GIÁO TRÌNH kỹ THUẬT XUNG

Giáo trình kỹ thuật xung - kỹ thuật số

Giáo trình kỹ thuật xung - kỹ thuật số
... chu kỳ xung T γ= tx T (3) Do T = tx + tng ta có γ < - Độ rỗng xung Q tỷ số chu kỳ xung T độ rộng xung tx Q= T tx (4) * Trong kỹ thuật xung - số người ta sử dụng phương pháp số tín hiệu xung với ... tng (1) - Tần số xung số lần xung xuất đơn vị thời gian F= T (2) - Thời gian nghỉ tng khoảng thời gian trống xung liên tiếp có điện nhỏ 0.1Um (hoặc 0.5Um) - Hệ số lấp đầy γ tỷ số độ rộng xung tx ... B Xung nhọn (vi phân) A: xung tam giác u u t C Xung cư a (hàm mũ - tích phân) t D xung nấc thang Hình 1.3: Các dạng tín hiệu xung: Trong nhiều trường hợp xung tam giác coi xung cưa Các dạng xung...
 • 219
 • 500
 • 1

Giáo trình kỹ thuật xung cơ bản

Giáo trình kỹ thuật xung cơ bản
... mt bờn Xung kớch iu khin l xung vuụng qua mch vi phõn RC i t xung vuụng hai xung nhn (xung nhn dng ng vi cnh lờn v xung nhn õm ng vi cnh xung) Diod D cú tỏc dng loi b xung nhn dng v ch a xung ... c Xung rng ca f Xung nc thang Hỡnh 1.1 Cỏc dng tớn hiu xung Trang Giỏo Trỡnh K Thut Xung 1.2 Biờn Son: o Th Thu Thy CC THễNG S C BN CA TN HIU XUNG 1.2.1 Xung n Khỏi nim: xung n l ch cú mt xung ... nhiu xung n Dóy xung cú th tun hon hoc khụng tun hon v(t) Vm t ton toff Trong ú: Vm : Biờn xung ton : rng xung toff : Thi gian khụng cú xung T : Chu k T Hỡnh 1.3 Dóy xung vuụng tun hon rng ca xung...
 • 68
 • 350
 • 0

Giáo trình kỹ thuật xung

Giáo trình kỹ thuật xung
... HORIZONTAL POS để tia sáng nằm hình Điều chỉnh độ sáng độ sắc nét tia sáng II Mô Hình Thực Hành Kỹ Thuật Xung Giới Thiệu Nguồn +12V, -12V, dòng 3A, có bảo vệ dòng Nguồn 5V, dòng 2A, có bảo vệ dòng ... (s/ô) Bài tập áp dụng: − Điều chỉnh xung vuông đơn cực có biên độ 2V, tần số 500Hz − Điều chỉnh xung vuông lưỡng cực có biên độ 3V, tần số 5KHz − Điều chỉnh xung tam giác có biên độ 7V, tần số ... kế mạch cho loại bỏ xung nhiễu có dạng sau: Vi(V) Nhiễu t Bài 2: Hãy thiết kế mạch cho loại bỏ xung nhiễu có dạng sau: Nhiễu Vi(V) t Bài 3: Hãy thiết kế mạch cho loại bỏ xung nhiễu có dạng sau:...
 • 104
 • 233
 • 0

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 4 pdf

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 4 pdf
... ng 4. 1 .4 Mch to xung vuụng v tam giỏc: Mch dao ng tớch thoỏt c bn to xung i xng ngừ Nu kt hp mch tớch phõn tớch cc dựng OP-AMP thỡ mch cú th cho xung tam giỏc R5 R C2 +VCC +VCC - + R1 C1 - 1 ... hp mch ng dng hỡnh 4. 51 v s cu trỳc hỡnh 4. 52 Khi mi úng in t C bt u np t OV lờn nờn: -OP-AMP (1) cú VI+< VI- nờn ngừ cú V01 = mc thp, ngừ R= (mc thp) - OP-AMP (2) cú VI+ > VI- nờn ngừ cú V02 ... +VCC - + R1 C1 - 1 R3 + 2 -VCC VR1 Vo1 VR2 Vo1 R4 -VCC 3 R2 Hỡnh 4. 8: Mch to xung vuụng v tam giỏc OP-AMP (1) l mch dao ng tớch thoỏt to xunh vuụng theo nguyờn lý trờn Xung vuụng c ly trờn bin...
 • 13
 • 272
 • 1

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 3 potx

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 3 potx
... 3. 3 .3 Cỏc phng phỏp kớch i trng thỏi ca flip-flop Trng hp T1 ang bóo hũa, T2 ang ngng dn nh mch hỡnh 3. 6, mun i trng thỏi ca Flip-Flop thỡ ta cú th cho mt xung õm vo cc B1 (hoùc l cho mt xung ... 0,8v Hỡnh 3. 5 Mch kớch mt bờn + VC1 t _ -1 ,5v +11v 0,2v Hỡnh 3. 6 Dng súng cỏc chõn S hỡnh 3. 6 l mch Flip- Flop vi mch kớch mt bờn Xung kớch iu khin l xung vuụng qua mch vi phõn RC i t xung vuụng ... in Hỡnh 3. 14: Thi gian hi phc -Vcc tx Hỡnh 3. 13: ng x v np in trờn t C VC2 = VCEsat 0,2V Nh vy biờn xung vuụng dng cho T1 to l: V01 =Vx 0,2V Vx Biờn xung vuụng õm T2 to l: Trang 39 http://www.ebook.edu.vn...
 • 21
 • 239
 • 2

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 2 pps

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 2 pps
... >VZ2 >0 Z2 phân cực nghịch, Z2 dẫn ổn áp ⇒ V0 = VZ2 Đặc tuyến hàm truyền đạt: vo VZ2 vi -VZ1 VZ2 -VZ1 Trang 25 http://www.ebook.edu.vn Giáo Trình Kỹ Thuật Xung Biên Soạn: Đào Thị Thu Thủy 2. 2 ... mạch ghim đỉnh mạch ghim đỉnh 2. 2.1.Mạch ghim đỉnh V C + + D Vi R >> - Vo - Hình 2. 6 Mạch ghim đỉnh 0V VD: Vi 1,5Vm Vm Vm t -0 ,5Vm t -Vm -1 ,5Vm Vo Vm -2 Vm -2 ,5Vm -3 Vm • t = (0÷1): Vi =Vm , D dẫn ... điện 2. 2 .2 Mạch ghim đỉnh VN C + + D R >> Vi Vo Vn - - Hình 2. 5 Mạch ghim đỉnh Vn 2. 2.3 Mạch ghim đỉnh VN C + + D Vi R >> Vo Vn - - Hình 2. 5 Mạch ghim đỉnh Vn Trang 27 http://www.ebook.edu.vn Giáo...
 • 11
 • 246
 • 1

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 1 pptx

Giáo trình kỹ thuật xung - Chương 1 pptx
... Chng 1: Tớn hiu xung v mch RLC Chng 2: Mch bin i dng xung Chng 3: Mch dao ng a hi 12 10 dựng BJT Chng 4:Cỏc mch to xung khỏc 4 ễn 2 Chng 1: TN HIU XUNG V MCH R L C 1. 1 Khỏi nim v cỏc dng xung 1. 2 ... cỏc trng hp sau: t0 = 10 às ; R1 = ; a vi(t) = 5 .1( t) 5 .1( t t0) ; b vi(t) = 5 .1( t) 5 .1( t t0) ; t0 = 10 às ; R1 = 5,6K ; c vi(t) = 5 .1( t) 7 .1( t t0) ; t0 = 10 às ; R1 = 5,6K ; E=0 E = 2V ... t T T c Xung rng ca f Xung nc thang Hỡnh 1. 1 Cỏc dng tớn hiu xung Trang http://www.ebook.edu.vn Giỏo Trỡnh K Thut Xung 1. 2 Biờn Son: o Th Thu Thy CC THễNG S C BN CA TN HIU XUNG 1. 2 .1 Xung n ...
 • 23
 • 228
 • 2

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XUNG SỐ_CHƯƠNG 3 doc

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XUNG SỐ_CHƯƠNG 3 doc
... nhá nhÊt, tỉng cđa chóng b»ng C¸c h×nh 3- 3-2, h×nh 3- 3 -3, h×nh 3- 3-4 vÏ t−¬ng øng c¸c tr−êng hỵp cã 2,4,8 sè h¹ng nhá nhÊt ®−ỵc gép 22 H×nh 3- 3-2 H×nh 3- 3-4 23 2) Dïng b¶ng Karnugh tèi thiĨu ho¸ ... øng lµ G3, G2, G1, G0, th×cã thĨ tÝnh Gi = Bi+1 ⊕ Bi Cơ thĨ, G0 = B1 ⊕ B0+; G1 = B2 ⊕ B1; G2 = B3 ⊕ B2 ; G3 = B4 ⊕ B3 = ⊕ B3 = B3 (B4 = 0) H×nh 3- 2-2 lµ b¶ng Karnaugh biÕn vµ biÕn B¶ng 3- 2-6 lµ ... trªn cã thĨ viÕt thµnh: Z = AB + A C = AB + A C + BC (3- 31a) (3- 3-1b) = ABC + AB C + A BC + A B C (3- 3-1c0 Dïng c¸c cỉng AND Vµ OR thùc hiƯn (3. 3.1a) ta cã m¹ch ®¬n gi¶n nhÊt Nãi chung, nÕu biĨu...
 • 209
 • 208
 • 0

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XUNG SỐ_CHƯƠNG 2 pptx

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XUNG SỐ_CHƯƠNG 2 pptx
... KHƠNG - HOẶC (NOR) bảng thật Ví dụ 2. 3.4 A Nếu đảo ngỏ vào A B đưa đến cổng NAND mạch tương đương cổng ? A B B Hình 2. 23: ví dụ 2. 2.4 AB Hình 2. 2.3: ví dụ 2. 2.3 Giải Lập bảng thật gồm cột A B ... A⊕ B Hình 2. 27: ví dụ 2. 4 .2 Mạch tích hợp logic Ở trước, cổng logic trình bày gần kí hiệu tốn học thực thể vật lý Thực cổng linh kiện điện tử, với cấu trúc mạch cụ thể có đặc tính kỹ thuật định ... B C Y= ABC Hình 2. 21: ví dụ 2. 3.1 Ví dụ 2. 3 .2 chứng tỏ ngỏ vào cổng NAND thấp (logic 0) tín hiệu ngõ vào lại khơng truyền qua cổng NAND Giải: Xem cổng NAND hai ngõ vào (hình 2. 19).Khi ngõ vào...
 • 8
 • 160
 • 0

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XUNG SỐ_CHƯƠNG 1 pps

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XUNG SỐ_CHƯƠNG 1 pps
... số Bang 1. 1 Thap Phan-Nhi Phan Thap Phan Nhi Phan 10 11 12 13 14 15 16 17 32 64 12 8 10 11 10 0 10 1 11 0 11 1 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11 10000 10 0 01 100000 10 00000 10 000000 Bang 1. 2: tri ... ca 7 413 l 9999 - 7 413 = 2586 Tỉång tỉû, säú b ca mäüt säú nhë phán cọ n bit l hiãûu säú ca 11 1 (n bit) v säú nhë phán âọ Vê dủ: Säú b ca 10 l: 11 10 01 Säú b ca 10 110 1 l: 11 111 1 10 110 1 010 010 Nháûn ... 2n n 10 11 12 13 14 15 16 20 24 30 32 2n 16 32 64 12 8 256 512 10 24 2048 4096 819 2 16 384 32748 65536 10 48576 16 777 216 10 737 418 24 4294967296 Viet tat 1K 2K 4K 8K 16 K 32K 64K 1M 16 M 1G 4G 1. 2.2.Chuøn...
 • 11
 • 160
 • 0

Giáo trình KỸ THUẬT XUNG - Chương 10 potx

Giáo trình KỸ THUẬT XUNG - Chương 10 potx
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 15
 • 195
 • 0

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 9 ppt

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 9 ppt
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 18
 • 186
 • 1

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 8 ppsx

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 8 ppsx
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 12
 • 199
 • 0

Xem thêm