Lập trình trực quan Visual Basic 2008 – Phiên bản lần 3

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 24 pdf

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 24 pdf
... Database Type 232 Lập trình trực quan Trong trang Database, click Browse để chọn MS Access database file Ở ta chọn file BIBLIO.MDB từ folder chương trình Đoạn click Next 233 Lập trình trực quan Trong ... Bookmark 224 23.7 LastModified 224 BÀI 24 LẬP TRÌNH VỚI ADO .226 24. 1 Control Data ADO 226 24. 2 Data Form Wizard 231 244 ... Dùng Link Table để làm việc trực tiếp với database loại khác 200 21.12 Database Server số khái niệm .200 BÀI 22 SỬ DỤNG CONTROL DATA 202 243 Lập trình trực quan 22.1 Control Data ...
 • 19
 • 240
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 23 pptx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 23 pptx
... Pointer 214 Lập trình trực quan Lập trình dùng Pointer nói chung linh động mang lại hiệu cao ngôn ngữ C, Pascal, C++ ,v.v Tuy nhiên, lập trình viên phải nhớ trả lại Operating System phần memory ... current record End Sub Khi chạy chương trình thấy hiển thị chi tiết Bản ghi khác với trước records sorted: 217 Lập trình trực quan 23. 4 Thêm bớt Records Giống chương trình rồi, ta thêm phương tiện để ... 220 Lập trình trực quan 23. 5 Tìm ghi Tiếp theo đây, ta muốn liệt kê sách có tiêu đề chứa chữ hay câu đó, ví dụ chữ "Guide" Kế người sử dụng chọn sách cách chọn tiêu đề sách click nút Go Chương trình...
 • 13
 • 170
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 22 pdf

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 22 pdf
... 206 Lập trình trực quan 22. 2 Chỉ định vị trí Database lúc chạy chương trình Cách định tên DatabaseName giai đoạn thiết kế (at design time) ta dùng trước tiện lợi nguy hiểm, ta cài chương trình ... muốn lấy Recordset từ database ta dùng method Refresh Data1.Recordset.Refresh 207 Lập trình trực quan Lúc chuơng trình khởi động, người sử dụng xem (browsing) records hai buttons Update Cancel ... Form có dạng sau: Sub SetControls gọi Sub Form_Load chương trình khởi động Sub CmdEdit người sử dụng click nút Edit sau: 208 Lập trình trực quan Private Sub Form_Load() ' Fetch Folder where this...
 • 11
 • 171
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 21 pptx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 21 pptx
... VB6: 199 Lập trình trực quan 21. 11 Dùng Link Table để làm việc trực tiếp với database loại khác Ta dùng database loại khác, DBase, trực tiếp VB6 dùng Access database bình thường Muốn thiết lập móc ... hết kiện nằm database, thay chương trình ứng dụng, nên database tự có documentation (tài liệu cắt nghĩa) - Dễ sửa đổi cấu trúc tables 195 Lập trình trực quan 21. 6 Integrity Rules (các quy luật ... ta update ghi field chứa empty string 197 Lập trình trực quan Khi ta tạo ghi lần đầu, không cho trị số field, field có trị số NULL Thường thường, Visual Basic 6.0 không thích NULL value nên ta...
 • 12
 • 167
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 20 ppsx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 20 ppsx
... từ kiện pixels Visual Basic cho ta định số vào màu VB hiển thị, hay chọn trực tiếp màu từ Dialog Có bốn cách: Chúng ta định trực tiếp số hay chọn màu từ Palette 182 Lập trình trực quan Chúng ta ... Green(0xCC00= 204 *256) Red(0xFF= 255): Ghi chú: Chúng ta dùng Windows Calculator để hoán chuyển số dạng Decimal, Binary Hexadecimal Chọn View|Scientific thay View|Standard 184 Lập trình trực quan 20. 2 ... trên, để ý thấy vbWhite(0xFFFFFF) tổng số 183 Lập trình trực quan vbRed(0x0000FF), vbGreen(0x00FF00) vbBlue(0xFF0000) Một màu biểu diễn pha trộn ba thành phần màu bản, màu byte có trị số từ đến 255...
 • 10
 • 183
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 19 potx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 19 potx
... lấy góc bên trái làm chuẩn với X=0, Y=0 164 Lập trình trực quan Input Box có hai dạng Functions: - InputBox$ - returns String đàng hoàng - InputBox - returns String nằm Variant variable Nếu click ... vbInformation 162 Lập trình trực quan Khi Message Box mở ra, chương trình ngừng lại đợi người sử dụng phản ứng Ta nói Message Box hiển thị Modal Mode, dành ý tạm ngưng execution khác chương trình Sau ... Else MsgBox "Oh oh! - please type your age!", vbCritical + vbOKOnly, "Input Error" End If End Sub Mặc dầu Input Boxes dễ dùng, thực tế ta dùng lý sau đây: 165 Lập trình trực quan - Ta làm lúc người...
 • 19
 • 125
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 18 ppt

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 18 ppt
... theo đẳng cấp Chúng ta Edit trực tiếp trị số Keys Registry cách dùng Registry Editor 153 Lập trình trực quan Trong chương trình ta bắt chương trình nhớ vị trí Form chương trình ngừng lại, để lần ... mnuCopy, mnuCut mnuPaste 152 Lập trình trực quan 18. 3 Chứa menu Settings Registry Giả sử chương trình cho người sử dụng Option WordWrap đây: Chúng ta muốn chương trình nhớ Option mà người sử ... Mouse click Thông thường Right Click Context Menu gọi Pop-up Menu Chính 151 Lập trình trực quan Pop-Up menu thật Drop-down menu Menu Bar Command Bình thường Menu Bar Command visible hay invisible...
 • 14
 • 183
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 17 docx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 17 docx
... cuối dòng 17. 3.4 Theo dấu chân chương trình (Tracing) Đôi không tiện để ngừng chương trình muốn biết chương trình làm Sub Chúng ta để code Sub/Function statement giống 143 Lập trình trực quan Debug.Print ... vài lần suy nghiệm xem có tìm hướng dẫn không Khi lập trình gặp Errors nhiều, nên phải tập bình tĩnh đối diện với chúng 138 Lập trình trực quan 17. 2.2 Dùng Comment (Chú thích) Lúc viết code nhớ ... chương trình process data Subs/Functions cho bên gọi ta cho Public, Subs/Functions khác hữu để phục vụ bên class ta cho Private 17. 1.2 Kỹ thuật lập trình Kiến thức lập trình viên thói quen họ quan...
 • 11
 • 164
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 16 potx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 16 potx
... boxes từ clsBox được, dĩ nhiên box có properties với giá trị riêng 133 Lập trình trực quan Ta lập trình Object báo cáo chương trình chủ có biến cố (Event) xảy bên Class Ta thử khai báo Event tên ... form chương trình dùng để test clsBox, ta refer đến object thuộc class clsBox, IDE Intellisense hiển thị Properties Subs/Functions clsBox hình đây: 132 Lập trình trực quan Trong chương trình này, ... DrawBox(Canvas As Object) Canvas.Line (mX, mY )-( mX + mWidth, mY + mHeight), , B End Sub Public Sub ClearBox(Canvas As Object) 130 Lập trình trực quan Canvas.Line (mX, mY )-( mX + mWidth, mY + mHeight), Canvas.BackColor,...
 • 9
 • 154
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 15 doc

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 15 doc
... Lập trình trực quan 15. 1 Listbox 15. 1.1 Hiển thị nhiều lựa chọn Ta bắt đầu viết chương trình gồm có Listbox tên lstNames nằm Form Trong lstNames ... chương trình Ta có chương trình sau: Private Sub lstNames_Click() lblName.Caption = lstNames.List(lstNames.ListIndex) End Sub Private Sub CmdExit_Click() End End Sub 116 Lập trình trực quan Giả ... CmdSave Ta viết code để người sử dụng click nút CmdSave chương trình mở Output text file viết items lstNames vào đó: 117 Lập trình trực quan Private Sub CmdSave_Click() Dim i, FileName, FileNumber...
 • 12
 • 166
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 14 pdf

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 14 pdf
... Ví dụ : Format( "visual basic" ,">") Format( "VISUAL BASIC" ,">") 14. 1.15 trả "VISUAL BASIC" trả "visual basic" Tìm chuỗi con: InStr[$]([số,] chuỗi 1, chuỗi 2[, so sánh]) Trong : - Số : có qui định ... "AB " 14. 1.9 Bỏ ký tự trống bên phải: RTrim(String) RTrim$(String) Trả kết chuỗi ký tự sau vứt bỏ ký tự trống bên phải chuỗi cũ Ví dụ : RTrim(" AB ") trả kết " AB" 110 Lập trình trực quan 14. 1.10 ... Lập trình trực quan 14. 1.5 Lấy ký tự bên phải: Right(String,n) Right$(String,n) Trả kết chuỗi ký tự gồm n ký tự bên phải chuỗi cũ Ví dụ : Right("ABCD",2) trả kết CD 14. 1.6 Lấy nhóm...
 • 6
 • 110
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 13 ppsx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 13 ppsx
... - F: F2 = + F ' calculations Line (CX * F1, CY )-( CX, CY * F1) ' Draw upper-left Line -( CX * F2, CY) ' Draw upper-right Line -( CX, CY * F2) ' Draw lower-right Line -( CX * F1, CY) ' Draw lower-left ... 98 Lập trình trực quan CX = ScaleWidth / ' Get horizontal center CY = ScaleHeight / ' Get vertical center DrawWidth = ' Set DrawWidth For I = 50 To Step -2 F = I / 50 ' Perform interim F1 = - ... MsgBox Msg ' Display message Resume Next End Sub 103 Lập trình trực quan 13. 11 PSet Method Cú pháp : [Object.]Pset [Step] (X, Y)[, Color] - Object : An object expression that evaluates to an...
 • 12
 • 173
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 12 docx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 12 docx
... "Giáo trình" GOTO Nhan1 Print "Không in" Nhan1: Print "Lập trình trực quan" End Sub Lúc kết hình ta nhận : Giáo trình Lập trình trực quan Còn dòng lệnh Print "Không in" không thực 95 Lập trình trực ... so! > 10 12. 3 Nhãn : Trong Visual Basic ta chuyển đến thực đoạn chương trình dòng lệnh cách dùng nhãn số thứ tự dòng lệnh 94 Lập trình trực quan 12. 3.1 Nhãn : Là đoạn thị lệnh chương trình gán ... dừng trình lặp - STEP n : định bước nhảy n để thực thay đổi giá trị biến đếm sau lần lặp - Khối thị : liệt kê thị cần thực lần lặp - Exit For : vòng lặp mà gặp thị ngưng vòng lặp 92 Lập trình trực...
 • 7
 • 176
 • 0

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 11 ppsx

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN - PHẦN II VISUAL BASIC - BÀI 11 ppsx
... (Suffix Character) sau : - % : Integer - & : Long - ! : Single - # : Double - @ : Currency - $ : String Ví dụ : 84 Lập trình trực quan DIM hoten$ DIM sotien@ DIM luong% 11. 2.3 Khai báo biến toàn ... = 11. 4 Khai báo mảng : Mảng (Array) đại lượng lưu trữ nhiều giá trị khác thời điểm thông qua phần tử 11. 4.1 Khai báo mảng : - Khai báo DIM : 86 Lập trình trực quan - Cách viết : Hoặc ... Lập trình trực quan - Double (8 byte): số thực độ xác kép thuộc [-1 .8E+308, 1.8E+308] Giữ lại 16 chữ số sau dấu thập phân - Currency (8 byte) : lưu trữ giá trị...
 • 7
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình trực quanlập trình trực quanlập trình với microsoft visual basic 60lập trình game bằng visual basicmôi trường lập trình trực quanlập trình ứng dụng visual basicgiáo trình lập trình ứng dụng visual basicgiáo trình môi trường lập trình trực quanlập trình với microsoft visual basic 6 0giáo trình lập trình trực quan cgiáo trình lập trình csdl với visual basicgiáo trình lập trình csdl với visual basic nguyên văn toànlập trình c trên visual studio 2008kiến thức về lập trình c c visual basic perthọc lập trình trực quanchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh