Điểm thi môn Vẽ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016

Điểm thi môn Vẽ trường Đại học phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016

Điểm thi môn Vẽ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016
... biểu mẫu miễn phí 59 SPKV.0059 Nguyễn Lưu Hồng Ngọc 10/02/98 312366720 8.50 60 SPKV.0060 Đặng Thị Minh Ngọc 09/01/98 331857584 8.00 61 SPKV.0061 Dương Hồng Ngọc 31/12/97 025972178 8.00 62 SPKV.0062 ... Nguyễn Thị Mai Thi 25/05/98 321761405 9.50 85 SPKV.0085 Lê Thị Kim Thoa 30/07/92 024909088 Vắng thi 86 SPKV.0086 Trần Thị Thoáng 10/04/97 192120229 5.50 87 SPKV.0087 Nguyễn Ngọc Minh Thư 09/06/98 ... Hạnh 21/12/98 206138041 9.50 24 SPKV.0024 Hoàng Trung Hào 20/08/98 272782783 5.00 25 SPKV.0025 Phạm Thị Minh Hậu 24/08/98 225599427 5.00 26 SPKV.0026 Nguyễn Thúy Hiền 01/01/98 206332607 8.00 27 SPKV.0027...
 • 6
 • 223
 • 0

Cải tiến phương pháp giảng dạy môn công nghệ lớp 10 theo hướng tích cực hóa người học tại trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ Đặng Thị Li Na. TP.HCM: Trường Đại học phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010

Cải tiến phương pháp giảng dạy môn công nghệ lớp 10 theo hướng tích cực hóa người học tại trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ Đặng Thị Li Na. TP.HCM: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010
... giang day mon Cong nghe 10 theo huang TCH ngtroi hoc 47 3.3 NQi dung cai tiSn PP giang day mon Cong nghe 10 theo huang TCH nguoi hoc 48 3.4 Quy trinh day men Cong nghe lap 10 theo huang TCH nguoi ... s6 PP giang day man Cong ngh? 10 42 2.3 Thuc trang cua vi~c irng dung PP giang day mon Cong nghe lap 10 44 2.3.1 Kit qua h9C tdp man Cong ngh? 10 tie ndm 2007-2 010 44 2.3.2 Giao vien 44 2.4 Nguyen ... mon Cong nghe lap 10 theo hu6ng tich Cl)'C h6a hoc sinh tai tnrong THPT Vinh L9C Tp HCM Ngutri nghien ctcu dJ tai Dang Thi Li Na IV ABSTRACT To contribute to improving the quality of teaching...
 • 8
 • 256
 • 1

Vận dụng quan điểm dạy học tích cực vào môn đo lường điện tại trường trung học kỹ thuật thực hành thuộc trường đại học phạm kỹ thuật tp hồ chí minh

Vận dụng quan điểm dạy học tích cực vào môn đo lường điện tại trường trung học kỹ thuật thực hành thuộc trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh
... sát thực trạng việc dạy học môn Đo lường điện trường có số tiết trường Trung học kỹ thuật thực hành Cao đẳng ngh khu vực Long Thành - Nhơn Trạch Đánh giá, nhận xét thực trạng dạy học môn Đo lường ... tính khả thi vận dụng quan m dạy học tích cực hoá người học vào môn Đo lường điện trường Trung học kỹ thuật thực hành, đồng thời v i quy trình thực nghiệm người nghiên cứu đƣ chứng minh vai trò ... học tích cực 28 1.5.1 Kỹ thuật dạy học làm dấu - trích đo n 28 1.5.2 Kỹ thuật dạy học đôi bạn học tập 29 1.5.3 Kỹ thuật dạy học thẻ lựa chọn 31 1.5.4 Kỹ thuật dạy...
 • 151
 • 162
 • 0

địa điểm thư viện trường đại học phạm kỹ thuật tp. hồ chí minh

địa điểm thư viện trường đại học sư phạm kỹ thuật tp. hồ chí minh
... nhân : 16 cán cộng tác viên (Hình ảnh cán thư viện trường Đại học phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh) Lịch làm việc Thư viện Đại học phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh 6.1 Lịch làm việc Từ thứ hai đến ... Thị Hồng Hiếu bắt đầu đợt thực tập thư viện Trường Đại học Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, thời gian từ ngày 12/11/2011 đến 28/12/2011 II PHẦN NỘI DUNG Giới thiệu thư viện Trường Đại học phạm Kỹ thuật ... tài liệu có sẵn - Thư viện Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh thành lập sau ngày nước thống (27/10/1976), sở Thư viện Đại học Giáo dục trực thuộc Viện Đại học Thủ Đức; với diện...
 • 26
 • 515
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử và gói học tập môn quản lý đơn đặt hàng tại trường đại học phạm kỹ thuật tp hồ chí minh

Thiết kế bài giảng điện tử và gói học tập môn quản lý đơn đặt hàng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh
... tăng hi u qu d y h c V i nh ng trên, th c hi n đ tài nghiên c u: Thiết kế giảng điện tử gói học tập môn Quản đơn hàng trường Đại học phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh ă c n thi t, hoƠn thƠnh ... nghiên c u, thi t k BGĐT môn Qu n lỦ đ n hƠng đ tƠi Thiết kế giảng điện tử gói h c t p môn Quản đơn hàng tọường ĐH Phạm Kỹ Thu t Tp Hồ Chí Minh Hi n nay, v i s phát tri n nh vũ bƣo c a khoa ... ng CNTT vào gi ng d y nh : “Khảo sát đánh giá lực ứng dụng CNTT giảng dạy giảng viên tọường ĐH phạm Kỹ thu t Tp Hồ Chí Minh , (Lu n văn th c sĩ ậ Đ Th M Trang, 2006) “Nghiên cứu thiết kế Multimedia...
 • 131
 • 220
 • 0

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn dung sai kỹ thuật đo tại trường trung học kỹ thuật thực hành thuộc trường đai học phạm kỹ thuật tp hồ chí minh

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn dung sai kỹ thuật đo tại trường trung học kỹ thuật thực hành thuộc trường đai học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh
... ời nghiên c u xây dựng ngân hàng câu hỏi tr c nghi m khách quan môn Dung Sai Kỹ Thu t Đo tín (30 tiết) cho tr ờng Trung h c Kỹ thu t thực hành Ngân hàng câu hỏi tr c nghi m gồm 358 câu với dạng: ... đánh giá cho môn học Âu phục nam trường Trung học kỹ thuật thực hành thuộc trường Đại học phạm kỹ thuật TP HCM, Lu năvĕnăth c sĩ, Tp. HCM Đề tài thực hi n hai n i dung: Xơy dựng b cơu hỏi tr c ... nghiên c u Xây dựng ngân hàng câu hỏi tr c nghi m khách quan môn Dung Sai Kỹ Thu t Đo Tr ờng Trung H c Kỹ Thu t Thực Hành thu c Tr ờng Đại H c S Phạm Kỹ Thu t Thành Phố Hồ Chí Minh 2.2 Nhi m v nghiên...
 • 101
 • 340
 • 0

BAI THUC HANH PLC trường đại học phạm kỹ thuật TP hồ chí minh

BAI THUC HANH PLC trường đại học sư phạm kỹ thuật TP hồ chí minh
... mà khách hàng cần gọi, gồm có trường: Trường GoiID: khóa bảng Trường BanID: trường Lookup từ trường Ban.BanID Trường DoUongID: trường Lookup từ trường Thuc_ don Trường SoLuong: số lượng loại đồ ... Bảng Thuc_ don: bảng danh sách có quán, gồm có trường: Trường DoUongID: khóa bảng Thuc_ don Trường TenDoUong: trường cho biết tên đồ uống Trường Đơn Giá: trường cho biết giá tiền loại đồ uống Bảng ... café gồm có trường: Trường BanID: khóa bảng Ban Trường TenBan: trường tên bàn quán Trường GhiChu: trường dùng để thêm thích cho bàn, ví dụ bàn gần cửa vào hay tầng vị trí số… Bảng Thuc_ don: bảng...
 • 26
 • 217
 • 4

Xây dựng website mạng xã hội sinh viên trường đại học phạm kỹ thuật tp hồ chí minh

Xây dựng website mạng xã hội sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh
... đề tài: Xây dựng website Mạng hội sinh viên trường ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM để xây dựng trang mạng hội riêng cho trường đại học SPKT TP. HCM 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu mạng hội đặc ... Giảng Viên Phản Biện Website Mạng hội Đại học phạm kỹ thuật TP. HCM Page ( Ký, ghi rõ họ tên ) MỤC LỤC Contents Danh mục Bảng sử dụng: Danh mục Hình ảnh: Website Mạng hội Đại học phạm kỹ ... trường mà nơi giao lưu sinh viên khóa, sinh viên trường với trường khác người thân, bạn bè sinh viên trường Với đặc điểm cần phải xây Website Mạng hội Đại học phạm kỹ thuật TP. HCM Page 42 Đề...
 • 115
 • 315
 • 0

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đại học chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học phạm Kỹ thuật tp.Hồ Chí Minh

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đại học chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật tp.Hồ Chí Minh
... “ Đánh giá hài lòng sinh viên đại học quy chất lượng dịch vụ đào tạo trường Đại học phạm Kỹ thuật TPHCM” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hài lòng sinh viên đại học quy chất lượng dịch vụ đào tạo ... cứu hài lòng sinh viên đại học quy chất lượng đào tạo đại học trường Đại học phạm Kỹ thuật TPHCM giả thiết 1.2.1 Mô hình nghiên cứu Tác giả đề xuất mô hình đánh giá hài lòng sinh viên đại học ... điện tử - phạm kỹ thuật khí - phạm kỹ thuật công nghiệp - phạm kỹ thuật điện tử - phạm kỹ thuật ôtô - phạm kỹ thuật nhiệt - phạm kỹ thuật công nghệ thông tin - phạm kỹ thuật...
 • 106
 • 300
 • 1

Thực trạng sử dụng mạng xã hội facebook và ảnh hưởng của nó đến hoạt động học tập của sinh viên hiện nay tại trường đại học phạm kỹ thuật TP hồ chí minh

Thực trạng sử dụng mạng xã hội facebook và ảnh hưởng của nó đến hoạt động học tập của sinh viên hiện nay tại trường đại học sư phạm kỹ thuật TP hồ chí minh
... - Thực trạng sử dụng mạng hội Facebook ảnh hưởng đến hoạt động học tập Sinh viên Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Khách thể - Sinh viên Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí ... Sinh viên Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh - Ảnh hưởng thực trạng sử dụng mạng hội Facebook với hoạt động học tập Sinh viên Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Đối ... FACEBOOK ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH Để tìm hiểu thực trạng ảnh hưởng Facebook sinh viên giai đoạn nay, sở...
 • 8
 • 1,302
 • 4

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong sinh viên trường đại học phạm kỹ thuật TP hồ chí minh thực trạng và giải pháp

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật TP hồ chí minh  thực trạng và giải pháp
... tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm thực trạng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên trường Đại học phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, đề số giải pháp hướng sinh viên ... làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên quan trọng CHƯƠNG 2: SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: THỰC TRẠNG VÀ ... TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2.1 Thực trạng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên trường Đại học phạm kỹ thuật 2.1.1 Cơng tác giáo dục nhà trường Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 13
 • 191
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài liệu số phục vụ dạy và học số ở thư viện trường đại học phạm kỹ thuật tp hồ chí minh

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài liệu số phục vụ dạy và học số ở thư viện trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh
... website đào tạo dạy học số Topica Triển khai dạy học số Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh triển khai trung tâm dạy học trực tuyến (e-Learning) 10 ... tầng công nghệ thông tin Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh nhu cầu cấp thiết để phát triển dạy học số dạy học kết hợp Đồng thời góp phần thực Nghị quyế 29 Đảng Nghị Đại hội Đảng TP Hồ ... mạnh Nhà trường 11 Yêu cầu sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ dạy số Để triển khai dạy học số dạy học kết hợp cần thiết phải đầu tư sở hạ tầng Công nghệ thông tin hai lĩnh vực: phần cứng phần...
 • 12
 • 224
 • 0

giáo trình vi xử lý 2 đại học phạm kỹ thuật TP hồ chí minh

giáo trình vi xử lý 2 đại học sư phạm kỹ thuật TP hồ chí minh
... & '2& & 9 >2: & '2& & % 6:B 2- & '2& & 9 >2: % 6:B & '2& & 6:B & '2& & 2- 9 >2: 2- 9 >2: " " ' " 6:B 2- & '2& & 9 >2: " 6:B 2- & '2& & 9 >2: CF> &'( H" &'( 9 >2: , ! / + ?%@ A 2: & '2& & % 6:B 2- & '2& & 9 >2: % 6:B & '2& & 6:B & '2& & " 2- 9 >2: 2- 9 >2: ... 82= '*N2 '27 ? - )) ?>C:8; *F >*:8; ? - )) / (2> 2, (4 / (2> 2, (4 ?*F >*:8; 9*:8;? - )) ? 42> >2= *F>*:8; ? - )) / (2> 2, (4 / (2> 2, (4 ? 62 42> >2= >C2 ? - )) ?9*:8; (N8; #OOO ? - )) / (2> 2, (4 / (2> 2, (4...
 • 197
 • 152
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng trong tư tưởng hồ chí minh cho sinh viên đại học phạm kỹ thuật TP hồ chí minh

Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng trong tư tưởng hồ chí minh cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật TP hồ chí minh
... ng phi đạo đức; khắc phục biểu tưởng, đạo đức cũ không phù hợp xây dựng tưởng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải có giáo dục đạo đức ... sở đề xuất biện pháp giáo dục đạo đức cụ thể Nói khái quát, nguyên tắc đạo đức cách mạng dựa tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Theo tưởng Hồ Chí ... mà đức người vô dụng , việc tu dưỡng đạo đức với sinh viên vô quan trọng cần thiết Hồ Chí Minh không nhà đạo đức học lỗi lạc mà gương đạo đức vô song Chính điều đem lại cho tưởng gương đạo đức...
 • 6
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa điểm thư viện trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minhtrường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minhgiới thiệu thư viện trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minhđại học su pham ky thuat tp hồ chí minhđiểm thi trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmđiểm trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmđiểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmđiểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm 2014điểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm năm 2014trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm khoa điện điện tử bộ môn điện tử viễn thông   trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm khoa điện tử bộ môn cơ điện tửthư viện trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmmã trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmweb trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmnv2 trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcmTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamBài 24. Cây gỗC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Gioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapphu luc 1. bang tong hop va so sanhphu luc 2. thu tuc cap giay phep20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti tDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHKe hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013