LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÀ BÀI TẬP ÔN THI PHPTQG

thuyết ngữ pháp bài tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

lý thuyết ngữ pháp và bài tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
... hard all day Khi trở nhà mệt Tôi làm việc vất vả ngày B Bạn dùng past perfect continuous để diễn tả việc diễn (had been happening) khoảng thời gian trước việc khác xảy ra: Our game of tennis was ... smoking for 30 years Ken bỏ thuốc hai năm Trước anh hút thuốc suốt 30 năm C Thì past perfect continuous (Had been -ing) dạng khứ present continuous I hope the bus comes soon I’ve been waiting for ... Trước trời mưa Lúc nhìn cửa sổ trời không mưa; mặt trời lúc chiếu sáng Nhưng trời mưa trước Đó mặt đất lại ẩm ướt Had been-ing past perfect continuous Hãy xem thêm số ví dụ sau: When the boys...
 • 17
 • 4,539
 • 17

thuyết ngữ pháp bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

lý thuyết ngữ pháp và bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
... (thì hoàn thành tiếp diễn) : Ở quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động hoàn tất hay chưa Ở ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc Has painted present perfect simple (thì hoàn ... chưa kết thúc Has painted present perfect simple (thì hoàn thành) : Ở này, điều quan trọng hoàn thành hành động Has painted hành động hoàn tất Chúng ta quan tâm đến kết hành động thân hành động ... thúc kết có liên hệ hay ảnh hưởng tới tại: You’re out to breath Have you been running? (you are out of breath now) Bạn trông mệt đứt Bạn vừa chạy phải không? (hiện anh đứt hơi) Paul is very tired...
 • 29
 • 1,130
 • 0

tài liệu thuyết bài tập ôn thi hóa học

tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi hóa học
... Phần 2: Phần tập: Tổng hợp tập phong phú gồm nhiều tập hay, lạ lời giải đặc sắc thành viên Bookgol Bên cạnh phụ lục với phản ứng hóa học cần ý chương trình hóa học phổ thông Hy vọng tài liệu quà ... Tạo kỳ thi Quốc gia cấp bậc THPT Diễn đàn Bookgol chuẩn bị số quà nhỏ dành cho bạn năm Bài tập tổng hợp Bookgol quà Tài liệu chia làm phần Phần 1: Phần thuyết: Tổng hợp câu hỏi thuyết đa ... gia tổng hợp nội dung tài liệu Cảm ơn Admin Tinpee thành viên GS.Xoăn trình bày, soạn thảo tài liệu Cảm ơn Admin Uchiha Itachi trình bày bìa cho tài liệu Mặc dù cố gắng tài liệu khó tránh khỏi...
 • 75
 • 536
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14
... phân t Khí < 40 C1 - C4 Nhiên li u, nguyên li u THHC Xăng nh 40 - 200 C5 - C11 Nhiên li u, dung môi Ligorin 120 - 240 C8 - C11 Nhiên li u, dung môi D u th p 150 - 310 C12 - C18 Nhiên li u, th ... gia ph n ng trao đ i - d b thu phân có m t ki m III Ngu n hiđrocacbon thi n nhiên Trong thi n nhiên có ba ngu n cung c p hiđrocacbon là: khí thi n nhiên, d u m than đá Khí thi n nhiên − Thành ... l ng, dùng làm dung môi hoà tan cao su, ch t béo, d u m d) Freon - 12 (CCl2F2) ch t khí, không màu, không mùi, không cháy, không đ c Dùng làm ch t sinh hàn máy l nh Tuy v y, có c m l n phá hu...
 • 8
 • 309
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15
... n lư t là: A CH3-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH3 B CH3-CH(OH)-CH3,CH3-CH(OH)-CH2-CH3 C CH3-CH(OH)-CH3, CH3-CH2-CH2OH D CH3-CH(OH)-CH2-CH3, CH3-CH2-CH2OH 91 Cho dãy bi n hoá sau: Buten-1 +dd NaOH, t0 ... Butanol-2 H2SO4,0đ c (Y) 170 (S n ph m chính) Trong dãy bi n hoá trên, ch t (X), (Y) có CTCT l n lư t là: A CH3-CH2-CH2-CH2Cl, CH3-CH=CH-CH3 B CH3-CHCl-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH3 C CH3-CH2-CHCl-CH3, ... lư ng công th c c u t o ng v i công th c phân t C4H10O là: A B C D 81 Tên qu c t c a h p ch t CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH(C2H5)-CH3 là: A) 2,4-dimetylhexanol-3 B) 2-etyl-4-metylpentanol-3 C) 3,5-dimetylhexanol-3...
 • 26
 • 347
 • 0

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16
... B 10,8g C 216g D 21,6g 27 Dãy ch t sau đ u có ph n ng tráng gương A) HCHO, HCOOH, CH3CHO,HO-(CHOH)4-CHO B) HCHO, HCOOH, CH3CHO, CH2=CH-COOH C) HCHO, CH3CHO, HO-(CHOH)4-CHO, HO-CH2-CH2OH D) HCHO, ... Cu,t → 2Y + 2H2O   CTCT c a X Y l n lư t là: A CH3-COOH, CH3-CHO B CH3-COOH, CO2 C CH3-CHO, CH3 -COOH D CO2, CH3-COOH 18 Ba ch t: Rư u n-propylic, axit axetic, este metylfomiat có kh i lư ng ... i phóng H2, v a có ph n ng tráng b c B có c u t o là: A) HO-CH2CH2CHO ho c CH3-CH(OH)-CHO B) HO-CH2CH2CHO C) CH3-CH(OH)-CHO D) HCOO-CH2CH3 32 H n h p A g m hai andehit đơn ch c đ ng đ ng k ti...
 • 7
 • 321
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17
... HOCH2-CH2-OH có th thu đư c este A) CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3 CH3COO-CH2-CH2OH B) CH3COO-CH2 -CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3 C) CH3-OOC-CH2-CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3 D) CH3COO-CH2-CH2-OH CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3 ... A) H-COO-C2H5 , C2H5 OH, CH3 COOH, C2 H5COOH B) C2H5COOH, CH3COOH, C2 H5OH, H-COO-C2H5 C) H-COO-C2H5, CH3COOH, C2 H5OH, C2H5COOH D) C2H5OH, CH3COOH, H-COO-C2H5, C2H5COOH 60 Axit cacboxylic không ... CH3COOH, HOOC-COOH, HO-CH2-COOH B) CH3COOH, C6H5OH, HCOOH, CH2 =CH-COOH C) HCOOH, CH3COOH, HOOC-COOH, HO-CH2-CH2-OH D) CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH2 =CH-COOH 63 A m t este đơn ch c có công th c đơn gi...
 • 22
 • 305
 • 0

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18
... p ch c? A CH 3- CH 2- COOH B CH3 - CH- COOH OH C CH 3- CH- CH2 D HOOC- COOH OH OH 33 Ch t sau h p ch t t p ch c? A.CH2 - CH - CH2 OH B HOOC – COOH OH OH C.CH3 - CH - COOH D CH3 - CH2 - OH OH 34 H ... là: A CH3-CH2-OH, HCOOCH3 B CH3-O-CH3, HCOOCH3 C CH3-CH2 -OH, CH3 -COOH D CH3-O-CH3 , HO-CH2 -CHO 59.Hai ch t X Y dãy bi n hoá có CTCT l n lư t là: A CH3CH2OH, HCOOCH2CH2CH3 B CH3-O-CH3, CH3CH2CH2COOH ... D CH3 - CH2 - OH OH 34 H p ch t sau h p ch t đa ch c? A CH3 - CH2 – COOH OH B CH3 - CH - COOH OH C CH3 - CH - CH2 OH OH D CH2 - CH - CHO OH 35 Fructozơ h p ch t h u t p ch c A có c u t o c a...
 • 13
 • 331
 • 2

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19
... g i là: CH3NH2 A Axit - - amino - - metyl butanoic C Axit - aminosecbutyric B Axit - - metyl - - amino butanoic D Axit-1, 1- metyl - - amino propanoic 44 H p ch t X có công th c phân t C4H9O2N ... v i CT tương ng: A H2N - CH2 - COOH : glixin B CH3 – CH2 - NH2 - COOH : Alanin C HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) COOH : axit glutamic D H2N - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 CH(NH2) - COOH: Lizin 24 Đ t cháy ... H2NCH=CHCOOH 68 H p ch t sau không ph i aminoaxit: A H2N - CH2 – COOH B CH3 - NH - CH2 - COOH C CH3 - CH2 - CO - NH2 D HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH 69 Alanin không tác d ng v i: A CaCO3 C C2H5OH...
 • 17
 • 322
 • 1

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx
... NH3 t o k t t a màu vàng CTCT c a X Y l n lư t là: A CH3-CH=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 B CH3-CH=C=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 C CH2=CH-CH=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-C ≡ C-CH3 44 Đ c m c u t o ... Cho ch t sau nh không bão hoà thành phân t l n 24 Nh ng ch t v t li u sau ch t d o: (1) CH2= CH- CH= CH2 (2) CH 3- CH- COOH Polietylen Đ t sét t NH2 (3) HCHO C6 H5OH (4) HO- CH 2- COOH Trư ng h p ... v m t hoá h c, không cháy đ b n nhi t không cao − Các lo i tơ poliamit: s n ph m trùng ngưng aminoaxit ho c điaxit v i điamin Trong chu i polime có nhi u nhóm amit - HN - CO - : + Tơ capron:...
 • 11
 • 717
 • 5

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt
... ph n ng có mol e ch t kh ng mol e ch t oxi hoá thu vào - Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t lưu huỳnh r i đun nóng (không có không khí) thu đư c ch t r n A Hoà tan A b ng dd axit ... t b o toàn kh i lư ng: mrư u = mete = mH O mH O = mrư u - mete = 132,8 – 111,2 = 21, 6 g 2 T ng s mol ete = s mol H2O = S mol m i ete = 21, 6 = 1,2 18 1,2 = 0,2 mol Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8g ... có: x = Ví d 2: H n h p A g m kim lo i R1, R2 có hoá tr x, y không đ i (R1, R2 không tác d ng v i nư c đ ng trư c Cu dãy ho t đ ng hóa h c c a kim lo i) Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3...
 • 11
 • 400
 • 2

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx
... 1s22s22p63s23p63d14s2 10 0 : Nguyên t có s e 13 c u hình l p : A- 3s23p2 C 3s23p1 B- 2s22p1 D 3p14s2 10 1: T ng s h t p,n,e m t nguyên t 21 c u hình electron là: A- 1s22s22p4 B 1s22s22p2 B- C 1s22s22p3 D 1s22s22p5 ... 13 B- 10 nguyên t C- 500 nguyên t D- 10 00 nguyên t 77: V i đ ng v 6C12 16 8O 16 8O 16 8O 14 6C đ A- lo i C lo i B- 18 lo i ng v 8O16, 8O17, 8O18 s phân t CO2 đư c t o là: D 12 lo i 78 : M t nguyên ... sai : A- 1s < 2s B- 3d < 4s C 4s > 3s D 3p < 3d 45 99 : Kí hi u c a nguyên t : 21X s có c u hình electron là: A- 1s22s22p63s23p64s23d1 B- B 1s22s22p63s23p64s13d2 C- 1s22s22p63s23p63d3 D- 1s22s22p63s23p63d14s2...
 • 19
 • 399
 • 0

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt
... 0,4 Cho nguyên t canxi (Z = 20 ), c u hình electron c a ion Ca2+ là: A 1s22s22p63s23p64s1 B 1s22s22p63s23p6 C 1s2 2s22p63s23p64s24p1 D 1s22s22p63s23p64s2 Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u đúng, ... không phân c c : A N2, Cl2, HCl, H2, F2 B N2, Cl2, I2 , H2, F2 C N2, Cl2, CO2, H2, F2 D N2, Cl2, HI, H2, F2 Các ion Na+, Mg2+, F- có m chung : A Có s proton B Có s electron C Có s nơtron D Không ... nào? A H2SO3, SO3, Na2SO3, KHSO B H2SO4, SO3, Na2SO4, KHSO C H2SO3, SO2, Na2SO3, KHSO D H2SO3, H2S, Na2SO3, KHSO 20 Phân t metan có nguyên t cacbon tr ng thái lai hóa t di n Kí hi u c a lai hóa t...
 • 7
 • 413
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng bài tập gắn với thực tiễn theo hướng tiếp cận pisa trong dạy học hóa học 10, nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường THPT đặng thai maiXây dựng hệ thống bài tập làm cơ sở để giúp học sinh giải quyết tốt dạng toán kim loại(hay ion fe2+) tác dụng với dung dịch chứa đồng thời h+ và NOXây dựng và sử dụng vòng tròn đồng tâm về kiến thức trong dạy học hóa học nhằm phát huy sự tò mò, đam mê và sáng tạo của học sinh THPTNghiên cứu ảnh hưởng chất thải của phòng thí nghiệm chung đến môi trường và chất lượng, độ an toàn của thực phẩm là động thực vật được nuôi trồng ở khu vực xung quanhTuyển tập đề thi THPT tiếng anh các trường có đáp ánSoạn giáo án bài dạy photpho theo phương pháp dạy học tích hợpSử dụng hình vẽ thí nghiệm hóa học hữu cơ 11 trong việc tuyển chọn và xây dựng bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả trong ôn luyện học sinh giỏi và ôn thi THPT quốc giaSử dụng kĩ thuật đặc trưng để giải nhanh bài toán hiđrocacbon không no tác dụng với h2Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số bài toán hóa học ở chương 3 nhóm cacbon lớp 11 nâng cao chương 6 kim loại kiềm kiềm thổ nhôm lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngTích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong bài 16 hợp chất của cacbon – hóa học 11 (chương trình chuẩn)Một số kinh nghiệm sử dụng phương pháp giá trị trung bình để giải nhanh bài tập hóa học hữu cơMột cách quy đổi mới giúp học sinh lớp 12 giải nhanh các bài tập peptitQUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾMột số định hướng giúp học sinh giải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thịMột số kinh nghiệm giải bài tập peptit ôn thi THPT quốc giaĐại hội chi đội mẫu cấp tiểu họcDạy bài oxi theo phương pháp dạy học tích cực có sử dụng kiến thức thực tiễn và công nghệ thông tinDạy học “bài 33 – axit sunfuric, muối sunfat” hoá học 10 cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu bài học của học sinhGiải các bài toán khó trong đề thi đại học bằng cách tự chọn chất lượngCăn nhà khơi gợi miền ký ức xưa của lý hùng