GIÁO TRÌNH kỹ THUẬT đo LƯỜNG 1

Giáo trinh : KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ part 1 pdf

Giáo trinh : KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ part 1 pdf
... THẾ VINH Lưu Thế Vinh Khoa Vật Lý Kỹ Thuật Đo Lường Điện Điện tử -8 - CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. 1 Khái niệm đo lường: Trong Vật lý học, đònh luật vật ... thang đều: Lưu Thế Vinh Khoa Vật Lý Kỹ Thuật Đo Lường Điện Điện tử - 14 n YK = Y0 ∑ (t − iτ ) ( 1- 9 ) Ngưỡng so sánh có dạng: ∆Y = Sign (YX – YK) ( 1- 1 0) YX YK cân sau n xung bước nhảy (H 1- 1 2 ): n= ... transistor 15 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 4 Lưu Thế Vinh Khoa Vật Lý Kỹ Thuật Đo Lường Điện Điện tử -7 - LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Kỹ thuật đo lường điện điện tử nhằm cung cấp cho...
 • 16
 • 315
 • 11

Giáo trình kỹ thuật đo lường-chương 1 ppsx

Giáo trình kỹ thuật đo lường-chương 1 ppsx
... GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA 1. 2 .1 Đại lượng đo - Định nghĩa: đại lượng đo thông số đặc trưng cho đại lượng vật lý cần đo Mỗi trình vật lý ... môn TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA lượng đo lường, nhiều trường hợp xem tín hiệu đo đại lượng đo a Liên tục; Hình 1. 1 Các dạng tín hiệu ... tín hiệu XK (tỉ lệ với XO) diễn suốt trình đo, hai đại lượng đọc kết XK có kết đo Quá trình đo gọi trình đo kiểu so sánh Thiết bị đo thực trình gọi thiết bị đo kiểu so sánh (hay gọi kiểu bù) GV:...
 • 8
 • 108
 • 0

Giáo trình kỹ thuật đo lường và cảm biến

Giáo trình kỹ thuật đo lường và cảm biến
... thuật đo lường: ngành kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng thành đo lường học vào phục vụ sản xuất đời sống [1] Cảm biến sản phẩm quan trọng Kỹ thuật đo lường Các đại lượng vật lý cần đo cảm biến biến ... sử dụng cảm biến: + Cảm biến Công nghiệp + Cảm biến Nghiên cứu khoa học + Cảm biến Môi trường khí tượng + Cảm biến Thông tin, viễn thông + Cảm biến Nông nghiệp + Cảm biến Dân dụng + Cảm biến Giao ... trưng kỹ thuật đo lường: Kỹ thuật đo lường bao gồm đặc trưng sau: 1.1.2.1 Đại lượng đo (hay tín hiệu đo) : ♦ Theo tính chất thay đổi đại lượng đo chia thành đại lượng đo tiền định đại lượng đo ngẫu...
 • 117
 • 1,923
 • 11

Tài liệu GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - TS. NGUYỄN HỮU CÔNG ppt

Tài liệu GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - TS. NGUYỄN HỮU CÔNG ppt
... (Demodulation - DEMOD) để lấy lại tín hiệu đo Đây hình thức đo lường từ xa (TE1emety) cho nhiều đại lượng đo Hình 1.2 Hệ thống đo lường nhiều kênh 1.2 Sơ đồ cấu trúc thiết bị đo lường 1.2.1 Hệ thống đo ... NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG 1.1 Định nghĩa phân loại thiết bị 1.1.1 Định nghĩa Đo lường trình đánh giá định lượng đối tượng cần đo để có kết số so với đơn vị Với định nghĩa đo lường trình thực ba ... phương pháp đo lường đại lượng điện Nội dung giáo trình phục vụ cho sinh viên ngành Điện - Điện tử - Máy tính trường đại học Đồng thời giúp ích cho sinh viên chuyên ngành khác cán kỹ thuật có quan...
 • 174
 • 1,011
 • 15

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P13 pdf

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P13 pdf
... Rx I R3 I1.R1 I R0 I R4 I R3 I R4 ( I x ng trình ta c giá tr GV: Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n I R2 I ).R (theo Kirchop II) i n tr c n o Rx: 13 I N GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH R0 Rx R4 R R R ... Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n R1 R N tg j CN R x C x R N C N 15 I N GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH NG 13: O CÁC THÔNG S M CH Quá trình o: u tiên i u ch nh cho RN = Ti p theo thay i t s R1 / R2 cho ... có i n tr nh t nh, c tính nh sau: U0 R rct RP I ct max GV: Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n I N GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH Rx = 0: I ct U0 R I ct max Rx nh v y: 0: rct U0 RP NG 13: O CÁC THÔNG S...
 • 16
 • 397
 • 3

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P7 pptx

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P7 pptx
... đến sai số phép đo tốc độ phép đo GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 7: CÁC CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG SƠ CẤP - Ảnh hưởng chuyển đổi lên đại lượng đo: đưa chuyển ... Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện - 40 GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 7: CÁC CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG SƠ CẤP c) Mạch đo: mạch đo chuyển đổi nhiệt điện trở dùng mạch để đo điện trở Thông thường người ta ... TĐ-ĐL_Khoa Điện 14 GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 7: CÁC CHUYỂN ĐỔI ĐO LƯỜNG SƠ CẤP Đối với chuyển đổi hỗ cảm thường dùng phương pháp đo điện áp xoay chiều Khi cần xác định dấu đại lượng đo dụng chỉnh...
 • 85
 • 324
 • 3

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P8 pptx

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P8 pptx
... ph ng trình ng v i dòng khác nhau: R S4 rCT n4 R S3 rCT RS n3 R S2 rCT RS RS RS RS ; n4 I4 I CT RS RS RS ; n3 I3 I CT RS RS n2 RS1 RS ; n2 I2 I CT GV: Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n GIÁO ÁN_K ... GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH NG O DÒNG I N - Dòng cho phép: th ng 10-1 ÷ 10-2A - C p xác: 1,5; 1; 0,5; ... Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n GIÁO ÁN_K THU T R Ta có ph OL NG rCT S1 CH RS RS n1 RS RS ; ng trình v i n s , gi i tìm n1 NG O DÒNG I N I1 I CT c RS1, RS2, RS3, RS4 Hình 8.2 M c i n tr sun ampemét...
 • 16
 • 266
 • 2

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P9 doc

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P9 doc
... c c t gi tính N u chu trình o không t, trình o s c l p l i Còn n u ã t c tính theo bi u th c (*) i u n v i s N1, N2, N3 k t qu o s ch ng trình k t qu o c a (ô s 21) Ch ng trình s bi n i k t qu ... Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n 27 GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH NG 9: O I N ÁP Sau b t máy cho tín hi u xoá ( n nút xóa) b vi x lý cho ch ng trình kh i ng Ch ng trình l nh khâu nh : khóa timer, b ... phím ch th s cho ch ng trình i u n bàn phím a thông tin ch th Bàn phím g m phím “1” “10” “100” thay i gi i h n o Sau ã hoàn thành ch ng trình kh i ng (ô.1 hình 9.26), ch ng trình i u n bàn phím...
 • 28
 • 281
 • 3

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P10 pptx

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P10 pptx
... TĐ-ĐL_Khoa Điện 23 GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Tương tự đo công suất ta chế tạo côngtơ đo lượng phản kháng cho mạch pha dây dây từ côngtơ đo lượng tác dụng ... Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG với P công suất cần đo Như đọc kết cấu thị từ điện suy công suất cần đo Các đặc điểm w atmet chỉnh ... hành xét phương pháp cụ thể: Đo công suất watmet chỉnh lưu điện tử: mạch nguyên lý watmet GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG...
 • 24
 • 322
 • 1

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P11 docx

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P11 docx
... GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 11: ĐO GÓC PHA 11.2 Đo góc pha phương pháp biến đổi trực tiếp Sau xét số phép đo góc pha hệ số cos ϕ phương pháp biến ... cần đo ϕx Khoá K mở khoảng thời gian tx Từ máy phát chuẩn f0 (có ổn định tần số thạch anh) tín hiệu xung có tần số GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 11: ĐO ... biểu đồ thời gian trình làm việc fazômét Khoảng thời gian tu mở khoá K2 xung từ khoảng tx nằm gọn GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 11: ĐO GÓC PHA tu qua...
 • 10
 • 313
 • 2

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P12 docx

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P12 docx
... GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH NG 12: OT NS Các lo i t n s k nói chung h n ch s d ng tiêu th công su t ... 12.1b) ta th y biên dao ng c a kim lo i l n nh t ng v i t n s ã GV: Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n GIÁO ÁN_K THU T kh c OL NG CH NG 12: OT NS m t s Hình 12.1 T n s k c ng h ng i n t : a) C u t o ... ng i n tích phóng qua c c u ch th m t chu k c a khóa K là: GV: Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH q NG 12: OT NS C.(U U ) T c m t chu k i n tích qua c c u ch th q, nh v...
 • 10
 • 269
 • 3

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P6 doc

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P6 doc
... Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 6: MẠCH ĐO VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO điện tử đầu vào đầu KĐ xoay chiều Máy phát tần số thường dao động đa hài 6.4.4 Mạch khuếch đại cách ly: Trong kỹ thuật đo cần ... quan trọng cảu kĩ thuật vi xử lý kỹ thuật đo lường điều khiển tự động Trong kỹ thuật đo lường việc sử dụng vi xử lý thiết bị ghép nối mở tiến vượt bậc việc chế tạo dụng cụ đo từ phức tạp đến ... Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 6: MẠCH ĐO VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO thể thực mạch đo thông thường Trong dụng cụ sử dụng µP công việc thu nhận, gia công xử lý cho kết đo µP đảm nhận theo thuật...
 • 29
 • 276
 • 1

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P5 pdf

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P5 pdf
... TĐ-ĐL_Khoa Điện GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ nhiều thang đo có dải đo rộng; độ xác cao (cấp 0,1 ÷ 0,5) Chế tạo loại ampemét, vônmét, ômmét nhiều thang đo, dải đo rộng Chế ... 16 GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ Hình 5.18a Đo điện áp tần số tín hiệu Hình 5.18b Đo góc lệch pha hai tín dao động ký điện tử hiệu dao động ký điện tử Hình 5.18c Đo tần ... Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện 15 GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 5: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ Điện áp cần đo thường đưa vào cực Y cực X đưa tín hiệu phụ tùy thuộc vào mục đích phép đo Hình 5.17b Mô tả ống phóng...
 • 19
 • 280
 • 1

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P14 pdf

Tài liệu Giáo trình kỹ thuật đo lường P14 pdf
... GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH NG 14: O VÀ GHI CÁC IL NG BI N THIÊN trình o Các dao ng ký i n t s i cho phép ta không ch quan sát m t ... quay t c th i s là: M q (t ) B.S W I m sin t nh v y ph ng trình chuy n ng c d2 d J P dt dt v i: J - mômen quán tính ; P - h Gi i ph ng trình vi phân có a ph n D v i: m : góc l ch c c q i: J ,v ... u t ng n tính m t l n n a GV: Lê Qu c Huy_B môn T - L_Khoa i n GIÁO ÁN_K THU T OL NG CH NG 14: O VÀ GHI CÁC IL NG BI N THIÊN Quá trình l p i l p l i t o i n áp r ng c a u U1, i n áp r ng c a ph...
 • 13
 • 202
 • 2

Xem thêm