ĐỒ án môn học kết cấu THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

Đồ án môn học thiết kế khung nhà công nghiệp một tầng đại học kiến trúc hà nội

Đồ án môn học thiết kế khung nhà công nghiệp một tầng  đại học kiến trúc hà nội
... lệch tâm tính toán eo = M /N +eo’ Nguyễn Bá Long - Låïp 04X1A Trang 37 Đồ Án Mơn học Thiết Kế Khung Nhà Cơng Nghiệp Một Tầng GVHD:Bùi Thiên lam Để tính toán ảnh hưởng uốn dọc, giả thiết µ1 =1,6%, ... Trang 37 Đồ Án Mơn học Thiết Kế Khung Nhà Cơng Nghiệp Một Tầng GVHD:Bùi Thiên lam Dùng cặp để tính vòng, sau kiểm tra cặp lại Vòng Tính với cặp Để tính toán ảnh hưởng uốn dọc, tạm giả thiết µt ... ti trng láúy bàòng trng lỉång bn thán nhán våïi hãû säú âäüng lỉûc 1,5 Nguyễn Bá Long - Låïp 04X1A Trang 37 Đồ Án Mơn học Thiết Kế Khung Nhà Cơng Nghiệp Một Tầng GVHD:Bùi Thiên lam Âoản dỉåïi...
 • 37
 • 307
 • 1

ĐỒ ÁN THIÉT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN THIÉT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP
... Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp Htr = hdcc+H2+hr Giằng mặt phẳng cánh dới đợc đặt vị trí có giằng cánh với giằng cánh tạo nên khối cứng không gian bất biến hình Hệ giằng cánh ... 6000 6000 6000 10 6000 11 6000 12 6000 13 6000 14 6000 15 6000 16 6000 17 500 18 Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp Hệ giằng đứng đặt mặt phẳng đứng , cótác dụng với giằng nằm tạo nên khối ... lông 34 có tiết diện thực : A th = 4x3,14x1,72 = 36,30 cm2 > 33,34cm2 Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp ...
 • 4
 • 1,871
 • 55

ĐỒ ÁN THIÉT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP (THUYẾT MINH)

ĐỒ ÁN THIÉT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP (THUYẾT MINH)
... xe kết cấu f: khe hở xét đến độ võng kết cấu lấy 0,4m(theo sách thiết kế KC thép nhà CN ) H2=(3,7+0,4)+0,1= 4,2m c - Chiều cao cột trên: Htr = hdcc+H2+hr Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp ... Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp B2 k7 Phần I : Tính toán chung A-các kích thớc chung I/Thành lập sơ đồ kết cấu: Từ số liệu yêu cầu thiết kế loại nhà xởng nhịp, chịu ... = 1.329/2x1260 = 0,527 cm Liên kết sờn B vào đế: 30 Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp B2 k7 hh = qB/2(Rg)min = 1.771 /2x1260 = 0,703 cm Liên kết bụng nhánh vào đế: hh=qb/2(Rg)min = 921/2x1260...
 • 32
 • 3,277
 • 20

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG
... NHƯƠNG ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP SVTH :ĐỖ VĂN NHƯƠNG GVHD: ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: ĐỒ ÁN THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG ĐỀ BÀI: Thiết kế khung ngang nhà xưởng tầng, nhòp 1.Kích thùc nhà:  Nhòp nhà dài ...  Kết luận tiết diện chọn hợp lý SVTH :ĐỖ VĂN NHƯƠNG 28 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: THIẾT KẾ CỘT DƯỚI Nội lực từ bảng tổ hợp: +nhánh mái (nhánh trái) M = 71.87Tm; N = 103.05T +nhánh phải (nhánh ... 597068 = = 6.323 J 94426.93 SVTH :ĐỖ VĂN NHƯƠNG 33 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Sai số với tỷ lệ chọn GVHD: − 6.323 = 20.9% SVTH :ĐỖ VĂN NHƯƠNG 34 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: THIẾT KẾ CHI TIẾT CỘT Mối nối hai phần...
 • 77
 • 4,646
 • 3

Đồ án thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp

Đồ án thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp
... xe kết cấu f: khe hở xét đến độ võng kết cấu lấy 0,4m(theo sách thiết kế KC thép nhà CN ) H2=(3,7+0,4)+0,1= 4,2m c - Chiều cao cột trên: Htr = hdcc+H2+hr Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp ... Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp B2 k7 Phần I : Tính toán chung A-các kích th-ớc chung I/Thành lập sơ đồ kết cấu: Từ số liệu yêu cầu thiết kế loại nhà x-ởng nhịp, chịu ... thống đ-ờng hàn ngang nhánh cầu trục 10mm - Tính bu lông neo: 30 Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp B2 k7 - Liên kết cột móng liên kết ngàm nên ta phải tính toán cấu tạo cho biến dạng...
 • 57
 • 1,499
 • 3

bài giảng kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng

bài giảng kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
... TÍNH VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG:   Quá trình sản xuất công nghiệp thực công trình đặc biệt Công trình gọi Nhà công nghiệp (NCN) hay nhà xưởng Phổ biến NCN tầng, với yêu cầu: nhòp rộng, chiều cao lớn, ... liệu (thép hay BTCT) làm kết cấu chòu lực nhà xưởng cần vào:     Kích thước nhà Sức nâng cầu trục Các yêu cầu công nghệ sản xuất Vấn đề cung cấp vật tư , thời hạn xây dựng công trình  NCN tầng ... NCN TẦNG NHỊP 6.5.1 NGUYÊN TẮC CHUNG  Kết cấu hướng dọc :    Chòu tác dụng lực dọc truyền lên nó, Tính kết cấu hướng dọc kết cấu riêng lẻ truyền lên khung ngang Chúng đảm bảo ổn đònh cho kết...
 • 145
 • 661
 • 0

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp
... trọng lượng kết cấu cửa trời lực tập trung theo phương thẳng đứng: ttr Gct = g ct Lct B = 4,95.9.6 = 267,3(daN ) Từ ta quy tải trọng tập trung trọng lượng kết cấu cửa trời trọng lượng kết cấu cánh ... 0.6 0.9 α d = 0, ± nhịp 24 36m chọn c Trọng lượng kết cấu cửa trời: g ct = nα ct Lct = 1,1.0,5.9m = 4, 95(daN / m ) c g ct = α ct Lct = 0,5.9m = 4,5(daN / m ) Trong mặt nhà mặt nhà n-hệ số vượt ... + 100 + f H c = 2750 ( mm ) tính từ mặt ray đến điểm cao xe Khe hở xe kết cấu f = 350 ( mm ) khe hở xét tới độ võng kết cấu ⇒ H = 2750 +100 + 350 = 3200(mm) • Chiều cao từ mặt đến cao trình mặt...
 • 73
 • 313
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP THIẾT KẾ KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP THIẾT KẾ KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
... = 2 01, 8 /16 8,2 = 1, 1997, J2/ J1 = Tra bảng 4.3 ta đợc : 12 = 2,2 11 = 1, 61 1= N1/N2 = 60922/56833 = 1, 072 1= a2/a1 [(J1/ J2). (1/ 1)] 0,5 = 1, 1997 [1/ 1,072] 0,5 = 1, 1588 1= (( 12 )2 + 11 .( - ... 2 ,15 .10 7daN/m2, =1, 6; = 7850daN/m3 N = Ntmax = 12 8.055daN, Hd=9,4m gc = [12 8.055/(0,45.2 ,15 .10 7)] .1, 6.7850= 16 6,24 daN/m Gc = 16 6,24.9,4 =15 62,65daN 13 Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp ... =12 3. 915 daN; M1tt= - 61. 058daNm; Thay giá trị vào phơng trình: y12-[(M1+M2)/(N1-N2)+c]y1+ M2.c/(N1-N2) = y12-[( 61. 058+ 98.3 71) / (12 3. 915 -13 0.235) +1] y1+ 98.371x1/ (12 3. 915 -13 0.235) =0 y12 + 34,226 y1...
 • 56
 • 1,092
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP THIẾT KẾ KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP THIẾT KẾ KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP
... 365 12 400 12 NGUYễN thị minh hoà - LớP B2K 11 250 11 0 19 0 SV: 250 Đồ áN môn học : KếT CấU NHà THéP tầng nhịp 35 700 500 Đồ áN môn học : KếT CấU NHà THéP tầng nhịp CHƯƠNG 5: : Thiết kế dàn kèo 1. Sơ ... cắt 1- 1 tl :1/ 10 500 SV: a=500 II hs=800 hd =11 900 16 900 19 100 hdcc=700 12 .00 I 11 .10 I Q =10 0T (kp120) NGUYễN thị minh hoà - LớP B2K 11 mặt cắt 2-2 tl :1/ 10 b 15 00 Đồ áN môn học : KếT CấU NHà THéP tầng ... 3000 15 00 24000 12 000 cấu tạo dàn kèo 15 00 3000 15 00 12 000 15 00 3000 15 00 6000 15 00 3000 15 00 6000 3000 SV: 3400 2200 B Đồ áN môn học : KếT CấU NHà THéP tầng nhịp 2200 Đồ áN môn học : KếT CấU NHà...
 • 56
 • 871
 • 6

đồ án môn học kết cấu thép

đồ án môn học kết cấu thép
... cổng trục dạng kết cấu hộp công son,một dầm Ray di chuyển thờng đăt ỏ phía phía dới Chân cổng trục thờng có chân cứng chân mềm Chân mên có liên kết khới vói dầm cầu để đảm bảo cho kết cấu hệ siêu ... đứng để bù trừ sai lệch kết cấu đờng ray chế tạo lắp ráp ảnh hởng biến dạng nhiệt độ nh chân mềm cổng trục có tác dụng giảm masat ,giảm lực xô ngang tranh khả ngăng kẹt bánh xe di chuyển *Đặc ... tác qua trình lắp ráp xếp dỡ Dạng cần trục đặt cố định càu thờng tì thay đổi tàm voi cấu di chuyển xe xe có đặt cấu nâng hạ hàng II Ni dung 2.1 Phng phỏp tớnh toỏn kt cu thộp Hin kt cu thộp c tớnh...
 • 33
 • 321
 • 1

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP
... TRNG CC B TC DNG LấN MT KHUNG SANG CC KHUNG LN CN MT BNG B TR NH HèNH V DI Sơ đồ mặt l ới cột, giằng mái mặt phẳng cánh d ới 6000 6000 6000 24000 6000 a b 6000 500 6000 6000 6000 6000 6000 6000 ... LIấN KT DN, CT L LIấN KT CNG V DN KHUNG HèNH THANG Cể MI DC S KHUNG NGANG Cể DNG NH HèNH V DI: sơ đồ khung nhịp II/ XC NH CC KCH THC KHUNG NGANG: II.1/ CC KCH THC THEO PHNG THNG NG: A- CHIU CAO ... 1,2.65.1.0,8.6 1,04 = 389 DAN/M QH = N.QO.K.C.B = 1,2.65.1.0,6.6.1,04 = 292 DAN/M 13 3m 0,6m sơ đồ tải trọng gió Qh 14.5m W Qđ 0.75m ho = 2.2m W' 0.00 l = 24m -TRONG PHM VI MI :TI TRNG GIể QUI...
 • 37
 • 456
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP HAY

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP HAY
... hmin = 78,08 (cm) 3.6.Thay i tit din dm 3.6.1.Xỏc nh kớch thc tit din thay i tit kim thộp , gim nh trng lng dm thit k dm ta thay i tit din dm phn dm cú mụmen un im thay i tit din cỏch gi ta ... ca tit din ó thay i : 2 hc = 100000 + 2.2.22 102 = 328888 (cm4) J ' = J + 2b ' x b c c J ' ' = x = 328888.2 = 6324,77 (cm3) W x h 104 d 3.6.2 Kim tra tit din dm ti ch thay i tit din ... tit din : J ct = x W ct h x d = 6367,16.104 = 331092,32 (cm4) 2 - Din tớch cn thit cho cỏnh dm thay i J ct J x b 2(331092,32 100000) = A ct = = 42,73 (cm2) x 2 h 104 d - B rng cỏnh dm cn...
 • 24
 • 516
 • 0

Đồ án môn học kết cấu thép II Đại học kiến trúc Hà Nội khoa xây dựng

Đồ án môn học kết cấu thép II Đại học kiến trúc Hà Nội khoa xây dựng
... Biểu đồ nội lực gió phải 20 BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP GỖ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II GVHD:NGUYỄN HỒNG SƠN Biểu đồ nội lực DCT trái 21 BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP GỖ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II GVHD:NGUYỄN HỒNG SƠN Biểu đồ ... HỒNG SƠN Biểu đồ nội lực hoạt tải mái phải 18 BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP GỖ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II GVHD:NGUYỄN HỒNG SƠN Biểu đồ nội lực gió trái 19 BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP GỖ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II GVHD:NGUYỄN ... HỒNG SƠN Biểu đồ nội lực tĩnh tải 16 BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP GỖ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II GVHD:NGUYỄN HỒNG SƠN Biểu đồ nội lực hoạt tải mái trái 17 BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP GỖ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP II GVHD:NGUYỄN...
 • 49
 • 1,446
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp một tầngkết cấu thép nhà công nghiệp một tầngsách kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng một nhịpđồ án môn học kết cấu thép ii đại học kiến trúc hà nội khoa xây dựngđồ án kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầngphan tinh noi luc do an ket cau thep nha cong nghiep 1 tang nhip l 30m q 30tkết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầngkết cấu thếp nhà công nghiệp nhiều tầngđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thépđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn bằng btct thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trướcbài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thépđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép 1thuyết minh tính toán đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép sàn suờn btct tđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế dầm chữ t chịu uốn thuần túyđồ án môn học kết cấu otohệ thống phanh xe ifaBài giảng kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏBài giảng vật lý phân tử và nhiệt họcPhân tích hữu cơGiáo trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơBảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (tt)Giáo án Đại số 10 Chương 4Một số vấn đề sắp xếp lập kế hoạch gia công tối ưu trên mô hình máy đơnGiải bài Máy thu thanh SGK Công nghệ 12Bài giảng nhập môn cơ học lương tử và vật lý nguyên tửĐộng lực học vật rắnGiáo trình HIĐROCACBON (dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa học)Giáo trình hợp chất thiên nhiên dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa họcbáo cáo thực tập tại công ty TNHH công nghệ sạch CLEANTECHMAI THƯƠNG địa lý 1MAI THƯƠNG TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNHCISSP study guide 3rd editionQuality and performance excellence 7th edition evans test bankQuality management for organizational excellence introduction to total quality 7th edition goetsch test bankQuantitative methods for business 12th edition anderson test bankQuantitative methods for business 13th edition anderson test bank