dau hieu chia het cho 2 cho 5

Toán 6 - bài 11 - dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Toán 6 - bài 11 - dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
... nhậ xét lẫn a) Số chia hết cho mà không chia hết cho 5: 234 b) Số chia hết cho mà không chia hết cho 2: 13 45 c) Số chia hết cho 5: 462 0 d) Số không chia hết cho 5: 2141 5) Dặn dò: phút Các em học ... số tận chia hết cho chia hết cho Một em nhắc lại nhận xét Nhận xét mở đầu Ví dụ: +) 150 = 15. 10 = 15. 5.2 Chia hết cho cho +)1200 = 120.10 = 120 .5. 2 Chia hết cho cho *) Nhận xét: Sgk - 37 - Giáo ... dụng hai dấu hiệu vừa học em cho cô biết số sau số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho ? (Bảng phụ) +) Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5: 120, 50 0, 270 4) Củng cố: phút - Giáo viên:...
 • 5
 • 4,837
 • 32

Chương I - Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Chương I - Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
... tận chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 2: Dấu hiệu: Các số có chữ số tận chữ số chẵn chia hết cho số đố chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 5: Tiết 20 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho Dấu hiệu chia hết ... đố chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 5: Dấu hiệu: Các số có chữ số tận chia hết cho số đố chia hết cho Tiết 20 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho Dấu hiệu chia hết cho 5: ?2 Gi i: i n chữ số vào dấu ... chia hết cho Tiết 20 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho Dấu hiệu chia hết cho 2: ?1 Trong số sau, số chia hết cho 2, số không chia hết cho 2? 328; 1437; 8 95; 1234 Tiết 20 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho...
 • 16
 • 708
 • 6

dau hieu chia het cho 2 cho 5

dau hieu chia het cho 2 cho 5
... hết cho Tiết 20 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho Bài 92: Cho số: 21 41; 13 45; 4 620 ; 23 4 Trong số : a) Số chia hết cho mà không chia hết cho 23 4 b) Số chia hết cho mà không chia hết cho 13 45 c) Số chia ... hết cho 2; không chia hết cho b) 6 25 450 => Tổng chia hết cho 5; không chia hết cho c) + 42 => Tổng chia hết cho 2; không chia hết cho d) - 35 => Tổng chia hết cho 5; không chia hết cho Hướng ... hết cho Giải: a) 650 ; 56 0; 50 6 b) 650 ; 56 0; 6 05 Tiết 20 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho Bài 93 ( SGK ) Tổng (hiệu) sau có chia hết cho không, có chia hết cho không? a) 136 + 420 => Tổng chia hết cho...
 • 16
 • 484
 • 0

GAĐT- DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 25

GAĐT- DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 VÀ 5
... TRA BÀI CŨ Tra bảng chia hết cho số bò chia chia hết cho 2. Đó số có Tận chữ số nào?Vậy số 14 32 chia hết cho không? Tra bảng chia hết cho 5 cho biết số bò chia chia hết cho 5. Đó số có Tận chữ ... mãn điều kiện Chia hết cho 2 ;chia hết cho ;chia hết cho HS:Thay * số 0 ;2; 4;6;8 chia hết cho Thay * số chia hết cho Thay * số chia hết cho DẶN DÒ: Học thuộc dấu hiệu chia hết, làm cá tập 96;97;98 ... có chia hết cho 2 ,cho không? Vì sao? NHẬN XÉT MỞ ĐẦU      CHO HỌC SINH PHÂN TÍCH SỐ;90;610; 124 0 CÓ CHIA HẾT CHO VÀ KHÔNG?Õ RÚT RA NHẬN XÉT HS:90=9.10=9 .2. 5 610=61.10=61 .2. 5 124 0= 124 .10= 124 .2. 5...
 • 8
 • 1,073
 • 2

tiết 20: dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

tiết 20: dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
... tận chia hết cho chia hết cho Ví dụ: 60 = chia hết cho 2, cho 250 = 25 chia hết cho 2, cho 7290 = 729 chia hết cho 2, cho Tiết 20 Nhận xét mở đầu: Các số có chữ số tận chia hết cho chia hết ... Số chia hết cho 2, số chia hết cho 5? a Số chia chiacho là:2 mà không chia b Số hết hết cho 4620; 234 Số chia 5? cho là: 4620; 13 45 hết cho hết b Số chia hết hết mà mà không c Số chia cho cho ... không chia hết cho hết 234 chia :cho 2? c Số chia hết cho mà không chia d Số chia hết cho 5? hết cho 13 45 e Số hết cho hết là: 4620 d Số chia không chia v cho 5? e Số không chia hết cho là:...
 • 11
 • 462
 • 3

Tiết 20:Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Tiết 20:Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
... Tiết 20: Dấu hiệu chia hết cho2 , cho 1.Nhận xét mở đầu Các số có chữ số tận chia hết cho chia hết cho Tiết 20: Dấu hiệu chia hết cho2 , cho 2, Dấu hiệu chia hết cho a, Ví dụ: Xét ... số chẵn chia hết cho số chia hết cho ? Thay* chữ số n chia hết cho ? Vậy số chia hết cho ? Thay* chữ số n không chia hết cho ? Vậy số không chia hết cho Tiết 20: Dấu hiệu chia hết cho2 , cho c,Bài ... hết cho2 , cho Ghi nhớ 1, Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận chữ số chẵn chia hết cho số chia hết cho 2, Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận chia hết cho số chia hết cho 3,Nhận...
 • 9
 • 507
 • 3

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
... tận chia hết cho chia hết cho Ví dụ: 60 = chia hết cho 2, cho 250 = 25 chia hết cho 2, cho 7290 = 729 chia hết cho 2, cho Tiết 20 Nhận xét mở đầu: Các số có chữ số tận chia hết cho chia hết ... Số chia hết cho 2, số chia hết cho 5? a Số chia chiacho là:2 mà không chia b Số hết hết cho 4620; 234 Số chia 5? cho là: 4620; 13 45 hết cho hết b Số chia hết hết mà mà không c Số chia cho cho ... không chia hết cho hết 234 chia :cho 2? c Số chia hết cho mà không chia d Số chia hết cho 5? hết cho 13 45 e Số hết cho hết là: 4620 d Số chia không chia v cho 5? e Số không chia hết cho là:...
 • 11
 • 334
 • 0

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2
... nào? Các số chia hết cho có tận số 0, 2, 4, 6, Em nêu dấu hiệu chia hết cho 2? Các số có chữ số tận là: 0, 2, 4, 6, chia hết cho Những số có chữ số tận chữ số không chia hết cho 2? Những số ... a)Số chia hết cho 2? Số chia hết cho là:98; 1000; 744; 7536; 57 82 b)Số không chia hết cho 2? Số không chia hết cho là: 35; 89; 867; 84683; 8401 Bài tập 2) a) Viết bốn số có hai chữ số, số chia hết ... 12 NĂM 20 08 TOÁN: Dấu hiệu chia hết cho Bài cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Trò chơi: “ Thi tìm số chia hết cho 2 2, 4, 6, 8, 10, … 32, 34, 36, ……78, 80, …… 134, 136, … Hoạt động 2: Tìm hiểu dấu hiệu...
 • 9
 • 341
 • 2

Dau hieu chia het cho 2.5

Dau hieu chia het cho 2.5
... chia hết cho là: 850; 785 Bài 92 (38) : Giải: a Số chia hết cho mà không chia hết cho là: 234 b Số chia hết cho mà không chia hết cho là: 1345 c Số chia hết cho là: 4620 d Số không chia hết cho ... chẵn chia hết cho số chia hết cho 3/- Dấu hiệu chia hết cho Dấu hiệu: Các số có chữ số tận chia hết cho số chia hết cho để số 37 chia hết cho ?1 Điễn chữ số vào dấu Giải: Ta điền chữ số để 37 chia ... dấu hiệu chia hết cho 2, cho 1/- Nhận xét mở đầu 90 = x 10 = x x chia hết cho 2, cho 610 = 61 x 10 = 61 x x chia hết cho 2, cho 1240 = 124 x = 124 x x chia hết cho 2, cho Nhận xét :...
 • 7
 • 359
 • 2

Dấu hiệu chia hết cho 2;3;4;5;6;7;8;9....

Dấu hiệu chia hết cho 2;3;4;5;6;7;8;9....
... hàng lẻ số chia hết cho 11 số chia hết cho 11 cỉ số chia hết cho 11 10/ Dấu hiệu chia hết cho 12 : Những số vừa chia hết cho vừa chia hết cho chia hết cho 12 11/ Dấu hiệu chia hết cho 15 : Những ... chia hết cho 15 : Những số vừa chia hết cho vừa chia hết cho chia hết cho 15 12/ Dấu hiệu chia hết cho 18 : Những số vừa chia hết cho vừa chia hết cho chia hết cho 18 ...
 • 2
 • 59,858
 • 636

bai dau hieu chia het cho 2

bai dau hieu chia het cho 2
... chia hết cho 2, số chia hết cho ? 6 52 850 1546 785 6 321 Số chia hết cho 2: 6 52 ; 850 ; 1546 Số chia hết cho : 850 ; 785 Bài tập 92: Cho số sau: 21 4; 1345 ; 4 620 ; 23 4; 6 321 a) Số chia hết cho mà ... không chia hết cho 5? Số chia hết cho mà không chia hết cho là: 21 4 23 4 b) Số chia hết cho mà không chia hết cho 2? Số chia hết cho mà không chia hết cho là: 1345 c) Số chia hết cho 5? Số chia ... hết cho số không chia hết cho ? 328 1437 Các số chia hết cho : 895 123 4 328 ; 123 4 Các số chia không hết cho 1437 ; 895 Dấu hiệu chia hết cho Bài tập 2: xét số : n = 43* Thay dấu * chữ số n chia...
 • 14
 • 282
 • 0

Tiết 20 : Dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 - Số học 6

Tiết 20 : Dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 - Số học 6
... : 1) Bài 91 (trang 38) Số chia hết cho : 6 52 ; 850 ; 154 6 Số chia hết cho , : 8 75 Trong số sau , số nàochia hết cho số 850 ; chia hết cho ? 6 52 ; 92 154 6 38) 2) Bài 850 (; trang ; 8 75 ;6 321 Cho ... Cho số : 21 41 ; 13 45 ; 4 62 0 ; 23 4 Trong số : a) Số chia hết cho mà không chia hết cho ? Số chia hết cho mà không chia hết cho 23 4 hết hết cho mà không hết hết cho 13 45 b) Số chiachiacho mà ... Tổng chia hết cho , không chia hết cho a) 1 36 + 420 ; Hiệu chia hết cho , không chia hết cho b) 6 25 450 ; c) + 42 ; Tổng chia hết cho , không chia hết cho d) 35 ; Hiệu chia hết cho ,...
 • 7
 • 372
 • 2

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
... Tổng chia hết cho 2, không chia hết cho d)1 – 35; Hiệu chia hết cho 5, không chia hết cho HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ : - Học thuộc kết luận dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho - Làm ... Tổng (hiệu) sau có chia hết cho không, có chia hết cho không ? Tổng chia hết cho 2, không chia hết cho a) 136 + 420; b) 6 25 450 ; Hiệu chia hết cho 5, không chia hết cho c)1 + 42; Tổng chia ... = 10 = chia hết cho , cho = 63 10 = 63 chia hết cho , cho = 313 10 = 313 chia hết cho , cho Nhận xét : Các số có chữ số tận chia hết cho chia hết cho DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO : Trong...
 • 7
 • 252
 • 2

Tiet 20 : dau hieu chia het cho 2 va 5

Tiet 20 : dau hieu chia het cho 2 va 5
... Số chia hết cho : 6 52 ; 850 ; 154 6 Số chia hết cho , : 8 75 Trong số sau , số nàochia hết cho số 850 ; chia hết cho ? 6 52 ; 92 154 6 38) 2) Bài 850 (; trang ; 8 75 ;6 321 Cho số : 21 41 ; 13 45 ; 4 620 ... 4 620 ; 23 4 Trong số : a) Số chia hết cho mà không chia hết cho ? Số chia hết cho mà không chia hết cho 23 4 hết hết cho mà không hết hết cho 13 45 b) Số chiachiacho mà không chia chiacho ? chia ... không chia hết cho a) 136 + 420 ; Hiệu chia hết cho , không chia hết cho b) 6 25 450 ; c) + 42 ; Tổng chia hết cho , không chia hết cho d) 35 ; Hiệu chia hết cho , không chia hết cho...
 • 7
 • 339
 • 3

Xem thêm