20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn sinh học

20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn hóa học

20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn hóa học
... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 ... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 ... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60733.pdf at Fri Mar 23 17:05:43 ICT 201 2...
 • 250
 • 414
 • 0

20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học cao đẳng môn sinh học

20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học cao đẳng môn sinh học
... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 ... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 ... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60734.pdf at Sat Aug 25 11:39:26 ICT 201 2...
 • 258
 • 526
 • 7

20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học cao đẳng môn vật lí

20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học cao đẳng môn vật lí
... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 ... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 ... ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2 127.0.0.1 downloaded 60735.pdf at Tue Jul 31 14:45:29 ICT 201 2...
 • 261
 • 369
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn: HOÁ HỌC, KHỐI A (Mã đề thi: 410)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn: HOÁ HỌC, KHỐI A (Mã đề thi: 410)
... nồng độ % cuả NaCl 1,138% Giá trị m ? A 140 gam B 120 gam C 100 gam D 160 gam ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: H A HỌC - KHỐI A, B (Mã đề thi 531) Thời gian làm bài: 90 ... kiện tiêu chuẩn) Khối lượng kim loại m gam A là: A 8,220 gam Ba 7,29 gam Al B 8,220 gam Ba 15,66 gam Al C 2,055 gam Ba 8,1 gam Al D 2,055 gam Ba 16,47 gam Al B Phần dành cho thí sinh chương trình ... phân biệt tất chất dãy h a chất dãy h a chất sau A Na 2O; K; Na; Al O3 ; Fe B Na; BaO; Al; Na O; Fe C BaO; Na; K O; Al; Al 2O3 D BaO; K; Al; Al O3 ; Fe Câu 7: H a tan m gam Mg vào lít dung dịch...
 • 29
 • 369
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tuyển sinh môn Sinh học docx

Đề thi trắc nghiệm tuyển sinh môn Sinh học docx
... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ĐA D C C A A B A D A A C B C A A ĐỀ : THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH Môn : SINH HỌC Thời gian làm : 90 phút Câu 1: Một cặp vợ chồng bình thường có người con, ... nhân tố sinh thái? A Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật B Quan hệ sinh vật nhân tố sinh thái quan hệ chiều: nhân tố sinh thái tác động lên sinh ... trình cacbon sinh A Quá trình phân giải mùn bã hữu đất B Quá trình tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C Quá trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái D Quá trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái...
 • 17
 • 181
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH VẬT LÝ NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 1 pot

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH VẬT LÝ NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 1 pot
... n  17 , MeV Biết số Avôgađrô NA = 6,02 .10 23mol -1 , độ lớn điện tích nguyên tố e = 1, 6 .1 0 -1 9C Năng lượng tỏa từ phản ứng tổng hợp gam heli A 4,24 .10 10J B 4,24 .10 11J C 6,20 .10 10J D 4,24 .10 12J Câu ... nguyên tử hiđrô hấp thụ A 10 ,2eV B 9,5eV C 8 ,12 eV D 12 ,1eV Câu 32: Cho số Plăng h = 6,625 .1 0-3 4Js; tốc độ ánh sáng chân không c = 3 .10 8m/s; độ lớn điện tích electron e = 1, 6 .1 0 -1 9C Công thoát êlectron ... Tần số dòng điện mạch A 50Hz B 60Hz C 50 Hz D 10 0Hz Câu 47: Công suất phát xạ Mặt Trời 3,9 .10 26W Hỏi khối lượng Mặt Trời giảm kg? Cho c = 3 .10 8m/s A 3 ,12 .10 13kg B 0,78 .10 13kg C 4,68 .10 21kg D 1, 56 .10 13...
 • 20
 • 187
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH VẬT LÝ NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 2 ppsx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH VẬT LÝ NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 2 ppsx
... riêng hạt nhân D 18,4% 23 5 92 U 7,6MeV; khối lượng nôtrôn prôtôn 1,00867u; 1,00 728 u; 1u = 931,5 MeV/c Khối lượng hạt nhân 23 5 92 U A 23 5,000u B 23 4,992u C 23 4, 129 u D 23 8, 822 u Câu 40: Khi “nhiên ... B D 20 A 35 C 50 A B 21 C 36 D 51 D D 22 D 37 D 52 B A 23 D 38 B 53 A A 24 A 39 B 54 D 10 B 25 D 40 A 55 A 11 D 26 C 41 D 56 D 12 A 27 B 42 A 57 A 13 A 28 C 43 B 58 C 14 B 29 A 44 C 59 B 15 B ... Câu 35: Một hạt nhân 23 5 92 U bị phân hạch lò phản ứng tỏa lượng trung bình 20 0MeV Nếu phân hạch 1kg 23 5 92 U lượng tỏa A 9,81.1 026 MeV B 6, 02. 1 026 MeV C 5, 12. 1 026 MeV D 6, 62. 1 026 MeV Câu 36: Quá trình...
 • 20
 • 258
 • 0

bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng anh- ôn đại học tiếng anh 2010

bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng anh- ôn đại học tiếng anh 2010
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
 • 30
 • 1,054
 • 5

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SẢN KHOA Y4, ĐẠI HỌC Y TÂY NGUYÊN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SẢN KHOA Y4, ĐẠI HỌC Y TÂY NGUYÊN
... sau sinh ng y rốn ướt da bụng xung quanh chân rốn t y đỏ người nhà bế đến gặp bạn bạn khuyên họ bế bé đến khoa sau đ y: a.phòng dưỡng nhi sơ sinh khoa sản b .khoa nhi c .khoa ngoại d .khoa nhiễm ... d y rốn b.nhau bong non c.thuyên tắc ôi & nhiễm trùng ối d.phù bánh 34.chọn câu sai nguyên nhân dẫn đến ngang có phần phụ: a ,thi u ôi b.đa ối c.nhau tiền đạo d.d y rốn ngắn 35 .nguyên nhân g y ... tháng thai kỳ nguyên nhân g y xuất huyết âm đạo phổ biến : a.nhau tiền đạo b.nhau bong non c.vỡ TC d.s y thai e.thai trứng f.thai chết lưu 49.tiền sử sản khoa sản phụ có lần s y thai tự nhiên,3...
 • 34
 • 2,211
 • 1

ĐỀ 1 : THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH Môn : ANH VĂN pptx

ĐỀ 1 : THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH Môn : ANH VĂN pptx
... favorable ĐÁP ÁN ANH VĂN ĐỀ I 1b 11 d 21b 31c 41b 51a 61d 71c 2a 12 b 22b 32b 42c 52c 62a 72c 3b 13 a 23d 33c 43b 53c 63c 73a 4a 14 c 24a 34d 44b 54c 64c 74c 5d 15 b 25d 35b 45b 55c 65c 75b 6c 16 a 26c 36b ... 7d 17 c 27d 37a 47d 57d 67b 77c 8c 18 c 28c 38b 48b 58a 68a 78b 9b 19 a 29c 39b 49c 59b 69c 79a 10 b 20a 30c 40c 50c 60c 70a 80b =========================== ĐỀ : THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH Môn : ANH ... 69 D 10 C 30 B 50 A 70 B 11 D 31 B 51 B 71 B 12 D 32 A 52 C 72 C 13 B 33 A 53 D 73 A 14 A 34 D 54 B 74 C 15 B 35 B 55 A 75 A 16 C 36 C 56 B 76 B 17 A 37 D 57 A 77 C 18 C 38 D 58 C 78 D 19 D 39...
 • 27
 • 347
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tuyển dụng nhân viên tiếp thị

 Đề thi trắc nghiệm tuyển dụng nhân viên tiếp thị
... 12,5% e 23 e 5/40 15 Một hộp kẹo chia cho người dư viên, chia cho người dư viên Hỏi hộp kẹo có viên? a 16 viên b 17 viên c 18 viên d 19 viên đ 20 viên III KIẾN THỨC VĂN HOÁ – XÃ HỘI (8 câu) Bài ... Chuyên viên Nhân - Hoạch đònh nguồn nhân lực - Tuyển dụng nhân - Đào tạo phát triển - Lương, thưởng phúc lợi - Đánh giá thành tích, đánh giá lực - Quan hệ nhân - Văn hoá doanh nghiệp - Ngân sách nhân ... Lệnh viết Câu hỏi nghiệp vụ dành cho Nhân viên Nhân Anh/ Chò trình bày tóm tắt nhiệm vụ công tác Quản trò nguồn nhân lực? Câu hỏi nghiệp vụ dành cho Nhân viên Marketing Một doanh nghiệp sản xuất...
 • 9
 • 4,507
 • 131

Xem thêm