BÌA CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG

Những căn cứ để Đảng ta chủ trương đưa miền Bắc tiến lên theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa sau khi giải phóng

Những căn cứ để Đảng ta chủ trương đưa miền Bắc tiến lên theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa sau khi giải phóng
... lêm chủ nghĩa hội -Quá trình bắt đầu kế hoạch năm cải tạo hội chủ nghĩa (1958-1960) Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9-1960), đường lối cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc ... -Sau thắng lợi kế hoạch năm khôi phục kinh tế (1955-1957) tình hình trị chung nước cho phép, tháng 4-1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng Nhà nước tuyên bố kỳ họp thứ Quốc hội khoá I miền Bắc...
 • 2
 • 5,093
 • 84

Giải phóng dân tộc Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.DOC

Giải phóng dân tộc Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.DOC
... toàn giới + Cách mạng giải phóng dân tộc thờiđại phảiđi theo đường cách mạng sản phân cách mạng sản giới Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động, giải phóng giai ... viết: “ Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng sản” Vậy, cách mạng sản gì? đường cách mạng sản nhấtđúng? xuất phát từ sở lý luận thực tiễn mà Ngườiđã lựa chọn đường ... + Cách mạng giải phóng dân tộc thuộcđịa cách mạng sảnở quốc mối quan hệ khăng khít với nhau, không phụ thuộc vào Cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ giành thắng lợi trước cách mạng vô...
 • 13
 • 18,920
 • 58

Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’ Ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở VN.docx

Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’ Ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở VN.docx
... Đề ra: Phân tích câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác ,con đường cách mạng sản’’ Ý nghĩa công đổi Việt Nam? Bài làm: I.ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Cơ sở khách quan ... đắn tư tưởng độc lập,tư Hồ Chí Minh. đem lại kết ý nghĩa cho cách mạng Việt Nam 2 .Con đường cứu nước giải phóng dân tộc- con đường cách mạng sản: 2.1 .Con đường cứu nước hệ trước Giửa kỈ XX,chế ... khác .con đường cách mạng sản” 1.Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc: 1.1.Tính chất,nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc Sau trình tìm hiểu phân tích, Hồ Chí Minh nhận thấy phân hóa giai cấp nước...
 • 13
 • 19,417
 • 85

Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam

Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam
... phẩm Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh phân biệt nhiệm vụ cách mạng vô sản cách mạng giải phóng dân tộc Người cho rằng: hai thứ cách mạng có khác nhau, có quan hệ chặt chẽ với Trên luận điểm sáng tạo ... giành thắng lợi nước tư tiên tiến” Ý kiến giảm tính chủ động, sáng tạo cách mạng thuộc địa Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng thuộc địa cách mạng vô sản quốc có mối liên hệ mật thiết với đấu tranh chống ... lý luận thực tiễn to lớn; cống hiến quan trọng Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin Thắng lợi phong trào cách mạng giải phóng dân tộc toàn giới nói chung & cách mạng Việt Nam...
 • 6
 • 25,568
 • 256

Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
... Lê-nin Phần 2: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc tóm tắt thành hệ thống luận điểm sau đây: Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng ... hợp cách mạng vô sản quốc với cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa; phải xem cách mạng thuộc địa "một cánh cách mạng vô sản"; mặt khác, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường ... phong trào cách mạng nước ta Ba là, cách mạng giải phóng dân tộc nghiệp đoàn kết toàn dân sở liên minh côngnông Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc "là việc chung dân chúng việc...
 • 8
 • 3,264
 • 39

Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’

Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’
... mai sau II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: II.1.Phân tích nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác .con đường cách mạng sản” 1.Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc: 1.1.Tính ... độc lập,tư Hồ Chí Minh.đem lại kết ý nghĩa cho cách mạng Việt Nam 2 .Con đường cứu nước giải phóng dân tộc- con đường cách mạng sản: 2.1 .Con đường cứu nước hệ trước Giửa kỈ XX,chế độ phong ... tranh giải phóng dân tộc, hội nghị khẳng định cách mạng Đông Dương cuôc cách mạng tư sản dân quyền,cuộc cách mạng phải giải hai vấn đề:phản đế điền địa mà cách mạng giải vấn đề cần thiết dân tộc giải...
 • 11
 • 5,002
 • 26

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
... dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội 5.1 Độc lập dân tộc mục tiêu trực tiếp, trước hết cách mạng Việt Nam Với Hồ Chí Minh, Độc lập dân tộc bao hàm nội dung dân tộc dân chủ Đó độc lập thật sự, độc ... mạng dân tộc dân chủ Miền Nam đề xuất hệ thống nội dung cách mạng hội chủ nghĩa Miền Bắc Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH nội dung cốt lỗi tưởng Hồ Chí Minh - Vì: - Độc lập dân tộc gắn liền ... lý ng, khát vọng ham muốn bậc danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh - Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH phản ánh tính triệt để cách mạng tưởng Hồ Chí Minh Một số quan điểm Hồ Chí Minh độc lập dân...
 • 8
 • 6,527
 • 76

Giải phóng dân tộc "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"

Giải phóng dân tộc
... toàn giới + Cách mạng giải phóng dân tộc thờiđại phảiđi theo đường cách mạng sản phân cách mạng sản giới Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động, giải phóng giai ... Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng sản” Vậy, cách mạng sản gì? đường cách mạng sản nhấtđúng? xuất phát từ sở lý luận thực tiễn mà Ngườiđã lựa chọn đường làm đường ... + Cách mạng giải phóng dân tộc thuộcđịa cách mạng sảnở quốc mối quan hệ khăng khít với nhau, không phụ thuộc vào Cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ giành thắng lợi trước cách mạng vô...
 • 13
 • 2,514
 • 5

Anh chị hãy chỉ ra những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam

Anh chị hãy chỉ ra những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam
... chiến tranh cách mạng Việt Nam, làm nên thắng lợi vĩ đại có tính thời đại sâu sắc Luận điểm 4: Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng ... lên đấu tranh đứng yên chờ đợi cách mạng quốc giành thắng lợi Nguyên nhân cách mạng xuất phát từ lòng xã hội cách mạng đó… Những mâu thuẫn điều hòa được, tất yếu dẫn đến đấu tranh, cách mạng bùng ... Luận điểm đỉa vòi cho thấy cần thiết phải thực liên minh chiến đấu cách mạng vô sản quốc với cách mạng thuộc địa Hồ Chí Minh cho rằng: nhân dân dân tộc thuộc địa phải chủ động đứng lên đấu tranh...
 • 6
 • 4,629
 • 58

Những quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam từ 1921 đến 1930

Những quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam từ 1921 đến 1930
... năm 1921 đến năm 1930 16 II Cơ sở hình thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh đường Cách Mạng Việt Nam năm 1921 đến 1930 Từ 1921- 1930: thời kỳ hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam: vừa ... văn minh, Bác Hồ mong muốn 14 Chương II: Sự hình thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh đường Cách Mạng Việt Nam giai đoạn từ năm 1921 đến 1930 I.Sơ lược họat động Hồ Chí Minh năm 1921 dến 1930 - Từ 1911 đến ... vấn đề cách mạng Việt Nam, soi đường cho thắng lợi cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập...
 • 19
 • 2,436
 • 7

Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản’’

Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản’’
... chí Nguyễn Ái Quốc rứt khoát lựa chọn theo đường cách mạng Lê Nin Người khẳng định: “ Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, đường khác đường cách mạng sản’’ Sau trở thành người cộng Sản, Nguyễn ... chiến lược chung cách mạng Việt Nam là: “ Làm cách mạng tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội Cộng sản ngfhĩa làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng tiến tới xã ... nghiên cứu, phân tích sâu sắc cách mạng Mỹ năm 1776 cách mạng Pháp 1789 đến kết luận: Những cách mạng chữa đến nơi, công nông cực khổ, lo tính toán làm cách mạng thứ hai, nhân dân Việt nam theo đường...
 • 29
 • 3,063
 • 3

Bài 7 - Hình minh hoạ : Đồ thị con đường cách mạng Cuba

Bài 7 - Hình minh hoạ : Đồ thị con đường cách mạng Cuba
... ®å thÞ : ®­êng c¸ch m¹ng cu ba Liªn x« Sôp ®æ Hi ron La ba na Xi ª ma Ðt t¬ « ri en tª M«n ca ®a 1953 1956 19 5 7- 1958 1959 1961 1991 ...
 • 2
 • 286
 • 2

CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG KHÔNG NGỪNG

CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG KHÔNG NGỪNG
... CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG KHÔNG NGỪNG Lý luận cách mạng không ngừng chủ nghĩa Mác - Lênin - Cuộc cách mạng GCCN phát triển không ngừng phải trải qua ... Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đời làm cho cách mạng Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng đường lối trị Từ Đảng Cộng sản Việt Nam đời, nghiệp đấu tranh nhân dân Việt Nam kết hợp hai ... Đảng ta: "Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản“ Cách mạng DTDCND tất yếu phát triển lên cách mạng XHCN Điều phù hợp với vận động liên tục cách mạng Việt Nam phát...
 • 34
 • 312
 • 1

Sự lựa chọn con đường cách mạng vô sản của việt nam trong xu thế thời đại luận văn tốt nghiệp đại học

Sự lựa chọn con đường cách mạng vô sản của việt nam trong xu thế thời đại luận văn tốt nghiệp đại học
... lựa chọn đường cách mạng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu lịch sử dân tộc Chương 3: Sự lựa chọn đường cách mạng sản Việt Nam phù hợp với xu thời đại B NỘI DUNG Chương 1: SỰ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG ... ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN CỦA VIỆT NAM 1.1 Tình hình giới ảnh hưởng đến lựa chọn đường cách mạng sản lịch sử Việt Nam Từ kỉ XVI đến kỉ XX, lịch sử giới chứng kiến bùng nổ cách mạng sản Mở đầu cách ... cách mạng sản BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận gồm chương Chương 1: Sự lựa chọn đường cách mạng sản lịch sử Việt Nam Chương 2: Sự lựa...
 • 90
 • 2,639
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề con đường cách mạngvì sao hồ chí minh chon cách mạng việt nam theo con đường cách mạng vô sảcon đường cách mạng giải phóng dân tộcđề ra con đường cách mạng giải phóng dân tộctai sao nguyen ai quoc lai chon con duong cach mang co sancach mang giai phong dan toc phai duoc tien hanh bang con duong cach mang bao lucTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đap angiao an lich su 8 tua 1,2 (1)Tích hợp liên môn trong giảng dạy phần các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứngGiáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng Phần 2Bài giảng luat dat daiChinh phục đề thi thpt quốc gia môn Sinh HọcCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN địa bàn HUYỆN MINH hóa, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu xử lý bã điện phân của nhà máy kẽm điện phân thái nguyên để thu hồi đồng đáp ứng yêu cầu luyện đồngBài 8. Bài luyện tập 1HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học y dược đại học HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài sản tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ số 23 bộ QUỐC PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ đối với HÀNG hóa XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU a đớt cục hải QUAN THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại đại học HUẾMỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊPHÁT TRIỂN SINH kế bền VỮNG CHO NGƯỜI dân ở các xã VEN BIỂN HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN tín DỤNG tài TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU tại NGÂN HÀNG THƯỢNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiáo dục học sinh tác hại của thực phẩm bẩn đến sức khỏe con người trong bài lipit sách giáo khoa hóa học lớp 12