏ thỡ cha c tỏc gi no quan tõm 1.2 Mt s khỏi nim c bn 1.2.1 Qun lý; qun giỏo dc; quản nhà...
 • 103
 • 539
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Nguyễn Trường Tộ pptx

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Nguyễn Trường Tộ pptx
... NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC Giới thiệu Nguyễn Trường Tộ: Trước mối họa xâm lăng số nhà nho u em Thế canh tân Trình bày thơng tin ? nước làm gì? biết Nguyễn Trường Tộ: • ... hậu,thực cách làm 3.5 .Nguyễn Trường Tộ thuộc phe triều đâu?? ? Nguyễn TrườngTrường lên vua gọiđình ? Bản ý kiến Tộ trình sinh trần lên vua điều đạt sựđể triểnTộ đượcở ? Nguyễn phát để tốt gọi ... nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều ? Qua đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp nước phát triển khác 2 Nội dung đề nghị đổi đất nước Nguyễn Trường...
 • 11
 • 319
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Nguyễn Trường Tộ docx

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Nguyễn Trường Tộ docx
... NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC Giới thiệu Nguyễn Trường Tộ: Trước mối họa xâm lăng số nhà nho u em Thế canh tân Trình bày thơng tin ? nước làm gì? biết Nguyễn Trường Tộ: • ... hậu,thực cách làm 3.5 .Nguyễn Trường Tộ thuộc phe triều đâu?? ? Nguyễn TrườngTrường lên vua gọiđình ? Bản ý kiến Tộ trình sinh trần lên vua điều đạt sựđể triểnTộ đượcở ? Nguyễn phát để tốt gọi ... nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều ? Qua đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp nước phát triển khác 2 Nội dung đề nghị đổi đất nước Nguyễn Trường...
 • 11
 • 304
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Đường Trường Sơn ppt

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Đường Trường Sơn ppt
... Sn? (SGK trang 49) Cắm cờ chiến thắng đường Trường Sơn Cô chúc em có kiến thức bổ ích lịch sử học hôm Kt thỳc (SGK trang 49) Cõu 1: (Chn cõu ỳng) Đường Trường Sơn đời vào ngày: A 19 / / 1959 Đúng ... (Chn cõu ỳng nht) Đường Trường Sơn có tên gọi là: A Đường Hồ Chí Minh Đúng B Đường mòn Hồ Chí Minh Đúng C Câu A B Cm c Cm c Đúng Cõu 3: (Chn cõu ỳng nht) Vai trò đường Trường Sơn là: Đây tuyến ... ỏnh M Một đoạn đường Trường Sơn NHNG NẫT CHNH V NG TRNG SN - ng Trng Sn i vo ngy 19/5/1959 - ng Trng Sn cũn cú tờn gi l ng H Chớ Minh Cô chúc em có kiến thức bổ ích lịch sử học hôm NHNG TM...
 • 44
 • 615
 • 0

VẬN DỤNG LỒNG GHÉP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢM BỚT SỰ KHÔ KHAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

VẬN DỤNG LỒNG GHÉP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢM BỚT SỰ KHÔ KHAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... sử làm bớt khô khan học môn lòch sử Từ vấn đề đònh chọn đề tài “ VẬN DỤNG LỒNG GHÉP KIẾN THỨC LIÊN MƠN ĐỂ GIẢM BỚT SỰ KHƠ KHAN TRONG DẠY HỌC MƠN LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ” Vì làm để tạo ... lòch sử giảm tính khô khan kiện mà tạo không khí nhẹ nhàng tiết học giúp học sinh dễ nhớ nhớ lâu kiến thức mà thu nhận Để nâng cao hiệu sử dụng kiến thức văn học giảng dạy lòch sử phải vận dụng ... trên, để việc dạy học môn lòch sử đạt hiệu tốt hơn, mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học việc áp dụng phương pháp dạy học, việc sử dụng kiến thức liên môn...
 • 11
 • 4,067
 • 21

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sửtrường thpt

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt
... tri thức khoa học Khoa học thực trở thành khoa học Trình độ Thành tựu nghệ thuật ( toán học, vật lý học, sử học) phát Văn học - nghệ thuật phát triển rực triển văn rỡ hoá Tr n Th H i THPT Chuyờn ... a Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ph ơng Đông với chế độ phong kiến ph ơng Tây Nội dung so Chế độ phong kiến ph ơng sánh Đông Sử dụng đồ sắt, suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã Cơ sở ... Hồi giáo Là có tr ớc chế độ phong kiến tôn giáo có tr ớc chế độ phong kiến b Lập bảng so sánh lãnh địa với th nh thị trung đại Nội dung so Lãnh địa phong kiến sánh Th nh phần Lãnh chúa, nông nô...
 • 128
 • 686
 • 3

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sửtrường thpt

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt
... tri thức khoa học Khoa học thực trở thành khoa học Trình độ Thành tựu nghệ thuật ( toán học, vật lý học, sử học) phát Văn học - nghệ thuật phát triển rực triển văn rỡ hoá Tr n Th H i THPT Chuyờn ... a Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ph ơng Đông với chế độ phong kiến ph ơng Tây Nội dung so Chế độ phong kiến ph ơng sánh Đông Sử dụng đồ sắt, suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã Cơ sở ... Hồi giáo Là có tr ớc chế độ phong kiến tôn giáo có tr ớc chế độ phong kiến b Lập bảng so sánh lãnh địa với th nh thị trung đại Nội dung so Lãnh địa phong kiến sánh Th nh phần Lãnh chúa, nông nô...
 • 128
 • 276
 • 0

hình thành kỹ năng khai thác và sử dụng tài liệu trên internet cho học sinh trong học tập lịch sửtrường trung học phổ thông (vận dụng qua phần lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10, chương trình chuẩn

hình thành kỹ năng khai thác và sử dụng tài liệu trên internet cho học sinh trong học tập lịch sử ở trường trung học phổ thông (vận dụng qua phần lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10, chương trình chuẩn
... yếu trên, lựa chọn đề tài: Hình thành kỹ khai thác sử dụng tài liệu internet cho học sinh học tập lịch sử trường trung học phổ thông (Vận dụng qua phần Lịch sử giới cổ đại trung đại lớp 10, chương ... việc hình thành kỹ khai thác sử dụng tài liệu internet cho học sinh học tập môn Lịch sử trường Trung học phổ thông Chương 2: Một số biện pháp hình thành kỹ khai thác sử dụng tài liệu internet học ... tài liệu internet 50 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN INTERNET TRONG HỌC TẬP PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI (LỚP 10) TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ...
 • 112
 • 600
 • 3

sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn lịch sửtrường thcs

sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử ở trường thcs
... toàn phơng pháp dạy học cho phù hợp với tiết dạy, cha tích cực hoá hoạt động học sinh tạo điều kiện cho em suy nghĩ , chiếm lĩnh nắm vững kiến thức nh sử dụng phơng pháp dạy học thầy nói, trò ... hỏi Học sinh lời học cha có say mê môn học, số phận học sinh không chuẩn bị nhà, không làm tập đầy đủ , lớp em thiếu tập trung suy nghĩ Cho nên việc ghi nhớ kiện, tợng, nhân vật lịch sử yếu Học ... trung, ý học học sinh từ hoạt động Một số tiết học giáo viên nêu vài ba câu hỏi huy động số học sinh khá, giỏi trả lời, cha có câu hỏi giành cho đối tợng học sinh yếu Cho nên đối tợng học sinh...
 • 18
 • 1,321
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giúp học tốt lịch sửđể học tốt lịch sử 8để học tốt lịch sửsách để học tốt lịch sử 8cách học tốt lịch sử 12học tốt lịch sử lớp 12để học tốt lịch sử 10hoc tot lich su 8để học tốt lịch sử lớp 10làm sao để học tốt lịch sửđể học tốt lịch sử 6để học tốt lịch sử 12để học tốt lịch sử 9để học tốt lịch sử 7học tốt lịch sử lớp 8PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây