smart junior 4 tests

Chapter 4: Tests of grammar & usage pot

Chapter 4: Tests of grammar & usage pot
... students’ sensitivity to appropriacy and their awareness of the functions of the language rather than the knowledge of grammar Constructing combination & addition items  These objective type items have ... matching items    Usually consisting of a short conversation: e.g a stimulus in the form of a statement or question followed by a response often in the form of a statement Used to test ability ...  Use samples of students own written work to provide the basis for the test items Constructors of classroom tests and school achievement tests should take advantage of the types of errors made...
 • 12
 • 181
 • 2

Trải nghiệm với ứng dụng ESET Smart Security 4- P2 ppt

Trải nghiệm với ứng dụng ESET Smart Security 4- P2 ppt
... nối Internet: Thiết lập chức Smart Security mục Setup: Tính Firewall tích hợp sẵn Smart Security: Cũng giống chương trình Antivirus, người dùng đặt lịch cập ... dùng đặt lịch cập nhật, quét virus tác vụ khác theo định kỳ tùy chỉnh: Chức Antispam tương thích với số chương trình email client Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird ...
 • 5
 • 170
 • 0

Trải nghiệm với ứng dụng ESET Smart Security 4- P3 pptx

Trải nghiệm với ứng dụng ESET Smart Security 4- P3 pptx
... người sử dụng rút ngắn nhiều thời gian so với trình scan toàn hệ thống: Để điều chỉnh thông số kỹ thuật ThreatSense phần Setup cho phù hợp với nhu cầu sử dụng: Quá trình quét tiến hành: Thông thường ... đây, bắt đầu thử nghiệm việc quét chế độ Custom Scan Trên giao diện chương trình, bạn chọn Computer scan > Custom Scan: Lựa chọn thư mục file cụ thể cần scan, theo cách người sử dụng rút ngắn nhiều...
 • 5
 • 140
 • 0

Trải nghiệm với ứng dụng ESET Smart Security 4- P4 pptx

Trải nghiệm với ứng dụng ESET Smart Security 4- P4 pptx
... không ứng dụng Antivirus tránh khỏi): Biểu tượng chương trình khay hệ thống với đầy đủ tùy chọn: Hỗ trợ kỹ thuật ESET cung cấp sẵn cho người sử dụng phương án hỗ trợ ứng dụng, mở Smart Security, ... Trong mục Quarantine Tools, bạn thấy mẫu virus hoàn toàn bị xử lý cách ly đây: Các thử nghiệm áp dụng máy tính với cấu sau: vi xử lý Intel Core Duo, RAM GB hệ điều hành Windows Home Premium Chương ... Smart Security phát mẫu file nén có chứa virus truy cập vào địa Sau đó, thử lại cách khác, tắt bỏ chức...
 • 5
 • 141
 • 0

Ôn Tập 11 CB (Unit 1 & 2 - 4 Tests)

Ôn Tập 11 CB (Unit 1 & 2 - 4 Tests)
... TEST 1 D 11 A 21 B 31 A 41 A A 12 B 22 D 32 C 42 B A 13 C 23 B 33 D 43 A D 14 A 24 C 34 A 44 B C 15 D 25 C 35 C 45 A D 16 B 26 D 36 C 46 D D 17 C 27 B 37 C 47 C C 18 .D 28 B 38 B 48 D A 19 B 29 ... 47 D A 18 B 28 A 38 A 48 C D 19 A 29 B 39 C 49 B 10 A 20 D 30 B 40 B 50 A UNIT PRACTICE TEST 1 C 11 . D 21 D 31 C 41 C B 12 A 22 C 32 C 42 B B 13 B 23 C 33 A 43 C C 14 C 24 C 34 B 44 B A 15 D 25 ... 39 A 49 B 10 B 20 A 30 C 40 C 50 C PRACTICE TEST A 11 A 21 C 31 A 41 A B 12 B 22 A 32 B 42 B B 13 D 23 A 33 B 43 C D 14 B 24 A 34 B 44 C A 15 A 25 A 35 D 45 A C 16 D 26 A 36 B 46 B A 17 C 27 C...
 • 11
 • 456
 • 4

Ôn Tập 10 CB - Unit 9-10 -(4 Tests)

Ôn Tập 10 CB - Unit 9-10 -(4 Tests)
... C 45 A 46 A 47 B 48 D 49 A 50 B UNIT 10 PRACTICE TEST 1 C B C D D A B B C 10 A 11 A 12 B 13 D 14 A 15 A 16 B 17 C 18 C 19 A 20 A ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 9 -1 0) ~ 10 ... refer A programme B animal C various D condition 10 A money B hundred C without D species B VOCABULARY AND STRUCTURE ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 9 -1 0) ~ I Choose the best answer among A, B, C or D ... plants and snails, the water in an aquarium does not have to be changed frequently ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 9 -1 0) ~ It is important that goldfish not to be overfed They can be fed such things as...
 • 10
 • 257
 • 11

Ôn Tập 10 CB (Unit 11 & 12 - 4 Tests)

Ôn Tập 10 CB (Unit 11 & 12 - 4 Tests)
... talking) 30 D (offer) 31 A 32 C 33 B 34 A 35 D 36 A 37 C 38 B 39 C 40 D 41 B 42 D 43 A 44 D 45 B 46 B 47 D 48 C 49 A 50 D ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 1 1- 12) ~ 10 ... ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 1 1- 12) ~ UNIT 11 UNIT 12 PRACTICE TEST PRACTICE TEST 1 A A C B D B B C D 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 A 16 A 17 C 18 C 19 B 20 B B A A D C C B B D 10 A 11 D 12 D 13 A 14 ... D 37 A 38 C 39 B 40 A 41 A 42 C 43 A 44 D 45 B 46 A 47 D 48 B 49 D 50 C PRACTICE TEST B A A C D D D A B 10 B 11 A 12 A 13 C 14 C 15 D 16 D 17 B 18 B 19 B 20 A 21 A 22 B 23 C 24 C 25 C 26 C (situated)...
 • 10
 • 414
 • 8

Ôn Tập 10 CB (Unit 2 & 13 - 4 Tests)

Ôn Tập 10 CB (Unit 2 & 13 - 4 Tests)
... 47 B 48 A 49 C 50 D ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit & 13) ~ UNIT 13 PRACTICE TEST 1 B B A A D D C C A 10 B 11 D 32 B 13 B 14 C 15 C 16 D 17 D 18 D 19 A 20 A 21 B 22 B 23 A 24 C 25 C 26 B (in taking) 27 ... B 20 B 21 C 22 A 23 B 24 D 25 A 26 B (to study / studying) 27 B (to get) 28 A (for) 29 C (because of) 30 B (began) 31 A 32 B 33 D 34 C 35 B 36 A 37 B 38 B 39 D 40 A 41 .B 42 D 43 B 44 A 45 C 46 ... (schools) 28 B (worried) 29 C (travelling) 30 A (works) 31 C 32 A 33 B 34 D 35 A 36 B 37 A 38 C 39 D 40 B 41 A 42 A 43 D 44 B 45 A 46 D 47 D 48 B 49 C 50 D B A D C B C B D A 10 C 11 B 12 C 13 D 14 A...
 • 10
 • 264
 • 0

Ôn Tập 10 CB (Unit 4 & 5 - 4 Tests)

Ôn Tập 10 CB (Unit 4 & 5 - 4 Tests)
... A 34 A 35 D 36 B 37 A 38 C 39 B 40 D 41 .C 42 A 43 A 44 B 45 D 46 B 47 C 48 A 49 B 50 D ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit & 5) ~ UNIT PRACTICE TEST PRACTICE TEST A C D B C B C D B 10 A 11.B 12 C 13 A 14 C ... (haven’t come) 30 B (whose) 31 B 32 D 33 A 34 D 35. D 36 B 37 B 38 A 39 D 40 C 41 .C 42 B 43 A 44 D 45 D 46 A 47 B 48 D 49 D 50 A ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit & 5) ~ 10 ... B 36 A 37 B 38 B 39 D 40 C 41 .C 42 D 43 A 44 A 45 B 46 C 47 B 48 C 49 A 50 D D A B C A A D D B 10 C 11 D 12 A 13 B 14 C 15 C 16 B 17 A 18 A 19 D 20 D 21.A 22 C 23 C 24 B 25 B 26 A (which) 27 B...
 • 10
 • 301
 • 1

Cambridge practice tests for IELTS 4

Cambridge practice tests for IELTS 4
... 978-0-521- 544 64- 1 Cassette Set 0-521- 544 64- 5 Cassette Set ISBN-13 ISBN-10 978-0-521- 544 65-8 Audio CD Set 0-521- 544 65-3 Audio CD Set ISBN-13 ISBN-10 978-0-521- 544 63 -4 Self-study Pack 0-521- 544 63-7 ... Singapore, São Paulo Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK www .cambridge. org Information on this title: www .cambridge. org/9780521 544 627 © Cambridge University ... the University Press, Cambridge A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN-13 ISBN-10 978-0-521- 544 62-7 Student’s Book with answers 0-521- 544 62-9 Student’s Book...
 • 101
 • 644
 • 2

TOEIC preparation tests part 4

TOEIC preparation tests part 4
... (b) than (c) and PHOTOCOPIABLE (d) it © www.english-test.net 64 advanced- 64 TOEIC tests / Incomplete Sentences / Advanced level # 64 Answers Index Ways of commenting Q1 If you want my honest opinion, ... (c) recipient PHOTOCOPIABLE (d) reward © www.english-test.net 74 advanced- 74 TOEIC tests / Incomplete Sentences / Advanced level # 74 Answers Index A Quick History of Advertising Q1 Encarta's History ... ideas have out of the original plan (a) developed 64 (b) shown (c) gained PHOTOCOPIABLE (d) built © www.english-test.net 59 advanced-59 TOEIC tests / Incomplete Sentences / Advanced level # 59...
 • 20
 • 337
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ielts reading tests part 4new english file preintermediate tests part 4cambridge practice tests for ielts 4 pdftests for tieng anh 4english grammar in use tests 1 4 ipathe times book of iq tests book 4smart blue screen of death fixer pro 4 3 5 license keysmart blue screen of death fixer pro 4 6 9mozilge toeic new toeic actual tests part 3 4cambridge practice tests for ielts 4 pdf free downloadsmart grammar and vocabulary 4smart grammar and vocabulary 1 4smart grammar and vocabulary 4 pdfcambridge practice tests for first certificate 4 downloadsmart grammar and vocabulary full 1 4Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 16. ADN và bản chất của genBài 12. Phân bón hoá họcBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG