LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MS ACCESS

Giáo trình Lập trình quản với Microsoft Access pptx

Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access pptx
... không khắc khe Giáo trình Lập trình Quản với Microsoft Office Access nhằm giúp cho bạn tự học, tự nghiên cứu làm chủ công việc việc thiết lập chương trình quản Microsoft Office Access 2007 ... chương trình quản cho công việc bạn quan trọng Nó đònh phát triển cho hệ thống tổ chức quản thông tin máy vi tính công ty bạn Giáo trình giới thiệu cho bạn phần mềm hệ quản trò sở liệu Microsoft ... Giới thiệu Microsoft Access 2007 1.2.2 BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI ACCESS 2007 1.2.2.1 Khởi động Access 2007 U Cách : Gọi từ menu Start, chọn Programs, Microsoft Office, chọn MicroSoft Office Access 2007...
 • 278
 • 329
 • 2

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 10 BÀI TẬP THỰC HÀNH ppt

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 10 BÀI TẬP THỰC HÀNH ppt
... TH10 Trần Trang No DH No 290 10/ 10/1971 12/12/93 TH11 Phạm thị Nga No TH No 310 5/5/1968 8/5/96 thu TH12 Lê thị Hoa No DH No 345 5/12/1968 1 /10/ 89 TH13 Phùng Dung No DH No 312 12 /10/ 1966 10/ 10/96 ... ty Thanh COM46 Computer 48 6-6 6 N 10 120 480 Thanh TT Công ty Thanh DIS12 Ổ đĩa 1.2Mb N 10 200 100 0 Thanh TT Công ty Thanh PRN11 Máy in LQ-1170 N 10 30 65 1950 Thanh ÀI TẬP QUERY Hãy sử dụng Table ... TH09 29 TH10 26 TH10 28 TH11 24 TH11 29 TH12 26 TH12 29 TH13 24 TH13 25 TH14 26 TH14 28 TH15 24 TH15 29 BÀI TẬP DATABASE Mở tập tin Banhang.mdb Dùng chức RelationShips để tạo liên kết tập tin sau:...
 • 43
 • 254
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 9 LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG ACCESS ppt

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 9 LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG ACCESS ppt
... đổi liệu đối tượng, …Khi tạo đối tượng đối tượng bất động trước biến cố xảy Do muốn đối tượng phản ứng lại có biến cố xảy đối tượng người lập trình phải định nghĩa xây dựng thủ tục xử kiện (Event ... tính đối tượng  Khai báo lại giá trị cho thuộc tính đối tượng để làm cho đối tượng phù hợp với bói cảnh chương trình Cách 2: Thay đổi lệnh Cách áp dụng để thay đổi thuộc tính đối tượng đối tượng ... Report Đối tượng Form báo cáo nơi chứa đoạn mã lệnh thực Đối tượng cha đối tượng 9. 2.8 CÖ PH P LỆNH WITH a) Ý NGH A Khi ta không muốn lặp lặp lại nhiều lần tên biến đối tượng tên đối tượng câu...
 • 14
 • 114
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 8 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) docx

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 8 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) docx
... ; -1 : true -3 27 68  32767 -2 147 483 6 48  2147 483 647 - 922337203 685 774. 580 8  922337203 685 774. 580 8 -3 .40 282 3E 38 -1 .401298E-45 (âm) 1.401298E-45  3.40 282 3E 38 (dương) -1 .79769313 486 232E3 08 -4 .9406564 584 1247E-324 ... -4 .9406564 584 1247E-324 (âm) 4.9406564 584 1247E-324  1.79769313 486 232E3 08 (dương) 1/1/100  32/12/9999 Không tỷ ký tự Số Byte 2 8 16 c) KIỂU DỮ LIỆU S - Dùng để khai báo cho biến kiểu số - Nếu biến ... Quay lại Bước - Thí dụ: 1/ Viết thủ tục để tính tổng N số tự nhiên dùng vòng lặp For Next Hình 8. 31: Tính t ng N số tự nhiên dùng For Next For tăng Dùng For Next với Step -1 216 Hình 8. 32: Tính...
 • 31
 • 197
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 7 KHÁI NIỆM VỀ MACRO ppsx

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 7 KHÁI NIỆM VỀ MACRO ppsx
... Access Hình 7. 5: N t lệnh Save dùng để lưu Macro  Gõ tên macro hộp Macro Name Hình 7. 6: Chọn lệnh Save As để lưu Macro c thành Macro khác Lưu : Tên macro người lập trình tự đặt Nếu đặt tên Macro ... kế Macro M MenuBar Hình 7. 26: Màn hình thiết kế Macro M_Menutienichungdung Kết chạy Macro Hình 7. 27: Ba mục Menu đ Macro thêm vào 176 7. 5.1 CÁCH GÁN MACRO VÀO NÚT LỆNH: Hình 7. 28: Cách gán Macro ... macro nhóm, hosonv tên macro 7. 3 CÁC THAO TÁC TRÊN MACRO 7. 3.1 LƯU MACRO HIỆN HÀNH  Vào Menu từ nút Office chọn mục Save Save as muốn lưu macro làm việc với tên khác 161 Hình 7. 4: N t lệnh Macro...
 • 30
 • 169
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 6 REPORT – BÁO BIỂU pptx

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 6 REPORT – BÁO BIỂU pptx
... Hình 6. 3: Report dạng phụ h) DẠNG GOM NHÓM TH NG KÊ Hình 6. 4: Report dạng Tabular c gom nh m 6. 2 CẤU TRÖC CHUNG CỦA M N HÌNH THIẾT KẾ REPORT 133 Hình 6. 5: Màn hình thiết kế Report c gom nh m 6. 2.1 ... xuất Field nhúng vào report Property Sheet dùng để làm xuất bảng thuộc tính đối tượng chọn Report Hình 6. 6 .6 : Hộp công cụ Tools 6. 4 TẠO REPORT 6. 4.1 TẠO BẰNG WIZARD Thí dụ: Tạo Report gom nhóm thí ... 140 Hình 6. 13: Bước Wizard  Bước 6: Đặt tiêu đề cho Report tên Report ngăn Report Hình 6. 14: Bước cuối Wizard Có thể chọn mục sau để kết thúc việc tạo Report Wizard: - Preview the report: mở...
 • 27
 • 182
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 5 FORM – BIỂU MẪU doc

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 5 FORM – BIỂU MẪU doc
... sửa Apply Form Filter Lọc liệu cho Form Close Form Đóng Form hành Edit Form Filter Hiệu chỉnh bộc lọc liệu Open Form Mở Form Print a Form In Form Print Current Form In Form hành Refresh Form Data ... trả hàm biểu thức Thiết kế Hiển thị 108 5. 4.4 TẠO MAIN-SUB FORM Ví dụ Tạo Main-Sub Form có dạng sau: Hình 5. 27 : M u Main-Sub Form cần thiết kế Các bước tạo c : Tạo Main Form dạng Single Form Cụ ... Datasheet - Nếu thuộc tính Default ta chọn Single Form Form có dạng Justified Hình 5. 24 : Form hiển thị dạng Justified - Nếu thuộc tính Default ta chọn Continuous Forms Form có dạng Tabular Hình 5. 25...
 • 39
 • 171
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 4 QUERY – BẢNG TRUY VẤN ppsx

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 4 QUERY – BẢNG TRUY VẤN ppsx
... number số  Công dụng: Trả phần nguyên số xác định number  Ví dụ: FIX(8 .4) =INT(8 .4) = 8; FIX (-8 ,4) =-9 , INT (-8 .4) =-8  Lưu : Đối với số âm FIX làm tròn xuống, INT làm tròn lên Nếu Number Null hàm ... “Xuất” 75 4. 4 TẠO QUERY BẰNG PHƯƠNG PHÁP DESIGN VIEW 4. 4.1 TẠO SELECT QUERY a) C C BƯỚC TẠO  Từ hình giao diện Chọn phiếu Create-> Trong ngăn Other Click chuột vào mục Query Design Hình 4. 1 : Màn ... đích 90 Hình 4. 34 :Màn hình thiết kế Query Q AppendNhanVien  Lưu Query với tên Q AppendNhanVien: Hình 4. 35 : t tên cho Query Q AppendNhanVien  Thực Query, xuất thông báo: Hình 4. 36 : Hộp thoại...
 • 24
 • 80
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 3 THAO TÁC TRÊN BẢNG DỮ LIỆU ppt

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 3 THAO TÁC TRÊN BẢNG DỮ LIỆU ppt
... Quan hệ bảng T_Hoadon - T_CThoadon Hình 3. 14: Hiện bảng liệu c bảng lồng bên Muốn giấu liệu bảng bảng cha ta cần Click chuột vào dấu trừ (-) nằm đầu mẩu tin 3. 1.4 TẠO CHỈ MỤC CHO BẢNG DỮ LIỆU Thực ... khoá  Unique: Dữ liệu xếp cột (Yes/No)  Ignore Nulls: Có chấp nhận liệu rỗng cột không (Yes/No) 3. 2 THAO T C DỮ LIỆU TRONG TABLE 3. 2.1 TÌM VÀ THAY THÊ a) TÌM KIẾM  Mở bảng chứa liệu cần tìm ... trí thích hợp 51 e) HIỆN N I DUNG BẢNG CON LI N KẾT SUB DATASHEET Chức cho phép hiển thị bảng liệu có quan hệ với Từ bảng liệu cha, xem chi tiết bảng liên kết với bảng cha cách Click chuột vào dấu...
 • 23
 • 146
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 2 TABLE – BẢNG DỮ LIỆU doc

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 2 TABLE – BẢNG DỮ LIỆU doc
... đến 25 5 Giá trị số thực từ -1 028 -1 đến 1 028 -1 Giá trị số nguyên từ 32, 768 đến 32, 767 (Mặc định) Giá trị số từ 2, 147,483,648 đến 2, 147,483,647 Giá trị số thực từ –3 .4 028 23E38 đến –1 .40 129 8E–45 ... số âm từ 1.40 129 8E–45 đến 3.4 028 23E38 cho số dương Giá trị số thực từ 1.7976931348 623 1E308 đến 4.9406564584 124 7E– 324 cho số âm từ 1.7976931348 623 1E308 đến 4.9406564584 124 7E– 324 cho số dương ... chuột vào Show Table 43 Hình 2. 27 : Hộp thoại Show Table - Đưa Table cần thiết lập quan hệ vào cửa sổ Ralationships Hình 2. 28 : Cửa s Relationships chứa Table cần thiết lập quan hệ - Drag tên field...
 • 23
 • 123
 • 0

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 1 pot

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ VỚI MICROSOFT OFFIC ACCESS - BÀI 1 pot
... không khắc khe Giáo trình Lập trình Quản với Microsoft Office Access nhằm giúp cho bạn tự học, tự nghiên cứu làm chủ công việc việc thiết lập chương trình quản Microsoft Office Access 2007 ... Giới thiệu Microsoft Access 2007 1. 2.2 BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI ACCESS 2007 1. 2.2 .1 Khởi động Access 2007 U Cách : Gọi từ menu Start, chọn Programs, Microsoft Office, chọn MicroSoft Office Access 2007 ... trò sở liệu Microsoft Office Access 2007 để xây dựng thành công chương trình ứng dụng quản công việc TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2009 Bài TỔNG QUAN VỀ ACCESS 2007 1. 1 KHÁI NIỆM HỆ QUẢN TRỊ CƠ...
 • 24
 • 371
 • 0

Báo cáo lập trình quản lý: Quản Bán Điện Thoại

Báo cáo lập trình quản lý: Quản lý Bán Điện Thoại
... 24 Báo cáo lập trình quản lý: Quản Bán Điện Thoại IV THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.Bảng hàng hóa GVHD: Lương Hoàng Anh SVTH:Đặng Thị Thu Hiền 25 Báo cáo lập trình quản lý: Quản Bán Điện Thoại ... Thị Thu Hiền 30 Báo cáo lập trình quản lý: Quản Bán Điện Thoại II FORM ĐĂNG NHẬP GVHD: Lương Hoàng Anh SVTH:Đặng Thị Thu Hiền 31 Báo cáo lập trình quản lý: Quản Bán Điện Thoại Khi đăng nhập ... 33 Báo cáo lập trình quản lý: Quản Bán Điện Thoại VI FORM NHÀ CUNG CẤP VII FORM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GVHD: Lương Hoàng Anh SVTH:Đặng Thị Thu Hiền 34 Báo cáo lập trình quản lý: Quản Bán Điện...
 • 38
 • 611
 • 1

Lập trình quản thư mục trong HDD bằng ngôn ngữ Assembly

Lập trình quản lý thư mục trong HDD bằng ngôn ngữ Assembly
... quản thư mục file có thư mục Hiện có nhiều phần mềm quản thư mục ổ cứng cách khoa học, chương trình giúp hiểu rõ phần cách quản thư mục 34 3.2 Sơ đồ phân rã chức Chương trình Quản thư ... toán lập trình quản thư mục HDD mô tả cách quản thư mục gốc, thư mục con, tệp tin có ổ cứng - Cụ thể đọc ,tạo ,xóa, đổi tên thư mục tên file, xem thông tin có ổ đĩa, format, đọc bảng fat -Thư ... - Quản thư mục đóng vai trò quan trọng việc lưu trữ, tìm kiếm xử liệu Nếu ta quản tốt, xếp khoa học liệu dễ dàng tìm kiếm sử dụng - Quản thư mục gốc ( ổ đĩa ) quan trọng sau đến quản...
 • 47
 • 355
 • 0

Xây dựng thiết kế phần mềm hồ sơ chi tiết lập trình quản sinh viên

Xây dựng thiết kế phần mềm hồ sơ chi tiết lập trình quản lý sinh viên
... hai hồ thức qui trình thiết kế phần mềm quản sinh viên khoa THKT( hồ quản cấu hình &hồ chi tiềt lập trình) .Hi vọng chúng trợ giúp nhiều cho trình phát triển phần mềm quản sinh viên ... chuẩn: Đạt phần mềm mong muốn *Bộ chương trình quản Được hội đòng khoa sinh viên phê duyệt *Tài liệu mô tả phần mềm quản *Chức năng: lập hồ chi tiết lập trình quản sinh viên khoa THKT ... Người Lập Nguyễn Thị Phưong B.HỒ SƠ 2: HỒ SƠ CHI TIẾT VỀ LẬP TRÌNH Mã hiệu: 02/TKPM/THKT Lần ban hành: Ngày có hiệu lực: 01\11\2002 I>MỤC ĐÍCH Xây dựng thiết kế phần mềm hồ chi tiết lập trình quản...
 • 14
 • 302
 • 0

Tài liệu Lậpquản với dự án 2002 doc

Tài liệu Lập và quản lý với dự án 2002 doc
... Microsoft Project 2002 LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI PROJECT 2002 BÀI 2: “CÀI ĐẶT, GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MENU & LÀM VIÊC VỚI DỰ ÁN MỚI” Cài đặt phần mềm MS Project2002 Microsoft Project 2002 Giới thiệu ... chức lập kế hoạch quản dự án Lên lịch công tác ngày, tuần, tháng Chỉ định tài nguyên chi phí cho công tác Điều chỉnh kế hoạch, chuẩn bị báo cáo Giám sát việc thi hành dự án Đánh giá tài dự án ... nghiệp, xây dựng dân dụng, cầu đường, thủy lợi, Microsoft Project 2002 Giới thiệu MS Project 2002 Tuy nhiên, Microsoft Project 2002 công cụ để người quản dự án sử dụng, thay quản dự án thực...
 • 23
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình quản lý với accesslập trình quản lý với clập trình ứng dụng quản lý với net accesslập trình quản lý accesslập trình quản lýlập trình quản lýlập trình quản lý thư mụclập trình quản lý là gìlập trình quản lý ứng dụnglập trình quản lý nhân sựlập trình quản lý bằng clập trình quản lý cơ sở dữ liệulập trình quản lý bán hànglập trình quản lý thư việnlập trình vb net với csdl accessTỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC VI HẠT SÂM NHUNG BỔ THẬNSỬ DỤNG DMP TRONG ĐIỀU TRỊ MTC VÀ NNTPChương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiBài 7. Ăn, uống đầy đủBí quyết chinh phục điểm 9,10 kỳ thi vào lớp 10 THPTbài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳngĐề thi công nghệ kì 2Đồ án nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ ở Trung Quốctiểu luận Cây bạc hàVai trò của tài chính vi mô với giảm nghèo tại việt namReactive after sales service or proactive after sales service the case of kobelco construction machinery vietnam CO , LTDTác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namTác động của đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhCách khắc phục các lỗi điều hòa thường gặp ở daikinBài 10. Thầy bói xem voiNghiên cứu tác động công cụ google đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namTác động của chính sách cổ tức lên biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namBài 10. Từ trái nghĩaBài 9. Từ đồng nghĩaBài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận