Giáo án anh văn lớp 6 (cả năm)

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm
... dân ấm no, nớc lời thần sáng tạo hùng mạnh, đủ sức chống giặc, giữ loại bánh: bánh chng yên bờ cõi hình vuông, bánh giầy H? Qua việc LL làm thứ bánh, hình tròn em có cảm nhận nv này? H? Theo ... 4/ tập 4, VD: theo giới tính: ông bà, cha mẹ, anh chị Nêu cách chế biến bánh: bánh gián, bánh nớng, bánh chng giao tiếp, văn phơng thức biểu đạt I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Huy động kiến ... đoán đợc ý vua Đó biểu óc thông minh, trí tuệ Giải thích nguồn gốc III/ H? Truyện có ý nghĩa ca ngợi ai? vât: bánh chng, bánh tập: Đề cao điều gì? giầy phong tục ngày Tết Nguyên án làm loại bánh...
 • 252
 • 1,151
 • 4

Giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm tích hợp đầy đủ

Giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm tích hợp đầy đủ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC THCS Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MƠN NGỮ VĂN (Dùng cho quan quản lí giáo dục giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) LỚP Cả năm: 37 tuần ... 0 168 .921. 86. 68 Gi¸o ¸n c¶ n¨m ng÷ v¨n theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng míi Liªn hƯ §T 0 168 .921. 86. 68 Gi¸o ¸n c¶ n¨m ng÷ v¨n 6, 7,8,9 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng míi Liªn hƯ §T 0 168 .921. 86. 68 ... Tr.144 SGK tập Tiếng Danh từ Tr. 86 SGK Việt tập Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn điều chỉnh Cả Đọc thêm Cả Đọc thêm Cả Đọc thêm Cả Đọc thêm Cả Đọc thêm Cả Đọc thêm Cả Đọc thêm Phần danh Chọn từ riêng,...
 • 81
 • 4,114
 • 41

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm
... 49, 50 Tiết 51 Tiết 52 Tiết 53, 54 Tiết 55, 56, 57 Tiết- 58, 59 Tiết- 60 , 61 Tiết- 62 Tiết- 63 , 64 Tiết- 65 , 66 Tiết- 67 Tiết- 68 Tiết- 69 , 70 Năm học 2008-2009 Bài thực hành 3: Các thao tác với ... Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp Người soạn : Nguyễn Đình 40 Năm học 2008-2009 Tr ường THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp 41 Năm học 2008-2009 Bài 10 HỆ ĐIỀU ... - QN Giáo án Tin học lớp Năm học 2008-2009 xét biểu diễn - Biểu diễn thông tin cách thông tin? thể thông tin Lưu ý: thông tin có dạng cụ thể thể có nhiều cách biểu diễn - Biểu diễn thông tin cách...
 • 105
 • 24,430
 • 149

Giáo án anh văn lớp 6 period 21 unit 4 lesson 2

Giáo án anh văn lớp 6  period 21  unit 4  lesson 2
... they start ? 2/ On Wednesday at 8 :40 c What other classes does Thu have on Thurs ? On at Thursday at 9 :40 3/ Math, Geo,Physics,P.education d What’s Thu’s favorite subject? Why? 4/ History.It’s ... interesting & important e What’s Hoa’s favorite subject ? Why ? 5/ Math.It’s difficult but fun A3 P .43 : T asks Ss to look at subjects above the table & use them to fill in it Ss listen to the tape...
 • 4
 • 461
 • 1

Giáo án anh văn lớp 6 period 42 unit 7 lesson 3 p 75

Giáo án anh văn lớp 6  period 42  unit 7  lesson 3 p 75
... they compare with their partner & write them on bb While_reading: A4 P .75 Ss read the passage A4 p .75 silently T gives Ss correct their predictions T gives the answer key: 1: 2: 3: 20 T’s explanations: ... 3: 20 T’s explanations: definitely (adv) Some Ss read the passage LUCKY NUMBERS 4: 12 5: 45 COMPREHENSION QUESTIONS A4 P .75 Why some people think that students have an easy life?( Because they ... b Prediction : Ss guess the amout of time Hoa spends on her week Hoa goes to school days a week She has periods a day She works _ hours a...
 • 4
 • 393
 • 1

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)
... áo thể thao thể dục - Không mặc váy thể dục Biên chế tổ luyện tập: - Lớp chia thành hàng, đứng từ cao đến thấp dần Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang - Khi phân tổ luyện tập quay vòng, lớp ... Bài thể dục phát triển chung: 16 lần lần 2x8 a Học mới: + Động tác vươn thở (SGV TD6 - Tr 23) Giáo viên học sinh lớp quan sát, nêu nhận xét Sau giáo viên nhắc lại điểm để học sinh nắm vững Lớp ... chung Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương Giáo án Lớp 21 Bài thể dục: Nhằm rèn luyện nhóm cơ, khớp thể, góp phần phát triển thể lực chung rèn luyện tư + Tiếp tục ôn hoàn thiện thể dục + Yêu cầu: Thuộc...
 • 175
 • 9,840
 • 44

GIAO AN ANH VAN LOP 6

GIAO AN ANH VAN LOP 6
... ready for C1-4 GV: Nguyễn Võ Bích Ngọc Giáo án Anh Văn Ex: Thanh: Hello Chi: Hello Thanh: How are you? Tổ Ngoại Ngữ Trường Trung học sở Mỹ An Giáo án Anh Văn UNIT 1: GREETINGS WEEK:2 PERIOD:5 Date: ... Trường Trung học sở Mỹ An GV: Nguyễn Võ Bích Ngọc Giáo án Anh Văn Tổ Ngoại Ngữ 36 Trường Trung học sở Mỹ An Giáo án Anh Văn UNIT 3: AT HOME WEEK :6 PERIOD:17 Date: Lesson 6: C1-2 1.Aims :Reading ... Mỹ An ’ d Target Language: To ask the name of a thing What’s this? It’s a /an …(tên vật) What’s that?( It’s = it is.) Notes: - Using articles -Dùng với danh từ số ít(đếm được) -Dùng an danh...
 • 87
 • 609
 • 5

Giao an the duc lop 6 ca nam

Giao an the duc lop 6 ca nam
... Ch¹y gãt ch¹m m«ng + Xt ph¸t cao b Lun tËp: + Xt ph¸t cao - ch¹y nhanh 30 - 40m o o o o o o o o 32’ 16 6 2x15m 2x15m 2x15m Thùc hiƯn theo ®éi h×nh hµng ngang Thùc hiƯn theo ®éi h×nh níc ch¶y Yªu ... Ðp ngang II PhÇn c¬ b¶n Ch¹y nhanh: a ¤n tËp: + T¹i chç ®¸nh tay + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng b Häc míi: + Xt ph¸t cao (SGV TD6 - Tr 37, 38) c Lun tËp: + Xt ph¸t cao ... 37 Giáo án TD6- Ngày soạn : 16/ 10/2008 TiÕt 20 ch¹y nhanh - ThĨ thao tù chän I Mơc tiªu Ch¹y nhanh: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ĩ rÌn lun ph¸t triĨn søc nhanh + ¤n tËp:...
 • 163
 • 1,657
 • 5

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 6

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 6
... = - eevsn = - ientenen = 04 821 40 76 eight thirteen twelve twenty fourteen seven nineteen 054 845 832 091 34 33 565 5511 82 66 99 08 557 1313 071 839 737 033 61 2 300 0240 853 199 15’ 3.Production: ... o’clock It is + số phút + past + số - Mấy Hỏi Practice : - 6. 00 - 2.10 - 5.15 - 7.30 - 10.00 - 8.05 - 7.35 7’ 4.Further practice: 6. 10 6. 30 6. 45 7.00 11.00 11.30 Bingo - Put the numbers on the board ... teachers /60 classes/10 boards / 20 classes/40 chairs/15 tables/10 8’ desks/300 doors / 45 students/3 Pre listening: +Vocabulary: - And : - a floor : tầng - Grade : lớp (trình độ) - a class : lớp học...
 • 209
 • 276
 • 4

Bài soạn Giao an sinh hoc lop 6 ( ca nam )

Bài soạn Giao an sinh hoc lop 6 ( ca nam )
... cành mang (2 ) .phát triển thành cành mang hoa hoa - Tùy theo cách mọc thân mà chia thành loại: Thân (3 ) .(thân (4 ) .,thân (5 ) .,thân (6 ) .), thân .(7 ) .(thân .(8 ) thân (9 ) .)và thân .(1 0) 5.Dặn ... vào thân 4.Củng cố: ( phút ) -Học sinh trả lời câu hỏi sgk -Điền từ vào ô trống +Mạch gỗ gồm .(1 ) chất tế bào, có chức (2 ) +Mạch rây gồm .(3 ) .có chức (4 ) 5.Dặn dò: (1 phút) -Học cũ -Chuẩn bò ... màu nâu (v ) để lộ lớp màu xanh(tầng sinh v ) dùng dao cắt sâu phần gỗ cứng tách vỏ lấy tay sờ thấy nhớt(tầng sinh tr ) cho học sinh Hoạt động trò Mục tiêu: phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ...
 • 112
 • 13,644
 • 30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 CẢ NĂM

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 CẢ NĂM
... 49, 50 Tiết 51 Tiết 52 Tiết 53, 54 Tiết 55, 56, 57 Tiết- 58, 59 Tiết- 60 , 61 Tiết- 62 Tiết- 63 , 64 Tiết- 65 , 66 Tiết- 67 Tiết- 68 Tiết- 69 , 70 Năm học 2013-2014 Bài tập Bài thực hành 3: Các thao ... thông tin cách thể thông tin Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp Năm học 2013-2014 thông tin? dạng cụ thể Lưu ý: thông tin - Biểu diễn thông tin cách có nhiều cách biểu thể thông tin diễn ... Nguyễn Duy Quý Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp Người soạn : Nguyễn Duy Quý 40 Năm học 2013-2014 Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp 41 Năm học 2013-2014 Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG...
 • 108
 • 1,053
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giao an anh van lop 8 ca namgiáo án anh văn lớp 7 cả nămgiao an ngu van lop 6 ca nam ngoc hagiáo án ngữ văn lớp 6 cả nămgiao an ngu van lop 6 ca nam chuangiao an anh van lop 10 ca namgiáo án anh văn lớp 6giáo án công nghệ lớp 6 cả nămgiáo án anh văn lớp 6 unit 12giáo án anh văn lớp 6 unit 3giáo án anh văn lớp 6 unit 1giáo án anh văn lớp 6 violetgiáo án ngữ văn lớp 9 cả nămgiáo án vật lý lớp 6 cả nămgiáo án môn toán lớp 6 cả nămCHƯƠNG TRÌNH VÀ KKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬBài 16. Phòng tránh HIV / AIDSBài 26. Đá vôiBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP NHẰM THAY THẾ CANH TÁC NƯƠNG RẪYTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàBài giảng giải phẫu học tập 2Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của vải trong quá trình giặt, là (ủi)Tuần 5. Từ đồng âmTính toán lượng tử 123456Tuần 7. Từ nhiều nghĩađồ án điều khiển đông cơ bước sử dụng ic 74ls194TẬP TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỐNG KÊTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBồi dưỡng Nông nghiệp :PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN BỀN VỮNGNội dung giảng dạy lớp bồi dưỡng QLNN về nông nghiệp cho cán bộ xã việtCẩm nang du học 123abcCha ơi!Bài 6. Học gõ mười ngón