4 chương 6 chi phí của vốn

CHƯƠNG 6: CHI PHÍ VỐN VÀ CƠ CẤU VỐN

CHƯƠNG 6: CHI PHÍ VỐN VÀ CƠ CẤU VỐN
... phí vốn cần đợc tính quy chi phí sau thuế 126 Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Chơng 6: Chi phí vốn cấu vốn 6.2.2 Chi phí vốn chủ sở hữu 6.2.2.1 Chi phí cổ phiếu u tiên Chi phí cổ phiếu u tiên (Kp) ... nhuận không chia) với chi phí 13,4% Chi phí trung bình đồng vốn 10% 6.2.4 Chi phí cận biên vốn Chi phí cận biên khoản mục chi phí đơn vị tăng thêm khoản mục Khái niệm nh đợc áp dụng vốn Khi doanh ... chi phí bình quân gia quyền vốn thay đổi theo bảng sau: Ks = 136 Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Chơng 6: Chi phí vốn cấu vốn * WACC vốn cổ phần đợc lấy từ lợi nhuận không chia Tỉ lệ Chi phí cấu...
 • 26
 • 243
 • 0

Chương 4 phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ

Chương 4 phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ
... nội Bộ phận kiểm toán nội Sự cần thiết phân bổ chi phí phận phục vụ Chi phí phận phục vụ cung cấp ảnh hưởng tổng chi phí sản phẩm/dịch vụ phận nhận hoạt động Bộ phận phục vụ Bộ phận phục vụ Bộ phận ... móc) Bộ phận phục vụ (café) Sự tương tác phận Sự tương tác phận phục vụ bỏ qua tất chi phục vụ bỏ qua tất chi phí phân bổ trực tiếp cho phí phân bổ trực tiếp cho phận sản xuất phận sản xuất Bộ phận ... Phương pháp bậc thang Bộ phận hoạt động Bộ phận dịch vụ (café) (máy móc) Khi phận phục vụ phân bổ chi phí, phận dịch vụ khác không phân bổ ngược lại Bộ phận dịch vụ (bảo vệ) Bộ phận hoạt động (lắp...
 • 27
 • 4,544
 • 23

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 6 chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp (đh công nghiệp TP HCM)

Bài giảng tài chính doanh nghiệp  chương 6 chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp (đh công nghiệp TP HCM)
... • • • Khái niệm chi phí sử dụng vốn Chi phí sử dụng vốn vay Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường Chi phí sử dụng vốn bình quân Chi phí sử dụng vốn ngoại tệ (tự ... (R2  R1)  PV  PV Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế = Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế X { - Thuế suất thuế TNDN } CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VAY Công thức gần đúng: ... Trong trƣờng hợp có nhu cầu tăng thêm vốn cách phát hành thêm, chi phí phát hành CPƢĐ chi m 3% giá phát hành Hãy tính chi phí sử dụng vốn cổ phần chi phí sử dụng vốn cổ phần Chi phí sử dụng vốn...
 • 28
 • 212
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 5. CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN docx

Tài liệu CHƯƠNG 5. CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN docx
... nghƭa chi phí án chѭa ÿѭӧc sӱ dөng triӋt ÿӇ Ngѭӧc lҥi, nӃu giá trӏ CPI nhӓ hѫn 1, nghƭa chi phí thӵc hiӋn dӵ án vѭӧt chi phí dӵ toán Nhӡ phѭѫng pháp tính HiӋu suҩt chi phí (CPI) BiӃn ÿӝng chi phí ... pháp ѭӟc lѭӧng chi phí quy trình quҧn lý chi phí: Lұp kӃ hoҥch vӅ nguӗn tài nguyên - Nguyên tҳc ѭӟc lѭӧng chi phí - Chi phí nguyên vұt liӋu - Chi phí cѫ sӣ vұt chҩt Ѭӟc lѭӧng chi phí 95 - Ѭӟc lѭӧng ... lӏch trình (SPI) 12 Chi phí thuê phòng sӁ ÿѭӧc dùng cho cuӝc hӑp dӵ án ví dө minh hoҥ cho loҥi chi phí nào? A Chi phí tҩt yӃu B Chi phí cӕ ÿӏnh C Chi phí biӃn ÿӝng D Chi phí không ÿѭӧc dӵ kiӃn...
 • 19
 • 307
 • 1

chương 6 chi phí thích hợp và tiến trình ra quyết định

chương 6 chi phí thích hợp và tiến trình ra quyết định
... thích hợp 1.2 Các bước tiến trình định 1.3 Ứng dụng kỹ thuật phân tích chi phí thích hợp 1.1 NHẬN DẠNG CHI PHÍ THÍCH HỢP * Định nghĩa chi phí : Chi phí thích hợp phương án chi phí tránh loại bỏ phương ... TẮT CHƯƠNG Nhận dạng chi phí thích hợp Các bước tiến trình định Các đặc điểm thông tin thích hợp Ứng dụng kỹ thuật phân tích chi phí thích hợp II NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1.1 Nhận dạng chi phí thích hợp ... NHẬN DẠNG CÁC CHI PHÍ THÍCH HỢP * Gồm bước: - Nhận dạng tất chi phí doanh thu có liên quan đến phương án - Loại bỏ chi phí lặn - Loại bỏ chi phí doanh thu phương án - Ra định dựa chi phí doanh thu...
 • 24
 • 2,403
 • 0

Chương 8 chi phí vốn của doanh nghiệp

Chương 8 chi phí vốn của doanh nghiệp
... Nội dung Chương V  Thế chi phí vốn ?  Chi phí kênh huy động vốn ? 6.1 Khái niệm chi phí vốn (1)  Chi phí vốn hao phí cần thiết để DN huy động sử dụng vốn Chi phí vốn tính số lợi nhuận ... định chi phí nợ:  Chi phí nợ vay sử dụng để tính toán chi phí vốn bình quân DN phí nợ vay sau thuế (thuế TNDN)  Khi xác định chi phí nợ vay huy động để tài trợ cho dự án đầu tư, tính chi phí ... định chi phí vốn: Các khoản vay nợ có chi phí (DN phải trả chi phí để huy động)  Vốn vay thường huy động để đầu tư dài hạn (dự án đầu tư, mua TSCĐ,v.v…) bù đắp nhu cầu vốn lưu động 6.2.1 Chi phí...
 • 22
 • 102
 • 0

Chương 8 Kế toán thu nhập, chi phívốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại

Chương 8 Kế toán thu nhập, chi phí và vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại
... 9/30/2012 Kế toán thu nhập nhập,, chi phí xác định kết kinh doanh NHTM 1.1 Khái quát khoản thu nhập, chi phí chủ yếu xác định kết kinh doanh NHTM 1.2 Kế toán thu nhập, chi phí xác định kết kinh ... toán vốn chủ sở hữu NHTM 2.1 Khái quát vốn chủ sở hữu NHTM 2.2 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến vốn chủ sở hữu NHTM 2.3 Kế toán phát hành công cụ lai ghép 17 2.1 Khái quát vốn chủ sở hữu NHTM ... NHTM 1.3 Kế toán chi phí thu VAT NHTM 1.4 Kế toán phân phối kết kinh doanh NHTM 1.1 Khái quát khoản thu nhập nhập,, chi phí chủ yếu & xác định KQKD NHTM Thu nhập chi phí NHTM • • • • • • Thu nhập...
 • 15
 • 298
 • 0

Chuong 10 chi phi su dung von

Chuong 10 chi phi su dung von
... Tính t su t phi r i ro, rRF Nhi u nhà phân tích s d ng t su t trái phi u kho b c 10 năm t su t phi r i ro M t s khác s d ng t su t trái phi u kho b c ng n h n Bư c 2: Tính h s beta c a c phi u, ... nh ng c phi u cho m t qu hưu b ng l n, c phi u s có c t c 10$ /c phi u,và s c bán v i giá 97,50$ m t c phi u Do ó, chi phí s d ng v n c ph n ưu ãi c a Allied 10, 3%:6 rp = 10$ /97,50$ = 10, 3% Như ... trái phi u 11%, l i su t áo h n 8% N u cơng ty phát hành n m i, m c t su t s m t ánh giá h p lý v lãi su t n m i ó? N u thu su t c a cơng ty 40%, chi phí n sau thu t su t nào? (8,0%; 4,8%) 10. 4 CHI...
 • 31
 • 939
 • 15

Chương 10: Nguyên nhân và chi phí của lạm phát

Chương 10: Nguyên nhân và chi phí của lạm phát
... lạm phát thất nghiệp Nguyên nhân lạm phát Nguyên nhân lạm phát: Lạm phát chi phí đẩy Lạm phát thay đổi tỷ giá Lạm phát Lạm phát cầu kéo Lạm phát tăng trưởng tiền tệ Nguyên nhân lạm phát Lạm ... nguyên nhân lạm phát cầu kéo lạm phát chi phí đẩy 12 Nguyên nhân lạm phát Lạm phát thay đổi tỷ giá  Hạn chế lý thuyết  Không phân tách nguyên nhân lạm phát ngắn hạn lạm phát dài hạn 13 Nguyên nhân ... cung ngắn hạn giảm lạm phát xảy Nguyên nhân lạm phát Lạm phát ỳ  Hạn chế lý thuyết – Không phân tách nguyên nhân lạm phát ngắn hạn lạm phát dài hạn 17 Nguyên nhân lạm phát Lạm phát tăng trưởng...
 • 70
 • 391
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP pdf

Tài liệu CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP pdf
... niệm chi chi phí tài chính, quản trị chi phí kinh doanh xây dựng sở sử dụng số liệu kế toán tài phí kinh doanh có quan hệ chặt chẽ với hai khái niệm khác phạm trù chi phí chi (chi trả) chi phí tài ... máy quản trị doanh nghiệp, làm sở cho việc định quản trị Để phân biệt quản trị chi phí kinh doanh doanh nghiệp (Kế toán quản trị) với kế toán tài chính, Haberstockk định nghĩa: “ Quản trị chi phí ... toàn chi phí kinh doanh (được phân theo loại chi phí) chi để sản xuất thực kết thời kỳ doanh nghiệp Tính chi phí kinh doanh theo loại cung cấp số liệu chi phí kinh doanh cho bước tính chi phí kinh...
 • 32
 • 369
 • 3

Tài liệu Chương 4: Quản lý Chi phí Dự án doc

Tài liệu Chương 4: Quản lý Chi phí Dự án doc
... quản chi phí dự án ước tính chi phí • Có nhiều loại ước tính chi phí công cụ với kỹ thuật giúp tạo chúng • Điều quan trọng phát triển kế hoạch quản chi phí mô tả dao động chi phí quản ... mềm MP để Quản Chi phí Xem chi tiết Phu lục A 4.5 CÂU HỎI Các khái niệm quản trị chi phí, lợi nhuận, chi phí chu trình sống, chi phí lợi ích hữu hình vô hình, chi phí trực tiếp gián tiếp… Giải ... tmdung@fit.hcmuns.edu.vn 36 Chương QL Chi phí EMV (Earned value management): công cụ quan trọng hỗ trợ kiểm tra chi phí • EVM kỹ thuật đo lường thực dự án liệu phạm vi, thời gian, chi phí ; • Đưa mốc chi phí (Cost...
 • 13
 • 1,154
 • 13

Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình doc

Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình doc
... vấn đề chung tổng mức đầu a/ Khái niệm: Tổng mức đầu dự án đầu xây dựng công trình (sau gọi tổng mức đầu - TMĐT) chi phí dự tính dự án tính toán xác định giai đoạn lập dự án đầu xây ... cư dự án chế độ Nhà nước có liên quan; - Khối lượng công việc vấn đầu xây dựng chi phí khác; định mức tỷ lệ phần trăm (%) hay định mức đơn giá cho công việc vấn đầu xây dựng chi phí ... trị tổng mức đầu bảo đảm hiệu đầu xây dựng công trình YấU CU CA CễNG VIC TNH TON a) Lựa chọn phương pháp xác định tổng mức đầu phù hợp với điều kiện dự án sở lập tổng mức đầu b) Tính...
 • 154
 • 3,228
 • 10

Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình pptx

Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình pptx
... vấn đề chung tổng mức đầu a/ Khái niệm: Tổng mức đầu dự án đầu xây dựng công trình (sau gọi tổng mức đầu - TMĐT) chi phí dự tính dự án tính toán xác định giai đoạn lập dự án đầu xây ... cư dự án chế độ Nhà nước có liên quan; - Khối lượng công việc vấn đầu xây dựng chi phí khác; định mức tỷ lệ phần trăm (%) hay định mức đơn giá cho công việc vấn đầu xây dựng chi phí ... GDP2: chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá tính theo số giá xây dựng loại công trình xây dựng, khu vực độ dài thời gian xây dựng Hoặc tổng chi phí (không bao gồm lãi vay thời gian thực dự án vốn...
 • 147
 • 771
 • 7

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp docx

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp docx
... khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có) Doanh thu tài chính: doanh thu đạt kỳ hoạt động tài mang lại  Thu từ lợi tức cổ phần, lợi tức liên doanh Thu từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay  Thu nhập từ ... Lợi nhuận doanh nghiệp 2.3.1 Khái niệm kết cấu lợi nhuận 2.3.2 Xác định lợi nhuận DN 2.3.3 Phân phối lợi nhuận DN ThS Nguyễn Thanh Huyề 24 2.3.1 Khái niệm kết cấu lợi nhuận * Khái niệm: Lợi nhuận ... định Chi phí dịch vụ mua ngoài, thu Chi phí tài Chi phí tiền khác Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN Chi phí tài Căn vào tính chất biến đổi chi phí :   Chi phí cố định Chi...
 • 28
 • 748
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nếu d0 4 19 p0 50 và g 5 xác định chi phí của vốn phổ thông dựa trên cách tiếp cận dcfcâu 6 xác định chi phí của vốn lợi ích của việc sở hữu vốn các yếu tố quyết định đầu tư và hàm số đầu tưchi phí của vốn chủ sở hữuước tính chi phí của vốn chủ sở hữuxác định chi phí của vốntom tat chuong 12 chi phi su dung von cua tran ngoc thotom tat chuong 12 chi phi su dung vonchương 7 chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệpde bai tap chuong 12 chi phi su dung vonbài tập chương 2 chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp môn tài chính doanh nghiệpslide tài chính doanh nghiệp chương 5 chi phí vốnbài tập có lời giải chương 5 chi phí sử dụng vốn cơ cấu tài chính và hệ thống các đòn bẩyxác định đúng đắn chi phí của các nguồn vốncác khoản trích theo lương bao gồm bhxh bhyt kpcđ trích 25 trên tổng số lương trong đó 19 trừ vào chi phí của doanh nghiệp 6 trừ vào tiền lương của người lao độngbước 4 xác định chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đtxd và các chi phí khác của dự ánBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 8. Nước MĩBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiều