GIÁO TRÌNH NHÀ máy điện TRẠM BIẾN áp

Giáo trình hệ thống điện: Trạm biến áp ppt

Giáo trình hệ thống điện: Trạm biến áp ppt
... trở tồn hệ thống giảm xuống, dòng điện tăng lên cao điện áp điểm hệ thống giảm xuống, điểm gần chỗ ngắn mạch  Các động khơng đồng ngừng quay (Moment quay ĐCKĐB phụ thuộc vào điện áp) điện áp giảm, ... cách dùng chúng Cách giải tập ngắn mạch ba pha đối xứng lưới điện hạ áp Các phương pháp hạn chế ngắn mạch cụ thể trạm biến áp 49 PHẦN ĐIỆN TRONG TBA TÍNH TỐN NGẮN MẠCH Simpo PDF Merge and Split ... Xác định điện kháng phần tử hệ thống điện - Biến đổi sơ đồ đẳng trị dạng đơn giản - Hệ số phân bố Ví dụ tính tốn ngắn mạch III TÍNH TỐN NGẮN MẠCH BA PHA Ở MẠNG CAO ÁP Ngắn mạch ba pha đối xứng...
 • 200
 • 195
 • 2

CHƯƠNG II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN, NHÀ MÁY ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP

CHƯƠNG II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN, NHÀ MÁY ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP
... VIỆC LÂU DÀI Chế độ làm việc lâu dài Chế độ làm việc lâu dài bình thường Chế độ làm việc lâu dài cưỡng  Chọn thiết bò cho Icp tbò > Ilv max II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI * Tính toán Ibt & Icb : • ... kA II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI BT2 : Tính dòng làm việc bình thường & cưỡng qua MBA qua kháng điện K HT S max S S max S 1 S max S II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI BT3 : Tính dòng làm việc bình thường&cưỡng ... dòng điện cho phép lau dài I cp = qF (ϑcp − ϑ0 ) R II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI Trong chế độ làm việc lâu dài dòng điện phải bé dòng cho phép I ld max ≤ I cp = qF (ϑ − ϑ0) R II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC...
 • 36
 • 374
 • 0

CHƯƠNG i KHÁI NIỆM CHUNG về NHÀ máy điện, TRẠM BIẾN áp và hệ THỐNG NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG i  KHÁI NIỆM CHUNG về NHÀ máy điện, TRẠM BIẾN áp và hệ THỐNG NĂNG LƯỢNG
... mäüt khong thå i gian nháút âënh ghi l i trë säú phủ ti rä i biãøu diãùn tỉìng i øm trãn hãû trủc ta âäü Nä i cạc 100 i øm l i s âỉåìng gy khục biãøu diãùn biãún thiãn phủ ti 80 mäüt cạch gáưn ... xút i ûn nàng l sn xút v tiãu thủ phi thỉûc hiãûn âäưn g thå i T i i thå i i øm , häü tiãu thủ (kãø c täøn tháút ) tiãu thủ bao nhiãu i ûn nàng thç nh mạy i ûn phi sn xút ngáưn áúy i ûn ... thë phủ ti bàõt büc tỉìn g pháưn l nhỉỵn g nh mạy nhiãût i ûn trêch h i Âä i i nhỉỵn g nh mạy ny âãø cho hiãûu sút cao ỉïn g vå i mäüt phủ ti nhiãût nháút âënh i hi phi cọ phủ ti i ûn nháút...
 • 23
 • 125
 • 0

Tài liệu Nhà máy điện trạm biến và hệ thống năng lượng docx

Tài liệu Nhà máy điện trạm biến và hệ thống năng lượng docx
... âäư thë phủ ti : Âãø náng cao kinh tãú ca nh mạy âiãûn phi tiãún hnh âiãưu chènh âäư thë phủ ti nhà m tàng thåìi gian sỉí dủng cäng sút âàût Tâ, cng thåìi gian sỉí dủng cäng sút cỉûc âải Tmax ... âäư thë phủ ti ch úu sau âáy: a) Phạt triãøn cạc häü dng âiãûn theo ma, mäùi ma cọ nhiãûm vủ khạc nhà m tiãu thủ âiãûn nàng c nàm b) Nhỉỵng häü chè dng âiãûn vi giåì mäüt ngy chè cho phẹp lm viãûc...
 • 7
 • 175
 • 1

Giáo trình nhà máy điện phần 2 đh bách khoa đà nẵng

Giáo trình nhà máy điện phần 2  đh bách khoa đà nẵng
... ± 0,5 10 0 ,2 20 ± 0,35 100 -20 0 ± 0 ,2 ± 1,0 10 0,5 20 ± 0,75 100 -20 0 ± 0,5 ± 0 ,2 10 20 ± 0,15 100 -20 0 ± 0,1 50- 120 ±3 10 50- 120 ± 10 δImax ( phụt) ± 20 ± 15 ± 10 ± 60 ± 50 ± 40 ± 120 ± 100 ± 80 ... cọ thãø xạc âënh sau : S2 ≥ ΣP2 K2/ 2 cos 2 ΣP2 : Täøng cäng sút toạn ca cạc mạy lm viãûc våïi âäüng cå 380V v cạc phủ ti khạc näúi våïi mạy biãún ạp âang xẹt [KW] K2 : Hãû säú âäưng thåìi ... cạc thiãút bë cáúp 0,4 KV 2 v cos 2 : Hiãûu sút v hãû säú cosϕ trung bçnh ca âäüng cå 380V K2/ 2. cos 2 = (0,35 - 0,85) ty thüc vo âiãưu kiãûn ca cạc âäüng cå 6 .2. 2 Chn säú lỉåüng v cäng sút...
 • 61
 • 43
 • 0

Giáo trình nhà máy điện phần 1 đh bách khoa đà nẵng

Giáo trình nhà máy điện phần 1  đh bách khoa đà nẵng
... dủng så âäư hai HTTG cọ TGV Mä t så âäư: D1 D2 TGV CL1V CL2V CLV3 CL23 CL13 MCV MC1 MC2 CL12 MCN CLN2 CLV2 CL22 TG1 CL 11 CL 21 CLV1 B1 N1 CLN1 TG2 B2 Hçnh 8 -1 N2 Trong så âäư ny: - Mạy càõt vng (MCV) ... gọp bàòng mạy càõt phán âoản (hçnh 3-4) D2 D1 D3 D4 CL12 CL22 CL32 CL42 MC1 MC2 MC3 MC4 CL 11 CL 21 CL 31 CL 41 PÂI CL 51 MCpâ Clp 1 Clpâ2 MC5 CL52 N1 CL 61 PÂII MC6 CL62 Hçnh 3-4 N2 Mạy càõt phán âoản ... hiãûn cạc biãûn phạp an ton âãø sỉía chỉỵa D2 D1 D3 D4 CL12 CL22 CL32 CL42 MC1 MC2 MC3 MC4 CL 11 CL 21 CL 31 CL 41 PÂI CL 51 Clp 1 Clpâ2 MC5 CL52 N1 CL 61 PÂII MC6 CL62 Hçnh 3.3b N2 Nhọm Nh mạy âiãûn...
 • 77
 • 61
 • 0

CHƯƠNG 13 CÁCH ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁPNHÀ MÁY ĐIỆN - GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN

CHƯƠNG 13 CÁCH ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN - GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN
... quan hãû våïi theo: ik = Ik - Ik+1 Hay C.Uk = γ k (Uk-Uk-1) - γ k +1 (Uk+1 – Uk) Nãúu â âảt phán bäú ạp ban âáưu âãưu âàûn v giäúng phán bäú ạp äøn âënh thç Uk-Uk-1 = Uk+1 – Uk = Uo/n Våïi n ... pháưn tỉí ca cün dáy dqC= dqCm Hay U(x).C.dx = [Uo-U(x)].Cm.dx U(x).C = [Uo - U(x)].Cm Trong âọ: Uo - trë säú âiãûn ạp truưn vo âáưu cün dáy U(x) - trë säú âiãûn ạp åí âiãøm x cạch âáưu cün dáy ... khạng ca cün dáy, phán bäú âiãûn ạp cọ dảng: Khi trung näúi âáút: x l â(x) = Uo( 1- ) U Uo ∞ ∑U k (x 1-Ubâ (x) 2-Uô(x) 3-Uô(x) U Uo Ubâ(x) ∞ ∑U k ( x ) U (x) äâ ∞ ∑U 1 k (x) Umax (x) x x Khi trung...
 • 17
 • 286
 • 0

Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước pps

Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước pps
... kiến thỏa thuận xem xét thẩm định trình lãnh đạo Bộ uỷ quyền văn chấp thuận không chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn nước vào công trình xây dựng Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Công văn đề ... chấp thuận cho áp dụng tiêu chuẩn nước - Danh mục mã số hiệu nội dung tiêu chuẩn nước kèm theo, bao gồm tiếng nước dịch tiếng việt Thành phần hồ sơ - Bản thuyết minh việc áp dụng tiêu chuẩn nước ... phí thẩm định áp dụng tiêu theo dự Quyết định số 09/2005/QĐ- chuẩn nước án BXD Kết việc thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước - Gửi hồ sơ đăng ký áp dụng tiêu chuẩn nước tới Bộ...
 • 5
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nhà máy điện và trạm biến ápdownload giáo trình nhà máy điện và trạm biến ápgiao trinh nha may dien va tram bien apgiáo trình nhà máy điện và trạm biến áp pdfcăn cứ vào các yêu cầu trên tra giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp ta chọn được mba tự dùng do abb chế tạo có các thông số kỹ thuật như saunhà máy và trạm biến ápnhà điều khiển trạm biến áp trong hệ thống truyền tải điện việt namgiáo trình về máy điệntrình tự vận hành trạm biến ápthiết bị điện trạm biến ápgiáo trình vật liệu điện và cao áptrình tự lắp đặt trạm biến ápgiáo trình môn máy điện 1sơ đồ nối điện trạm biến ápslide thuyết trình nhà máy điện hạt nhânPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học