tài liệu thi viên chức, công chức

Tài liệu thi các môn công chức hay

Tài liệu thi các môn công chức hay
... số điều tuyển dụng nâng ngạch công chức Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - Các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ... ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Face: Tài liệu kinh tế - Các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao Page Bộ luật Lao động; động - Thương binh Xã hội; - Các phòng chuyên môn Luật Phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 ... Chính phủ ngày 28/11/2003 quy định - Các phòng Face: Tài liệu kinh tế Page chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; chuyên môn thuộc Chi cục Thủy lợi; Nghị định...
 • 18
 • 498
 • 0

Tài liệu Luật Viên chức

Tài liệu Luật Viên chức
... bộ, công chức 23 Việc chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức thực sau: a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực theo quy định pháp luật cán bộ, công chức Trường hợp viên chức có ... ngày viên chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo văn thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức ... tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức Đơn vị nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức viên chức, ...
 • 24
 • 369
 • 2

Tài liệu LUẬT VIÊN CHỨC

Tài liệu LUẬT VIÊN CHỨC
... bộ, công chức 23 Việc chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức thực sau: a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực theo quy định pháp luật cán bộ, công chức Trường hợp viên chức có ... ngày viên chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo văn thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức ... tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức Đơn vị nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức viên chức, ...
 • 24
 • 202
 • 2

tài liệu thi vào công chức thuế Word 2007

tài liệu thi vào công chức thuế Word 2007
... Thoát khỏi Word 2007 o Nhấn nút Office, chọn Close o Click vào nút Close góc cửa sổ Word o Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 1.2 Các thao tác 1.2.1 Tạo tài liệu Trong Word 2007, bạn tạo tài liệu cách: ... lục giúp người đọc dễ dàng nắm khái quát nội dung tài liệu truy cập đến nội dung cụ thể tài liệu Word 2007 cho phép người dùng tạo mục lục thủ công tạo mục lục tự động Mục lục tạo thao tác sau: ... tài liệu Word cách chọn Excel Spreadsheet Word chuyển sang giao diện Excel để người dùng xử lý bảng tính thêm vào o Word cung cấp mẫu bảng tạo sẵn cho người dùng sử dụng lịch, ma trận, bảng liệu ...
 • 23
 • 184
 • 0

TÀI LIỆU THI TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO

TÀI LIỆU THI TRỒNG RAU CÔNG NGHỆ CAO
... bệnh hại tổng hợp hệ thống trồng rau không dùng đất? Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp hệ thống trồng rau không dùng đất: Trong trồng rau ứng dụng công nghệ cao, biện pháp phòng trừ dịch ... thọ rau vận chuyển va Câu 13 Trình bày giải pháp làm giảm mát STH rau? Sản xuất rau có chất lương cao Sau thu hoạch rau trì giảm chất lượng tăng Do rau có chất lượng tốt bảo quản lâu hơn, rau ... bị VSV công Côn trùng hại: không làm tổn thất lớn chúng giúp lây lan bệnh thành đại dịch xuất tới nước khác 12 Trình bày sở khoa học công nghệ sau thu hoạch rau? a Tính dễ hỏng rau: - Rau loại...
 • 13
 • 178
 • 0

Tài liệu thi công chức thuế ngạch cán sự và chuyên viên CNTT năm 2013 (có đề thi năm 2012 để tham khảo)

Tài liệu thi công chức thuế  ngạch cán sự và chuyên viên CNTT năm 2013 (có đề thi năm 2012 để tham khảo)
... công công tác Khi bổ nhiệm vào ngạch công chức, công chức bố trí, phân công, giao nhiệm vụ bảo đảm điều kiện cần thi t để công chức thi hành nhiệm vụ Việc bố trí, phân công công tác cho công chức ... với chức danh, chức vụ ngạch công chức bổ nhiệm b Chuyển ngạch nâng ngạch công chức Ngạch tên gọi thể thứ bậc lực trình độ c huyên môn, nghiệp vụ công chức Thực chuyển ngạch công chức công chức ... 20 TUYỂN DỤNG CCVC 2011 Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC I CÔNG VỤ VÀ NỀN CÔNG VỤ Công vụ đặc trưng công vụ a Công vụ Công vụ yếu tố quan trọng...
 • 74
 • 2,697
 • 6

Tài liệu thi trắc nghiệm “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trong Công nhân viên chức nhà nước

Tài liệu thi trắc nghiệm “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trong Công nhân viên chức nhà nước
... trình độ, nhận thức kiến thức pháp luật công nhân viên chức lao động: Có thể khẳng định việc nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức kiến thức pháp luật lực lượng công nhân viên chức lao động ... sách, pháp luật Đảng Nhà nước đến gần với lực lượng công nhân viên chức lao động dễ dàng vào sống cách hiệu “Giáo dục Pháp luật” góp phần nâng cao nhận thức công nhân viên chức vai trò luật pháp ... xây dựng Nhà nước pháp quyền Đảng Nhà nước ta Thông qua sinh hoạt “Giáo dục Pháp luật” phổ biến, tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động văn pháp luật ban hành Bên cạnh đó, cán làm công tác...
 • 20
 • 1,179
 • 7

Tài liệu DANH MỤC NGẠCH CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Tài liệu DANH MỤC NGẠCH CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
... 19.186 DANH MỤC CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) I- Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên ... viên cao cấp Âm viên cao cấp Thư mục viên cao cấp 17.157 17.160 17.164 17.168 17.172 18.179 17a.191 17a.194 II- Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính: TT 10 11 ... 17.161 17.165 17.169 17.173 18.180 17a.192 17a.195 III- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên: TT 10 11 12 13 14 Ngạch Lưu trữ viên Chẩn đoán viên bệnh động vật Dự báo...
 • 5
 • 950
 • 1

Tài liệu Hồ sơ ĐKKD Công ty TNHH Một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu pptx

Tài liệu Hồ sơ ĐKKD Công ty TNHH Một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu pptx
... nộp hồ Hội đồng thành viên Chủ tịch công ty Giám đốc công ty: - Xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo khoản 3.1) hiệu lực văn ủy quyền người nộp hồ thay ... phương Công chứng nhà nước - Số hồ phải nộp: 01 - Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD 10 ngày làm việc Ghi : Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, kèm theo hồ ... có vốn pháp định, kèm theo hồ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn xác nhận vốn pháp định quan, tổ chức có thẩm quyền Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có chứng hành nghề...
 • 2
 • 205
 • 0

Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2013

Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2013
... tra len thi duqc miSn thi mon tin hQc van phong b) Cach tinh diSm - Bai thi duqc chfrm theo thang diSm 100, diSm mai phfin thi, mon thi duqc lam tron hai cM s6 th~p phan - BiSm cae mon thi duqc ... sir d\lng phi thi tuySn va phi dv thi nang ng?ch cong chUc, vien chuc; II Thiri gian, dia di~m tA chrrc thi: Thai gian t6 chirc thi cong chuc Clipxii vao thang nam 2012 Dja diBm thi HQi d6ng tuyBn ... nganh: bai thi viSt tiOOM s6 2; hai thi tr~c nghi~m M s6 1; + Mon tin hQc vanphOng: tiOOh~ s6 va khong tinh vao t6ng s6diSm thi 7 + KSt qua thi tuySn la t6ng 56 diSm clla cac bai thi mon kiSn...
 • 27
 • 1,542
 • 0

TAI LIEU THI CONG CHUC- ql nha nuoc pdf

TAI LIEU THI CONG CHUC- ql nha nuoc pdf
... h hng trang b, thit b hoc cú hnh vi khỏc gõy thit hi ti sn ca Nh nc thỡ phi bi thng theo quy nh ca phỏp lut Cỏn b, cụng chc cú hnh vi vi phm phỏp lut thi hnh nhim v, cụng v gõy thit hi cho ngi ... cụng chc thi hnh nhim v, cụng v c phỏp lut v nhõn dõn bo v 11 Cỏn b, cụng chc hy sinh thi hnh nhim v, cụng v c xem xột cụng nhn l lit s theo quy nh ca phỏp lut Cỏn b, cụng chc b thng thi hnh ... thm quyn ca cỏc c quan thc thi cụng v gm: Hin phỏp; Lut; cỏc bn phỏp quy; cỏc quy ch ni b c quan - Cỏc quy nh v tớnh cht hnh vi ca cụng v gm: hp phỏp; hp lý; mang tớnh nhan o, nhõn - H thng th...
 • 3
 • 2,315
 • 46

Tài liệu ôn thi viên chức phần kiến thức chung ngành Y tế năm 2014

Tài liệu ôn thi viên chức phần kiến thức chung ngành Y tế năm 2014
... tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế) Hết TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 PHẦN I PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC I Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ... số liệu bảo hiểm y tế Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định pháp luật bảo hiểm y tế Điều 36 Quyền người tham gia bảo hiểm y tế Được cấp thẻ bảo hiểm y tế ... QUAN ĐẾN NGÀNH Y TẾ -1 QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ng y 18/08/ 2008 Bộ trưởng Bộ Y tế) Điều Quy tắc ứng...
 • 19
 • 2,476
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu thi vien chuc kien thuc chungde cuong tai lieu thi vien chuc 2014tài liệu thi viên chức phương pháp dạy môn địa lítai lieu thi vien chuc giao vientài liệu thi viên chức ngành giáo dụctai lieu thi vien chuc bhxh nam 2013THIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươi94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemtieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Luyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trangPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMPhuong an phat hanh tang von dieu le 20145. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013