NHẬP môn CÔNG NGHỆ PHẦN mềm

NhẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH.DOC

NhẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH.DOC
... Mã học sinh ( MaHS) D2 : Hồ sơ học sinh D3 = D2 Tra cứu học sinh D3 1.4 Nhập bảng điểm môn : Người dùng D1 Nhập bảng điểm môn D1 : Lớp , môn, Học kỳ , Họ tên , Điểm 15 phút , điểm tiết , điểm học ... nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học: Thiết kế liệu với tính đắn: -Biễu mẫu liên quan: BM4 Bảng điểm môn học Môn: Lớp : Stt Họ tên Học kỳ : Điểm 15 phút Điểm cuối học kỳ Điểm tiết QĐ4 :có học kỳ (1,2 ... 1.Tiếp nhận học sinh 2.Xếp lớp 3.Tra cứu học sinh 4 .Nhập điểm 5.Tổng kết 6.Qui đònh trường 7.Thêm môn học 8.Thoát -Thiết kế hình với tính tiện dụng: Tra cứu cập nhật Nhập điểm Thêm môn học Xem qui...
 • 21
 • 3,052
 • 51

Hướng dẫn thực hành nhập môn công nghệ phần mềm

Hướng dẫn thực hành nhập môn công nghệ phần mềm
... project Window Application với tên project QLHS Thiết kế Form Nhập thông tin học sinh” hình sau: Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Thực cài đặt Để thao tác sở liệu sử dụng ADO.NET ta cần có ... (xử lý kiện Form_Load) thực thao tác sau: - Kết nối đến CSDL Access - Đưa danh sách lớp vào Combobox Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM b Xử lý kiện button Lưu: Sau nhập thông tin học sinh, ... Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Chọ n Sau chọn hiển thị form cho phép thiết kế bảng sau: Cấu trúc bảng HOCSINH...
 • 6
 • 2,222
 • 37

Nhập môn công nghệ phần mềm

Nhập môn công nghệ phần mềm
... vực công nghệ phần mềm • Hai khái niệm quan trọng tập trung trình bày là: Phần mềm Công nghệ phần mềm Nội dung • • • • • Một số khái niệm Kiến trúc thành phần PM Công nghệ phần mềm Quy trình Công ... CNPM gì? Qui trình Công Nghệ Phần Mềm Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Công cụ môi trường phát triển phần mềm (CASE) • Các phần mềm hỗ trợ chuyên viên tin học bước xây dựng phần mềm theo phương pháp ... xây dựng phần mềm 29 Qui trình Công nghệ phần mềm • Qui trình công nghệ phần mềm tổ hợp bước, giai đoạn phải trải qua thực việc sản xuất phần mềm • Vấn đề: Các yêu cầu PM Phần mềm 30 Mô hình...
 • 52
 • 724
 • 4

Nhập môn công nghệ phần mềm

Nhập môn công nghệ phần mềm
... (Formal methods) • Công nghệ học phần mềm phòng (Cleanroom SE) • CNHPM hướng thành phần (CBSE) • CNHPM khách/chủ (Client/Server SE) • Kỹ nghệ Web (Web Engineering) • Tái kỹ nghệ (Re-engineering) ... lưu trữ CSDL HUT, Falt of  Dept of SE, 2001 SE-VI.17 Độ đo phần mềm (Software Metric) • Độ đo phần mềm kiểu độ đo liên quan đến HT phần mềm, trình hay TL, Thí dụ số dòng lệnh, số thông báo lỗi ... SE-VI.32 Tái kỹ nghệ phần mềm (Software Re-engineering) • • • • Dịch chuyển mã nguồn Cấu trúc lại CT Tái lập DL Kỹ nghệ ngược HUT, Falt of  Dept of SE, 2001 SE-VI.33 Phát triển tái kỹ nghệ Đặc tả...
 • 34
 • 492
 • 0

Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
... thiệu 1.1 Khái niệm phần mềm 1.2 Các đặc điểm phần mềm 1.3 Các ứng dụng phần mềm 1.4 Giới thiệu Công nghệ phần mềm (Software engineering) Chƣơng 2: Các mô hình phát triển phần mềm 2.1 Mô hình thác ... phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức công nghệ phần mềm Nội dung chủ yếu: Giới thiệu công nghệ phần mềm; Các mô hình phát triển phần mềm; Lượng giá dự án phần mềm; Khảo sát phân tích yêu cầu; Mô ... 43 46 50 50 50 50 54 56 58 Tên học phần: Nhập môn Công nghệ phần mềm Loại học phần: Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hệ thống Thông tin Khoa phụ trách: CNTT Mã học phần: 17404 Tổng số TC: Tổng số tiết...
 • 65
 • 1,929
 • 17

Đồ án nhập môn công nghệ phần mềm Tên đồ án: Phần mềm quản lý thư viện

Đồ án nhập môn công nghệ phần mềm Tên đồ án: Phần mềm quản lý thư viện
... Ngày nhập: Năm xuất : +Sơ đồ luồng liệu: Phần mềm quản thư viện Phần mềm quản thư viện Kí hiệu: • D1:Thông tin sách cần nhập: Tên sách, thể loại,tácgiả, năm xuất , nhà xuất bản,ngày nhập ... +Sơ đồ lớp: Phần mềm quản thư viện 12 +Thuộc tính trừu tượng: Masach,Matheloai +Sơ đồ logic: Phần mềm quản thư viện 13 -Thiết kế liệu với tính hiệu qủa: +Sơ đồ luồng liệu: +sơ đồ lớp: Phần ... Sosachmuontoida,Ngaytrasach,Songaymuontoida,Maquydinh +Sơ đồ lớp: Phần mềm quản thư viện 24 +Thuộc tính trừu tượng: Không có +Sơ đồ Logic: Phần mềm quản thư viện 25 Bước 5:Xét yêu cầu phần mềm “ Nhận trả sách” -Thiết...
 • 31
 • 1,535
 • 24

Tài liệu NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài QUẢN LÝ HỌC SINH ppt

Tài liệu NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài QUẢN LÝ HỌC SINH ppt
... hồ sơ học sinh D2 : Hồ sơ học sinh D3 : Qui định sĩ số số khối lớp, qui đđịnh tuổi học sinh D4 =D3 Người dùng D1 Lập danh sách lớp D3 D2 Xử tham số D4 1.3 Tra cứu học sinh : Nhập học sinh ... Mã học sinh ( MaHS) D2 : Hồ sơ học sinh D3 = D2 Người dùng D1 D2 Tra cứu học sinh D3 1.4 Nhập bảng điểm môn : Người dùng D1 : Lớp , môn, Học kỳ , Họ tên , Điểm 15 phút , điểm tiết , điểm học ... điểm môn học: • Thiết kế liệu với tính đắn: -Biễu mẫu liên quan: BM4 Bảng điểm môn học Môn: Lớp : Stt Họ tên Học kỳ : Điểm 15 phút Điểm cuối học kỳ Điểm tiết QĐ4 : có học kỳ (1,2 ) Có môn học...
 • 20
 • 1,146
 • 14

Giáo trình Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm doc

Giáo trình Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm doc
... triển phần mềm: Hệ thống hướng dẫn cho phép bước thực giai đoạn qui trình công nghệ phần mềm - Công cụ môi trường phát triển phần mềm: Hệ thống phần mềm trợ giúp lĩnh vực xây dựng phần mềm Các phần ... nghiên cứu chính: Qui trình công nghệ, Phương pháp phát triển, Công cụ môi trường phát triển phần mềm - Qui trình công nghệ phần mềm: Hệ thống giai đoạn mà trình phát triển phần mềm phải trải qua ... trình, phương pháp, công cụ để phát triển phần mềm máy tính Có thể định nghĩa tóm tắt công nghệ phần mềm sau: Công nghệ phần mềm nghành khoa học nghiên cứu việc xây dựng phần mềm có chất lượng...
 • 174
 • 1,285
 • 11

Báo cáo đồ án quản lý khách sạn nhập môn công nghệ phần mềm

Báo cáo đồ án quản lý khách sạn nhập môn công nghệ phần mềm
... quan Báo Cáo Doanh Thu Theo Loai Phòng Stt Tháng:… Loại phòng Doanh thu Tỉ lệ Báo Cáo Mật Độ Sử Dụng Phòng Tháng:… 30 NMCNPM Stt Phòng Số ngày thuê Tỉ lệ 1.2 Sơ đồ luồng liệu D1: Tháng cần báo cáo ... ngày Nhập số ngày để đăng kí Nhập Họ tên khách hàng vào Textbox (txtKhachhang) Nhập Địa khách hàng vào Textbox (txtĐiachi) Nhập Nghề nghiệp khách hàng vào Textbox (txtNghenghiep) Nhập số CMND khách ... loại khách, số khách tối đa phòng Thay đổi tỉ lệ phụ thu 1.2 Sơ đô luồng liệu Người dùng la nhà quản ly khách sạn: vidụ: giam đóc khách sạn D1: Người dùng yêu câu thay đổi qui định cách đăng nhập...
 • 45
 • 1,731
 • 7

Bài tập lớn nhập môn công nghệ phần mềm

Bài tập lớn nhập môn công nghệ phần mềm
... ngày PHẦN 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN A Màn Hình Đăng Nhập Trang 39 Bài báo cáo nhóm Mô tả thành phần: (1) textbox-Tên truy nhập: user nhập thông tin theo mã nhân viên (2) textbox- Mật khẩu: user nhập ... Rút Tiền Trang 47 Bài báo cáo nhóm Mô tả thành phần: (1) text box-Mã Rút Tiền: phần mềm tạo (2) text box-Mã tài khoản: user nhập liệu theo thực tế (3) textbox- Số tiền rút: user nhập liệu theo thực ... yêu cầu - Đăng nhập : đăng nhập vào csdl Trang 40 Bài báo cáo nhóm B Màn Hình Chính Mô tà xử lý: - user chọn chức cần thực C Tạo Tài Khoản Trang 41 Bài báo cáo nhóm Mô tả thành phần: (1) textbox...
 • 54
 • 1,531
 • 0

Câu hỏi ôn tập nhập môn công nghệ phần mềm ppt

Câu hỏi ôn tập nhập môn công nghệ phần mềm ppt
... mềm kiện thi hành mà phần mềm hành xử không người ta mong đợi Chú ý thất bại phần mềm khác với hư hỏng phần mềm Hư hỏng phần mềm đặc trưng tĩnh, gây thất bại phần mềm mà mã lỗi thi hành với tập ... dụng với đầu vào công sức hơn, hiệu suất phần mềm cải thiện Câu 5: Tính toàn vẹn tiêu chuẩn phần mềm: Sản phẩm phần mềm có tính toàn vẹn nó: - Có chế thâm nhập bất hợp pháp vào phần mềm hay liệu ... sửa đổi phần mềm để thích ứng với thay đổi môi trường Bảo trì hoàn thiện: Hoạt động thứ ba diễn phần mềm hoàn tất thành công Hoạt động chiếm hầu hết công sức tiêu tốn cho việc bảo trì phần mềm Để...
 • 10
 • 2,516
 • 72

Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm potx

Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm potx
... 15 Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm o Chọn From device đến file QLThuVien.bak 16 Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm 17 Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm 18 Bài ... Next 12 Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm • Chọn Copy data from…click Next • Chọn Select All…và click Next • Click Next, Finish 13 Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm • Kết ... textbox Khi nhấn vào phím chức năng, yêu cầu thực listbox Bài tập thực hành Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm *Bài (Bài tập làm thêm) : Xây dựng chương trình nhập danh sách sinh viên theo yêu cầu: Yêu...
 • 55
 • 1,089
 • 12

100 câu hỏi nhập môn công nghệ phần mềm

100 câu hỏi nhập môn công nghệ phần mềm
... kiến trúc kỹ thuật sản phẩm a Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, người b Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm c Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục d Tài liệu, phần cứng, người, thủ tục 12 Đặc tả ... xây dựng phần mềm D Cả ý 88 yếu tố công nghệ phần mềm A thủ tục, phương pháp công cụ B thủ tục, công cụ môi trường lập trình C công cụ, phương pháp người D phương pháp, người thiết bị phần cứng ... tuananhcnt50@gmail.com 100 Câu hỏi trắc ngiệm Nhập môn CNPM 2012 a Cần thiết để trình bày tất output b Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi c Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống d Được biến đổi phần mềm...
 • 16
 • 1,813
 • 2

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Nhập môn công nghệ phần mềm giành cho người mới học và ôn tập thi

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Nhập môn công nghệ phần mềm giành cho người mới học và ôn tập thi
... (tt) - Nói cách khác, công nghệ phần mềm bao trùm kiến thức, công cụ, phương pháp để: định nghĩa yêu cầu phần mềm thi t kế phần mềm xây dựng phần mềm kiểm thử phần mềm bảo trì phần mềm Copyright© ... Kiểm thử phần mềm (KTPM) Công nghệ hệ thống Công nghệ phần mềm Xác minh thẩm định phần mềm Kiểm thử phần mềm (a) Ngữ cảnh quy trình Quản lý đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng phần mềm Xác minh ... 2.3 Thi t kế - Là trình thi t kế cấu trúc phần mềm dựa tài liệu đặc tả - Gồm công việc Thi t kế kiến trúc Đặc tả trừu tượng Thi t kế giao diện Thi t kế thành phần Thi t kế cấu trúc liệu Thi t...
 • 369
 • 2,850
 • 0

Xem thêm