Bài giảng chính trị hệ trung cấp

bài giảng quản trị tài chính _ hoạch định lợi nhuận đòn cân định phí đòn cân nợ

bài giảng quản trị tài chính _ hoạch định lợi nhuận đòn cân định phí đòn cân nợ
... Đòn cân đònh phí thể tính mạo hiểm kinh doanh Đòn cân đònh phí cao mức mạo hiểm cao ngược lại • VI ĐÒN CÂN N : Muốn lựa chọn cấu tài thích hợp, cần nghiên cứu ảnh hưởng đòn cân nợ cấu tài Đòn cân ... nợ ngắn hạn dài hạn BCĐTS 4,5 tỷ Thì tỷ số đòn cân nợ 45% Để đo mức tác động đòn cân nợ người ta dùng tiêu độ nghiêng đòn cân nợ Độ nghiêng đòn cân nợ thể quan hệ tỷ lệ tốc độ tăng (giảm) lợi ... Tổng chi phí F Mc% • V.ĐÒN CÂN ĐỊNH PHÍ • Đòn cân đònh phí gọi đòn bẩy vận hành hay gọi đòn bẩy kinh doanh, nói lên mức tác động đònh phí kết sản xuất kinh doanh Đòn cân đònh phí xác đònh thông...
 • 32
 • 433
 • 0

bài giảng quản trị tài chính _ lập kế hoạch một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản

bài giảng quản trị tài chính _ lập kế hoạch một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản
... -1 Ta có: “Tương giá dòng tiền vay = tương giá dòng tiền trả nợ” n n „  PV( + i ) = U (1+i) -1 i n „  U = PV ( + i ) i n (1+i)-1 „ Ví dụ: Một doanh nghiệp thuê mua thiết bò công ty A với giá ... Tiền trả nợ năm 1, 2, … , n tạo thành dòng lưu kim trả nợ Ta có phương trình: Tổng giá trò tiền vay = tổng giá trò số tiền trả nợ Với điều kiện vế phải tính thời điểm với lãi suất i.( theo nguyên ... VÀO CUỐI MỖI KỲ THANH TOÁN VỚI SỐ TIỀN BẰNG NHAU: Ký hiệu PV : Số tiền tài trợ ban đầu ( số tiền vay ban đầu ) n : Số kỳ hạn toán i : Lãi suất tài trợ X : Là số tiền toán kỳ Có thể minh hoạ trình...
 • 9
 • 161
 • 0

bài giảng quản trị tài chính _ thẩm định dự án đầu tư

bài giảng quản trị tài chính _ thẩm định dự án đầu tư
... vốn đầu năm suốt thời gian đầu số năm bỏ vốn đầu Số tiền đầu cho doanh nghiệp phân xưởng bao gồm toàn số tiền đầu TSCĐ số tiền đầu TSLĐ Để tính số vốn bình quân đầu hàng ... hiệu chung vốn đầu thấp, đồng vốn bỏ vào đầu bò ứ đọng, chưa sinh lời Số năm bỏ vốn đầu tính từ thời điểm bắt đầu bỏ vốn thực dự án đầu kết thúc dự án Số vốn đầu bình quân hàng ... xác đònh vốn đầu năm suốt năm đầu Số vốn đầu năm xác đònh số vốn đầu luỹ kế thời điểm cuối năm trừ số khấu hao TSCĐ luỹ kế thời điểm đầu năm Ví dụ : Có hai dự án đầu ( A B) có số...
 • 38
 • 178
 • 1

bài giảng quản trị tài chính _ định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

bài giảng quản trị tài chính _ định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính
... thời hạn giữ chúng nhà đầu tư chứng khoán Để thấy rõ điểu này, thử tính giá trò cổ phiếu thí dụ trên, với điều kiện bổ sung người cổ đông có dự tính bán sau nhận khoản tiền cổ tức năm đầu (thời...
 • 23
 • 582
 • 2

bài giảng quản trị tài chính _ phân tích tài chính doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính _ phân tích tài chính doanh nghiệp
... xét, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, sở so sánh tỷ lệ doanh nghiệp với giá trò tỷ lệ tham chiếu b Nội dung phân tích tài chính: Nội dung chủ yếu phân tích tài phân tích báo cáo tài bao gồm: ... giáp người phân tích tìm hiểu thay đổi giá trò, tỷ trọng tài sản qua thời kỳ Phân tích biến động khoản mục tài sản doanh nghiệp cung cấp cho người phân tích nhìn khứ biến động tài sản doanh nghiệp ... đoán đònh: Mục tiêu phân tích tài đưa đònh tài Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích tài nhằm đưa đònh tăng trưởng, phát triển, tối đa hoá lợi nhuận hay tối đa hoá giá trò doanh nghiệp Đối với...
 • 24
 • 201
 • 0

bài giảng quản trị tài chính _ giá trị theo thời gian của tiền tệ

bài giảng quản trị tài chính _ giá trị theo thời gian của tiền tệ
... • II- ĐƯỜNG THỜI GIAN : • Đường thời gian đường thẳng quy đònh sau: • Thời gian 10% • • Luồng tiền -1.000.000 • Thời gian hôm (thời điểm tại) • Thời gian cuối kỳ thứ • Thời gian cuối kỳ thứ hai ... chiết khấu dòng tiền ( DCF – Discounted Cash Flows Model) xây dựng dựa tảng khái niệm giá trò theo thời gian tiềnvà quan hệ lợi nhuận rủi ro Mô hình biểu diễn dạng biểu thức toán học sau: CF0 CF ... n ), theo dòng thứ ta tìm tương ứng với 3,7908 PVFA( 10%, ) tức lãi suất cần tìm 10% Tìm lãi suất có kỳ hạn < năm a Kỳ hạn tính lãi : Các khoản tiền vay tiền gửi lúc kỳ hạn tính lãi tính theo...
 • 31
 • 101
 • 0

bài giảng quản trị tài chính _ quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính _ quản trị vốn cố định của doanh nghiệp
... chi phí thực tế doanh nghiệp chi cho công trình nghiên cứu ( Nhà nước cấp bằng) chi phí có tác dụng phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp • d/ Chi phí lợi kinh doanh: Là khoản chi ... kinh doanh: Là khoản chi cho phần chênh lệch doanh nghiệp phải trả thêm Khi doanh nghiệp mua, nhận sát nhập, hợp doanh nghiệp khác Lợi hình thành ưu kinh doanh, danh tiếng uy tín, trình độ tay nghề… ... dộng cho doanh nghiệp khác +TSCĐ thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ • + TSCĐ hoạt động phúc lợi doanh nghiệp • + TSCĐ không tham gia vào hoạt động kinh doanh • +...
 • 38
 • 89
 • 0

bài giảng quản trị tài chính _ quản trị vốn lưu động

bài giảng quản trị tài chính _ quản trị vốn lưu động
... thái vật gọi tài sản lưu động, hình thái giá trò gọi vốn lưu động Vốn lưu động doanh nghiệp không ngừng vận động qua giai đoạn chu kỳ kinh doanh : dự trữ sản xuất, sản xuất, lưu thông Sau chu kỳ ... xuất vốn lưu đông hoàn thành vòng chu chuyển 2/ Phân loại vốn lưu động : a/ Phân loại theo vai trò loại vốn lưu động trình SXKD : - VLĐ khâu dự trữ sản xuất - VLĐ khâu sản xuất - VLĐ khâu lưu thông ... : Số lần luân chuyển vốn lưu động M : Tổng mức luân chuyển vốn kỳ V LĐ : Vốn lưu động bình quân kỳ Số vố lưu động bình quân kỳ tính theo phương pháp bình quân số vốn lưu động kỳ quý tháng Công...
 • 9
 • 286
 • 0

bài giảng quản trị tài chính _ chi phí doanh thu lợi nhuận

bài giảng quản trị tài chính _ chi phí doanh thu lợi nhuận
... DOANH THU : Doanh thu doanh nghiệp bao gồm : doanh thu từ hoạt động kinh doanh v thu nhập khác • • • • • • • • • • a/ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh ... • I CHI PHÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KHÁI NIỆM CHI PHÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp toàn chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm khoản tiền thu ... phiếu, chi phí cho thu tài sản ,chi phí cho hoạt động liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, chi phí cho việc thu hồi khoản nợ khoản chi phí khác Phân loại chi phí doanh nghiệp a/ Phân loại chi phí...
 • 11
 • 94
 • 0

bài giảng lập trình hướng đối tượng và c+

bài giảng lập trình hướng đối tượng và c+
... lâ ̣p trình bằ ng C và C ++ chúng t a cầ n phải hiể u các bước và các công cu ̣ trình biên dịch Mô ̣t vài ngôn ngữ (đă ̣c biê ̣t là C và C ++) bắ t đầ u thực hiê ̣n quá trình ... CHƢƠNG I: LẬP TRÌ NH HƢƠNG ĐÔI TƢỢNG VÀ NGÔN NGƢ̃ C++ Sƣ ̣ phát triể n của các kỹ thuâ ̣t lâ ̣p trinh ̀ Phầ n này trình bày về mô ̣t số kỹ thuâ ̣t hay p hương pháp lâ ̣p trình ... 38 CHƢƠNG IV: CÁC DÒNG VÀO RA TRONG C++ 40 Tổ ng quan về các luồ ng vào của C++ 40 Các luồng đệm 41 Các đối tượng vào chuẩ n 41 Đinh hướng la...
 • 169
 • 219
 • 0

bài giảng quản trị chiến lược kd chương 9 chiến lược kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu

bài giảng quản trị chiến lược kd chương 9 chiến lược kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu
... Vì doanh nghiệp nên mở rộng kinh doanh toàn cầu ? Các chiến lược kinh doanh môi trường toàn cầu Các phương thức tiếp cận thị trường toàn cầu Các vấn đề cần trọng mở rộng kinh doanh toàn cầu 9- 3 ... đối thủ cạnh tranh tầm cỡ giới, góp phần nâng cao lực cạnh tranh quốc gia 9- 14 Các chiến lược kinh doanh môi trường toàn cầu  Căn để xây dựng chiến lược  Các chiến lược kinh doanh môi trường ... Những yêu cầu kinh tế trị quyền địa phương… 9- 17 Lựa chọn chiến lược kinh doanh môi trường toàn cầu cao sức ép yêu cầu giảm chi phí Chiến lược kinh doanh toàn cầu Chiến lược kinh doanh xuyên quốc...
 • 25
 • 198
 • 0

bài giảng quản trị chiến lược kd chương 2 xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp

bài giảng quản trị chiến lược kd chương 2 xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp
... biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác 2- 5 Đặc điểm sứ mệnh doanh nghiệp  Biểu triết lý kinh doanh người định chiến lược công ty  Nói lên hình tượng doanh nghiệp tâm theo đuổi dự án kinh doanh ... mệnh doanh nghiệp Các yếu tố hợp thành tuyên bố sứ mệnh doanh nghiệp Cách thức phát triển nhiệm vụ chiến lược doanh nghiệp 2- 3 Khái niệm sứ mệnh doanh nghiệp  Sứ mệnh ?  Đặc điểm sứ mệnh doanh ... đánh giá doanh nghiệp thân 2- 6 Đặc điểm sứ mệnh doanh nghiệp  Sứ mệnh phải nêu lên được:  Sản phẩm (dịch vụ) chủ yếu phạm vi kinh doanh doanh nghiệp;  Những nhu cầu khách hàng mà doanh nghiệp...
 • 21
 • 232
 • 0

Download Bài Giảng + Thuyết Trình Môn Tính Chất Vật Lý Tầng Chứa 2 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội

Download Bài Giảng + Thuyết Trình Môn Tính Chất Vật Lý Tầng Chứa 2 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội
... 6,0 400C 4,0 2, 0 600C 25 75 100 50 Lượng khí hoà tan (m3/m3) Hình:II.4 Sơ đồ tương quan độ nhớt động học - lượng khí hoà tan dầu mỏ vỉa 0,3MPa 60 4MPa 40 8MPa 20 12MPa 16MPa 40 120 80 Nhiệt độ ... thực vật, chất Br, I, S v.v Trong dầu mỏ hoà tan tốt, đặc biệt nhiệt độ áp suất cao khí H2S, N2, O2, CO2, NO2, CO, Hydrocacbon v.v Tính chất vật lý dầu mỏ Độ nén dầu mỏ Là khả thay đổi thể tích ... C17÷C35 Serezin C3 6+ + Parafin chủ yếu có cấu trúc phân tử mạch thẳng, nhiệt độ nóng chảy T = 27 ÷710C, kết tinh dạng hay dải mỏng, nhiệt độ nóng chảy cao kích thước tinh thể nhỏ + Serezin chủ yếu...
 • 10
 • 231
 • 0

Download Bài Giảng + Thuyết Trình Môn Tính Chất Vật Lý Tầng Chứa 1 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội

Download Bài Giảng + Thuyết Trình Môn Tính Chất Vật Lý Tầng Chứa 1 Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội
... GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tên môn học: Tính chất vật lý tầng chứa Mã số môn học: 4060 410 Số tín chỉ: Mục tiêu : Trang bị cho sinh viên khái niệm, định ... đá chất lưu Sau kết thúc môn học, sinh viên vận dụng kiến thức học để ứng dụng vào môn chuyên sâu TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lê Văn Bình: Vật lý vỉa dầu khí, Hà Nội, 2 011 SK Gumatudinov: Fizica nhefchianovoi ... gasovo plaxta Nhedra, Moxcova, 19 82 James w Amyx: Petroleum reservoir Engineering – Physical Properties Newyork – Toronto – London, 19 60 MỤC LỤC BÀI GIẢNG Chương 1: ĐÁ CHỨA DẦU KHÍ Chương 2: DẦU...
 • 15
 • 362
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng bệnh goutbài giảng hành vi người tiêu dùngbài giảng quản trịbài giảng phương trình lượng giácbài giảng phân tích tài chính doanh nghiệpbài giảng lập trình cbài giảng hệ điều hànhbài giảng lập trình symbolic pgs ts đỗ văn nhơnmục tiêu quan điểm xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi mớihệ thống chính trị ở việt namsilde bài giảng acid mạnhbài giảng thực hành shptbài giảng cấu trúc máy tínhbài giảng điện tử môn sinh học tập tính của sâu bọ docxđánh giá bài giảng và thực hànhPhân tích tình hình tiêu thụ gạo của Doanh nghiệp tư nhânVật liêu khí cụ điện câu hỏi 2 đ5 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)15 TOPICS hhhhhhhhhhhhhgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 1 full v3giai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 2 full v3Đề thi giáo viên dạy giỏi phần thi kiểm tra năng lực trường tiểu học thành long, tuyên quang năm 2016 2017Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 2017DẠY học THỰC HÀNH IN OFFSET NÂNG CAO THEO lý THUYẾT NHẬN THỨC LINH HOẠT tại TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT TP HCMGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMChuong 2 Phan tich dong hoc co cau phangGiao trinh Khi cu dien ha apClinical philosophy philosophy as therLuận văn khuất văn tiến bản chỉnh sửa theo HĐBVGIẢI PHẪU – SINH lý hệ hô hấpAbraham silberschatz instructors manual to accompany operating system conceptsTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBV02 routing protocol khai niem phan loaiCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước