đề cương ôn tập toán 11

Đề cương ôn tập toán lớp 11

Đề cương ôn tập toán lớp 11
... là nửa lục giác đều cạnh SAB bên là tam giác đều nằm mặt phẳng vuông góc với đáy a Chứng minh rằng BD ⊥ SC a ( AB / / CD, AB > CD ) Mặt SD b Dựng đường vuông góc chung và ... khoảng cách từ SAC S vuông ( ABCD ) đến d Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SCD ) ( ABCD ) và ĐỀ Bài ( Un ) u1 + u5 − u3 = 10  u1 + u6 = 17 a Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số ... chứa OB và vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) Tính diện tích của thiết diện đó ĐỀ Bài Tìm các giới hạn sau: a lim x →1  b lim− ( x − ) x →3  x − 2x − x − 12 x + 11 x−4  x−3...
 • 11
 • 376
 • 0

đề cương ôn tập toán lớp 10

đề cương ôn tập toán lớp 10
... thức: M= x3 y z + + yz zx xy ĐỀ 10 Bài (2,5 điểm) Giải các bất phương trình sau: x4 − x2 + a ...
 • 18
 • 260
 • 0

Đề cương ôn tập kiến thức ngữ văn lớp 7 học kỳ II

Đề cương ôn tập kiến thức ngữ văn lớp 7 học kỳ II
... tiếng + Dấu gạch nới ngắn dấu gạch ngang III/ phần tập làm văn A .Văn chứng minh ĐỀ 1: Ít lâu nay, số bạn lớp có phần lơ học tập, em viết văn để thuyết phục bạn: Nếu trẻ ta khơng chịu khó ... Trạng ngữ đứng đầu câu, cuối câu hay câu + Giữa trạng ngữ và chủ ngữ, vị ngữ thường có mợt quãng nghỉ nói hoặc dấu phẩy viết Công dụng trạng ngữ: + Xác định hoàn cảnh, điều ... rộng câu câu Mợt nhà sư vơ danh đã xây ngơi chùa ấy từ thế kỉ XIII a, Ngôi chùa mợt nhà sư vơ danh xây dựng từ kỷ XIII - Câu chủ đợng: Người ta dụng mợt lá cờ đại ở giữa sân...
 • 13
 • 716
 • 4

đề cương ôn tập phần dao động cơ luyện thi đại học môn lý

đề cương ôn tập phần dao động cơ luyện thi đại học môn lý
... cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu :(CD-2011) Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo dao động điều hòa B vật dao động điều hòa không phụ ... nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao ... Câu 4: Pha dao động dùng để xác định A Biên độ dao động C Tần số dao động B Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu 5: Trong dao động điều hòa, đại lượng sau phụ thuộc vào kích thích dao động:...
 • 108
 • 356
 • 0

đề cương ôn tập quản trị doannh nghiệp thương mại I

đề cương ôn tập quản trị doannh nghiệp thương mại I
... nắm h i, tạo l i • Giúp doanh nghiệp chủ động đ i phó v i diễn biến bất l i, khắc phục & hạn chế nhanh chóng r i ro, đề phòng nguy tiềm ẩn, thích nghi nhanh chóng v i i u kiện m i trg kinh doanh ... .Chiến lược kinh doanh - Chính sách kinh doanh - Chiến lược kinh doanh DNTM: định hướng hoạt động có mục tiêu hệ thống gi i pháp, sách i u khiển để thực mục tiêu th i gian d i Th i gian d i ph i ... d i ph i gắn vs đ i tượng, gắn vs m i trg để thực mục tiêu Khi n i t i chiến lược kinh doanh DNTM ta n i t i vấn đề sau: + Hệ thống mục tiêu ( ngắn, trung, d i ) + Gi i pháp, sách, i u kiện ...
 • 47
 • 231
 • 2

đề cương ôn tập kiến thức cơ bản và nâng cao môn sinh học lớp 9

đề cương ôn tập kiến thức cơ bản và nâng cao môn sinh học lớp 9
... máu khó đông ,do gen lặn k nằm NST giới tính X Trong gia đình chồng bò bệnh máu khó đông , vợ bình thường , sinh đứa trai bò bệnh máu khó đông a/ Nếu nói bố truyền bệnh cho không ? ? -9- b/ Xác ... Do tác nhân lí hoá ngoại cảnh + Do rối loạn trình sinh lí , sinh hoá tế bào thể _ chế phát sinh dạng đột biến : Dạng đột biến chế phát sinh Đột biến gen ADN bò chấn thương bò sai sót trình ... hạt nhân + Phụ nữ 35 tuổi không nên có - 17 - + Không kết hôn gần ( vòng đời ) , không kết hôn người có nguy mang gen gây bệnh, tật di truyền + Nếu mắc bệnh không nên có CHÚ Ý MỘT SỐ ĐIỂM...
 • 22
 • 340
 • 0

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (3)

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (3)
... tho¶ m·n ®iỊu kiƯn g× ®Ĩ tø gi¸c AIKD lµ h×nh b×nh hµnh Bµi tËp 49 Cho ®êng trßn (O;R) vµ mét ®iĨm A n»m trªn ®êng trßn Mét gãc xAy = 90 0 quay quanh A vµ lu«n tho¶ m·n Ax, Ay c¾t ®êng trßn (O) Gäi ... Cho nưa ®êng trßn (O) ®êng kÝnh AB vµ hai ®iĨm C, D thc nưa ®êng trßn cho cung AC nhá h¬n 90 0 vµ gãc COD = 90 0 Gäi M lµ mét ®iĨm trªn nưa ®êng trßn cho C lµ ®iĨm chÝnh gi÷a cung AM C¸c d©y AM, BM ... ®iĨm ®èi xøng cđa N qua BC Chøng minh r»ng AM.AF = AN.AE Bµi tËp 22 Cho tam gi¸c vu«ng ABC ( ∠A = 90 ); trªn ®o¹n AC lÊy ®iĨm D (D kh«ng trïng víi c¸c ®iĨm A vµ C) §êng trßn ®êng kÝnh DC c¾t BC...
 • 21
 • 207
 • 0

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (4)

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (4)
... (ngày), 12 < x < 50 Đội I làm hết công việc x/2 ngày, đội II làm hết công việc 25 x/2 ngày => công việc 2(50-x/2) 1 Mỗi ngày đội I làm đợc công việc đội II làm đợc x công việc 2(25 ) x Vì hai đội ... Mỗi đội làm đợc 1/x (công việc) Mỗi đội làm đợc 1/y (công việc) 1 Mổi hai đội làm đợc 1/8 (công việc) Ta có PT: + = x y Mặt khác đội làm 3h; đội đến làm 4h xong 0,8 (=4/5) công việc nên 4 4 ta ... dạng ax2+ bx = 0; PT dạng ax2 + b = Công thức nghiệm tổng quát công thức nghiệm thu gọn Cho PT bậc hai ax2 + bx + c = (1) (a 0) Công thức nghiệm tổng quát Công thức nghiệm thu gọn Đặt b = 2b Đặt...
 • 19
 • 208
 • 0

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (5)

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (5)
... công nhân làm chung mot công việc 40 Nếu người thứ làm người thứ hai làm hoàn thành công việc Hỏi người làm riêng phải 15 thời gian hoàn thành cong việc ? Bài 19: Một ca nô xuôi dòng quãng sông ... vuông có chu vi 30m , cạnh huyền 13m Tính cạnh góc vuông Bài 38: Hai vòi nước chảy vào bể đầy bể Nếu vòi chảy cho đầy bể vòi II cần nhiều thời gian vòi I Tính thời gian vòi chảy đầy bể Bài 39: ... 25 người đào đắp mương Đội I đào 45m đất, đội II đào 40m3 đất Biết công nhân đội II đào công nhân đội I 1m đất Tính số đất công nhân đội I đào được? Bài 40 : Giải phương trình sau: a x4 –5x2 +4...
 • 7
 • 199
 • 0

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (6)

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (6)
... pt: x + y = 90 (1) 90 (h) x 90 Thời gian xe II hết đoạn đướng AB: (h) y 90 9 90 Vì xe II tới A trước xe I tới B 27 phút = h nên ta có pt: – = (2) y x 20 20  y = 90 − x (a )  x + y = 90   Từ ... (10x + y) = 682 ⇔ 91 x + 9y = 682 (2) x − y = • Từ (1) (2) ta có hệ pt:  91 x + y = 682 x = • Giải hệ pt ta  (thỏa ĐK) ⇒ số cần tìm 75 y = 14 Tốn – Ơn tập học kỳ II Bài tập 2: Có hai số ... đường tròn: · + ABCD hình vng ⇒ BD ⊥ AC ⇒ BOH = 90 0 (1) · · + (O) có: BMD nội tiếp chắn đường tròn ⇒ BMD = 90 0 (2) · · + Từ (1) (2) ⇒ BOH + BMD = 90 0 + 90 0 = 1800 ⇒ MBOH tứ giác nội tiếp đường tròn...
 • 35
 • 209
 • 0

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (7)

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (7)
... công nhân làm chung mot công việc 40 Nếu người thứ làm người thứ hai làm hoàn thành công việc Hỏi người làm riêng phải 15 thời gian hoàn thành cong việc ? Bài 19: Một ca nô xuôi dòng quãng sông ... Đoan Đề cương ôn tập toán học kỳ Bài 9: Cho đường tròn tâm O đường kính AC Trên đoạn OC lấy điểm B vẽ đường tròn tâm O’ đường kính BC Gọi M trung điểm đoạn AB Qua M kẻ dây cung DE vuông góc với ... 25 người đào đắp mương Đội I đào 45m đất, đội II đào 40m3 đất Biết công nhân đội II đào công nhân đội I 1m đất Tính số đất công nhân đội I đào được? Bài 40 : Giải phương trình sau: a x4 –5x2 +4...
 • 5
 • 212
 • 0

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (1)

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (1)
... Kiến thức bổ sung 2.1 Công thức tính toạ độ trung điểm đoạn thẳng độ dài đoạn thẳng Cho hai điểm phân biệt A với B với A(x1, y1) B(x2, y2) Khi Độ dài đoạn thẳng AB đợc tính công thức AB = ( xB ... 4: cho (p) y = 2x2 đờng thẳng (d) y = (2m-1)x m2 -9 Tìm m để : a Đờng thẳng(d) cắt (P) hai điểm phân biệt b (d) tiếp xúc với (P) c (d) (P) không giao Bi 5: Cho hm s: y = x cú th (P) a) Tỡm ... định m để đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ e Chứng minh m thay đổi đờng thẳng (d) luôn qua điểm cố định - Bài 2: Cho hai đờng thẳng: y = (k - 3)x - 3k + (d1) y = (2k + 1)x + k + (d2)...
 • 3
 • 182
 • 0

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (2)

Đề cương chuyên đề ôn tập toán lớp 9 tham khảo (2)
... x =9 ; b) x= c Các điểm: A(16;4) B(16;-4) điểm thuộc đồ thị hàm số, điểm không thuộc đồ thị hàm số? Tại sao? Không vẽ đồ thị, tìm hoành độ giao điểm đồ thị hàm số cho đồ thị hàm số y=x-6 49: ... b = 4; a = Vậy đờng thẳng AB y = 2x + Điểm C(1;1) có toạ độ không thoả mãn y = 2x + nên C không thuộc đờng thẳng AB A, B, C không thẳng hàng Điểm D(-3;2) có toạ độ thoả mãn y = 2x + nên điểm ... thị , biện luận số nghiệm phơng trình x = m Bài 19: Với giá trị m hai đờng thẳng : (d) y = (m 1) x + (d') y = 3x a) Song song với b) Cắt c) Vuông góc với Bài 20: Tìm giá trị a để ba đờng thẳng...
 • 15
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập toán 11đề cương ôn tập kiểm toán căn bảnđề cương ôn tập môn hóa học lơp 11đê cương ôn tập nghề điện dân dụng cấu tạo máy biến ápđề cương ôn tập luật sở hữu trí tuệ có đáp ánđề cương ôn tập môn vật lýôn tập toán đại họctài liệu ôn tập toánđề cương ôn tập triếtđề cương ôn tậpđề cương ôn tập thương mạiđề cương ôn tập hóa họcđề cương ôn tập vật lý lớp 7đề cương ôn tập môn ngữ văn học kì 1đề cương ôn tập ngữ văn lớp 8 học kì 1Unit 4. Our pastHuong dan tao ten mien DNSExitHD su dung windows movie makerPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhKế hoạch chuyên môn hay đầy đủ, chi tiếtZhang et al 2015 journal of food sciencephụ gia tự nhiên Carotenoidbài thuyết trình phụ gia carotenoidMANAGING PROJECT QUALITYKien thuc co ban hoa 89Quản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTmệnh đề quan hệCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6IELTS READING PRACTICE1Thì quá khứ đơnTHÌ HIỆN tại đơnBÀI tập TIẾNG ANH p2topload grammar 1 3qCác biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phương