MOCK TEST ôn thi đại học

Bộ test ôn thi đại học tiếng Anh

Bộ test ôn thi đại học tiếng Anh
... a new range of computers this year (a) up (b) out All tests created by Alan Townend (c) through (d) across copyright © 2003, 2004 www.english -test. net Free English Test :: Incomplete, Advanced ... collect (b) gather Q10 Everything all right in the end (a) happened (b) occurred All tests created by Alan Townend copyright © 2003, 2004 www.english -test. net Free English Test :: Incomplete, Advanced ... All tests created by Alan Townend (c) takes back (d) takes after copyright © 2003, 2004 www.english -test. net Free English Test :: Incomplete, Advanced No Theme: Job Interview Q1 Tell us something...
 • 37
 • 1,272
 • 33

Reading comprehension practice test ôn thi đại học khối d,a1

Reading comprehension practice test ôn thi đại học khối d,a1
... contention that improbable things happen in astrophysics E Argue that atoms can collapse if their electrons not remain in orbit Correct Answer : C Reading Comprehension Practice Test Passage For Question ... bunting responding to cues other than those in the song figures? Correct Answer : C Reading Comprehension Practice Test Passage For Question to Those examples of poetic justice that occur in medieval ... began a tradition of presidential proclamations on economics Correct Answer : B Reading Comprehension Practice Test Passage For Question to The fossil remain of the first flying vertebrates,...
 • 28
 • 700
 • 0

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 1 pdf

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 1 pdf
... are also ( 31) _ tested Some experts expect utility companies to receive hydroelectric power (32) _ from streams and rivers Fifty years (33) _ hydroelectric power provided one third of ... much more than we think they Advertising informs consumers about new products availalble on the market It gives us information about everything However; there is one problem with this The "information" ... Immediately after his arrival, things went wrong No sooner VII Use the given words and phrases to make the meaningful sentences Necessary changes can be made 51 mysteries / seem / beyond...
 • 4
 • 186
 • 0

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 2 pot

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 2 pot
... 23 Scientists and engineers have become key figures in our industrial _ (social) 24 Advertising is one of the most _ businesses (compete) 25 UFO stands for Unidentified ... ONE suitable word (26 ) _ the World Wide Web, computer users can find many medical facts (27 ) _ beliefs Their availability can improve world health : people may change (28 ) _ attitudes ... people may change (28 ) _ attitudes about healthcare when they get information in clear language (29 ) _ their own research Then they can make better medical decisions (30) _, the information...
 • 4
 • 201
 • 0

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 3 pot

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 3 pot
... to (30 ) _ areas, and how to start small village industries Doctor and nurses (31 ) _ to go remote villages They provide health (32 ) _ for the villagers They also teach them how to (33 ) ... healthful d healthiness 29 a contribution b collaboration c consumption d production 30 a recover b reforest c refresh d restrain 31 a defend b compete c volunteer d eliminate 32 a care b beat ... volunteer d eliminate 32 a care b beat c limitation d mention 33 a solve b improve c establish d conserve 34 a almost b either c most d altogether 35 a drought b shower c stream d brook V Read the passage...
 • 4
 • 202
 • 1

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 4 docx

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 4 docx
... 42 Watching an international football match is wonderful I find 43 Women not bear a lot of children any longer No longer 44 He cannot make ... Hardly 45 They can speak English and use a computer so they can easily get a good job Those who 46 How heavy are you? What 47 John asked a worker ... (32) _ new tasks Thus, robots have found their greatest use in assembling (33) _ components However, they are swiftly branching ( 34) _ basic assembly operations to construction and mining,...
 • 4
 • 160
 • 0

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 5 potx

Đề ôn thi đại học một Tiếng Anh TEST 5 potx
... Newington 52 father / blacksmith / poor / not send / him / school 53 work / bookbinder's shop / where / interested / books on science 54 1812 / work / assistant / Humphry Davy / laboratory 55 at ... for ten minutes and try something on On the third day, he stays for fifteen minutes, asks the salesclerk a question, but does not buy anything Soon he will learn that nothing bad will happen to ... / important work / 56 laboratory / receive / training / become / great scientist 57 generator / most / important / invention 58 make / discoveries / electricity / chemistry 59 among / them / benzen...
 • 4
 • 150
 • 0

ÔN THI ĐẠI HỌC TEST 14 doc

ÔN THI ĐẠI HỌC TEST 14 doc
... I'll the other two this afternoon A has been cleaning B cleaned cleaning D have cleaned C are 26 Charlie Chaplin was _of the silent movies A one of the great actor comics greatest comic actors ... trial B a look C a taste have a go to st: thu lam viec gi) D a go (to 34 I don't think I have the strength to this table on my own A rise B arise D lift C tow 35 It's your own fault you've ... sympathy C way D feelings 36 Come and have a at this insect It is strange, isn't it? A go B difficulty C look D try 37 Everybody should comply this rule There is no exception, I am afraid A...
 • 22
 • 138
 • 0

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc
... Bằng với vật qua vị trí cân Câu 51 : Gia tốc vật dao động điều hòa không : A Vật hai biên B Vật vị trí có vận tốc không C Hợp lực tác dụng vào vật không D Không có vị trí có gia tốc không Câu 52: ... quay Câu 15: Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; C/ Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức mi r i rc = ; mi Câu 16: Chọn câu sai Một vật rắn ... trí mà lực tác dụng vào vật không Câu 50 : Năng lợng vật dao động điều hòa : A Tỉ lệ với biên độ dao động B Bằng với vật vật li độ cực đại C Bằng với động vật vật li độ cực đại Trn Quang Thanh -...
 • 67
 • 3,720
 • 40

Ôn thi Đại học lý thuyết môn Vật lý.pdf

Ôn thi Đại học lý thuyết môn Vật lý.pdf
... Một vật đặt trước gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo chiều vật nhỏ vật b) Đối với gương cầu lõm: Vật đoạn OC cho ảnh thật ngược chiều vật nhỏ vật Vật tâm C cho ảnh thật ngược chiều, vật tâm C Vật ... * Vật thật: Ở OF cho ảnh thật ngược chiều vật * Vật thật: khoảng OF cho ảnh ảo chiều lớn vật * Vật ảo: cho ảnh thật chiều nhỏ vật GƯƠNG CẦ U LỒI * Vật thật: luôn cho ảnh ảo chiều, nhỏ vật * Vật ... đối diện với cuộn thí từ thông qua cuộn cực đại Roto quay thêm 120o hay tính thời gian T từ thông qua cuộn cực đại sau thời gian từ 3 thông qua cuộn cực đại Như từ thông qua cuộn dây lệch chu...
 • 79
 • 4,163
 • 40

Một số đề toán ôn thi đại học

Một số đề toán ôn thi đại học
... 21097 Cho hàm số Chọn đáp án A B C Giá trị lớn hàm số D Đáp án : (B) Bài : 21096 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 21095 Cho hàm số số Chọn đáp ... 21092 Hàm số Chọn đáp án đồng biến khoảng A B C D Đáp án : (B) Bài : 21091 Cho hàm số Hàm số có Chọn đáp án A cực đại hai cực tiểu B cực tiểu hai cực đại C cực đại cực tiểu D cực tiểu cực đại Đáp ... 21057 Cho hàm số Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Giá trị lớn hàm số Bài : 21056 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 21055 Cho hàm số số Chọn đáp...
 • 17
 • 735
 • 5

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 1,028
 • 25

Tài liệu hay ôn thi Đại Học môn Vật Lý

Tài liệu hay ôn thi Đại Học môn Vật Lý
... 10 (cm) Gia tốc cực đại vật : A (m/s2) B 10 (m/s2) C 20 (m/s2) D -20(m/s2) Câu 33 Vật khối lợng m = 100(g) treo vào lò xo K = 40(N/m).Kéo vật xuống dới VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) ... 30 Một vật dao động điều hoà có phơng trình x = 10sin( - 2t) Nhận định không ? A Gốc thời gian lúc vật li độ x = 10 B Biên độ A = 10 cm B Chu kì T = 1(s) D Pha ban đầu = Câu 31 Một vật dao ... lò xo hệ vật gia trọng giao động với chu kì 0.2s cho = 10 Lò xo cho có độ cứng là? A 10 N/m B 100N/m C 400N/m D không xác định Câu 25: Khi gắn vật nặng m = 4kg vào lò xo có khối lợng không đáng...
 • 8
 • 1,174
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại họcôn thi đại học môn hóaôn thi đại học môn hoáôn thi đại học 2012ôn thi đại họcbài tập ôn thi đại họcôn thi đại học 2010đề ôn thi đại họcôn thi đại học cao đẳngôn thi đại hocôn thi đai họcchuyên đề ôn thi đại họcôn thi đại học môn anhôn thi đại học tiếng đứcôn thi đại học tiếng nhậtsuy niệm năm sự thươngOBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 43 muay thai training exercises the ultimate guide to fitness, strength, and fight preparation blue snake books (2013)Bài 7. Liên kết giữa các bảngKẾ HOẠCH THỰC HÀNHBài giảng luật hành chính: Quyết định hành chínhBài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạNgân hàng đáp án trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự LAW306 Topica theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordĐề cương chi tiết môn Dự báo phát triển kinh tế xã hộiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)Bài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 8. Nước MĩTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồi