đề thi môn nhà máy và trạm biến áp mã 928

Đề thi môn nhà máy điện

Đề thi môn nhà máy điện
... dëch chỉång trçnh m mạy thi út kãú bäü nhåï dng µp 8085A v u cáưu 2x EPROM 4Kx8=8Kx8 bàõt âáưu tỉì âëa chè 6000h v xSRAM 2Kx8=4Kx8 báút âáưu åí âëa chè tiãúp theo Âãư 2: thi út kãú bäü nhåï dng ... chỉång trçnh m mạy Âãư trçnh by så âäư khäúi cáúu trục bãn ca vi xỉí lê 8085A v giäúi thi ûu ghi âa nàng ca thi út kãú bäü nhåï dng cho hãû µp 8085A v u cáưu 1x EPROM 8Kx8=8Kx8 bàõt âáưu tỉì âëa...
 • 4
 • 723
 • 5

CHƯƠNG i KHÁI NIỆM CHUNG về NHÀ máy điện, TRẠM BIẾN áp hệ THỐNG NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG i  KHÁI NIỆM CHUNG về NHÀ máy điện, TRẠM BIẾN áp và hệ THỐNG NĂNG LƯỢNG
... mäüt khong thå i gian nháút âënh ghi l i trë säú phủ ti rä i biãøu diãùn tỉìng i øm trãn hãû trủc ta âäü Nä i cạc 100 i øm l i s âỉåìng gy khục biãøu diãùn biãún thiãn phủ ti 80 mäüt cạch gáưn ... xút i ûn nàng l sn xút v tiãu thủ phi thỉûc hiãûn âäưn g thå i T i i thå i i øm , häü tiãu thủ (kãø c täøn tháút ) tiãu thủ bao nhiãu i ûn nàng thç nh mạy i ûn phi sn xút ngáưn áúy i ûn ... thë phủ ti bàõt büc tỉìn g pháưn l nhỉỵn g nh mạy nhiãût i ûn trêch h i Âä i i nhỉỵn g nh mạy ny âãø cho hiãûu sút cao ỉïn g vå i mäüt phủ ti nhiãût nháút âënh i hi phi cọ phủ ti i ûn nháút...
 • 23
 • 120
 • 0

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống
... thi t cho việc vấn đầu xây dựng công trình đường dây trạm biến áp; - Yêu cầu lực tổ chức vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây trạm biến áp sau: Hạng (quy mô cấp điện áp đến 35kV) : ... gia vấn chủ trì phải tốt nghiệp đại học trở lên, kinh nghiệm công tác năm năm lĩnh vực vấn kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công công trình đường dây trạm biến áp; - trang thi t ... chức vấn chuyên ngành, lực chuyên 32/2006/QĐ-BCN môn công nghệ công trình đường dây trạm Nội dung biến áp; - đội ngũ chuyên gia vấn kinh nghiệm lĩnh vực lý đường dây, thi t bị điện, ...
 • 5
 • 660
 • 2

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pdf

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pdf
... thi t cho việc vấn đầu xây dựng công trình đường dây trạm biến áp; - Yêu cầu lực tổ chức vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây trạm biến áp sau: Hạng (quy mô cấp điện áp đến 35kV) : ... gia vấn chủ trì phải tốt nghiệp đại học trở lên, kinh nghiệm công tác năm năm lĩnh vực vấn kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công công trình đường dây trạm biến áp; - trang thi t ... tổ chức vấn chuyên ngành, lực chuyên 32/2006/QĐ-BCN môn công nghệ công trình đường dây trạm biến áp; - đội ngũ chuyên gia vấn kinh nghiệm lĩnh vực lý đường dây, thi t bị điện, điều...
 • 5
 • 314
 • 0

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống doc

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống doc
... gia vấn chủ trì lĩnh vực vấn (theo mẫu), kèm theo hợp lệ tốt nghiệp hợp đồng lao động ký với tổ chức vấn; - Danh sách dự án ng tự mà tổ chức vấn thực chuyên gia tổ chức vấn ... Danh mục trang thi t bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác vấn tổ chức đề nghị cấp phép; - Báo cáo tài ba năm gần (đối với tổ chức hoạt động); - Bản Giấy phép HĐĐL (đối ... 07/0 đơn vị cấp lại Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép HĐĐL theo quy định Bước phận cửa (tiếp nhận trả kết quả) Sở Công Thương,...
 • 5
 • 216
 • 0

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống ppt

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống ppt
... nhận Giấy phép (có nộp phí theo quy định) Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu Phụ lục ) Thành phần hồ sơ - Bản hợp lệ văn xác nhận ... lực - 350000 đồng ngày 07/0 đơn vị cấp lại Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép HĐĐL theo quy định phận cửa (tiếp ... động ký với tổ chức vấn; - Danh sách dự án ng tự mà tổ chức vấn thực chuyên gia tổ chức vấn chủ trì, tham gia thực thời gian năm năm gần nhất; - Danh mục trang thi t bị, phương tiện...
 • 5
 • 202
 • 0

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống potx

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống potx
... kiện cấp giấy phép nhận thông báo trả lời quan thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu) Bản hợp lệ văn xác nhận cách pháp ... lý, chuyên gia vấn chủ trì lĩnh vực vấn (theo mẫu), kèm theo hợp lệ tốt nghiệp hợp đồng Thành phần hồ sơ lao động ký với tổ chức vấn Danh sách dự án ng tự mà tổ chức vấn thực chuyên ... phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp giấy phép hoạt 700.000đ /giấy Quyết định số 90/2007/QĐ- động điện lực phép UBND Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân...
 • 5
 • 200
 • 0

Sửa đổi bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống pdf

Sửa đổi bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kv trở xuống pdf
... Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt Quyết định số động điện lực 32/2006/QĐ-BCN Danh sách trích ngang cán quản lý, chuyên Quyết định số gia vấn chủ trì lĩnh vực vấn 32/2006/QĐ-BCN ... chuyên gia vấn chủ trì lĩnh vực vấn (theo mẫu), kèm theo hợp lệ tốt nghiệp hợp đồng lao động ký với tổ chức vấn Danh sách dự án ng tự mà tổ chức vấn thực chuyên gia tổ chức vấn chủ ... phải nộp lại đầy đủ thành phần hồ sơ y cấp mới) Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu) Bản hợp lệ văn xác nhận cách pháp lý tổ chức, cá nhân kèm Thành phần...
 • 5
 • 201
 • 0

CHƯƠNG II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN, NHÀ MÁY ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP

CHƯƠNG II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN, NHÀ MÁY ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP
... VIỆC LÂU DÀI Chế độ làm việc lâu dài Chế độ làm việc lâu dài bình thường Chế độ làm việc lâu dài cưỡng  Chọn thiết bò cho Icp tbò > Ilv max II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI * Tính toán Ibt & Icb : • ... kA II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI BT2 : Tính dòng làm việc bình thường & cưỡng qua MBA qua kháng điện K HT S max S S max S 1 S max S II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI BT3 : Tính dòng làm việc bình thường&cưỡng ... dòng điện cho phép lau dài I cp = qF (ϑcp − ϑ0 ) R II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI Trong chế độ làm việc lâu dài dòng điện phải bé dòng cho phép I ld max ≤ I cp = qF (ϑ − ϑ0) R II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC...
 • 36
 • 362
 • 0

Đề cương môn học nhà máy điện trạm biến áp pptx

Đề cương môn học nhà máy điện và trạm biến áp pptx
... phối điện nhà máy điện trạm biến áp Sơ đồ cấu trúc sơ đồ nối điện nhà máy điện trạm biến áp Tự dùng, điện chiều nhà máy điện trạm biến áp; điều khiển, đo lường, kiểm tra, tín hiệu nhà máy điện trạm ... Huỳnh Nhơn, “Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp , Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005 [4] Nguyễn Hữu Khái, “Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp , Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2005 ... toán phát nóng máy biến áp 5.3 Sự già cổi tuổi thọ máy biến áp 5.4 Khả tải tải máy biến áp 5.5 Các loại máy biến áp 5.6 Tính toán chọn công suất máy biến áp Chương 6: Các khí cụ điện 1 1 1 2 10...
 • 8
 • 744
 • 2

Xem thêm