Luận văn Xây dựng phương pháp định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam bằng phương pháp đo quang

Xây dựng phương pháp định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam bằng phương pháp đo quang

Xây dựng phương pháp định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam bằng phương pháp đo quang
... lng saponin Gio c lam bng phng phỏp o quang vi cỏc mc tiờu c th nh sau: Xõy dng quy trỡnh chit xut v tinh ch saponin ton phn t dc liu Gio c lam Xõy dng phng phỏp nh lng saponin ton phn Gio c lam ... phỏp o quang Thm nh phng phỏp xõy dng c v ng dng nh lng saponin ton phn mt s mu Gio c lam 2 CHNG I TNG QUAN 1.1 TNG QUAN V SAPONIN V SAPONIN NHN DAMMARAN 1.1.1 Saponin [15] nh ngha Saponin ... chuyờn lun v dc liu Gio c lam nờn quỏ trỡnh ỏnh giỏ cũn gp nhiu khú khn Vi mc ớch xỏc nh hm lng saponin Gio c lam, ng thi xõy dng phng phỏp nh lng saponin cỏc ch phm Gio c lam ang c s dng ti Vit...
 • 63
 • 1,976
 • 13

Định lương flavonoid toàn phần trong hạt cần tây bằng phương pháp đo quang

Định lương flavonoid toàn phần trong hạt cần tây bằng phương pháp đo quang
... lượng flavonoid toàn phẩn dược liệu phương pháp thường xác định phương pháp đo quang Lấy xác ml dung dịch T2 cho vào bình định phương pháp cân [5] Phương pháp cân thường Kết khảo sát độ phương pháp ... màu để định lượng flavonoid toàn phần hạt cắn tây phương pháp đo quang - Thẩm định phương pháp + Xác định khoảng nồng độ tuyến tính: Khảo sát dãy chất chuẩn có nồng độ biến thiên Xác định phụ ... dựng tiêu định lượng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu hạt cần tây Kết luận Flavonoid toàn phẩn hạt cẩn tây định lượng phương pháp đo quang, sử dụng phản ứng tạo màu với triethylamin Kết định lượng...
 • 4
 • 398
 • 6

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... tiờu đề tài Xõy dựng phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp từ gỗ keo lỏ tràm, làm sở định mức tiờu hao nguyờn liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ 1.2 Phạm vi đề ... phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sỡ để sản xuất vỏn ghộp từ gỗ Keo lỏ tràm ,làm sở định mức tiờu hao nguyờn vật liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ Gỗ keo lỏ tràm loại gỗ lỏ rộng cú ... khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp cú phủ mặt từ gỗ keo lỏ tràm Chương 2: CƠ SỞ Lí THUYẾT 2.1 Khỏi niệm tỷ lệ thành khớ, tỷ lệ thành khớ định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khớ: Là tỷ số thể tớch gỗ...
 • 25
 • 570
 • 2

LUẬN VĂN: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tin dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng thương mại Việt Nam ppt

LUẬN VĂN: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tin dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng thương mại Việt Nam ppt
... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM *** 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng ... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM .33 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua ... động tín dụng xác định lãi suất cho vay NHTM Việt Nam Chương 3: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với NHTM Việt Nam C Phần kết luận – số vấn...
 • 82
 • 371
 • 0

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... QUAN 1.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, làm sở định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1.2 Phạm ... nghiệm xác định tỷ lể thành khí định mức ẻ sữ cho sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm vùng Thanh Sơn –Phú Thọ đến kết luận: Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ... xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép có phủ mặt từ gỗ keo tràm Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm tỷ lệ thành khí, tỷ lệ thành khí định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khí: tỷ số thể tích gỗ xẻ( bao gồm sản...
 • 25
 • 448
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 3 docx

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 3 docx
... đƣợc: -Chất lƣợng DNA mẫu chƣa tốt, tạp nhiều -Nguồn vi khuẩn phân lập  Dựa vào kết đạt đƣợc rút thảo luận: phƣơng pháp sinh học phân tử hổ trợ cho phƣơng pháp định danh nuôi cấy, thử nghiệm sinh ... 4 .3) Dựa kết chủng bệnh, kết luận: -Dòng XBDL1, XBDL2, XBDL3, XBĐC3 chủng Da Láng tạo vết bệnh rõ chứng tỏ dòng vi khuẩn phân lập đƣợc dòng có khả gây bệnh -Dòng vi khuẩn phân lập trái bƣởi Đƣờng ... đọc trình tự sản phẩm PCR.Phản ứng đƣợc thực với cặp mồi Xan 133 0 Xan 332 đƣợc thiết kế đoạn 16s-23s rDNA ITS Dựa kết phân tích thực thí nghiệm đƣa bƣớc để định danh dòng vi khuẩn gây bệnh loét...
 • 17
 • 273
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 2 pptx

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 2 pptx
... chứng bệnh 2. 6 .2 Quy trình định danh theo phƣơng pháp phân tử Dựa quy trình định danh phƣơng pháp nuôi cấy kiểm tra sinh hóa nhƣng bổ sung thêm số phƣơng pháp sinh học phân tử để định danh xác ... Chủng bệnh nhân tạo xác định dòng vi khuẩn phân lập đƣợc dòng vi khuẩn có khả gây bệnh ký chủ bƣởi Dựa kết chủng bệnh khẳng định đặc tính gây bệnh dòng vi khuẩn phân lập Thực sắc ký mỏng để định danh ... tác giả xác định số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh loét 2. 6 Quy trình định danh Xanthomona sp 2. 6.1 Quy trình định danh Xanthomonas sp theo phƣơng pháp nuôi cấy, thực phản ứng sinh hóa Sử...
 • 17
 • 264
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 1 doc

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 1 doc
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƢỞI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ LUẬN VĂN KỸ SƢ ... DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƢỞI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ” Giáo vi n hƣớng dẫn: TS LÊ ĐÌNH ĐÔN Đề tài đƣợc thực đối tƣợng vi khuẩn Xanthomonas spp Đây vi khẩn ... Những cứu bệnh loét cam quýt Thế Giới Vi t Nam 11 2.5 .1 Trên Thế Giới .11 2.5.2 Tại Vi t Nam .12 2.6 Quy trình định danh Xanthomona sp 12 2.6 .1 Quy trình định danh...
 • 17
 • 303
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 8 docx

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 8 docx
... Lang-1999 Di truyền phân tử - Những nguyên tắc chọn giống trồng- Nhà xuất Nông nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2 78 trang Hoàng Thị Liễu- 2004 - Phân tích mức độ đa dạng di truyền xây dựng phương pháp nhận ... characterisation of highly polymorphic porcine microsatellites- Journal of Heredity 83 , 196–1 98 Juan Carlos Motamayor- 1999- Genetic diversity of cacao (Theobroma cacao L.) cultivated by the Mayas Kemp, S.J., ... phương pháp nhận di n số giống cacao sở kỹ thật PCR Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam,63 trang Hồ Huỳnh Thùy Dương- 1997- Sinh học phân tử - Nhà...
 • 7
 • 203
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 7 ppsx

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 7 ppsx
... PA1 07 sưu tập giống cacao Đại Học Nông Lâm Ngân hàng cacao giới ICGD không giống nhau, nguồn gốc lai tạo khác Tuy nhiên, kết cho thấy phương pháp kỹ thuật phân tích với phương pháp phân tích microsatellite ... mTcCIR15 mTcCIR11 4 .7 Kết phân tích tính đa dạng di truyền Với liệu microsatellite 21 dòng cacao khảo sát nằm quần th : CT, PBC, BAL, QH, BR KKM, dùng phần mềm Genetix để xử lý liệu microsatellite ... có sai khác al kết phân tích đủ để kết luận mẫu A2 mã hóa cho dòng cacao BAL244, mẫu A3 mã hóa cho dòng cacao PBC123, mẫu A14 mã hóa cho dòng cacao QH441 Bảng 4. 4: Kết nhận di n mẫu mã hóa Giống...
 • 10
 • 201
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 6 docx

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 6 docx
... dựa kết kiểm tra nhận di n cặp cá thể có đồng di truyền Cevus phân tích để định danh mẫu mã hóa Do việc định danh xác khách quan 3.2.9 .Phương pháp phân tích tính đa dạng di truyền phần mềm Genetix ... Cervus phân tích tần số al dựa liệu kiểu gen codominant- loci Dữ liệu đưa vào phân tích dạng bảng Excel kết phân tích xuất dạng file text Chúng đưa vào liệu di truyền microsatellite 13 dòng cacao ... 3 46 344 3 46 3 46 344 3 46 3 46 344 342 344 292 288 288 2 86 290 288 290 302 288 288 288 2 86 288 292 290 302 2 86 305 290 302 305 290 302 305 288 288 Chọn tiêu phân tích để tìm cá thể có đồng di truyền...
 • 10
 • 166
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 4 pot

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 4 pot
... với phương pháp khác - Phương pháp microsatellite hiệu phương pháp RFLP chỗ đòi hỏi lượng DNA phân tích hơn, mức độ đa hình cao thêm vào khả phân tích tự động máy giải trình tự - Primer microsatellite ... marker di truyền RFLP, RAPD, AFLP Microsatellite phân tích di truyền đậu tương thông qua tiêu: phân tích mức độ dị hợp tỉ số multiplex (số loci phân tích lần thí nghiệm) Kết marker microsatellite phân ... pháp microsatellite phương pháp AFLP giúp cho việc xây dựng đồ di truyền cách chi tiết - Đặc tính đồng trội (co-dominant) microsatellite ưu điểm nghiên cứu lập đồ di truyền, RAPD AFLP đặc tính...
 • 10
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu luận văn sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nội pptxkhao sat nghien cuu dieu kien vo co hoa mau xay dung quy trinh dinh luong selen bang cac phuong phap khac nhauluận văn xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thcs áp dụng thí điểm tại thị xã phúc yênluận văn xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty luong thuc thuc pham vinh longluận văn sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh pptluận văn xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế docluan van ap dung phuong phap dạy hoc tich cuc hinh thanh khai niem dia ly ktxhluận văn xây dựngluận văn xây dựng webluận văn xây dưng thương hiệuluận văn xây dựng dự ánluận văn xây dựng trang webluận văn xây dựng công trình kết cấuluận văn xây dựng công trình tổng quanluận văn xây dựng thương hiệu công tyBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing Ideasđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCo che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genQuang hợp ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa