NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ NưỚC ĐỤC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NưỚC ĐỤC
... tác dụng hữu ích từ loài Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khả keo tụ protein từ hạt chùm ngây, ứng dụng việc xử nƣớc đục Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: hạt chùm ngây - Phạm vi nghiên ... bột protein chùm ngây sau li tâm đến việc sử nƣớc đục Mẫu nƣớc đục sau đƣợc xử theo tỉ lệ khối lƣợng bột protein chùm ngây sau li tâm Ảnh hƣởng pH đến xử nƣớc đục từ bột protein chùm ngây ... Lớp : 12SHH Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng protein hạt Chùm ngây xử nước đục Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ: - Nguyên liệu: hạt Chùm ngây - Hóa chất: dd NaCl, axeton - Dụng cụ: chiết soxhlet,...
 • 55
 • 334
 • 2

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PROTEIN TỪ HẠT CÂY CHÙM NGÂY

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PROTEIN TỪ HẠT CÂY CHÙM NGÂY
... chiết protein từ hạt chùm ngây nhƣ tính chất tuyệt vời Vì thế, đề tài Nghiên cứu chiết tách protein từ hạt chùm ngây nhằm giải vấn đề đƣợc nêu nhƣ Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu quy trình chiết ... tách protein từ hạt chùm ngây 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: hạt chùm ngây - Phạm vi nghiên cứu:  Xác định hàm lƣợng tro, độ ẩm hạt chùm ngây  Tối ƣu hóa trình chiết soxhlet hạt ... thời gian đến trình chiết tách protein từ bột hạt chùm ngây sau tách dầu 3.5 45 46 Kết xác định ảnh hƣởng nồng độ NaCl đến trình chiết tách protein từ bột hạt chùm ngây sau tách dầu 3.6 47 Kết...
 • 62
 • 466
 • 2

Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực trong xửnước cấp với nguồn nước mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực trong xử lý nước cấp với nguồn nước mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ
... nhà máy nư c áp d ng công ngh DAF Phương pháp nghiên c u Các phương pháp nghiên c u ñư c áp d ng ñ th c hi n bao g m: - Phương pháp phân tích, t ng h p - Phương pháp k th a - Phương pháp ñi u tra ... Phương pháp nghiên c u thuy t - Phương pháp mô hình hóa - Phương pháp nghiên c u th c nghi m - Phương pháp chuyên gia 3 Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a ñ tài nghiên c u Vi c áp d ng công ngh ... Vi t Nam, công ngh DAF m i ñư c áp d ng ñ x nư c th i công nghi p b t ñ u ñư c nghiên c u ng d ng ñ x nư c c p cho sinh ho t Vì v y, vi c nghiên c u ñ áp d ng công ngh DAF x nư c c p...
 • 27
 • 145
 • 0

Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực trong xửnước cấp với nguồn nước mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực trong xử lý nước cấp với nguồn nước mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
... nhà máy nư c áp d ng công ngh DAF Phương pháp nghiên c u Các phương pháp nghiên c u ñư c áp d ng ñ th c hi n bao g m: - Phương pháp phân tích, t ng h p - Phương pháp k th a - Phương pháp ñi u tra ... Phương pháp nghiên c u thuy t - Phương pháp mô hình hóa - Phương pháp nghiên c u th c nghi m - Phương pháp chuyên gia 3 Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a ñ tài nghiên c u Vi c áp d ng công ngh ... Vi t Nam, công ngh DAF m i ñư c áp d ng ñ x nư c th i công nghi p b t ñ u ñư c nghiên c u ng d ng ñ x nư c c p cho sinh ho t Vì v y, vi c nghiên c u ñ áp d ng công ngh DAF x nư c c p...
 • 27
 • 225
 • 0

tóm tắt luận án Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực trong xửnước cấp với nguồn nước mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ

tóm tắt luận án Nghiên cứu áp dụng công nghệ tuyển nổi áp lực trong xử lý nước cấp với nguồn nước mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ
... qu n - Lu n án ñã k th a k t qu nghiên c u c a hai ñ tài c a nhóm nghiên c u mà tác gi nghiên c u chính, ñ áp d ng nghiên c u cho ñ tài c a lu n án, c th là: Nghiên c u t ng quan v n n i áp ... Vi t Nam, công ngh DAF m i ñư c áp d ng ñ x nư c th i công nghi p b t ñ u ñư c nghiên c u ng d ng ñ x nư c c p cho sinh ho t Vì v y, vi c nghiên c u ñ áp d ng công ngh DAF x nư c c p ... N i dung nghiên c u Nghiên c u t ng quan: Nghiên c u t ng quan v tình hình nghiên c u áp d ng công ngh DAF Th gi i Vi t Nam, ñ t ng h p k th a k t qu nghiên c u ñã có nh m áp d ng ñ nghiên c...
 • 27
 • 143
 • 0

Nghiên cứu sử dụng protein bột nhân hạt cao su thay thế một phần protein bột cá trong khẩu phần ăn của cá rô phi (oreochromis niloticus) giai đoạn thương phẩm nuôi trong phẩm nuôi trong bể

Nghiên cứu sử dụng protein bột nhân hạt cao su thay thế một phần protein bột cá trong khẩu phần ăn của cá rô phi (oreochromis niloticus) giai đoạn thương phẩm nuôi trong phẩm nuôi trong bể
... nuôi Sử dụng bột nhân hạt cao su thay bột phần ăn phi (Oreochromis niloticus) giải pháp Bột nguồn protein động vật phổ biến dùng chế biến thức ăn chăn nuôi Tuy có hàm lợng protein ... triển phi Quá trình sinh trởng phát triển phi chia làm giai đoạn giai đoạn bột, giai đoạn ơng nuôi trởng thành, giai đoạn thành thục sinh sản 1.1.4.1 Giai đoạn bột Giai đoạn bột ... pháp nghiên cứu khoa học Đợc phân công khoa Nông Lâm Ng, môn NTTS trực tiếp thực đề tài Nghiên cứu sử dụng protein bột nhân hạt cao su thay phần protein bột phần ăn phi (Oreochromis niloticus)...
 • 27
 • 298
 • 0

Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm khi dạy chương chất khí (vật 10 - cơ bản) nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh thpt miền núi

Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm khi dạy chương chất khí (vật lí 10 - cơ bản) nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh thpt miền núi
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  ĐẶNG THỊ HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM KHI DẠY CHƢƠNG CHẤT KHÍ (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT ... cao chất lƣợng hiệu dạy học môn Vật trƣờng trung học phổ thông miền núi, chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm dạy chương Chất khí (Vật 10 - bản) nhằm tích cực hóa hoạt động học tập ... dạy học Vật với việc sử dụng thí nghiệm trƣờng THPT miền núi KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 2: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI...
 • 108
 • 1,153
 • 9

nghiên cứu sự ảnh hưởng của tầng cây cao đến sinh trưởng và năng suất của cây thảo quả (amomum aromaticum roxb) tại xã mường khương, huyện mường khương, tỉnh lào cai

nghiên cứu sự ảnh hưởng của tầng cây cao đến sinh trưởng và năng suất của cây thảo quả (amomum aromaticum roxb) tại xã mường khương, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... t sinh thỏi n sinh trng Tho qu, t ú a cỏc bin phỏp k thut gõy trng phự hp cho nng sut cao l rt cn thit Vi ti Nghiờn cu s nh hng ca tng cõy cao n sinh trng v nng sut ca cõy Tho qu (Amomum aromaticum ... tnh Lo Cai - V ni dung: ti ch trung nghiờn cu v s nh hng ca nhõn t tng cõy cao ( tn che) v mt s nhõn t sinh thỏi (ỏnh sỏng, nhit , m) n sinh trng ca cõy Tho qu (Amomum aromaticum Roxb) 10 ... Cp A: l nhng cõy cú chiu cao ln hn hoc bng chiu cao trung bỡnh ca cm, sinh trng tt, khụng sõu bnh + Cp B: l nhng cõy cú chiu cao nh hn hoc bng chiu cao trung bỡnh ca cm, sinh trng trung bỡnh 15...
 • 78
 • 414
 • 1

nghiên cứu sử dụng các tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học để phòng trừ bệnh nấm hại rễ (phytophthora spp.) ở cây trồng có múi

nghiên cứu sử dụng các tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học để phòng trừ bệnh nấm hại rễ (phytophthora spp.) ở cây trồng có múi
... đó, với xu hướng nghiên cứu giới nay, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu sử dụng tác nhân vi sinh vật đấu tranh sinh học để phòng trừ bệnh nấm hại rễ (Phytopthora spp.) trồng múi Trần Thị Nguyệt ... nghệ Sinh học 1.2 TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG ĐẤU TRANH SINH HỌC CHỐNG LẠI CÁC BỆNH THỰC VẬT (Biological control agents-BCAs) Các tác nhân đấu tranh sinh học phương pháp thay chất hoá học vi c ... nghệ Sinh học đâu vi sinh vật tồn vi sinh vật cạnh tranh, đối kháng với nó, quy luật cạnh tranh sinh tồn sinh vật nói chung hệ sinh thái Vi sinh vật đất vậy, bao gồm vi sinh vật hữu ích vi...
 • 65
 • 574
 • 1

Nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DẦU VỎ HẠT ĐIỀU TẠO CHẾ PHẨM BẢO QUẢN LÂM SẢN " pptx

Nghiên cứu khoa học
... điều sau hoạt hoá tạo chế phẩm bảo quản lâm sản Căn vào thành phần hoá học dầu vỏ hạt điều trước sau hoạt hoá khẳng định dầu vỏ hạt điều có khả tan tốt dung môi hữu để tạo chế phẩm bảo quản lâm ... bảo cho việc đưa chế phẩm vào sử dụng thực tế IV KẾT LUẬN Dầu vỏ hạt điều nguồn nguyên liệu thực vật sẵn có nước Hướng nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt điều tạo chế phẩm bảo quản lâm sản phù hợp với ... chọn làm dung môi để tạo chế phẩm bảo quản lâm sản dạng dầu lỏng với hoạt chất dầu vỏ hạt điều hoạt hoá Nghiên cứu khả thấm chế phẩm vào giá thể gỗ Đối với chế phẩm bảo quản lâm sản, độ độc với sinh...
 • 8
 • 333
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM KHI DẠY CHƠNG CHẤT KHÍ (VẬT 10 - CƠ BẢN) NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM KHI DẠY CHƠNG CHẤT KHÍ (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI pot
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  ĐẶNG THỊ HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM KHI DẠY CHƢƠNG CHẤT KHÍ (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT ... dạy học Vật với việc sử dụng thí nghiệm trƣờng THPT miền núi KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 2: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI ... cao chất lƣợng hiệu dạy học môn Vật trƣờng trung học phổ thông miền núi, chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm dạy chương Chất khí (Vật 10 - bản) nhằm tích cực hóa hoạt động học tập...
 • 108
 • 216
 • 1

nghiên cứu khoa học ' nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt điều kết hợp với dăm gỗ bạch đàn eucalyptus urophylla để sản xuất ván dăm thông dụng '

nghiên cứu khoa học ' nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt điều kết hợp với dăm gỗ bạch đàn eucalyptus urophylla để sản xuất ván dăm thông dụng '
... 2002 Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván tre lồ ô, gỗ cao su kết hợp, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hoàn Xuân Niên, 2004 Nghiên cứu số yếu tố công nghệ sản xuất ván dăm ... từ nguyên liệu xơ dừa, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Trần Đăng Thông, 1997 Dùng bã mía sản xuất ván ép thay gỗ Công ty đường Hiệp hoà - Long An, Tạp chí Lâm nghiệp ... gia dm VH v dm g Bch n Uro to vỏn - Yu t c nh + Loi vỏn dm thớ nghim: l vỏn lp cú t l kt cu gia lp mt v lp lừi l 1:3:1 Khi lng th tớch vỏn cn t 0,7g/cm3 Kớch thc vỏn 1,6 x 35 x 35 (cm) Lng keo...
 • 6
 • 178
 • 0

Nghiên cứu sử dụng rom và thân cây ngô già sau thu bắp làm thức ăn cho bò sữa pot

Nghiên cứu sử dụng rom và thân cây ngô già sau thu bắp làm thức ăn cho bò sữa pot
... %VCK Thức tinh, % ăn lượng trao đổi Kp Thức ăn tinh cho ăn ngày lần vào thời điểm vắt sữa, sau cho ăn thức ăn thô xanh, có theo dõi thức ăn thừa để điều chỉnh phần tính lượng thức ăn thu nhận ... Cây ngô 0 14 14 14 45 45 45 già xử lý với 4% urê (kg) Protein, %VCK Thức ăn tinh, % NLTĐ Kp - Thức ăn tinh cho ăn ngày lần vào thời điểm vắt sữa, sau cho ăn thức ăn thô xanh, có theo dõi thức ... ăn thu nhận hàng ngày sữa Các tiêu nghiên cứu: + Lượng thức ăn thu nhận + Năng suất chất lượng sữa (VCK sữa, protein sữa, mỡ sữa) + Chi phí thức ăn cho sản xuất sữa (năng lượng trao đổi, protein)...
 • 23
 • 252
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ ĐỐT CHÁY CỦA TIA PHUN NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ĐỂ ỨNG DỤNG CHẾ TẠO BẾP MINI SỬ DỤNG CỒN LỎNG pps

NGHIÊN CỨU SỰ ĐỐT CHÁY CỦA TIA PHUN NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ĐỂ ỨNG DỤNG CHẾ TẠO BẾP MINI SỬ DỤNG CỒN LỎNG pps
... trình cháy động đốt trong, Truyền động thủy lực ô tô máy kéo công trình, Thủy khí máy thủy khí,… trình khảo sát đốt cháy tia phun nhiên liệu động đốt trong, ứng dụng chế tạo bếp mini sử dụng cồn lỏng ... nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 2.2.3 1.4 S 2.3 - Ứng dụng tia phun nhiên liệu động đốt để thực trình đốt cháy - Không xảy cháy nổ so với bếp Gas mini, An toàn, ... béc(8), dùng cồn lỏng để xông đoạn ống này,dưới ác dụng nhiệt lượng cồn ống bắt đầu hóa Tiếp tục nới lỏng van lại để cồn (lúc cồn hóa ) đến mâm lửa, nhiệt lượng tạo dùng để đun nấu phần dùng để xông...
 • 5
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng nghiên cứu sử dụng kỹ năng tương tác giao tiếp trong tư vấn của cố vấn học tậpnghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắnghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắcnghiên cứu sụ lên men của đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợnnghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông nam thái bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầunghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtBài 4. Nguyên tửBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngtả người bạn (rất hay)Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặcUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Đề thi HSG lý 7LỄ các THÁNH tử đạo việt nam năm 2017Thực trạng phát hành trái phiếuUnit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §1. Mệnh đềVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuoc nhom 6Unit 9. DesertsBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngChương III. §2. Phương trình đường trònDự án trường học quốc tế VínchoolBài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanhDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩm