Giáo trình công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật phạm thị thùy pdf

ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật nước ta thời gian quan và triển vọng trong thời gian tới ppt

ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật nước ta thời gian quan và triển vọng trong thời gian tới ppt
... nghiên c u v công ngh sinh h c ñ t ñư c m i ch bư c ñ u ch y u công ngh vi sinh, công ngh nhân nuôi ñơn gi n TRI N V NG CÔNG NGH SINH H C TRONG B O V TH C V T TRONG TH I GIAN T I 3.1 Nh ng ... c tr sâu sinh h c M t khác, nư c ta l i có m t ti m lao ñ ng d i có th ti p thu công ngh cao - Kh ñ u tư v thi t b cho công ngh sinh h c ñ nâng cao ch t lư ng c a lo i thu c tr sâu sinh h c ñã ... u khó khăn vi c t ch c nghiên c u công ngh s n xu t tri n khai s d ng thu c sinh h c nư c ta th i gian qua 3.2 Nh ng thu n l i vi c ng d ng CNSH BVTV - Nư c ta ñã hoà nh p v i c ng ñ ng qu c...
 • 2
 • 1,251
 • 26

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 2 pot

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 2 pot
... 6,1-8,1 53,0 22 -27 0C & 83-95% T dignus 10,0-11,4 46,6 23 -28 0C & 81-85% G cromion 10,1-17,6 9 ,2- 10,5 23 -300C &70-80% C plutellae 12, 8-13,9 88,3 21 -26 0C & 75-90% T flavo-orbitalis 19,3 62, 5 26 ,3 0C ... 1999; Ng V ðĩnh, 20 05; H.T.T.Giang, 20 01, 20 02, 20 03; H.Q.Hùng, 1981 ,20 01; H.Q.Hung et al., 20 03; H Lâm et al., 20 01; P.V.L m nnk, 1994, 1996, 20 00; Q.T.Ng , 20 00; B.X Phương, 20 00; M.P Quí nnk, ... (T.ð Chi n, 20 03; ð.T Dung, 20 00; Dy Sam An, H.Q Hung, 20 01), rau h hoa th p t (D.T Dung, 20 03; H.T.T Giang, 20 02; N.D Khiem et al., 20 03; P.V L m nnk, 20 00, 20 02; K.ð Long, 1994, 20 03), ñ u ăn...
 • 25
 • 412
 • 1

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 3 pps

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 3 pps
... bắt mồi, ký sinh, nấm bệnh) Đa dạng lo i ăn thực vật Đa dạng lo i thực vật Các trình hệ sinh thái nông nghiệp Hỡnh 3. 2 Quan h gi a th c v t, d ng loi chõn kh p v cỏc quỏ trỡnh h sinh thỏi nụng ... ủem l i hi u qu cao 3. 3.6 a d ng sinh h c c a cỏc loi sinh v t chõn kh p cỏc h sinh thỏi nụng nghi p a d ng loi chõn ủ t cú m i quan h ủ ng thu n v i d ng cõy tr ng cỏc h sinh thỏi nụng nghi ... nh ủ c s d ng phũng tr sinh h c khụng th lm gi m s l ng cỏ th c a loi d ch h i Trong tr ng h p ủú, phũng tr sinh h c th t b i v ủi u ch nh sinh h c khụng ủ t yờu c u 3. 3 CC QU TRèNH I U CH NH...
 • 13
 • 339
 • 2

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 4 pot

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 4 pot
... NH NG LO I S N PH M SINH H C ðANG S D NG TRONG BI N PHÁP ð U TRANH SINH H C 5.1 Nhân nuôi s lư ng l n côn trùng ký sinh, côn trùng nh n b t m i B ng 4. 4 Các loài côn trùng ký sinh, côn trùng, nh ... Chrysomelidae 39 21 12 Curculionidae 36 24 14 Cerambycidae 14 Apionidae Bruchidae Buprestidae 3 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c B o v th c v t…… 56 Anthribidae ... th ăn c d i; m t vào loài n m n trùng ký sinh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c B o v th c v t…… 55 Bi n pháp ñ u tranh sinh h c phòng ch ng c d i b ng cách nhân...
 • 11
 • 384
 • 0

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 5 pdf

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 5 pdf
... h cu c ñ u tranh sinh t n gi a hai loài sinh v t chúng ñã t o c p ép sinh v t g m tr ng sinh v t gây h i Trong m i quan h c tr ng sinh v t gây h i ñ u t bi n ñ i ñ ñ u tranh sinh t n Cây tr ng ... Science 34, 4 15- 4 25. 1992 33 Wright R H Metarchons: Insect control through recognition signals Bull Atomic Sci., 21(3), p.28-30 19 65 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c ... nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c B o v th c v t…… 68 20 05) ð h n ch s phát tri n c a nh ng d ch h i c n gi ru ng lúa có m t l p nư c 10 cm liên t c su t th i gian sinh trư ng c a...
 • 23
 • 367
 • 1

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 7 pdf

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 7 pdf
... c a m t loài ký sinh s lư ng loài ký sinh hoàn thành phát d c m t th v t ch mà phân bi t ký sinh ñơn, ký sinh t p th , ña ký sinh sinh ña phôi Ký sinh ñơn ch có m t cá th ký sinh hoàn thành ... t ch gi a loài ký sinh v i nhau, có th phân bi t ký sinh thành nh ng nhóm ký sinh b c 1, ký sinh b c 2, ký sinh b c Ký sinh b c loài ký sinh tho mãn ñúng ñ y ñ khái ni m v ký sinh, không phân ... ký sinh ñư c s d ng Côn trùng ký sinh có 80 h c a b nghiên c u phát tri n ðTSH ch loài Dư i ñây m t s loài ñã ñư c nghiên c u s 7. 1) B ng 7. 1 Nh ng côn trùng ký sinh ñã ñư TT Tên côn trùng ký sinh...
 • 11
 • 423
 • 2

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 8 potx

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 8 potx
... septempunctata (en) Aphids (en) 1 980 *Coccophagus lycimnia (ex) Coccidae (en, ex) 1 988 *Coccophagus rusti (ex) Coccidae (en, ex) 1 988 *Coccophagus scutellaris (en) Coccidae (en, ex) 1 986 *Coenosia attenuata ... i Giỏo trỡnh Bi n phỏp sinh h c B o v th c v t 1 38 B ng 8. 2 M t s loi KTTN ủ c nhõn nuụi ủ s d h c Ashaboa Tờn c a tỏc nhõn sinh Loi d ch h i h c ủ c nhõn nuụi Ong ký sinh (parasitoids) Tr ng ... Lắc đến sinh khối đạt cực đại 72h 28- 30oC Lọc, sấy, cân Xác định lợng sinh khối chế phẩm Lên men Kết thúc lên men 48 giờ, 30oC với chất phụ gia Lọc, sấy, cân Đóng chai Xác định lợng sinh khối...
 • 23
 • 461
 • 0

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 9 pptx

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 9 pptx
... ti n hnh v i nhi u gúc ủ khỏc (V.Q Cụn, 198 6, 198 9, 199 0; L M Chõu, 198 9; H Q Hựng, 198 6, 199 1; H Q Hựng v nnk, 199 0; P V L m, 198 6, 198 9, 199 2, 199 5, 199 6; 2002) T ng h p cỏc k t qu ny ủ c 461 ... T l ký sinh chung c a sõu cu n lỏ l n ủ t 20-80% Nh ng sõu cu n lỏ nh b tiờu di t kho ng 60-70% Nh ng sõu cu n lỏ l n cú th b tiờu di t 35-55,3% (V Q Cụn, 198 9, 199 0, 199 9; H Q Hựng, 199 1; P V ... u Ton ( 199 6), Nghiờn c u cụng ngh s n xu t v ng d ng ch ph m n m Beauveria v Metarhizium ủ phũng tr m t s sõu h i cõy tr ng ( 199 1- 199 5) Tuy n t p cụng trỡnh nghiờn c u BVTV 199 0- 199 5, Vi n BVTV,...
 • 20
 • 389
 • 1

Thực hành môn công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật pdf

Thực hành môn công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật pdf
... (200, 20, 10, 2.5) và tip tương ứng Thao tác Cho vào mỗi tube PCR các thành phần sau: Thành phần Thể tích cần lấy (μL) Dd H2O 19.3 Đệm PCR (10X) 2.5 dNTPs (10 mM mỗi loại) 0.5 Mồi ... đều và spin giây Chạy điện di và kiểm tra kết quả Sau 30 phút để khuôn nhiệt độ phòng tiến hành rút lược (cầm lược, rút tay để không vỡ giếng), bỏ băng dính xung quanh khuôn gel Đặt khay ... sau, rửa ELISA lần đệm rửa Ở bước này, protein virus dịch (nếu có) liên kết không đặc hiệu vào thành giếng Cố định kháng thể thỏ đặc hiệu virus vào ELISA: Nghiền mô khỏe với đệm PBS-T-P-O (tỷ...
 • 6
 • 397
 • 1

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Phân tích DNA ppsx

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Phân tích DNA ppsx
... mềm MEGA Phương pháp khoảng cách - NJ 0.0000 Xo-16S-AP008229 99 0.1046 0.4925 Xo-16S-X95921 0.0000 0.1809 0.5704 100 0.1030 Dt-16S-AJ864721 Xc-16S-AE00892 Rs-16S-CU914168 0.1 0.0716 Boostrap ... 16S RNA vi khuẩn  Phần mềm MEGA Phân tích DNA Xây dựng phả hệ Các thuật ngữ Các thuật ngữ time - taxa - sister taxa - common ancestor - clade - nodes - branches - root Ý nghĩa chiều Taxon B Taxon ... rugged stunt virus (RRSV) RT-PCR Thôi gel Sequencing chiều Kiểm tra sequence Biên tập sequence Phần mềm biên tập - SeqMan (DNASTAR = $$$) - DNA Baser (free) Phân tích DNA Tìm kiếm chuỗi ngân hàng...
 • 37
 • 1,035
 • 2

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Di truyền quẩn thể pdf

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Di truyền quẩn thể pdf
... hẹp: công nghệ dựa công cụ/phân tích phân tử Quần thể Sinh học quần thể Là tập hợp cá thể loài chiếm không gian địa lý định thể liên tục mặt sinh sản từ hệ sang hệ khác Di truyền quần thể Quá trình ... SLCMV DNA-A Nguồn gốc DNA-β Chưa biết DNA-A DNA-β DNA-1 DNA-A Nguồn gốc DNA-1 Nanovirus DNA-B ? Virus gen kép nhóm Tân giới CoYVV & CoGMV DNA-A DNA-B Vd BGMV, TGMV DNA-A DNA-B ... môn công nghệ sinh học (ebook)  Kỹ thuật SHPT (ebook) Vv… CNSH BVTV Bà i 1 Khá i niêm CNSH ̣ C1 .Di truyề n quầ n thể Khá i niêm CNSH ̣ Nghĩa rộng: công nghệ dựa sinh vật sống Nghĩa hẹp: công...
 • 45
 • 251
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vậtcông nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật chương 9giáo trình biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật chương 6 ppsgiáo trình công nghệ sinh học trong nông nghiệpcông nghệ sinh học trong bảo vệ môi trườngbiện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật pdfbiện pháp sinh học trong bảo vệ thực vậtcác biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vậtchế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vậtquy trinh cong nghe san xuat thuoc bao ve thuc vattrò của biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật hiện naychương trình công nghệ sinh học trong nông nghiệpgiáo trình công nghệ sinh học đại cươnggiáo trình công nghệ sinh học ứng dụnggiáo trình công nghệ sinh học môi trườngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học