Hiện trạng môi trường

Hiện trạng môi trường các khu công nghiệp.doc

Hiện trạng môi trường các khu công nghiệp.doc
... Trường đại học ngoại thương Kinh tế công cộng B NỘI DUNG I HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ô nhiễm nước mặt nước thải khu công nghiệp:  Đặc trưng nước ... LUẬN Thực trạng môi trường xung quanh KCN thật đáng báo động Từ môi trường nước, không khí đến môi trường đất bị suy giảm nặng nề Hiện 28 Trường đại học ngoại thương Kinh tế công cộng trạng gây ... lý môi trường KCN - Hệ thống quản lý môi trường KCN - Quy hoạch KCN gắn với bảo vệ môi trường - Áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường KCN - Tổ chức thực biện pháp quản lý bảo vệ môi trường...
 • 30
 • 2,426
 • 33

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam
... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ, ... Qtthất = Qvào - Qra = 8637269 kcal/ngày Nhƣ vấn đề quan tâm làng nghề khí thải nhiệt 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm theo hướng sản xuất *Tăng...
 • 7
 • 1,102
 • 13

Báo cáo hiện trạng môi trường 2006- 2010

Báo cáo hiện trạng môi trường 2006- 2010
... 08 /2010/ TTBTNMT, ngày 18/03 /2010 Bộ Tài nguyên Môi trường V/v Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường Quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường ngành, lĩnh vực và Báo cáo trạng môi trường ... phục vụ báo cáo: Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng Cục Môi Trường quan, nhà nghiên cứu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội môi trường Báo cáo trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 - 2010 xii ... ô nhiễm môi trường Trong năm qua, công tác giám sát chất lượng môi trường quan tâm thực hiện, từ kết giám sát đưa dự đoán xử lý kịp thời tình trạng môi trường tỉnh Báo cáo trạng môi trường năm...
 • 172
 • 1,732
 • 9

Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam 5 năm ( 2006-2010 )

Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam 5 năm ( 2006-2010 )
... tích (ha) Thể tích hộc chứa (m 3) Lượng rác thực tế/khả tiếp nhận (m3/ngày) 11,2 293.636 (2 hộc) 160 / 300 179.428 (2 hộc) 126 / 200 4,3 246.120 (2 hộc) 180 / 300 20, 15 196.237 (2 hộc) 400 5, 2 ... 110.748 (2 hộc) 70 / 200 43, 85 1.026.169 Thời hạn hoạt động Đến năm 20 15 Đến năm 20 15 Hết năm 2012 Đến năm 20 25 Đến năm 20 15 UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 20 15 ... Quan trắc Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam thuộc Sở tài nguyên Môi trường; Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh thành lập hỗ trợ nhiều cho công tác quản lý môi trường toàn tỉnh Đầu tư tài chính,...
 • 11
 • 600
 • 10

Bài giảng quản lí môi trường đo thị và hiện trạng môi trường đô thị địa phương

Bài giảng quản lí môi trường đo thị và hiện trạng môi trường đô thị địa phương
... VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ II HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỊA PHƯƠNG III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Khái niệm quản môi trường Các nguyên tắc quản môi ... rắn đô thị Tình hình xử chất thải rắn Giải pháp quản rác thải Tình hình ô nhiễm giao thông đô thị Giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí môi trường đô thị HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỊA PHƯƠNG ... môi trường, tiêu chuẩn thải tiêu chuẩn công nghệ sử dụng chỗ dựa, ý trước hết đến ô nhiễm nhân tạo HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỊA PHƯƠNG Tổng quan Khái quát Bến Tre Qui hoạch đô thị Quản lí...
 • 65
 • 1,718
 • 12

Hiện trạng môi trường tự nhiên và đề xuất quy hoạch bảo vệ môi trưởng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Hiện trạng môi trường tự nhiên và đề xuất quy hoạch bảo vệ môi trưởng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
... nghiên cứu - Phân tích trạng môi trường tự nhiên thành phố Đông Hà - Đề xuất phương án quy hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên thành phố Đông Hà giai đoạn 2010 – 2020 - Đề xuất giải pháp thực PHẠM ... LUẬN Qua nghiên cứu trạng môi trường tự nhiên đề xuất quy hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên thành phố Đông Hà giai đoạn 2010 – 2020, rút số kết luận sau: -Thành phố Đông thành phố trẻ, giai đoạn ... 16  Niên luận Trần Hữu Định CHƯƠNG ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 3.1.1 Căn pháp lý - Nghị số...
 • 50
 • 1,076
 • 8

hệ thống chỉ thị và chỉ số môi trường để đánh giá và so sánh hiện trạng môi trường

hệ thống chỉ thị và chỉ số môi trường để đánh giá và so sánh hiện trạng môi trường
... dựng hệ thống thị số để so sánh tính bền vững mơi trường phát triển, giúp lãnh đạo tỉnh thành có để định, giúp Bộ Tài ngun Mơi trường có sở để so sánh đánh giá hệ phát triển địa phương Hệ thống số ... trúc hệ thống thị số bền vững mơi trường đề nghị sau: Chỉ số bền vững mơi trường thành phố lưu vực sơng Chỉ số bền vững mơi trường Các thị nhiễm mơi trường Chỉ số bền vững xã hội Các thị số lượng ... mơi trường 2.THỐNG NHẤT CÁC KHÁI NIỆM TRONG HỆ THỐNG CHỈ THỊ – CHỈ SỐ MƠI TRƯỜNG Do nghiên cứu thống kê mơi trường nước ta chưa phát triển, nhận thức khái niệm liên quan đến hệ thống thị -chỉ số...
 • 9
 • 400
 • 0

kết quả đánh giá hiện trạng môi trường chuồng nuôi và tình hình xử lý chất thải tại các cơ sở chăn nuôi tập trung

kết quả đánh giá hiện trạng môi trường chuồng nuôi và tình hình xử lý chất thải tại các cơ sở chăn nuôi tập trung
... cứu - Hiện trạng môi trờng chuồng nuôi tình hình quản chất thải rắn, lỏng sở chăn nuôi lợn, gà có quy mô tập trung - Phân tích, đánh giá phơng thức hiệu xử chất thải chăn nuôi sở chăn nuôi ... ngày Kết điều tra trạng quản chất thải chăn nuôi cho thấy 10 sở chăn nuôi lợn sở chăn nuôi gà (100%) cha tiến hành xử chất thải rắn trớc chuyển khu vực chăn nuôi Các sở có khu vực tập trung ... 0.010.0025 - Quản chất thải lỏng + Chất thải lỏng chăn nuôi lợn Chất thải lỏng sở chăn nuôi lợn bao gồm nớc tiểu, nớc rửa chuồng, máng ăn, máng uống nớc tắm rửa cho lợn hàng ngày Cả 10 sở chăn nuôi...
 • 12
 • 715
 • 0

hiện trạng môi trường khu công nghiệp

hiện trạng môi trường khu công nghiệp
... QCVN (Khung 2.1) MÔ I TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM 25 Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Khung 2.1 Kết tra KCN đòa bàn TP Hồ Chí Minh Kết kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ... TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Chương Hàm lượng chất dinh dưỡng nước thải KCN thường dao động mức cao 2.1.2 Ô nhiễm nước mặt nước thải khu công nghiệp ... tích đất sử dụng KCN Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), tháng 5/2009 32 MÔ I TRƯỜ N G KHU CÔ N G NGHIỆ P VIỆ T NAM HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP Chương chưa có đơn vò có thẩm...
 • 24
 • 498
 • 0

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường
... Qtthất = Qvào - Qra = 8637269 kcal/ngày Nhƣ vấn đề quan tâm làng nghề khí thải nhiệt 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm theo hướng sản xuất *Tăng ... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ,...
 • 7
 • 1,521
 • 4

Khảo sát hiện trạng môi trường, phân tích các đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty dệt nhuộm Donabochang Biên Hòa Đồng Nai

Khảo sát hiện trạng môi trường, phân tích các đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty dệt nhuộm Donabochang Biên Hòa Đồng Nai
... thấy việc lắp đặt hệ thống xử nước thải cho công ty việc làm cần thực Bài luận văn tiến hành nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải cuối đường ống cho công ty dệt nhuộm DONABOCHANG III ... UNEP, 1993 Khảo sát số xí nghiệp dệt nhuộm hàng Ấn Độ cho thấy kết lượng nước thải đặc tính nước thải khác Bảng 2.6:Thành phần, tính chất nước thải dệt nhuộm mặt hàng Ấn Độ Xí nghiệp Đơn vò Các thông ... trình công nghệ xử nước thải –Nhà xuất khoa học kỹ thuật Trong đó, thành phần, tính chất lưu lượng nước thải ngành dệt nhuộm nước ta sau: Bảng 2.7 :Nồng độ chất ô nhiễm nước thải ngành dệt nhuộm...
 • 46
 • 657
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỈNH HÀ NAM NĂM 2010

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỈNH HÀ NAM NĂM 2010
... Đánh giá trạng môi trường nước mặt tỉnh Nam năm 2010 1.2 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích • Đánh giá trạng môi trường nước mặt tỉnh Nam • Xác định thách thức tới môi trường nước mặt tỉnh ... Đánh giá chất lượng nước mặt tỉnh Nam năm 2010 - Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh thời gian gần - Xác định tác động đến môi trường nước mặt tỉnh - Xác định tồn quản lý môi trường nước ... Thực trạng chất lượng môi trường nước mặt tỉnh - Hiện trạng nước sông - Hiện trạng ao hồ 4.3 Các thách thức tới môi trường nước mặt tỉnh Nam - Nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt - Hiện...
 • 26
 • 1,261
 • 2

.Hiện trạng môi trường lao động ở các công trình công nghiệp nhẹ

.Hiện trạng môi trường lao động ở các công trình công nghiệp nhẹ
... Thi: Nhu cầu thẩm mỹ môi trường lao động thuộc văn hóa lao động thể mối quan hệ người với người trình lao động mà giá trị sử dụng công trình môi trường kỹ thuật không gian lao động Chính kết hợp ... doanh nghiệp mà người lao động nhận thức tầm quan trọng trình tổ chức môi trường lao động nói chung tác động kiến trúc đến tổ chức môi trường lao động nói riêng 6.Tài liệu tham khảo: 19 Tổ chức môi ... gian công trình: việc tổ chức không gian hợp lý đạt thẩm mỹ yếu tố làm cho hoạt động lao động nghỉ ngơi người lao động đạt hiệu cao Không gian công trình phải thể môi trường lao động công ty,...
 • 20
 • 148
 • 0

hiện trạng môi trường nước khu vực sông Vàm Thuật

hiện trạng môi trường nước khu vực sông Vàm Thuật
... Sơn Hiện Trạng môi trường nước khu vực sông Vàm Thuật và biện pháp khắc phục Hình P8: Khu vực nhiều nhà tạm ngã sông Vàm Thuật Trường Đai Hình P9: Rác bò rức ven sông Vàm Thuật Trường ĐH Kỹ Thuật ... Vónh Sơn Hiện Trạng môi trường nước khu vực sông Vàm Thuật và biện pháp khắc phục Hình P10: Thiết bò phân tích Nitơ, máy Kjendahl Hình P11: Phân tích tiêu COD mẫu nước sông Trường ĐH Kỹ Thuật Công ... Th.S Lâm Vónh Sơn Hiện Trạng môi trường nước khu vực sông Vàm Thuật và biện pháp khắc phục Hình P4: Vò trí lấy mẫu VT 06, cầu An Lộc Hình P5: Vò trí lấy mẫu VT 09 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM...
 • 7
 • 289
 • 0

đánh giá hiện trạng môi trường và nghiên cứu ứng dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn

đánh giá hiện trạng môi trường và nghiên cứu ứng dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn
... Trang42 Đánh giá trạng môi trường nghiên cứu ứng dụng giải pháp sản xuất Công Ty TNHH Việt Đức PHỤ LỤC Nguyễn Thanh Trung Trang43 Đánh giá trạng môi trường nghiên cứu ứng dụng giải pháp sản xuất ... 260C Trang31 mô Đánh giá trạng môi trường nghiên cứu ứng dụng giải pháp sản xuất Công Ty TNHH Việt Đức 4.7 Đánh giá giải pháp Bảng 4.8 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CÁC GIẢI PHÁP STT Giải pháp Trang bò đồ ... Khái niệm sản xuất lần UNEP giới thiệu vào năm 1989 Nguyễn Thanh Trung Trang10 Đánh giá trạng môi trường nghiên cứu ứng dụng giải pháp sản xuất Công Ty TNHH Việt Đức SẢN XUẤT SẠCH HƠN Mang...
 • 58
 • 519
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng môi trườngxây dựng bản đồ hiện trạng môi trườnghiện trạng môi trường nuôi tômhiện trạng môi trường nướcquyết định phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trườngquy định về báo cáo hiện trạng môi trườnghiện trạng môi trường thành phố đà nẵnghiện trạng môi trường nước ở hà nộihiện trạng môi trường nước ở tphcmhiện trạng môi trường nước ngầmhiện trạng môi trường nước tahiện trạng môi trường nước thảihiện trạng môi trường nước việt namhiện trạng môi trường nước ở việt namhiện trạng môi trường nước trên thế giớiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây