GIÁO TRÌNH tài CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 3

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 3

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 3
... + (3 x 200) + (1 x 30 0) 3. 605 + 1.200 - (38 0 + 125) = 4 .30 0 (triu) - Mo = - Tớnh doanh thu tiờu th sn phm nm k hoch: (DTKH) + Qt A = 20.000 x 0.9 = 18.000 cỏi 53 + Qt B = 15.000 x 0.9 = 13. 500 ... tit kim - m bo cõn i vi cỏc b phn k hoch doanh nghip (vỡ lu ng l mt b phn cu thnh ngun ti chớnh ca doanh nghip) 3. 3.2 Phng phỏp xỏc nh nh mc lu ng 3. 3.2.1 Phng phỏp trc tip a nh mc khõu d tr ... + Qt C = 4.000 x 0.9 = 3. 600 cỏi DTKH = (18 x 150) + ( 13, 5 x 180) + (3, 6 x 30 0) = 6.210 (triu) - M1 = 6.210 - 620 = 5.590 (triu) - Tớnh t%: 4 .30 0 = (vũng/ nm) Lo = 860 36 0 = 72 (ngy/ vũng) Ko...
 • 21
 • 703
 • 7

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Chương 3

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Chương 3
... lãi tỷ giá: Nợ TK 33 1, 33 8, 31 1, 34 1: TG ghi sổ Có TK 1112, 1122: TG ghi sổ Có TK 4 13 (4 132 ): Lãi tỷ giá - Trường hợp lỗ tỷ giá: Nợ TK 33 1, 33 8, 31 1, 34 1: TG ghi sổ Nợ TK 4 13 (4 132 ): Lỗ tỷ giá Có ... kho: Nợ TK 131 : Tiền hàng + thuế NK + VAT Có 33 1: Tiền hàng ( TGTT) Có 33 33: Thuế nhập Có 33 312: VAT hàng nhập  Nếu nhập kho doanh nghiệp: Nợ TK 151: Tiền hàng + thuế NK + VAT Có 33 1: Tiền hàng ... tính giá riêng: Nợ TK 1561 Nợ TK 1 53 (1 532 ) Nợ TK 133 Có TK 111, 141, 33 1 (3) Hàng mua nhập kho không đủ số lượng: Nợ TK 1561 Nợ TK 138 1 Nợ TK 133 Có TK 111, 141, 33 1 II- KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KD HÀNG...
 • 73
 • 1,059
 • 4

Giáo trình tài chính doanh nghiệp-Chương 3 doc

Giáo trình tài chính doanh nghiệp-Chương 3 doc
... T N Linh, MSc 90 30 11/8/2011 Doanh nghiệp nên huy động nguồn vốn nào?  Cổ phiếu thường:  Cổ tức trả cho cổ phiếu thường phụ thuộc vào kết hoạt động kinh doanh sách cổ tức doanh nghiệp  Việc ... lợi đòi hỏi 12 ,3% Nguyễn T N Linh, MSc 74 Ví dụ  Simpkins Corporation giai đoạn tăng trưởng nhanh Công ty dự định năm tới không trả cổ tức bắt đầu trả cổ tức vào cuối năm thứ 3, D3=$1 cổ tức tăng ... 11/8/2011 2.1 .3 Mô hình định giá công ty Vc  FCF1 FCF2 FCF    (1  WACC) (1  WACC) (1  WACC)  Vc: Giá trị doanh nghiệp Đây giá dòng tiền tự mong đợi nhận đựoc từ tưong lai doanh nghiệp...
 • 31
 • 273
 • 0

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 3 pdf

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Chương 3 pdf
... Chơng 3: Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp Sau nguồn vốn phơng thức huy động vốn (còn gọi phơng thức tài trợ) mà doanh nghiệp sử dụng 3. 2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Đối với loại hình doanh nghiệp, ... tái đầu t, mở rộng sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Tự tài trợ lợi nhuận không chia - nguồn vốn nội phơng thức tạo nguồn tài quan trọng hấp dẫn doanh nghiệp, doanh nghiệp giảm đợc chi phí, giảm ... 3: Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp - Uy tín doanh nghiệp: Không phải doanh nghiệp thu hút đợc công chúng mua trái phiếu nhà đầu t phải đánh giá uy tín doanh nghiệp định mua hay không mua Các doanh...
 • 13
 • 161
 • 1

Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Chương 3 ppsx

Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Chương 3 ppsx
... Chơng 3: Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp Sau nguồn vốn phơng thức huy động vốn (còn gọi phơng thức tài trợ) mà doanh nghiệp sử dụng 3. 2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Đối với loại hình doanh nghiệp, ... tái đầu t, mở rộng sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Tự tài trợ lợi nhuận không chia - nguồn vốn nội phơng thức tạo nguồn tài quan trọng hấp dẫn doanh nghiệp, doanh nghiệp giảm đợc chi phí, giảm ... 3: Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp - Uy tín doanh nghiệp: Không phải doanh nghiệp thu hút đợc công chúng mua trái phiếu nhà đầu t phải đánh giá uy tín doanh nghiệp định mua hay không mua Các doanh...
 • 13
 • 137
 • 0

Giáo trình tổng hợp và hướng dẫn cách phân loại ngành trong tài chính doanh nghiệp phần 3 pot

Giáo trình tổng hợp và hướng dẫn cách phân loại ngành trong tài chính doanh nghiệp phần 3 pot
... quản lý tài doanh nghiệp: chế quản lý tài doanh nghiệp chế quản lý tài doanh nghiệp Giáo trình Tài doanh nghiệp, xuất phát từ sở đó, đợc viết theo quan điểm ngời doanh nghiệp ngời doanh nghiệp ... dòng tiền doanh nghiệp Giải vấn đề liên quan tới định phận doanh nghiệp định doanh nghiệp với đối tác doanh nghiệp Do vậy, nhà quản lý tài chính, có trách nhiệm nặng nề hoạt động nội doanh nghiệp ... 1.7 Nguyên tắc quản lý tài doanh nghiệp Hoạt động tài doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn giống nên nguyên tắc quản lý tài áp dụng chung cho loại hình doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp khác 18 Trờng...
 • 5
 • 124
 • 0

Giáo trình hướng dẫn các nguyên tắc kế toán cơ bản trong tài chính doanh nghiệp phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn các nguyên tắc kế toán cơ bản trong tài chính doanh nghiệp phần 3 pdf
... ghi số kế toán lập báo cáo tài 02 Chuẩn mực áp dụng cho kế toán TSCĐ vô hình, trì có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng nguyên tắc phương pháp kế toán khác cho TSCĐ vô hình 03 Một ... trường doanh nghiệp với giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài xác định thời điểm không ghi nhận TSCĐ vô hình doanh nghiệp kiểm soát TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 36 Để ... doanh nghiệp có tính chất mua lại giá trị hợp lý tài sản vào ngày mua (ngày sáp nhập doanh nghiệp) 24 Doanh nghiệp phải xác định nguyên giá TSCĐ vô hình cách đáng tin cậy để ghi nhận tài sản cách...
 • 10
 • 104
 • 0

Giáo trình tài chính doanh nghiệp 1 phần 2

Giáo trình tài chính doanh nghiệp 1 phần 2
... 19 .000 x 25 0 = 4.750.000 Tháng 18 .000 18 .000 x 25 0 = 4.500.000 Tháng 20 .000 20 .000 x 25 0 = 5.000.000 Tháng 10 20 .000 20 .000 x 25 0 = 5.000.000 Tháng 11 22 .000 22 .000 x 25 0 = 5.500.000 Tháng 12 ... hoàn thành (m3) Tháng 18 .000 Tháng 19 .000 Tháng 19 .000 Tháng 18 .000 Tháng 22 .000 Tháng 20 .000 Tháng 20 .000 Tháng 10 20 .000 Tháng 19 .000 Tháng 11 22 .000 Tháng 18 .000 Tháng 12 22 .000 - Mức trích khấu ... ngày 31/ 12 năm N doanh nghiệp A sau: Bảng 3 -2 Bảng cân đối kế toán ngày 31/ 12/ N doanh nghiệp A Đơn vị tính : Triệu đồng STT Chỉ Tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ Phần tài sản A 1. 100 1. 20 0 I Tiền 12 0 80...
 • 72
 • 110
 • 0

Giáo trình tài chính doanh nghiệp 2 phần 2

Giáo trình tài chính doanh nghiệp 2 phần 2
... tư Đối với doanh nghiệp kinh doanh mục đích hàng đầu hoạt động kinh doanh lợi nhuận Doanh nghiệp tồn trình kinh doanh doanh nghiệp luôn tình trạng bị thua lỗ Vì thế, việc đầu tư doanh nghiệp nhằm ... kinh doanh năm 20 11 sau: Về doanh thu: - Khả 1: Doanh thu đạt 3.500 triệu đồng - Khả 2: Doanh thu đạt 2. 625 triệu đồng - Khả 3: Doanh thu đạt 2. 250 triệu đồng Về chi phí: - Chi phí cố định kinh doanh ... tiêu Khả Khả Khả Doanh thu 3.500 2. 625 2. 250 Tổng chi phí SXKD 2. 700 2. 175 1.950 Lợi nhuận trước lãi vay thuế 800 450 300 Vốn KD bình quân 2. 500 2. 500 2. 500 ROAE (lần) 0, 32 0,18 0, 12 PA1: không sử...
 • 73
 • 90
 • 0

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)
... thi trudng, cic doanh nghiep bao gdm cac chu the kinh doanh sau day: - Kinh doanh ca th£ (sole proprietorship) - Kinh doanh gop v6'n (pamership) - Cdng ty (corporation) Kinh doanh ca the U loai ... tai chmh doanh nghiep va quan ly tai chmh doanh nghiep Day cung chmh la nhihig n6i dung chu y£u duoc 66 cap chuong 1. 1 DOANH NGHlfcP 1. 1 .1 Kh&i niem va phan loai Doanh nghiep la chu th£ kinh te' ... san thuc cho doanh nghiep B (ban hang cho doanh nghiep B) de’ la'y tien (mdt ddng vat ch£t di tir doanh nghiep A sang doanh nghiep B), doanh nghiep B chuy&i tien cho A (mua hang cua doanh nghiep...
 • 20
 • 139
 • 1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 2 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 2 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)
... Chi phf co cau (2) (1)5 (2) Nd 0,45 6% 2, 7% Cd phdn uu tidn 0j 02 10,3% 0 ,2% Cd phdn thudng (cd ph£u mdi) 0,53 14% 7,4% • WACC1 = 10,3% 122 Nhu vay, WACC da tang tu 10% len 10,3% doanh nghiep sir ... 0,45 7 ,2% 3 ,24 % Cd phan iru tiGn 0, 02 10,3% 0 ,21 % Cd phan thudng 0,53 14% 7, 42% Chi ti6u W AC C 1=10,9% Noi cach khac, ddng vd'n vupt qua 20 0 trieu se bao g6m 45 xu np vdi lai suat 12% (7 ,2% sau ... 13,4% Ks = ^ + g = - ^ - + 0,08 = 13,4% Gia su rang doanh nghiep A se md rong kinh doanh va lpi 121 nhuan kh6ng chia khdng du de dap umg nhu cau thi doanh nghidp phai phat hanh cd...
 • 20
 • 102
 • 0

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 2

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 2
... 16.000 16.000 18.000 18.000 M K /thỏng (ng) 14.000 x 187,5 = 2. 625 .000 2. 8 12. 500 3.375.000 3.000.000 2. 8 12. 500 2. 625 .000 2. 8 12. 500 2. 625 .000 3.000.000 3.000.000 3.375.000 3.375.000 Cng MK = 35.437.500 ... nm k hoch l: 12. 000 + 500 - 455 = 12. 045 Trong ú NG = 12. 045 - 1.500 = 10.545 Nguyờn giỏ ti sn c nh tng nm k hoch: 120 + 720 + 180 = 1. 020 Trong ú: NGt = 1. 020 ( 120 x 3 12) + ( 720 x 24 0) + (180 ... ti sn c nh Nm BC Nm KH 34 12. 045 10.545 1. 020 1. 020 614 1. 020 1.000 700 12. 045 10.565 10.459 10. 429 30 10% 1.045,9 1. 020 2, 5 2. 4 BO TON V NNG CAO HIU QU S DNG VN C NH 2. 4.1 S cn thit phi bo ton...
 • 25
 • 907
 • 5

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 4,5

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 4,5
... sn xut v tng doanh thu tiờu th ca doanh nghip 78 Chơng V: DOANH THU, TIN THU, LI NHUN V PHN PHI LI NHUN TRONG DOANH NGHIP 5.1 DOANH THU TRONG DOANH NGHIP 5.1.1 Khỏi niờm, ni dung ca doanh thu v ... thu nhp a Khỏi nim doanh thu Doanh thu l tng giỏ tr cỏc li ớch kinh t doanh nghip thu c k phỏt sinh t hot ng sn xut kinh doanh thụng thng ca doanh nghip gúp phn lm tng ch s hu Doanh thu ch bao ... hp doanh nghip khụng hch toỏn c doanh s ca vt t hng hoỏ mua vo tng ng vi doanh s hng bỏn ra, thỡ doanh s ca vt t hng hoỏ mua vo c tớnh theo giỏ hng bỏn Giỏ hng húa = bỏn Doanh s hng tn u k Doanh...
 • 46
 • 623
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tài chính doanh nghiệp phần 1giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 3giáo trình tài chính doanh nghiệpgiáo trình tài chính doanh nghiệp 1giáo trình tài chính doanh nghiệp hiện đạigiáo trình tài chính doanh nghiệp pdfbài tập tài chính doanh nghiệp phần 3giao trinh tài chính doanh nghiệp hiện đạigiáo trình tài chính doanh nghiệp 1 học viện tài chínhgiáo trình tài chính doanh nghiệp kinh tế quốc dângiáo trình tài chính doanh nghiệp trần ngọc thơgiáo trình tài chính doanh nghiệp của học viện tài chínhgiáo trình tài chính doanh nghiệp đại học kinh tế quốc dângiáo trình tài chính doanh nghiệp học viện tài chínhgiáo trình tài chính doanh nghiệp căn bảnĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGMixed ricepaperShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3b workbookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122Báo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Huong dan tao ten mien DNSExitHD su dung windows movie makerBài thơ ngồ ngộ kiêu saQuê hương bão lụt nữa rồiDÒNG SÔNG mặc áo mặc giangNghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ