Mạng nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động phạm hữu đức dụ pdf

Các thuật toán tiến hóa ứng dụng trong điều khiển tự động. ppt

Các thuật toán tiến hóa và ứng dụng trong điều khiển tự động. ppt
... DlJNG TRONG DIEu KHrEN TV f)QNG VaG mi?t khoang khong am Thi du ham mve tieu f(x) co mien gia tri la [c/, cu], ci, Cu E R Trang trtro'ng h91> nay, di? fit-nit co thg chon la F(x) = f(x) + Ct Trong ... U"U h6a da diroc de xuat va khong ngirng ph at tritfn Nhin chung, cluing ta c6 thtf chia cac phtrong phap hai nh6m co ban Nh6m thfr nhat bao gom tat ca cac phuong phap giii tich, diroc goi la ... gom cac phircng phap tim kiem (search methods) Thong nh6m chiing ta c6 thtf nhifc den mi}t SC> phtrong phap nhu phuang phap tim kiem tr,!c tiep (direct search method), phuang phap tim kiem ngh...
 • 14
 • 541
 • 1

Đồ án Thiết kế ứng dụng trong điều khiển cấu trúc mạng nơron

Đồ án Thiết kế và ứng dụng trong điều khiển cấu trúc mạng nơron
... cho vic hun luyn mng nron Thut toỏn Brandt-Lin l sn phm nh khoa hc Robert D Brandt v Feng Lin a Trong ỏn ny, ngoi vic thc hin tt cỏc mụ phng, nhúm ó tin hnh iu khin thc t c ng c chiu cú cụng ... ( w ljk+1w&ljk+1 l ij k=1 ảE - g l )Fil' ( x lij )y li - l yj ảy j (3) ú g>0 l h s thớch nghi l Trong ú w ij l trng s liờn kt ca nỳt th j thuc lp l xut phỏt t nỳt th i ylj l u ca nỳt th th j thuc ... nng la chn u vo v lp trỡnh c h s khuch i, Watchdog timer cú kh nng lp trỡnh nh b to dao ng bờn trong, giao tip SPI, b giao tip kim tra li theo chun IEEE 1149.1, ch dựng debug h thng v chng trỡnh...
 • 93
 • 94
 • 0

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói ứng dụng trong điều khiển

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói và ứng dụng trong điều khiển
... điều khiển từ xa tiếng nói từ máy tính Tiếng nói từ lệnh thu vào nhận dạng nhận dạng tiếng nói, cấp chuỗi từ nhận dạng cho định để xuất lệnh điều khiển thông qua cổng COM Một mạch giao tiếp máy ... phần quan trọng hệ thống nhận dạng tiếng nói, ảnh hưởng lớn đến kết nhận dạng 2.2 Thực mô-đun Đến có mẫu tiếng nói khử nhiễu Mô-đun thực việc trích đặc trưng mẫu tiếng nói thu mô-đun Có nhiều ... nghiệm nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng kết hợp MFCC HMM nhiều hạn chế đáp ứng mục tiêu đề tài Chương trình sử dụng để điều khiển robot với từ vựng nhỏ (dưới 16 từ) cho độ xác chấp nhận...
 • 5
 • 535
 • 10

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy và ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt
... giải Fuzzy vào điều khiển nhiệt hoàn chỉnh hình để đề xuất đưa vào giảng dạy Trang Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 1.1 Mục đích đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ... việc đo điều khiển nhiệt độ Điều khiển nhiệt độ lĩnh vực nhỏ điều khiển tự động, có nhiều công trình có hiệu cao nung công nghiệp, nướng dân dụng, … đòi hỏi phải điều khiển cho nhiệt độ xấp ... 1.2 Tình hình nghiên cứu nước: Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đề tài đo lường điều khiển nhiệt độ đề tài mới, thực tế có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên để thực đưa vào ứng dụng thực...
 • 79
 • 503
 • 2

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt

Đề tài nghiên cứu ba chế độ điều khiển onoff, pid, fuzzy và ứng dụng trong điều khiển mô hình lò nhiệt
... giải Fuzzy vào điều khiển nhiệt hoàn chỉnh hình để đề xuất đưa vào giảng dạy Trang Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 1.1 Mục đích đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ... việc đo điều khiển nhiệt độ Điều khiển nhiệt độ lĩnh vực nhỏ điều khiển tự động, có nhiều công trình có hiệu cao nung công nghiệp, nướng dân dụng, … đòi hỏi phải điều khiển cho nhiệt độ xấp ... 1.2 Tình hình nghiên cứu nước: Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đề tài đo lường điều khiển nhiệt độ đề tài mới, thực tế có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên để thực đưa vào ứng dụng thực...
 • 79
 • 615
 • 1

Cảm biến quang ứng dụng trong điều khiển độ sáng

Cảm biến quang và ứng dụng trong điều khiển độ sáng
... Phototranzito 34 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA CẢM BIẾN QUANG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG 2.1 Khảo sát phụ thuộc điện trở cảm biến vào độ sáng 39 2.2 Nghiên cứu mạch ứng dụng 40 2.2.1 Sơ đồ nguyên lý ... vật lý ứng dụng có quy mô Chương NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA CẢM BIẾN QUANG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG Trong chương tiến hành khảo sát thực nghiệm phụ thuộc điện trở loại cảm biến cường độ ánh sáng chiếu ... Nghiên cứu ứng dụng cảm biến quang điều khiển độ sáng Tiến hành khảo sát thực nghiệm phụ thuộc điện trở cảm biến cường độ ánh sáng chiếu tới, vận dụng để thiết kế lắp ráp mạch điện ứng dụng Khảo...
 • 50
 • 856
 • 6

Giao thức RSVP TE ứng dụng trong điều khiển lưu lượng

Giao thức RSVP TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng
... lưu lượng MPLS, khái niệm bản, trình xử lý gói tin MPLS, kỹ thuật, chế điều khiển lưu lượng MPLS CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG RSVP- TE TRONG ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG MPLS Nghiên cứu ứng dụng RSVP- TE điều khiển ... giá hiệu kỹ thuật điều khiển lưu lượng với RSVP- TE 18 KẾT LUẬN Nội dung luận văn trình bày kỹ thuật điều khiển lưu lượng MPLS ứng dụng giao thức báo hiệu RSVP- TE điều khiển lưu lượng MPLS, từ làm ... tổng quan chế điều khiển lưu lượng MPLS  Nghiên cứu ứng dụng RSVP- TE điều khiển lưu lượng MPLS Với khả hỗ trợ giao thức chiếm dụng tài nguyên RSVPTE, chế điều khiển lưu lượng mạng dễ dàng hơn, giải...
 • 23
 • 373
 • 0

Tài liệu Nguyên lý tách mô hình với luật IF-THEN ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot

Tài liệu Nguyên lý tách mô hình với luật IF-THEN và ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot
... khOng c6 m9t phiro'ng ph ap t5ng quat nao di€n hlnh cho m9t ki thuat phan tich duoi Ien, Trong phan nho nay, ta ma d m9t each tiep c~n duoc coi la duci len nhimg su- dung nhirng phirong phap ... tiiu (*) trxc DlJNG KHOANG CACH HAUSDORFF TRONG PHAN rtcn TRANG TAl LI¢U 39 + P Ii die'm circ dai Vi P Ii die'm nen phan mra dirong thltng MoP keo dai ve phia P se cltt C tai m9t so I~ digm Gia ... Classification j PgStruct _c!PgStruct /*D9C anh vao" / /*Kh&i t ao tham so* / /*Co l%p cac doi ttrong " / /*Phiin IO,!-i li~u */ t /*In cau true trang* / end M~nh de 4.2 Thuq,t totin pageANALYSIS gom...
 • 9
 • 252
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra và ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 Trong báo này, điều khiển PID bền vững thiết kế cho hệ thống phi tuyến không xác định MIMO Mục đích để hệ thống đạt ổn định ... tượng điều khiển tuyến tính Trong phần II, lý thuyết điều khiển PID bền vững áp dụng cho đối tượng phi tuyến đưa Các kết lý thuyết sau áp dụng cho việc điều khiển tay máy công nghiệp hai bậc tự ... PID cho đối tượng phi tuyến MIMO xác định công thức rõ ràng KẾT LUẬN Bài báo nêu phương pháp xây dựng điều khiển PID bền vững áp dụng để điều khiển hệ phi tuyến MIMO tay máy công nghiệp Các kết...
 • 8
 • 251
 • 1

ĐẠI SỐ GIA TỬ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG

ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
... sử dụng đại số gia tử giữ nhiều vai trò to lớn hệ thống điều khiển tự động ngày 1.4 Điều khiển động tính cấp thiết cần có ứng dụng đại số gia tử điều khiển động Bài toán thiết kế điều khiển động ... sử dụng phương pháp điều khiển PI, điều khiển mờ điều khiển đại số gia tử để làm rõ tính ưu việt đại số gia tử so với phương pháp điều khiển khác CHƢƠNG TÍNH CẤP THIẾT CẦN CÓ ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA ... chuyên gia nghiên cứu đại số gia tử đề xuất đưa đại số gia tử vào toán điều khiển [8] Trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa điều khiển động toán phổ biến Nghiên cứu phương pháp điều khiển động...
 • 23
 • 151
 • 0

Nghiên cứu mạng Nơron ứng dụng trong thẩm định vay vốn ngân hàng

Nghiên cứu mạng Nơron và ứng dụng trong thẩm định vay vốn ngân hàng
... http://www.lrc-tnu.edu.vn -40- Thẩm định hồ sơ vay vốn Thẩm định khách hàng vay vốn Thẩm định dự án vay vốn Thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay Hình 2.2 Nội dung thẩm định vay vốn Nội dung thẩm định vay vốn nhằm hai ... CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU VÀ BÀI TOÁN THẨM ĐỊNH VAY VỐN NGÂN HÀNG 2.1 Lý thuyết thẩm định vay vốn ngân hàng 2.1.1 Một số khái niệm Tín dụng ngân hàng hay gọi tắt tín dụng ... thẩm định dự án vay vốn thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay định việc cho vay bao nhiêu, theo phƣơng thức nào? Trong nội dung thẩm định công tác thẩm định khách hàng vay vốn thẩm định dự án vay vốn...
 • 89
 • 263
 • 1

Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến

Nghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến
... Ý, Ỳ} Nhận dạng chữ viết tay đƣợc chia thành hai lớp toán lớn nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Trong nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến, ... khiển robot, Trong toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết toán đƣợc ứng dụng phổ biến Nhận dạng chữ viết bao gồm hai kiểu nhận dạng chữ in nhận dạng chữ viết tay Cho đến toán nhận dạng chữ in đƣợc ... 2: Ứng dụng mạng nơron nhận dạng chữ viết tay trực tuyến Giới thiệu nhận dạng, toán nhận dạng, nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt Phƣơng pháp nhận dạng chữ viết tay mạng nơron, phát biểu toán,...
 • 74
 • 294
 • 1

nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps ứng dụng trong điều khiển giao thông

nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông
... DGPS DGPS c phõn lm hai loi: DGPS cc b (LADGPS Local-Area Diffirential GPS) v DGPS din rng (WADGPS Wide-Area Diffirential GPS) DGPS cc b LADGPS l mt dng ca DGPS ú cỏc mỏy thu GPS ca ngi s dụng ... Lớp: Tớn hiu giao thụng K45 47 Nghiờn cu h thng dn ng DGPS v ng dng iu khin giao thụng 2.6.2.1 CU TRểC CA H THNG DGPS Nh ó núi trờn, h thng DGPS dựa hon ton vo nn tng ca GPS cho nờn DGPS cú cu ... Cỏc trm tham chiu hay trm DGPS Trung tõm iu khin DGPS (iu khin chung cho cỏc trm tham chiu) c th hin nh hỡnh di õy Hỡnh 23: S tng th h thng DGPS Trm DGPS Cỏc trm DGPS cú cu to ging nh mỏy thu...
 • 93
 • 240
 • 0

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính LOGIC MỜ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
... logic mờ, đồng thời em tìm hiểu việc ứng dụng logic mờ toán điều khiển máy điều hòa không kh ứng dụng logic mờ việc duyệt hồ sơ cấp tín dụng ngành ngân hàng, qua em hiểu logic mờ có miền ứng ... dùng máy điều hòa không khí với cảm biến đo nhiệt độ phòng trời Việc điều hòa không khí thực cách điều khiển tốc độ quạt làm lạnh máy điều hòa Điều khiển tốc độ quạt thực điều khiển mờ Bộ điều khiển ... lý học, địa lý, xã hội học, …) Nghiên cứu khoa học (cơ học lượng tử, hóa học, thống kê,…) Phần 2: Tìm hiểu số ứng dụng logic mờ Ứng dụng logic mờ cho máy điều hòa không khí Giả thiết để khống...
 • 52
 • 360
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tầm quan trọng và ứng dụng của điều khiển từ xađsgt và ứng dụng trong điều khiểncông nghệ plc của echelon và ứng dụng trong điểu khiển điểm sáng theo chuẩn lonworksnghiên cứu và ứng dụng card điều khiển số dsp digital signal processor để thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển độngmạng nơron và ứng dụngcông nghệ màng ro và ứng dụng trong lĩnh vực khử mặnnghiên cứu phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled high power chip on board light emitting diode và ứng dụng trong điều kiện thựcnghiên cứu về bộ điều khiển logic khả trình và ứng dụng để điều khiển hệ thống pistong –xylanh khí nén trên mô hìnhkỹ thuật gen và ứng dụng trong điều trị ung thưcác ứng dụng trong điều khiểncấu trúc lập trình ghép nôi và ứng dụng vi điều khiển tập 1 cấu trúc và lập trình vi điều khiển 8051 8052cấu trúc lập trình ghép nối và ứng dụng vi điều khiển tập 2 ghép nối và ứng dụng vi điều khiển 8051 8052một số mạch băm xung một chiều bxdc ứng dụng trong điều khiển tốc độ động cơmang neuron va ung dung trong nhan dang tieng noi complete pdfmạng neural và ứng dụng trongTT20.2015.TT.BKHDT Danh muc bieu mau kem theoBỘ ĐỂ THI HỌC KÌ 1 HÓA HỌC 10Quyet dinh Hoi dong thanh vienI 6 Danh sach thanh vienBien ban hop dai hoi dong co dongII 18 Bo sung cap nhat thong tin DKDN doi voii DN hoat dong theo GCN DTMau quyet dinh su dung con dauQuyet dinh cua chu so huuDS Thi lai GDTC Thang 3 UploadDot 15 hoc lai thi laiDot 16 Lich thi lai GDTC Thang 6 2017 1Danh sach dang ky thi laiThanh lap CN VPDD Quyet dinh bo nhiemI 10 Danh sach nguoi dai dien theo uy quyenCổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25)Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25)Dot thi lai cho cac sinh vien xin thi laibáo cáo thực tập chế biến món ăn tại khách sạn novotel đà nẵngQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTXDQuyet dinh 234 2017 GTVT Khen thuong K Kinh te nam hoc 2015 2016