thực hành kiểm tra định kỳ tiếng anh lớp 3

kiểm tra định kỳ tiếng việt lớp 3

kiểm tra định kỳ tiếng việt lớp 3
... 64 73 : 5786 : 64 73 5786 04 215 07 1157 17 28 23 36 Bi 2: Mi ý ỳng c 0, im 17 53 x (482 : 237 ) = 17 53 x (241 237 ) = 17 53 x = 7012 Bi 3: Mi ý ỳng c 0, im Cõu im B Cõu 5 im C 2009 : 2009 20 33 4 ... s ú l: (0, 25 im) 139 x = 278 (0,25 im) ỏp s: 278 Cõu 6: (1 im) Mi ý ỳng c 0, im a 37 x 18 x 74 + 100 b 15 x + 15 x 15 x = = = = 37 x 18 (9 x x 37 ) + 100 37 x 18 18 x 37 + 100 + 100 100 = ... 2009 : 2009 20 33 4 29 Cõu im D 1715 : 1715 31 245 35 404 + 156 : x = 404 + 39 x = 404 + 78 = 482 x : 47 = 111 x : = 105 (d 5) x :3 = 111 + 47 x = 105 x + x :3 = 158 x = 840 + x = 158 x x = 845 x =...
 • 12
 • 58
 • 0

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 7

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 7
... to check her health? 4/Why was Hoa absent from class yesterday? Hoàng Thúy Nga Hoằng Hóa Bài kiểm tra số lớp (BS2- HKII) Ma Trận Đề: Ma Trận Đề: Nhận biết Chủ đề TN TL phon 1,0 Laguage Focus ... enjoy watching programs for children in other countries on TV? Hoàng Thúy Nga Hoằng Hóa Bài kiểm tra số lớp (KT HKII) Ma Trận Đề: Nhận biết Thông hiểu Chủ đề TN TL TN TL phon 1,0 Laguage Focus ... enjoy/ watch/ programs/ children/ other countries / TV? I/1a II/ 2d 3d a well c slowly 2c 3a 6a 7c wash 2T Đáp án 4a b badly d late III/1b 4c 5a 8d IV/ saw 3.go practises V/ 1.T 3T 4F 5F 6T VI/...
 • 8
 • 201
 • 0

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 6

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 6
... (Not including the handout-time) Group: A Ma tran: Language focus Reading NhËn biÕt KQ TL 16 4,0 Th«ng hiÓu KQ TL Writing Tæng 16 1,5 5 3,5 Tæng 16 2,0 4,0 VËn dông KQ TL 2,5 2,5 28 4,0 3,5 2,5 ... front ) The flowers …………….in front of the house( am / is / are two/ are) Lan is a student of ……… 6C ( grade/ class/ school/ her class) She in HaNoi (live/lives) Her brother is .(six/seven/eight/nine) ... the questions.( 2.5 marks) Hi, I’m Lan I am twelve years old I’m a student of grade I’m in class 6C I live in HaNoi with my father, mother, brother and my grand mother I live near Hong river It...
 • 7
 • 218
 • 0

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 9

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 9
... bad floods II:( Moói caõu 0,25 ủ ) B 2.C 3.D C A A 7.D 8.A 9. B 10.B 11 C 12 D 13.C 14 D III :( Moói caõu 0,25 ủ ) 15 C 16.C 17.D 18.C 19. D 20.C 21.B 22.D IV : ( Moói caõu 0,25 ) 1.We went to Hanoi ... was easier ,and everything I had learned came back to me II 1A , 2A , 3B , 4D , 5C 6D 7A , 8B , 9B , 10B , 11C , 12D 13D , 14B 15A , 16B , 17B , 18D III It is environmental pollution Because ... D.giving 8.I think we should .off the faucets before leaving A.turn B.turns C.turning D.to turn 9. The baby laughed .as she played with her toys A.happy B.happily C.more happy D.more happier 10.My...
 • 10
 • 323
 • 0

bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh lớp 3

bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh lớp 3
... Full name:………………… Class: 3 …… Mark The first-semester examination Time: 35 minutes Exercise 1: Listen a/ Listen and tick Thanks fine It this school ... Thi… is a pe… Wha… is tha…? Sh… is Mary She is my frien… This is the li…rary It’s small… Exercise 3: Find in the blank School are name he break Hi, I’m Peter What’s your ………… ? What you at ……………time?...
 • 2
 • 249
 • 0

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 môn Tiếng Việt tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 môn Tiếng Việt tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014
... TP Trà Vinh Trường Tiểu học Phường Họ tên: …………………………………… Lớp: ………… Kì thi kiểm tra định lần II (20 13 20 14 ) Ngày thi: 12 / 12 / 2 013 Môn thi: Tiếng Việt ( Viết ) Thời gian làm bài: 40 phút Đề: ... điểm ) - GV đọc viết chữ thường bảng lớp, học sinh nhìn bảng viết Bay cao cao vút Chim biến Chỉ tiếng hót Làm xanh da trời Hết HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM TIẾNG VIỆT LỚP A Kiểm tra đọc ( 10 ... thành tiếng: ( điểm ) Đọc thành tiếng vần: ( điểm ) - Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: ( 0 ,25 đ/vần ) - Đọc sai không đọc (dừng giây/vần): ( điểm ) Đọc thành tiếng từ ngữ: ( 2 iểm...
 • 4
 • 383
 • 0

đề kiểm tra địnhtiếng anh 12 lần 4

đề kiểm tra định kì tiếng anh 12 lần 4
... A 46 2 C C B C D A A A B D B A A A B B A A D A 45 3 A B B C A B B D B C A A D C D C A D A C 43 4 D C D C B A C C B D A A D C A B A A A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... - VINH PHUC EDUCATION & TRAINING SERVICE Lien Son High School - - WRITTEN TEST Time allowance: 45 minutes - Nội dung đề số 43 4 I Choose the option among ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 47 1 A D A A A C A A D A A B D A A B C A A C 46 2 B A D A D B A A D D A C A A D C C B A A 45 3 A C A A D D A D C B A A C C A B D A C A 43 4 A A A C A D B C C B B A B D...
 • 9
 • 169
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1
... ……………………………………………… ……………………………… HẾT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2 014 - 20 15 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỌC THẦM – LỚP Câu 10 Điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 Đáp án A C B B HS nêu cảm nhận ... Trường Tiểu học: Số báo danh Họ tên: Học sinh lớp: KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2 014 – 20 15 ĐỌC THẦM – Lớp Ngày 7 /5/ 20 15 Thời gian: 30 phút Giám thị Số mật mã Số thứ tự  ... đọc “Hoa địa lan” khoanh tròn vào Câu 1: … /0 ,5 A Mùa xuân A Gió xuân B Mùa hạ C Mùa thu Câu 2:… /0 ,5 Câu 3:… /0 ,5 B Nắng xuân chữ trước câu trả lời đúng: 1) Địa lan hoa vào mùa nào? 2) Tác động...
 • 5
 • 94
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2
... …………………………………………………………………………… Câu 10: /0 ,5 ……………………………………………………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 20 14 - 20 15 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỌC THẦM – LỚP Câu Điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 10 0 ,5 0 ,5 Đáp án D B ... học TRẦN HƯNG ĐẠO Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 ĐỌC THẦM – Lớp Ngày 7 /5/ 20 15 Thời gian: 30 phút Giám thị Số mật mã Số thứ tự  ... trước câu trả Câu 1:… /0 ,5 lời đúng: 1) Ga-ri Play-ơ cầu thủ thi đấu môn thể thao gì? A Quần vợt B Bóng đá C Bóng rổ 2) Mọi người thường ước ao giống anh điểm nào? Câu 2: … /0 ,5 A Giàu có anh B Đập...
 • 4
 • 73
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3
... …………………………………………………… ………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014 - 20 15 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỌC THẦM – LỚP Câu 10 Điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 Đáp án B C D B Theo suy nghĩ ... Câu nào? 4) Tiếng chim mang lại điều cho người nông dân? 5) Qua đọc, em có cảm nhận chim chiền chiện? …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… Câu 5: .… /0 ,5  ... cuốc … Nhưng tiếng chim hồn hậu nhập lặng lẽ vào tâm hồn họ (Theo Ngô Văn Phú) Số báo danh Trường Tiểu học TRẦN HƯNG ĐẠO Họ tên: Học sinh lớp: KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2014 – 20 15 ĐỌC THẦM...
 • 5
 • 138
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2 014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi I CHÍNH TẢ : ( 15 phút) Viết Cơng ước quyền trẻ em (viết ... ĐI MẤT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2 014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi II TẬP LÀM VĂN : (40 phút) Đề bài: Trong năm học Tiểu học, em làm quen ... Viết Cơng ước quyền trẻ em (viết tựa đoạn “Từ cơng ước………cứu trợ trẻ em.” – sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2, trang 14 7.) ...
 • 4
 • 70
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi I CHÍNH TẢ : ( 15 phút) Viết “Chim họa mi hót” (Sách Tiếng Việt lớp 5/ tập 2, trang 123 ), ... NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi II TẬP LÀM VĂN : (40 phút) Đề bài: Tả người thân (hoặc người...
 • 4
 • 79
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi I CHÍNH TẢ : ( 15 phút) Viết “Buổi sang thành phố Hồ Chí ... VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi II TẬP LÀM VĂN : (40 phút) Đề bài: Em tả người mà em u q Bài ... sang thành phố Hồ Chí Minh ”, (viết đầu đoạn “Một ngày bắt đầu … phút một” – sách Tiếng Việt lớp / tập 2, trang 132 ) ...
 • 4
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kỳ tiếng anh lớp 11bài kiểm tra học kỳ tiếng anh lớp 6de kiem tra dinh ky tieng việt lop 4đề kiểm tra giữa kỳ tiếng anh lớp 11đề kiểm tra học kỳ tiếng anh lớp 6đề kiểm tra định kì tiếng việt lớp 3đề kiểm tra định kỳ lần 1 lớp 3kiểm tra học kỳ tiếng anh 10đề kiểm tra học kỳ tiếng anh 8đề kiểm tra định kỳ tiếng việt 1kiểm kê định kỳ tiếng anh là gìphương pháp kiểm kê định kỳ tiếng anh là gìkiem tra giua ky tieng anh 6bai kiem tra 1 tiet tieng anh lop 12 hoc ky 2tiến hành kiểm tra định kỳ van an toàn ít nhất một lần sau 10 giờ làm việc để phòng ngừa các chất lắng đọng trên các bề mặt của van an toàn và trên các đường ống hútbai giang windows XPhe dieu hanh windows 7Giáo trình MS word 2007giáo án hình học 11 chương 213 điều cần biết về chứng trầm cảm theo mùa5 bài thuốc giảm bệnh trầm cảmnghiên cứu các chỉ số sử dụng thuốc ở khoa khám bệnh ngoại trú bệnh viện đại học y dược cần thơ năm 2014nghiên cứu về hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán của việt nambáo cáo thực tập tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng BKTStrategic management 2nd edition rothaermel test bankStrategic management a competitive advantage approach concepts 15th edition david test bankThiết kế quy trình công nghệ gia gối đỡStrategic management a competitive advantage approach concepts and cases 14th edition david test bankThực trạng công tác kế toán của công ty TNHH tân HOAkế toán tổng hợp tại công ty tnhh xây dựng và thương mại hoàng kim sơnĐánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần 471Công tác kế toán của công ty cổ phần trung tâm công nghệ phần mềm thái nguyênStrategic management and competitive advantage 4th edition barney test bankSubstance abuse counseling theory and practice 5th edition stevens test bankTổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH phú tân