Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g nguyễn phạm anh dũng pdf

Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g tập 3 TS nguyên phạm anh dũng

Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g tập 3  TS nguyên phạm anh dũng
... CHÍNH VIỄN THÔNG TS NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG GIÁO TRÌNH LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G LÊN 4G (Tập 3) NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GD 01 HM 10 LỜI NÓI ĐẦU Thông tin di động ngành ... áp dụng cho tập ô chọn phụ thuộc vào yêu cầu triển khai cụ thể 444 Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G 12.1 .3 HARQ với kết hợp mềm Cũng giống HSPA, HARQ nhanh với kết ... Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G TS Nguyễn Phạm Anh Dũng biên soạn 3G thuật ngữ dùng để hệ thống thông tin di động hệ thứ (Third Generation) Mạng 3G (Third-generation technology)...
 • 223
 • 442
 • 4

Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g tập 1 TS nguyên phạm anh dũng

Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g tập 1  TS nguyên phạm anh dũng
... CHÍNH VIỄN THÔNG TS NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG GIÁO TRÌNH LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G LÊN 4G (Tập 1) NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GD 01 HM 10 LỜI NÓI ĐẦU Thông tin di động ngành ... liệu trình bày chương, tham khảo thêm tài liệu [1] , [9], [10 ], [11 ], [12 ], [14 ], [15 ], [16 ] trả lời câu hỏi cuối chương 14 Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G 1. 1 MỞ ĐẦU ... tháng 12 năm 2007 Ngoài WiMAX có kế hoạch tiến tới 4G Ta mô tả trình tiến tới 4G công nghệ có hình 1. 12 30 Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G Hình 1. 12 Quá trình phát triển...
 • 213
 • 236
 • 2

Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g tập 2 TS nguyên phạm anh dũng

Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3g lên 4g tập 2  TS nguyên phạm anh dũng
... CHÍNH VIỄN THÔNG TS NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG GIÁO TRÌNH LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G LÊN 4G (Tập 2) NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GD 01 HM 10 LỜI NÓI ĐẦU Thông tin di động ngành ... để phát đến UE UE cần 196 Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G thông báo khuôn dạng truyền tải sử dụng cho truyền dẫn với thông tin liên quan đến HARQ Tài nguyên thông tin ... lớp vật lý HS-DSCH 20 2 Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G Quá trình xử lý lớp vật lý HS-DSCH sau 24 bit CRC gắn vào khối truyền tải CRC UE sử dụng để phát lỗi khối truyền...
 • 271
 • 233
 • 1

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 4 pptx

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 4 pptx
... 16 17 18 1 33 65 97 2 - - 3 - 4 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 32 64 96 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 8 Bẫng 4. 4 ... J +16 , J+8, J+ 24, J +4, J+20, J +12 , J+28, J+2, J+8, J +10 , J+26, J+6, J+22, J + 14 , J+30 Trong trûúâng húåp nây, J =1, http://www.ebooks.vdcmedia.com (4. 40) TRÕNH QËC BẪO 11 9 Hâng 10 11 12 13 14 15 16 ...
 • 60
 • 207
 • 0

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 3 pot

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 3 pot
... IMT-2000 CDMA DS: pha hưỵ trúå GSM/MAP, pha hưỵ trúå ANSI- 41 - IMT-2000 CDMA MC: pha hưỵ trúå ANSI- 41, pha hưỵ trúå GSM/MAP - IMT-2000 CDMA TDD: pha hưỵ trúå GSM/MAP, pha hưỵ trúå ANSI 41 - IMT-2000 ... ISDN: 14 4 Kbit/s = 2B + D; 38 4 Kbit/s = HO; 19 20 Kbit/s = H12) 3. 5 - Cấc cưng nghïå giao di ån vư tuën cho 3G WCDMA 3G chín hốa bùng thưng MHz Cố l cho sûå lûåa chổn nây: - Cấc tưëc àưå mc tiïu 14 4 ... bưå tấch chên vâ giẫi mậ Hònh 3 .1 Sú http://www.ebooks.vdcmedia.com àưì phất/thu CDMA TRÕNH QËC BẪO 46 3. 3 - Cấc àùåc tđnh ca CDMA 3. 3 .1 Tđnh àa dẩng ca phên têåp Trong hïå thưëng àiïìu chïë bùng...
 • 31
 • 196
 • 0

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Mạng thông tin di động và kỹ thuật trải phổ - Chương 2 pdf

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Mạng thông tin di động và kỹ thuật trải phổ - Chương 2 pdf
... BẪO 19 u1 (t) = Ab(t-τ)sin (2 fct+θ - Ab(t-τ)c1(t-τ)c2 (t-τ)sin (2 fct+θ')cos (2 fc t+θ ') ') (2 .13 ) u2 (t) = Ab(t-τ)cos (2 fct+θ') - Ab(t-τ)c 1( t-τ)c2 (t-τ)sin (2 fct+θ')cos (2 fct+θ') (2 .14 ) Tưíng ... 0(mod 4) m /2 m /2 m (2 +1) m /2 Ruv.max m +2/ 2 1+ 2 1+ 2 (m +2) /2 m /2` 1+ 2 Bẫng 2 .1 Cấc àùåc tđnh ca cấc dậy cố chu k 2m - Dậy Gold cố thïí àûúåc tẩo tûâ dậy m nhúâ sûã dng bưå cưång mod -2 àïí thïm ... = 1, c2(t)b(t) = ((t) = 3( /4 nïëu c1(t)b(t) = 1, c2(t)b(t) = -1 ((t) = 5( /4 nïëu c1(t)b(t) = -1 , c2(t)b(t) = -1 ((t) = 7( /4 ( 11 ) nïëu c1(t)b(t) = -1 , c2(t)b(t) = Vêåy tđn hiïåu s(t) cố thïí...
 • 34
 • 159
 • 1

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Mạng thông tin di động và kỹ thuật trải phổ - Chương 1 pptx

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Mạng thông tin di động và kỹ thuật trải phổ - Chương 1 pptx
... thưng tin di àưång CDMA IS-95 10 7 4.4 - Àùåc tđnh àiïìu chïë vâ tưí chûác kïnh .11 4 4.4 .1 Tđn hiïåu kïnh CDMA hûúáng lïn 11 4 4.4.2 Kïnh truy nhêåp vâ kïnh lûu lûúång hûúáng lïn 12 1 ... 71 3.8 - Cấc kiïën nghõ cho thưng tin di àưång 3G vâ sûå chín hoấ 71 3.8 .1 IMT-2000 .72 3.8.2 Hổ tiïu chín IMT-2000 73 CHÛÚNG IV: ÛÁNG DNG CƯNG NGHÏÅ CDMA TRONG THƯNG TIN DI ... http://www.ebooks.vdcmedia.com TRÕNH QËC BẪO PHÊÌN I: MẨNG THƯNG TIN DI ÀƯÅNG VÂ K THÅT TRẪI PHƯÍ CHÛÚNG I Tưíng quan vïì mẩng thưng tin di àưång 1. 1 - Tưíng quan Toân bưå vng phc v ca hïå thưëng àiïån thoẩi di...
 • 9
 • 214
 • 0

Tìm hiểu về WLANs, WPANs và xu hướng phát triển thông tin di động 4G

Tìm hiểu về WLANs, WPANs và xu hướng phát triển thông tin di động 4G
... bước phát triển đến hệ thống thông tin di động 4G Chương Tổng quan thông tin di động hệ thống thông tin di động 4G 1.1 Tổng quan thông tin di động Thông tin di động dựa tảng mạng không dây phát triển ... đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 1.1 Tổng quan thông tin di động 1.2 Thông tin di động hệ CHƯƠNG 2: WLAN ... bước phát triển đến hệ thống thông tin di động 4G Nôi dung khoá luận trình bày 90 trang bố cục thành chương gồm phần lớn sau: - Tổng quan phát triển thông tin di động hệ thống thông tin di động...
 • 102
 • 373
 • 2

Tìm hiểu về xu hướng phát triển thông tin di động 4G

Tìm hiểu về xu hướng phát triển thông tin di động 4G
... thống thông tin di động 4G Mục lục Trang Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 1.1 Tổng quan thông tin di động 1.2 Thông ... đâu thời điểm Chương Tổng quan thông tin di động hệ thống thông tin di động 4G 1.1 Tổng quan thông tin di động Thông tin di động dựa tảng mạng không dây phát triển theo biểu đồ số mũ thập niên ... không dây (WLAN) xu hướng tất yếu đáp ứng việc liên kết với quy mô phức tạp khả truyền thông di động Cùng với phát triển thông tin vô tuyến, thập niên có hệ thống di động phát triển áp dụng rộng...
 • 26
 • 555
 • 5

Đề tài: Tìm hiểu về WLANS, WPANS và xu hướng phát triển thông tin di động 4G pptx

Đề tài: Tìm hiểu về WLANS, WPANS và xu hướng phát triển thông tin di động 4G pptx
... bước phát triển đến hệ thống thông tin di động 4G Chương Tổng quan thông tin di động hệ thống thông tin di động 4G 1.1 Tổng quan thông tin di động Thông tin di động dựa tảng mạng không dây phát triển ... đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 1.1 Tổng quan thông tin di động 1.2 Thông tin di động hệ CHƯƠNG 2: WLAN ... bước phát triển đến hệ thống thông tin di động 4G Nôi dung khoá luận trình bày 90 trang bố cục thành chương gồm phần lớn sau: - Tổng quan phát triển thông tin di động hệ thống thông tin di động...
 • 102
 • 280
 • 0

giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thông tin di động của công ty viễn thông quân đội Viettel tại Thừa Thiên Huế

giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thông tin di động của công ty viễn thông quân đội Viettel tại Thừa Thiên Huế
... cạnh tranh phát triển thông tin di động đơn vị Viettel thị trường Thừa Thiên Huế 46 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TẠI TỈNH THỪA ... biện pháp giải chủ yếu nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển công ty Viễn thông Quân đội Thừa Thiên Huế Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh phát triển công ty Viễn thông ... pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển thông tin di động công ty Viễn thông Quân đội Thừa Thiên Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao lực cạnh tranh phát...
 • 107
 • 327
 • 0

Lộ trình triển khai nâng cấp hệ thống thông tin di động mobifone lên công nghệ 3g luận văn tốt nghiệp đại học

Lộ trình triển khai nâng cấp hệ thống thông tin di động mobifone lên công nghệ 3g luận văn tốt nghiệp đại học
... phát triển từ hệ thống thông tin di động GSM lên 3G tất yếu xảy Đề tài Lộ trình triển khai nâng cấp hệ thống thông tin di động MobiFone lên công nghệ 3G với mục đích đề xuất lộ trình triển khai ... vực thông tin Cùng với phát triển kỹ thuật đại đổi công nghệ, thông tin di động ngày đổi theo chiều hướng tích cực Xu hướng triển khai từ hệ thống thông tin di động hệ hai lên hệ thống thông tin ... Hệ thống thông tin di động 2G - GSM 2.3.1.3 Hệ thống thông tin di động 2.5G……………………… 2.3.1.4 Hệ thống thông tin di động 3G – UMTS……………… 2.3.2 Lộ trình phát triển từ hệ thống cdma One hệ...
 • 71
 • 365
 • 0

hệ thống thông tin di động 3glộ trình triển khai 3g của mobifone

hệ thống thông tin di động 3g và lộ trình triển khai 3g của mobifone
... mềm, hệ thống anten thông minh… - Hiệu suất kênh cao Hình 1.3 Quá trình phát triển hệ thống thông tin di động 1.4 Hệ thống thông tin di động hệ (4G) - Hệ thống thông tin di động hệ sang hệ qua ... bao di động Đến hệ thống thông tin di động hệ thứ (3G) đưa vào khai thác thương mại nhiều nước giới Ở Việt Nam, hệ thống thông tin di động hệ thứ ba triển khai cuối năm 2009 Đối với nhà khai ... động 3G lộ trình triển khai 3G Mobifone ” gồm có chương: Chương : Lịch sử triển hệ thống thông tin di động Chương : Mạng GSM giải pháp nâng cấp lên mạng 3G Chương : Hệ thống thông tin di động...
 • 117
 • 197
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Những nét cơ bản về Hệ thống thông tin di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt trạm thu phát gốc BTS

Báo cáo tốt nghiệp: Những nét cơ bản về Hệ thống thông tin di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt trạm thu phát gốc BTS
... cho hệ thống Việc xây dựng lắp đặt trạm thu phát gốc BTS đóng vai trò cốt lõi cho việc truyền dẫn di động ngày Do báo cáo thực tập tốt nghiệp em xin trình bày nét Hệ thống thông tin di động 3G UMTS ... Vi n Thông Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in Phần B : Tổng quan thông ti di động 3G UMTS Qui trình lắp đặt trạm BTS CHƯƠNG I : TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G UMTS ... 1.1 Lộ trình phát triển thông tin di động Hệ thống thông tin di động chia thành hệ : thứ (1G), thứ (2G), thứ (3G) khai thác Thế hệ thứ tư (4G) trình thử nghiệm đưa vào sử dụng Các hệ thống 1G...
 • 51
 • 319
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lộ trình phát triển thông tin di động lên 4gquá trình phát triển thông tin di động1 1  quá trình phát triển các công nghệ thông tin di động tiến lên 4gtìm hiểu xu hướng phát triển thông tin di động 4ghướng và mục tiêu phát triển thông tin di động trên thị trường việt namtrinh bay chi tiet he thon thong tin di dong 3gphần iii quy hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh quảng ninh đến năm 2020quy hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động tỉnh quảng ninh đến năm 2020định hướng phát triển trạm thu phát sóng thông tin di độngquá trình phát triển điện thoại di độngphương án phát triển trạm thu phát sóng thông tin di độnghiện trạng phát triển và phân bố cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động cột ăng ten btscấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động bts loại 1hiện trạng hệ thống vị trí trạm thu phát sóng thông tin di độnghiện trạng công nghệ hệ thống trạm thu phát sóng thông tin di độngGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGNội dung cơ bản của hồi giáoLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhVan hoa dog bang bac boVan hoa nam boVăn hoá mặc việt nam truyền thốngSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT8 IO