ĐỀ CƯƠNG ôn tập CHƯƠNG sự điện LI

đề cương ôn tập chương 2 vật

đề cương ôn tập chương 2 vật lí
... A, tần số f =20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v=1,2m/s Hỏi S1, S2 có cực đại, cực tiểu giao thoa S1S2=18cm Số vân giao thoa nửa trường giao thoa: v=1,2m/s v S1S S1S f 18.10 2. 20 λ = N= →N= ... sóng vận tốc truyền sóng dây A λ = 40cm,v = 24 0m/s B λ = 20 cm,v = 120 m/s C λ = 20 cm,v = 24 0m/s D λ = 40cm,v = 120 m/s Câu 14:Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây ... 18.10 2. 20 λ = N= →N= = =3 với f =20 Hz f λ v 1, Nmax=? Số cực đại giao thoa khoảng S1S2 là: Nmax=2n+1=7 (kể S1, S2) Nmin=? Số cực tiểu giao thoa khoảng S1S2 là: Nmin=2n=6 Bài toán sóng dừng: (9, 10/49;...
 • 4
 • 223
 • 0

Đề cương ôn tập môn Khoa học, Lịch sử, Địa Lý cho học sinh lớp 5 theo chương trình đổi mới

Đề cương ôn tập môn Khoa học, Lịch sử, Địa Lý cho học sinh lớp 5 theo chương trình đổi mới
... biến đổi hoá học Câu 1: Nêu định nghĩa biến đổi hoá học? Phân biệt biến đổi hoá học biến đổi học? Cho ví dụ? - Sự biến đổi hoá học biến đổi từ chất thành chất khác - Sự biến đổi học biến đổi ... tính chất chất không thay đổi - Ví dụ: + Sự biến đổi hoá học: * Cho vôi sống vào nớc: Vôi sống thả vào nớc không giữ đợc tính chất nữa, bị biến đổi thành vôi dẻo quánh, kèm theo toả nhiệt * Xi ... thuốc diệt gián sinh sản ếch Câu 1: Nêu chu trình sinh sản ếch (vẽ sơ đồ viết) Trang 11 Phan Vn Tho Trng TH Hng Long Nm hc 2014-20 15 Ti liu ụn kin thc KHOA- S-A CHKII Lp Nm Chu trình sinh sản ếch:...
 • 28
 • 204
 • 0

Tài liệu Đề cương ôn tập chương II - HH 7

Tài liệu Đề cương ôn tập chương II - HH 7
... B Bài tập : 1)Cho ∆ ABC cân A Trên BC lấy D E cho BD = CE Kẻ DH ⊥ AB, EK ⊥ AC.CMR: a) ∆ ABD = ∆ ACE b) ... b)Tính độ dài AH ? c)Kẻ HD vng góc AB ( D € AB), kẻ HE vng góc với AC(E € AC) Chứng minh : DE//BC 7) Cho tam giác ABC , có AC < AB , M trung điểm BC, vẽ phân giác AD Từ M vẽ đường thẳng vng góc với ... Chứng minh : a/ Tam giác ABC vng A? b/ BA = BE c/ CH tia phân giác góc ACE ; d/ Tam giác BEC vng 17/ Cho ∆ AMN có AM < AN AM = 10 cm Kẻ AH ⊥ MN , MH = 6cm, HN= 15 cm Tính độ dài AH, AN 18/ Cho ∆...
 • 3
 • 275
 • 6

đề cương ôn tập cuối năm môn lịch sử lớp 4

đề cương ôn tập cuối năm môn lịch sử lớp 4
... luật mới, Bộ luật Gia Long Nội dung luật quy định: Những kẻ mu phản mu không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm bị xử lăng trì Ông, cha, con, cháu, anh, em kẻ từ 16 tuổi trở lên bị chém đầu Con trai ... tịch thu Câu 9: Kinh thành Huế quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật tuyệt đẹp Đây di sản văn hóa chứng tỏ tài hoa sáng tạo nhân dân ta, đợc UNESCO công nhận di sản văn hóa giới vào ngày 11- ... Long, mở đầu cho việc thống đất nớc Câu 7: - Về sách kinh tế: Quang Trung ban bố "Chiếu khuyến nông, lệnh cho dân bỏ làng quê phải trở quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang - Về văn hóa, giáo dục:...
 • 2
 • 3,466
 • 16

Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử văn minh thế giới

Đề cương ôn tập cuối kì môn Lịch sử văn minh thế giới
... gắn liền với dân tộc - Văn hóa hình thành xã hội Phương Đơng nơng nghiệp - Văn hóa phát triển đến trình độ trở thành văn minh b Văn minh: Văn minh giai đoạn phát triển cao văn hóa, trạng thái tiến ... xã hội - Văn minh có tính siêu dân tộc (quốc tế) - Những thành tựu văn minh xuất xã hội Phương Tây thị - Văn hóa có trước văn minh (lồi người xuất văn hóa xuất ) Tuy nhiên, có thành tựu văn hóa ... vực đời sống kinh tế, trị, xã hội, phong tục tập qn, văn học, ngơn ngữ… khối dân cư sống quanh Nên văn minh Phương Đơng văn minh sơng nước v Các văn minh Phương Đơng thời cổ đại hình thành đồng...
 • 30
 • 1,299
 • 48

tóm tắt đề cương ôn tập luyện thi môn lịch sử

tóm tắt đề cương ôn tập luyện thi môn lịch sử
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p *.L c lư ng tham gia: Công nhân nông dân g c c a cách m ng *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương *.Quan h qu c t Cách m ng ðông Dương m t...
 • 47
 • 3,485
 • 16

Đề cương ôn tập học kì 1 lịch sử

Đề cương ôn tập học kì 1 lịch sử
... thuận gió hòa” -Chôn người chết công cụ lao động đồ trang sức Có ý thức cộng đồng sâu sắc C©u 13 : Nhµ níc ¢u L¹c ®êi nh thÕ nµo? VÏ vµ m« t¶ tỉ chøc nhµ níc ¢u L¹c? - Năm 2 01 Thục phán phải buộc ... + ë ®Þa ph¬ng ®Êt níc chia lµm 15 bé, díi bé lµ chiỊng ch¹ - §øng ®Çu chiỊng ch¹ lµ bå chÝnh - Cha cã ph¸p lt, qu©n ®é tỉ chøc bé m¸y nhµ níc cßn ®¬n gi¶n C©u 12 : Đời sống vật chất tinh thần ... cao, gia ®×nh => ChÕ ®é phơ hƯ thay thÕ cho chÕ ®é mÉu hƯ, x· héi cã sù ph©n hãa giµu nghÌo C©u 11 : Níc V¨n Lang ®êi hoµn c¶nh nµo? Nãi râ sù thµnh lËp cđa c¸c nhµ níc V¨n Lang? H·y vÏ vµ m« t¶...
 • 4
 • 124
 • 0

Đề cương ôn tập lý thuyết môn lịch sử kinh tế

Đề cương ôn tập lý thuyết môn lịch sử kinh tế
... thực vận tải , xí nghiệp quy kinh tế chủ yếu diến đô mô lớn sử dụng máy móc kỹ thị , nông thôn kinh thuật tương đối đại -Các công ty người Pháp tế phong kiến lạc hậu Công Câu 12: Đánh giá tổng ... , biến đổi , kinh tế hành hóa tư 90% lại sống nông phát triển hướng vào thôn , mà nông thôn lại tầng phục vụ thị trường lớp có mức sống thấp nước , kinh tế tự xã hội -Đời sống công nhân cung ... Pháp đô hộ Việt Nam , kinh tế nước phải gánh chịu hậu nặng nề : kinh tế nông nghiệp lạc hậu , phụ thuộc chặt chẽ đế quốc Thực dân Pháp kìm hãm phát triển kinh tế nước không cho tiến lên chủ...
 • 43
 • 135
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập tốt NGHIỆP môn LỊCH sử ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập tốt NGHIỆP môn LỊCH sử ĐẢNG
... việc thành lập Đảng Đồng thời, Người thành công việc hợp tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 2: Vì Đảng cộng sản Việt Nam đời ngày 3/2/1930 tất yếu lịch sử? Ý nghĩa đời Đảng cộng sản ... thành đảng nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Thông qua cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vạch đường lối, phương hướng cho cách mạng Việt Nam ( cương lĩnh trị Đảng Cộng ... nặng nề, làm cho nhân dân lao động, trước hết nông dân bị phá sản, bần cùng, đồng thời đời số ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải để phục vụ thống trị khai thác thuộc...
 • 17
 • 1,430
 • 0

Đề cương ôn tập Chương 1, 2, 3

Đề cương ôn tập Chương 1, 2, 3
... d = 3U p ' A1 Dõy pha A1 Up B1 B3 ' ' B2 Ud A2 Trờng THPT Trần Hng Đạo A3 A2 Dõy pha Cỏch mc tam giỏc: A1 B3 ' B1 A3 A2 ' B2 A3 ' A1B3 Dõy pha ' B1B3 Dõy pha ' B1 ' Dõy pha A2 Dõy pha ' A3 ' ... thờng sử dụng công bất tính công suất cung cấp nhà máy thức kì công thức đó: công suất toả nhiệt đờng dây để xác định đại lợng P * Công suất cung cấp nhà máy: P = UI I = U phư P ơng * Công suất toả ... quang điện , nội dung thuyết lợng tử Câu 22 : Viết công thức tợng quang điện , giải đại lợng công thức Câu 23: Nêu tiên đề trạng thái dừng hệ tiên đề , nêu cấu tạo quang phổ vạch hiđrô , Dãy laiman,...
 • 20
 • 1,215
 • 4

De cưong ôn tập chương II( hay đầy đủ BT)

De cưong ôn tập chương II( hay đầy đủ BT)
... yên có khối lượng tối đa 50 kg mà không bò đứt Dùng sợi dây để kéo vật khác có khối lượng 45 kg lên cao theo phương thẳng đứng Gia tốc lớn vật có để dây không bò ®øt lµ bao nhiªu ? Lo¹i : Vật ... dài lò xo lúc treo vật m l = 31 cm Lấy g = 10 m/s2 Tính độ cứng k lò xo Lo¹i : Ph¶n lùc ®µn håi hay ¸p lùc(lùc nÐn, lùc ®Ì, lùc Ðp) VÝ dơ : Một vật có khối lượng m = 20kg đặt sàn thang máy Tính ... lªn vËt theo ®Þnh lt II Niu T¬n ( NÕu cã lùc ph©n tÝch th× sau ®ã viÕt l¹i ph¬ng tr×nh lùc vµ thay thÕ lùc ph©n tÝch ®ã cho lùc Êy lu«n) u r n u u ur u r u u r ur u r Fhl = ∑ F i = F1 + F2 +...
 • 5
 • 877
 • 5

Đề cương ôn tập chương 3(hình 8)

Đề cương ôn tập chương 3(hình 8)
... Yêu cầu: + Học sinh: nghiêm túc ôn tập theo đề cơng Làm đề cơng vào làm đề cơng + CMHS: ôn đốc, động viên, nhắc nhở em ôn tập theo đề cơng Chúc em học sinh ôn tập tốt! Biên soạn: Thầy Nguyễn ... Hệ thống đề cơng ôn tập hình học Bài 5: Cho tam giác ABC vuông A có AB=36cm; AC=48cm.Gọi M trung điểm BC Đờng thẳng vuông góc với BC M cắt đờng thẳng AC, AB theo ... Cho hình thang vuông ABCD (góc A=góc D=90 o) AB=6cm; CD=12cm; AD=17cm Trên cạnh AD, đặt đoạn AE=8cm Chứng minh góc BEC=90o Bài 8: Cho ABC vuông A, AC=4cm, BC=6cm Kẻ tia Cx vuông góc với BC (tia...
 • 2
 • 4,171
 • 86

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kỳ 2 lịch sử 11đề cương ôn tập học kì 2 lịch sử 11đề cương ôn tập tốt nghiệp môn lịch sửđề cương ôn tập tốt nghiệp môn lịch sử 12đề cương ôn tập học kì 1 lịch sử 10đề cương ôn tập học kỳ 1 lịch sử 7de cuong on tap hoc sinh gioi lich su 8đề cuong ôn tập học sinh gioi lich su 6đề cương ôn tập thpt 2015 môn lịch sửhuong dan đề cương ôn tập kiem tra môn lịch sử lớp 8 hk2de cuong on tap lop 6 mon lich suđề cương ôn tập kỹ thuật điệnđề cương ôn tập môn máy điệnđề cương ôn tập chương ii hình học 9đề cương ôn tập chương i hình học 9PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ