Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức giao lưu trực tuyến

Tài liệu Phê duyệt hồ sơ cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý docx

Tài liệu Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý docx
... Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ Các đơn vị nộp hồ Sở NN &PTNT Nhận kết Hoàn chỉnh hồ theo yêu cầu Sở NN &PTNT; Nhận kết Sở NN &PTNT Hồ Thành phần hồ Văn đề nghị đơn vị; Hồ ... Hồ Thành phần hồ Văn đề nghị đơn vị; Hồ thiết kế tận thu gỗ đơn vị; Số hồ sơ: 0 1bộ Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 178
 • 0

Tài liệu Phê duyệt hồ sơ cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng do tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý ppt

Tài liệu Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng do tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý ppt
... Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ Các đơn vị nộp hồ Cục Lâm nghiệp Hoàn chỉnh hồ Hoàn chỉnh hồ theo yêu cầu Cục Lâm nghiệp; Nhận kết Nhận kết Cục Lâm nghiệp Hồ Thành phần hồ ... nghiệp; Nhận kết Nhận kết Cục Lâm nghiệp Hồ Thành phần hồ Văn đề nghị đơn vị; Hồ thiết kế tận thu gỗ đơn vị Số hồ sơ: 0 1bộ Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 141
 • 0

Phê duyệt hồ sơ cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý; mã số hồ sơ 148990 pot

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; mã số hồ sơ 148990 pot
... + Bản đồ khu vực khai thác tỷ lệ: 1:5000 1:10000 + Văn đề nghị tổ chức, doanh nghiệp; + Hồ thiết kế tận thu gỗ tổ chức, doanh nghiệp Số lượng hồ sơ: 06 d) Thời hạn giải quyết: ... đủ hồ hợp lệ e) Đối tượng thực Thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền định: Sở Nông nghiệp PTNT Cơ quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp ... thực (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Nông nghiệp PTNT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có g) Kết thực thủ tục hành chính: + Giấy phép + Quyết định hành h) Lệ phí: Không i) Tên...
 • 3
 • 124
 • 0

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp PTNT

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT
... Thuỷ lợi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) Chứng nhận tải trọng, kích thước xe giới Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt ... hoạt động xin phép Báo cáo đánh giá ảnh hưởng hoạt động đến vi c vận hành an toàn công trình thủy lợi; Văn thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; ... tác động môi trường hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật Số hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định (Phụ lục 1) Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép...
 • 4
 • 234
 • 0

Tài liệu Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp PTNT pdf

Tài liệu Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT pdf
... nhận kết Cục Thuỷ lợi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động phạm vi bảo Thành phần hồ sơ vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II) quy định Quyết định ... Bản giấy phép cấp Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép) ; ... mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động phạm vi BVCTTL” Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN...
 • 4
 • 244
 • 0

Tài liệu Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp PTNT (thuộc lĩnh vực lâm nghiệp) ppt

Tài liệu Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp và PTNT (thuộc lĩnh vực lâm nghiệp) ppt
... Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ Cục Lâm nghiệp Nhận kết Nhận kết Cục Lâm nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Không quy định Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 2
 • 175
 • 0

Tài liệu CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VA PTNT ... docx

Tài liệu CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VA PTNT ... docx
... ty cổ phần hoá Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối cổ phần đa số Ban quản trị doanh nghiệp bước đầu chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang với ưu kinh nghiệm nghề nghiệp song hạn chế tư quản lý doanh ... ty Cổ phần mía đường Lam Son: Thời điểm cổ phần hoá doanh nghiệp hàng đầu ngành mía đường, Nhà nước phong tặng danh hiệu ‘Anh hùng Lao động’ Được Chính phủ Bộ Nông nghiệp PTNT định cổ phần hoá ... quyền, lợi loại hình doanh nghiệp này, sợ không doanh nghiệp trực thuộc để đạo, quản lý, sợ chệch hướng thành tư nhân hoá, phần lớn doanh nghiệp Nhà nước không nắm giữ cổ phần cổ phần chi phối Vướng...
 • 4
 • 205
 • 0

Tài liệu Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐBNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiêp PTNT ppt

Tài liệu Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐBNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiêp và PTNT ppt
... quan khác hoạt động quy định khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản khoản 10 Điều 1của Quy t định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/ 11/ 2004 Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động xin phép Báo cáo ... lợi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thành phần hồ sơ theo mẫu (Phụ lục I) Hồ sơ kỹ thuật quan nhà nước có thẩm quy n phê duyệt tài liệu ... tác động môi trường hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật Số hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin cấp giấy phép hoạt động phạm...
 • 4
 • 247
 • 0

Tài liệu Tạm dừng Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp PTNT docx

Tài liệu Tạm dừng Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp và PTNT docx
... Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ Cục Lâm nghiệp Nhận kết Nhận kết Cục Lâm nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Không quy định Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không...
 • 2
 • 113
 • 0

Tài liệu Cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT) pdf

Tài liệu Cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) pdf
... Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ Sở Nông nghiệp &PTNT Nhận kết Nhận kết Sở Nông nghiệp &PTNT Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình xin cải tạo rừng; Dự án cải tạo rừng (do chủ rừng ... rừng; Dự án cải tạo rừng (do chủ rừng lập) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 188
 • 1

Tài liệu Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý doc

Tài liệu Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý doc
... Các bước Mô tả bước Tên bước Chưa quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Chưa quy định Số hồ sơ: Chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu...
 • 2
 • 239
 • 0

Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ nông nghiệp PTNT quản lý potx

Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ nông nghiệp và PTNT quản lý potx
... bước đến 16h30 vào ngày làm việc tuần Nộp giấy biên nhận nhận kết : chứng nhận chất lượng giống cho sở chăn nuôi lợn đực giống Bộ phận tiếp nhận Bước 3: trả kết Sở Nông nghiệp PTNT Bình Định ... 11h, chiều từ 14h đến 16h30 vào ngày làm việc tuần Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp chứng nhận chất lượng cho sở chăn nuôi lợn đực giống - Bản kê khai sở vật chất kỹ thuật - Quy trình kỹ ... dụng khai thác lợn đực giống - Tiêu chuẩn kỹ thuật lợn giống Thành phần hồ sơ - Hồ sơ chứng từ thể nguồn gốc giống sản xuất, kinh doanh - Bằng chứng nhận chuyên môn - Phiếu phân phối tinh dịch...
 • 5
 • 221
 • 0

Cải tạo rừng (đối với chủ rùng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT); mã số hồ sơ 148364 pdf

Cải tạo rừng (đối với chủ rùng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT); mã số hồ sơ 148364 pdf
... hiện: Không có Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Nông nghiệp PTNT Cơ quan phối hợp: Không có g) Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không ... quy chế quản lý rừng Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006 + Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2005 Bộ Nông nghiệp & PTNT việc ban hành Quy chế khai thác gỗ lâm sản khác Có hiệu lực thi ... kiện thực thủ tục hành chính: Không l) Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 Thủ tướng Chính phủ, việc ban hành quy chế quản lý rừng Có hiệu lực thi hành...
 • 3
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vụ tổ chức cán bộ bộ nông nghiệp và ptnt2 22 danh mục dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và ptnt tại phụ lục iii đính kèmquyết định bộ nông nghiệp và ptntvăn bản bộ nông nghiệp và ptntbộ nông nghiệp và ptntkhôi phục hiệu lực thi hành quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền bộ nông nghiệp và ptntvăn bản pháp luật của bộ nông nghiệp và ptntvăn bản chỉ đạo của bộ nông nghiệp và ptntvăn bản pháp quy bộ nông nghiệp và ptntvăn bản mới của bộ nông nghiệp và ptntvăn bản của bộ nông nghiệp và ptntvụ tccb bộ nông nghiệp và ptntđảng ủy bộ nông nghiệp và ptntthứ trưởng bộ nông nghiệp và ptntdanh bạ bộ nông nghiệp và ptntBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngLược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ -1954Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXCÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOLiên kết ion và liên kết kim loại trong chất rắnmạ nikenNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITEQuản lý Sự thay đổi và Sự mất mát của Năng suất trong công trường XDBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XXBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXQuản lý chất lượng công trình xây dựngBài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiBài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)