BÀI GIẢNG VISUAL BASIC

Bài Giảng Visual Basic Chuẩn (Mỹ Linh)

Bài Giảng Visual Basic Chuẩn (Mỹ Linh)
... Microsoft Visual Basic …-> Microsoft Visual Basic Xuất hộp thoại sau: Để bắt đầu ứng dụng mới, từ thẻ New, chọn Standard EXE, nhấn Open Môi trường làm việc VB xuất hiện: 2 Trang Bài giảng Visual Basic ... thủ tục xử lý biến cố Trang Bài giảng Visual Basic rỗng Visual Basic cho phép người lập trình khai báo lệnh cần thiết có thủ tục xử lý biến cố Tạo ứng dụng với Visual Basic a Tạo chạy chương trình: ... = ‘’’’ Trang Bài giảng Visual Basic txtb = ‘’’’ txtkq = ‘’’’ txta.SetFocus End Sub - Nút thoát: Thoát khỏi ứng dụng Private Sub cmdthoat_Click() End End Sub Trang Bài giảng Visual Basic Chương...
 • 84
 • 411
 • 4

bài giảng visual basic .net

bài giảng visual basic .net
... con) Vd: Split(“C:\Test\VisualBasic”, “\”) Kết trả hàm làm mảng kiểu String, phần tử mảng có giá trị “C:”, “Test”, “VisualBasic” Biên soạn: Nguyễn Vũ Duy Quang Visual Basic NET II Làm việc với ... Programs => Microsoft Visual Studio 2005 => Microsoft Visual Studio 2005 (như hình trên) Visual Studio khởi động, lần khởi động chương trình hỏi bạn sử dụng ngơn ngữ (ở chọn Visual Basic) Nếu lần thứ ... Duy Quang Visual Basic NET Mở dự án tồn tại: Khởi động Visual Studio 2005 Vào menu File => Open Project Chọn Project muốn mở hộp thoại dialog Open => chọn OK Viết chương trình Visual Basic đầu...
 • 55
 • 407
 • 0

Bài giảng Visual Basic 2 pps

Bài giảng Visual Basic 2 pps
... thực hành Visual Basic bản, Nhà xuất thống kê  TS Võ Trung Hùng, Bài giảng Lập trình Visual Basic, Đại Học Bách Khoa Đà nẵng, 20 08  Giáo trình Visual Basic 6.0, Đại học FPT 20 07 Khoa công nghệ ... trình Visual Basic Khoa công nghệ thông tin 15 Chương 2: CÁC ĐT CƠ SỞ TRONG MÔ HÌNH LT CSDL Lập trình Visual Basic CONNECTION RECORDSET Khoa công nghệ thông tin 16 CONNECTION Lập trình Visual Basic ... trình Visual Basic  Tổng số tiết: 90 tiết  30 tiết  Bài tập: 15 tiết   Lý thuyết: Thực hành: 45 tiết Sinh viên cần phải học trước môn   Hệ quản trị CSDL (Access SQL Server)   Visual Basic...
 • 72
 • 356
 • 1

Bài giảng Visual Basic

Bài giảng Visual Basic
... mã lệnh visual basic biên dịch phần Chương I Nhập môn visual basic II Các thành phần môi trường Khởi động visual basic *Start\Programs\Microsoft Visual Studio 6.0 \Microsoft Visual Basic 6.0 ... Chương I Nhập môn visual basic I Một số khái niệm II Các thành phần môi trường phát triển Iii Các bước phát triển ứng dụng visual basic Chương I Nhập môn visual basic I Một số khái niệm ... Nhập môn visual basic II Các thành phần môi trường Thành phần môi trường visual basic Thanh công cụ (Toolbar): Cho phép truy cập nhanh đến lệnh thư ờng dùng Chương I Nhập môn visual basic II...
 • 145
 • 969
 • 1

Bài giảng visual basic

Bài giảng visual basic
... Môi trường Visual Basic 2.1 Vào môi trường VB Cách khởi động VB đơn giản thực tác vụ sau: 1) kích nút Start 2) Nhấp Programs 3) Nhấp Microsoft Visual Studio 6.0 4) Nháy kép mục Visual Basic 6.0 ... nháy chuột lên mục Visual Basic tự động tạo thủ tục đáp ứng biến cố Menu_Click cho mục Bạn việc viết lệnh vào thân thủ tục 2.7 Sử lý tập tin Ngoài đối tượng xử lý tệp tin Visual Basic cung cấp cho ... soạn thảo - Thanh công cụ : chứa nút lệnh thông dụng dùng để điều khiển môi trường lập trình Visual Basic - Hộp công cụ : chứa đối tượng - Cửa sổ Project Container : chứa cửa sổ: + Cửa sổ Code...
 • 21
 • 204
 • 0

Bài tập Visual Basic

Bài tập Visual Basic
... 1998 Trang 40 TT Visual Basic I BÀI TẬP HƯỚNG DẪN Bài tập 3-1: XUẤT NHẬP TẬP TIN VĂN BẢN Bước 1: Tạo Project tên Bt3-1 thư mục Basic\ Bt3-1 Tạo giao diện có dạng sau: Hình III.1: Tập tin văn Item ... Trang 28 TT Visual Basic Bài tập 2-2 ĐỒ HỌA VỚI BASIC Bước 1: Tạo dự án thư mục Basic\ Bt2-2 Bước 2: Trong Form1 ta tạo Menu có dạng: Hình II.2: Menu giao diện Trang 29 TT Visual Basic Với thuộc ... hệ thống tập tin - Cách thức truy cập tập tin - Cách thức truy cập tập tin truy xuất ngẫu nhiên Kiến thức có liên quan: Giáo trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: - Visual Basic Certification...
 • 114
 • 2,550
 • 8

Tài liệu Bài tập Visual Basic

Tài liệu Bài tập Visual Basic
... hệ thống tập tin - Cách thức truy cập tập tin - Cách thức truy cập tập tin truy xuất ngẫu nhiên Kiến thức có liên quan: Giáo trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: - Visual Basic Certification ... 1998 Trang 40 TT Visual Basic I BÀI TẬP HƯỚNG DẪN Bài tập 3-1: XUẤT NHẬP TẬP TIN VĂN BẢN Bước 1: Tạo Project tên Bt3-1 thư mục Basic\ Bt3-1 Tạo giao diện có dạng sau: Hình III.1: Tập tin văn Item ... trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: Visual Basic Certification Exam Guide - Chapter 3, Page 69 - Dan Mezick & Scot Hillier - McGraw-Hill - 1998 http://www.vovisoft.com/VisualBasic/VB6Chapter12C.htm...
 • 114
 • 1,004
 • 7

Sách Bài tập Visual Basic

Sách Bài tập Visual Basic
... 1998 Trang 40 TT Visual Basic I BÀI TẬP HƯỚNG DẪN Bài tập 3-1: XUẤT NHẬP TẬP TIN VĂN BẢN Bước 1: Tạo Project tên Bt3-1 thư mục Basic\ Bt3-1 Tạo giao diện có dạng sau: Hình III.1: Tập tin văn Item ... Trang 28 TT Visual Basic Bài tập 2-2 ĐỒ HỌA VỚI BASIC Bước 1: Tạo dự án thư mục Basic\ Bt2-2 Bước 2: Trong Form1 ta tạo Menu có dạng: Hình II.2: Menu giao diện Trang 29 TT Visual Basic Với thuộc ... hệ thống tập tin - Cách thức truy cập tập tin - Cách thức truy cập tập tin truy xuất ngẫu nhiên Kiến thức có liên quan: Giáo trình Visual Basic, Chương Tài liệu tham khảo: - Visual Basic Certification...
 • 114
 • 923
 • 4

Bài giảng Visual C

Bài giảng Visual C
... Minh Thái wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BT1); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, ... HDC hdc ; RECT rect ; hdc = GetDC (hwnd) ; GetClientRect (hwnd, &rect) ; if(iBrush==IDC_HS_BDIAGONAL) hbrush=CreateHatchBrush(HS_BDIAGONAL, crColor[iColor-IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_CROSS) ... IDC_HS_CROSS) hbrush=CreateHatchBrush(HS_CROSS, crColor[iColor - IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_DIAGCROSS) hbrush=CreateHatchBrush(HS_DIAGCROSS, crColor[iColor - IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_FDIAGONAL)...
 • 69
 • 344
 • 1

Bài giảng Visual C - 01

Bài giảng Visual C - 01
... Kruglinski and Scott Wingo and George Shepherd - Programming Microsoft Visual C+ + 5th Edition - Microsoft Press, 1998 MSDN www.codeguru.com 10 www.codeproject.com VI Qui định th c hành: - Ngôn ngữ ... ấn (Printing) Chương 5: Xử lý Clipboard Giới thiệu C c kiểu định dạng liệu (data format) dùng Clipboard C c kỹ thuật thao t c Clipboard Xây dựng Clipboard Viewer Chương 6: Multi-Media Tổng quan ... (Virtual Address Space) C c hàm xử lý nhớ ảo (Virtual Memory Functions) Về hàm xử lý nhớ chuẩn C/ C++ Chương 4: Thư viện đồ họa GDI (Graphics Device Interface) Giới thiệu Một chương trình minh họa...
 • 3
 • 218
 • 1

Bài giảng Visual C -02

Bài giảng Visual C -02
... t c “Chỉ c phần tử chọn thời điểm” VD Ch c vẽ hình “Line / Circle / Rectangle” C ch th c xử lý ? C ch 1: map tất xử lý menu item vào chung hàm xử lý C ch 2: dùng macro ON_COMMAND_RANGE C4 W - VisualC++ ... } C4 W - VisualC++ (MFC) - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Spring 2004 51 Xử lý menu - Thay đổi trạng thái menu C c ví dụ: Khi user chọn ch c vẽ Circle c n thể dấu check ( ) phía trư c Ch c Cut/Copy/Delete ... thiệu MFC MFC ? Một số tính MFC qua version C c thành phần ứng dụng VC++ C c hình giao diện VC++ C4 W - VisualC++ (MFC) - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Spring 2004 Giới thiệu MFC – MFC ? Microsoft...
 • 36
 • 209
 • 1

Bài giảng Visual C

Bài giảng Visual C
... hà bả c lớ Hàm CWnd::GetClientRect • void GetClientRect (LPRECT lpRect) const; – X c định toạ độ hình chữ nhật bao quanh c a sổ – Ví dụ : CRect rect; pWnd->GetClientRect(&rect); RECT rect; pWnd->GetClientRect(&rect); ... lớp CWnd hà bả c lớ Hàm CWnd::GetFocus • static CWnd* PASCAL GetFocus( ); – Trả trỏ CWnd control nhận t c động – Ví dụ: CWnd* pWnd; pWnd = this->GetFocus(); C c hàm lớp CWnd hà bả c lớ Hàm CWnd::SetFocus ... lần trình làm vi c dialog nói riêng ứng dụng MFC nói chung • Lớp CWnd cung c p ch c cho tất lớp c a sổ (c c control, mainframe, view, dialog…) thư viện MFC Lớp CWnd C c hàm lớp CWnd • • • • • •...
 • 66
 • 192
 • 0

Bài giảng Visual C - 05

Bài giảng Visual C - 05
... Tạo Printer DC tr c tiếp trự tiế CDC dc; dc.CreateDC(NULL, _T("HP LaserJet IIP"), NULL, NULL); dc.CreateDC(NULL, VD2 Tạo Printer DC từ máy in m c định CDC dc; CPrintDialog dlg(FALSE); dlg(FALSE); ... trang C c hình chữ nhật không hiển thị nhiều trang in chữ nhậ hiể thị nhiề 15 In nhiều trang nhiề C c c th c • B1 Thông báo cho MFC biết số trang c n in void CxxxView::OnBeginPrinting(CDC* pDC, ... pageHeight * (pInfo->m_nCurPage-1); pDC->SetViewportOrg(0, -originY); } CView::OnPrepareDC(pDC, pInfo); } Kỹ thuật in MFC thuậ c In nhiều trang C c hình chữ nhật hiển thị nhiều trang chữ nhậ hiể thị...
 • 18
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 40 2015 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.Thông tư 43 2015 TT-BYT về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh việnNghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa thảm, hoa chậu cho hà nộiPhân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn phân giải keratin trong chăn nuôi (tt)LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNGChương I. §4. Hệ trục toạ độĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG CỤ, ĐỔI MỚI VÀ THÁCH THỨC2 intellij IDEA 14 basic guidelinechuong3 tu tuong Ho Chi MinhChương II. §3. Hàm số bậc haiChương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩnCHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO OPENMCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ HẠT NHÂNThực hiện thể chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nướcĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành : Điện tử viễn thôngỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ INTERNET OF THINGS (IoT) TRONG THƯ VIỆN - Y TẾChương II. §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây1472016102924VRTS baocaoquantricongty6thangdaunam2016 signedThông báo cổ đông .CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2009 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÁC NGÀNH KỸ THUẬT