Tìm hiểu và thực tập qui trình định danh vi khuẩn staphylococcus aureus, heamophilus influnenae và klebsiall peneumoniae trên bệnh phẩm đàm tại bệnh viện nhân dân Gia Định

xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét trên cây bưởi bằng phương pháp sinh học

xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét trên cây bưởi bằng phương pháp sinh học
... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƢỞI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ LUẬN ... 2006 Sinh vi n Trần Thị Minh Tú iii TÓM TẮT TRẦN THỊ MINH TÚ, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 “XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƢỞI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH ... nông học, phƣơng pháp sinh học phân tử nhằm định danh dòng Xanthomonas sp gây bệnh loét bƣởi mục tiêu hiểu rõ chất sinh học dòng gây bệnh, để dễ dàng cho vi c đƣa biện pháp phòng trừ bệnh vi khuẩn...
 • 51
 • 501
 • 2

Xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét trên cây bưởi băng

Xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét trên cây bưởi băng
... số dòng vi khuẩn gây bệnh nhƣng chƣa định danh đƣợc Đồng thời, tác giả xác định số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh loét 2.6 Quy trình định danh Xanthomona sp 2.6.1 Quy trình định danh Xanthomonas ... khuẩn gây bệnh loét bƣởi da láng bƣởi đƣờng cam 25 4.2 Kết nuôi cấy vi khuẩn gây bệnh loét môi trƣờng PGA YDC 25 4.2 Chủng bệnh bệnh nhân tạo 26 4.3 Sắc ký định danh vi khuẩn gây ... Mục đích - Xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét có muối (cây bƣởi) - Phân loại tính độc chủng gây bệnh 2 1.3 Yêu cầu - Thành thạo thao tác phân lập, nuôi cấy, chủng bệnh nhân tạo...
 • 51
 • 343
 • 0

Xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét trên cây bưởi

Xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét trên cây bưởi
... số dòng vi khuẩn gây bệnh nhƣng chƣa định danh đƣợc Đồng thời, tác giả xác định số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh loét 2.6 Quy trình định danh Xanthomona sp 2.6.1 Quy trình định danh Xanthomonas ... khuẩn gây bệnh loét bƣởi da láng bƣởi đƣờng cam 25 4.2 Kết nuôi cấy vi khuẩn gây bệnh loét môi trƣờng PGA YDC 25 4.2 Chủng bệnh bệnh nhân tạo 26 4.3 Sắc ký định danh vi khuẩn gây ... Mục đích - Xây dựng quy trình định danh vi khuẩn gây bệnh loét có muối (cây bƣởi) - Phân loại tính độc chủng gây bệnh 2 1.3 Yêu cầu - Thành thạo thao tác phân lập, nuôi cấy, chủng bệnh nhân tạo...
 • 51
 • 299
 • 0

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ pot

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ pot
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƢỞI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ LUẬN VĂN ... chứng bệnh 2.6.2 Quy trình định danh theo phƣơng pháp phân tử Dựa quy trình định danh phƣơng pháp nuôi cấy kiểm tra sinh hóa nhƣng bổ sung thêm số phƣơng pháp sinh học phân tử để định danh xác ... nông học, phƣơng pháp sinh học phân tử nhằm định danh dòng Xanthomonas sp gây bệnh loét bƣởi mục tiêu hiểu rõ chất sinh học dòng gây bệnh, để dễ dàng cho vi c đƣa biện pháp phòng trừ bệnh vi khuẩn...
 • 51
 • 282
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 3 docx

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 3 docx
... đƣợc: -Chất lƣợng DNA mẫu chƣa tốt, tạp nhiều -Nguồn vi khuẩn phân lập  Dựa vào kết đạt đƣợc rút thảo luận: phƣơng pháp sinh học phân tử hổ trợ cho phƣơng pháp định danh nuôi cấy, thử nghiệm sinh ... 4 .3) Dựa kết chủng bệnh, kết luận: -Dòng XBDL1, XBDL2, XBDL3, XBĐC3 chủng Da Láng tạo vết bệnh rõ chứng tỏ dòng vi khuẩn phân lập đƣợc dòng có khả gây bệnh -Dòng vi khuẩn phân lập trái bƣởi Đƣờng ... đọc trình tự sản phẩm PCR.Phản ứng đƣợc thực với cặp mồi Xan 133 0 Xan 332 đƣợc thiết kế đoạn 16s-23s rDNA ITS Dựa kết phân tích thực thí nghiệm đƣa bƣớc để định danh dòng vi khuẩn gây bệnh loét...
 • 17
 • 273
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 2 pptx

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 2 pptx
... chứng bệnh 2. 6 .2 Quy trình định danh theo phƣơng pháp phân tử Dựa quy trình định danh phƣơng pháp nuôi cấy kiểm tra sinh hóa nhƣng bổ sung thêm số phƣơng pháp sinh học phân tử để định danh xác ... Chủng bệnh nhân tạo xác định dòng vi khuẩn phân lập đƣợc dòng vi khuẩn có khả gây bệnh ký chủ bƣởi Dựa kết chủng bệnh khẳng định đặc tính gây bệnh dòng vi khuẩn phân lập Thực sắc ký mỏng để định danh ... tác giả xác định số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh loét 2. 6 Quy trình định danh Xanthomona sp 2. 6.1 Quy trình định danh Xanthomonas sp theo phƣơng pháp nuôi cấy, thực phản ứng sinh hóa Sử...
 • 17
 • 264
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 1 doc

Luận văn : XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƯỞI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ part 1 doc
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƢỞI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ LUẬN VĂN KỸ SƢ ... DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH VI KHUẨN GÂY BỆNH LOÉT TRÊN CÂY BƢỞI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ” Giáo vi n hƣớng dẫn: TS LÊ ĐÌNH ĐÔN Đề tài đƣợc thực đối tƣợng vi khuẩn Xanthomonas spp Đây vi khẩn ... Những cứu bệnh loét cam quýt Thế Giới Vi t Nam 11 2.5 .1 Trên Thế Giới .11 2.5.2 Tại Vi t Nam .12 2.6 Quy trình định danh Xanthomona sp 12 2.6 .1 Quy trình định danh...
 • 17
 • 303
 • 0

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu phân tích dây chuyền chiết lon tại nhà máy bia Sài Gòn docx

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu và phân tích dây chuyền chiết lon tại nhà máy bia Sài Gòn docx
... III: Tìm hiểu dây chuyền chiết lon  Được nhập từ nước Đức  Công suất thiết kế 15000 lon/ h  Công suất thực tế 12500 lon/ h đến 13000 lon/ h Chương III :Phân tích dây chuyền chiết lon Phương pháp thực ... Tổng quan công ty  Quản lý hai nhà máy sản xuất • Nhà máy Sài gòn - Bình Dương • Nhà máy Sài gòn - Hoàng Quỳnh Chương II: Tổng quan nhà máy Sài gòn Hoàng Quỳnh  Địa Điểm: Khu công nghiệp Vĩnh ... Phân tích Giải Sử dụng lý thuyết lãng phí Lean để nhận diện vấn đề cải tiến Dựa vào lý thuyết (bảo trì) để phân tích thực trạng Dựa vào lý thuyết để đưa hướng giải Chương III: Phân tích dây chuyền...
 • 15
 • 629
 • 1

Tìm hiểu các cấu trúc, qui trình hoạt động điều hành một website bán hàng

Tìm hiểu các cấu trúc, qui trình hoạt động và điều hành một website bán hàng
... Trang 10 Tìm hiểu cấu trúc, qui trình hoạt động điều hành website bán hàng Hình 3.4 Mô hình application server Trang 11 Tìm hiểu cấu trúc, qui trình hoạt động điều hành website bán hàng 3.2.2 ... khảo MỤC LỤC Trang Tìm hiểu cấu trúc, qui trình hoạt động điều hành website bán hàng CHƯƠNG GIỚI THIỆU Trang Tìm hiểu cấu trúc, qui trình hoạt động điều hành website bán hàng 1.1 Tầm quan trọng vấn ... gói bán hàng gói quản lý bán hàng Gói bán hàng cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích cho việc mua hàng mạng Khách hàng có Trang 35 Tìm hiểu cấu trúc, qui trình hoạt động điều hành website bán hàng...
 • 92
 • 223
 • 0

tìm hiều xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp

tìm hiều và xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp
... cần xử lý Đề tài Tìm hiểu xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định kế toán doanh nghiệp xuất phát từ nhu cầu thực tế sở doanh nghiệp kinh tế, nhằm đưa máy tính vào hỗ trợ công tác kế toán Tạo cách ... đồ luồng liệu mức định Chương 3: số giao diện Demo chương Kết Luận Chương trình: Tìm hiểu xây dựng phần mền kế toán tài sản cố định kế toán doanh nghiệp giải yêu cầu định toán đặt ra: Trình ... Kế toán phải phân loại TSCĐ theo phương pháp phân loại quy định - Đối với khoản đầu tư tài chính: Kế toán phải phản ánh giá trị có tình hình tăng, giảm Chương Phân tích thiết kế hệ thống Kế toán...
 • 14
 • 371
 • 1

Tìm hiểu xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp

Tìm hiểu và xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp
... Đặc tả toán kế toán tài sản cố định I Đặc tả toán Hệ thống kế toán tài sản cố định quan doanh nghiệp kế toán toán trởng quản lý theo dõi Chức hệ thống theo dõi hoạt động kế toán tài sản cố định ... thống tài khoản * Hoạt động kế toán - Ghi tăng tài sản cố định - Ghi giảm tài sản cố định - Đánh giá lại tài sản cố định - Khấu hao tài sản cố định * Báo cáo thống kê - Thẻ tài sản cố định - ... động toàn tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp theo nguyên giá Hoạch toán kế toán tài khoản cần tôn trọng số quy định sau: - Tài sản cố định t liệu lao...
 • 49
 • 225
 • 0

Đề tài Tìm hiểu kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em của các bà mẹ có con dưới 05 tuổi Huyện Chơn Thành 2013

Đề tài Tìm hiểu kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em của các bà mẹ có con dưới 05 tuổi Huyện Chơn Thành  2013
... dân tộc thiểu số 10 Khoa CSSKSS – TTYT huyện Chơn Thành Đề tài NC: Tìm hiểu kiến thức PCSDDTE mẹ 05 tuổi Huyện - 2013 Số mẹ 05 tuổi nhiều lứa tuổi 20 – 29 ( 83/124), lứa tuổi 35 ... ăn hàng ngày trẻ mẹ ý nhiều 19 Khoa CSSKSS – TTYT huyện Chơn Thành Đề tài NC: Tìm hiểu kiến thức PCSDDTE mẹ 05 tuổi Huyện - 2013 3.12 Kiến thức mẹ qua kênh thông tin Tuổi 15-19 Nguồn ... Khoa CSSKSS – TTYT huyện Chơn Thành Đề tài NC: Tìm hiểu kiến thức PCSDDTE mẹ 05 tuổi Huyện - 2013 Nhận xét: - Số mẹ hiểu biết lợi ích cho bú sữa mẹ chiếm 20.16%; Số mẹ hiểu biết không...
 • 24
 • 726
 • 10

BÁO cáo THỰC tập QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CAO SU SVR

BÁO cáo THỰC tập QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CAO SU SVR
... nhỏ 40 (ISO 2930: 2009) 2.2.2 Qui trình sản xuất Qui trình chế biến mủ cao su SVR 20 giống qui trình chế biến mủ cao su SVR 10, khác qui trình chế biến mủ cao su SVR 10 số điểm sau: 2.2.2.1 Nguyên ... đoạn lại giống quy trình chế biến mủ cao su SVR từ a) - mủ nước 2.2 Qui trình chế biến mủ cao su SVR 20 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Thái 29 Báo cáo thực tập Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 2.2.1 ... Báo cáo thực tập Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng Cao su thiên nhiên tan tốt dung môi hữu mạch thẳng mạch vòng CHƯƠNG QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM CAO SU SVR TỪ MỦ TẠP 2.1 Qui trình chế biến...
 • 35
 • 446
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét 1 nhận xét chung trong qua trình thực tập tìm hiểu và nghiên cứu thực tế tại công ty tnhh mtvtìm hiểu kiến thức và thái độ xử trí chăm sóc của bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡngđồ án công nghệ thực phẩm tìm hiểu và phân tích các quá trình công nghệ sản xuất các sản phẩm chế biến từ quả xoàibáo cáo thực tập tìm hiểu và sửa chữa tv màuskkn tìm hiểu kiến thức và nhu cầu của học sinh trong quá trình vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học tiếng việt ở trường thptbước đầu tiền phải làm là tìm hiểu kiến thức trên cơ sở lý thuyết về các công cụ lập trình ngôn ngữ đặt vấn đề và đưa ra các cách giải quyết vấn đềnhận thức của sinh viên sau thời gian tìm hiểu và tham gia thực tập tại dntn kim xuân long thànhnhận thức sau khi tìm hiểu và tham gia thực tập tại cn tổng công ty cà phê việt nam công ty cà phê đăk uybáo cáo thực tập quá trình và thiết bị nhà máy bia sài gòntìm hiểu giao thức định tuyến distance vectortìm hiểu giao thức định tuyến bgptìm hiểu giao thức định tuyến eigrptim hieu giao thuc dinh tuyentiểu luận thực trạng qui trình tuyển dụng và đào tạo tại công ty cổ phần sữa việt nam – vinamilktim hieu va thuyet trinh ve ungb dung muc 3 4đồ án về hiển thị tốc độ động cơHỏi đáp 6 tại sao linh mục phải mặc áo dài trắngHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGHỏi đáp 7 đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhChương II. Bài 2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngChương II. Bài 5. Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìSỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCHỏi đáp 12 amen nghĩa là gìTHỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬÔn tập: Bảng đơn vị đo khối lượngÔn tập về giải toánHỏi đáp 16 tại sao phải đứng lên khi nghe công bố tin mừnggiaotrinh nghecop pha gian giao okthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBài 15. Phòng bệnh viêm gan ABài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 12. Phòng bệnh sốt rétBài 12. Phòng bệnh sốt rétLÝ THUYẾT MẠCH