Nghiên cứu phân hủy thuốc nhuộm xanh hoạt tính 2 bằng tio2 anatase và ánh sáng tử ngoại

nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin tân rai - lâm đồng

nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin tân rai - lâm đồng
... ởng c xử vi sinh Vì v y [H2O2] phù h p nghiên cứu 2M 23 KẾ KẾ ẬN VÀ K ẾN N ẬN Sau th i gian thực hi ề tài: Nghiên cứu xử thuốc nhuộm xanh methylen bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai âm Đồng ... cứu xử thuốc nhuộm xanh methylen bùn đỏ từ nhà máy lumin ân âm Đồng Mục đích nghiên cứu - Kh o sát kh ù p phụ củ p phụ yếu tố ỏ ho ó ến kh t hóa - Nghiên cứu trình phân hủy thuốc nhu m v i ... nhu m xanh methylen bùn - Ph m vi nghiên Sử ụ p phụ bùn ỏ, trình Fenton h Fe(III)-Oxalat/H2O2/UV mặt tr i xử thuốc nhu m xanh metylen hương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu thuyết Thu th p...
 • 26
 • 216
 • 0

Nghiên cứu phân hủy thuốc trừ sâu Fenobucarb trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực Titan

Nghiên cứu phân hủy thuốc trừ sâu Fenobucarb trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực Titan
... vài nghiên cứu xúc tác quang hóa UV ozone, nghiên cứu oxi hóa điện hóa hạn chế Trước tình hình đó, đề tài luận văn: Nghiên cứu phân hủy số thuốc trừ sâu nước thải phương pháp điện hóa dùng điện ... DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KỸ THUẬT PHÂN TÍCH 2.1.1 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Bằng phương pháp điện hóa phân hủy thuốc trừ sâu fenobucarb nước Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả xử lý thuốc trừ sâu nước phương ... cứu phân hủy fenobucarb nước phương pháp điện hóa với điều kiện khác Cách bố trí điện cực Nghiên cứu ảnh hưởng chất liệu làm điện cực Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thuốc trừ sâu Nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 82
 • 662
 • 4

luận văn thạc sỹ khoa học ngành hóa hữu cơ đề tài nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin tân rai lâm đồng

luận văn thạc sỹ khoa học ngành hóa hữu cơ đề tài nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin tân rai lâm đồng
... chọn đề tài: Nghiên cứu xử thuốc nhuộm xanh methylen bùn đỏ từ nhà máy Đồng lumin Tân âm ục đích nghiên cứu - Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ bùn đỏ thải từ nhà máy alumin ... trạng bùn đỏ để nghiên cứu hướng giải hợp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Bùn đỏ từ nhà máy alumin Tân Rai tỉnh Lâm Đồng thuốc nhuộm xanh methylen - Phạm vi nghiên cứu: ... 0,001g - Máy đo pH Branson (Anh) - Tủ sấy, máy khuấy từ 2 TIẾN 221 ÀN T ỰC NG IỆ bùn đỏ chuẩn bị hóa chất a Xử bùn đỏ - Bùn đỏ lấy từ hồ chứa bùn đỏ thải nhà máy alumin Tân Rai tỉnh Lâm Đồng, ...
 • 94
 • 833
 • 2

Nghiên cứu phân hủy sinh học dầu trong nước thải bằng phương pháp trọng lượng sắc ký khí

Nghiên cứu phân hủy sinh học dầu trong nước thải bằng phương pháp trọng lượng và sắc ký khí
... ớc thải khu sửa chữa - M2: Mẫu dầu phân hủy vi sinh đ ợc phân lập từ n ớc thải tr ớc xử lý tách dầu - M3: Mẫu dầu phân hủy vi sinh đ ợc phân lập từ cống thải sau xử lý tách dầu - M4: Mẫu dầu phân ... suất trình phân hủy sinh học ph ơng pháp trọng l ợng v ph ơng pháp sắc khí đ ợc trình b y bảng Hình (a, b, c, d, e): Sắc đồ sắc khí mẫu dầu đối chứng v mẫu dầu qua xử lý chủng vi sinh khác ... hoạt tính sinh học với dầu thải nh ng Diện tích pic sắc ký, pA Hiệu suất phân hủy, % mức độ hoạt động khác - Kết xác định hiệu suất phân hủy sinh học sắc khí phù hợp với kết phân tích trọng l...
 • 5
 • 500
 • 4

So sánh khả năng phân hủy thuốc nhuộm remazol ultra carmine RGB bằng phương pháp fenton với fenton cải tiến

So sánh khả năng phân hủy thuốc nhuộm remazol ultra carmine RGB bằng phương pháp fenton với fenton cải tiến
... việc xử lý nước thải dệt nhuộm, chọn đề tài: “ So sánh khả phân hủy thuốc nhuộm Remazol Ultra Carmine RGB phương pháp Fenton ( hệ tác nhân Fe2+/H2O2) với Fenton cải tiến (hệ tác nhân Fe3+/C2O42-/H2O2/Vis)” ... độ phân hủy tăng mạnh pH độ phân hủy đạt tới 99.8% Khi tiếp tục tăng pH =6 độ phân hủy giảm xuống so với pH = Đây điểm khác sử dụng phương pháp Fenton cải tiến so với phương pháp Fenton Nếu Fenton ... Chuyên ngành : Cử nhân Hóa Phân Tích – Môi Trường Tên đề tài: “ So sánh khả phân hủy thuốc nhuộm Remazol Ultra Carmine RGB phương pháp Fenton ( Fe2+/H2O2) Fenton cải tiến (Fe3+/C2O42/H2O2/Vis(...
 • 50
 • 160
 • 0

Phân hủy thuốc nhuộm remazol ultra carmime RGB bằng các tác nhân UVH2O2 FentonUV (Fe2+UVH2O)

Phân hủy thuốc nhuộm remazol ultra carmime RGB bằng các tác nhân UVH2O2 và FentonUV (Fe2+UVH2O)
... đến phân hủy RGB + Ảnh hưởng nồng độ Fe2+ ban đầu đến phân hủy RGB + Ảnh hưởng pH ban đầu đến phân hủy RGB + Ảnh hưởng nhiệt độ ban đầu đến phân hủy RGB 3.3 So sánh hiệu phân hủy thuốc nhuộm Remazol ... phân hủy RGB + Ảnh hưởng pH ban đầu đến phân hủy RGB + Ảnh hưởng nhiệt độ ban đầu đến phân hủy RGB 3.2 Phân hủy thuốc nhuộm Remazol Ultra Carmime RGB tác nhân (Fe2+/UV/H2O) Khảo sát yếu tố ảnh ... 3.3 So sánh hiệu phân hủy thuốc nhuộm Remazol Ultra Carmime RGB hai tác nhân So sánh hiệu phân hủy thuốc nhuộm Remazol Ultra Carmime RGB hai tác nhân điều kiện tối ưu Giáo viên hƣớng dẫn: TS...
 • 67
 • 237
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm levafix red ca bằng tác nhân h2o2uv fe3+(c2o4)2-h2o2vis

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm levafix red ca bằng tác nhân h2o2uv và fe3+(c2o4)2-h2o2vis
... HIỆU QUẢ PHÂN HỦY THUỐC NHUỘM LEVAFIX RED CA BẰNG HAI TÁC NHÂN H2O2/UV VÀ Fe3+/C2O42-/H2O2/VIS Khảo sát đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến trình phân hủy thuốc nhuộm Levafix red CA hệ điều kiện tối ƣu nhƣ ... tính Levafix red CA đạt hiệu cao tác nhân H2O2/UV Fe3+/C2O42-/ VIS/H2O2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các mẫu giả tự tạo chứa thuốc nhuộm Levafix red CA 3.2 Phạm vi nghiên ... độc hại hiệu nên định chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình phân hủy thuốc nhuộm Levafix red CA tác nhân LỚP: 08CHP SVTH: LƢƠNG THỊ HÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS BÙI XUÂN VỮNG...
 • 46
 • 598
 • 0

nghiên cứu lựa chọn điều kiện thích hợp đến khả năng sinh enzyme ngoại bào manganese peroxidase, phân hủy thuốc nhuộm từ chủng nấm sợi aspergillus sp. fbh11

nghiên cứu lựa chọn điều kiện thích hợp đến khả năng sinh enzyme ngoại bào manganese peroxidase, phân hủy thuốc nhuộm từ chủng nấm sợi aspergillus sp. fbh11
... tài: Nghiên cứu lựa chọn điều kiện thích hợp đến khả sinh enzyme ngoại bào manganese peroxidase, phân hủy thuốc nhuộm từ chủng nấm sợi Aspergillus sp FBH11 Các nội dung nghiên cứu bao gồm: 1, Phân ... VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT ~~~~~~*~~~~~~ CHÂU NGỌC ĐIỆP Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn điều kiện thích hợp đến khả sinh enzyme ngoại bào manganese peroxidase (MnP), phân hủy thuốc nhuộm từ ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 2, Lựa chọn điều kiện nuôi cấy thích hợp cho chủng nấm lựa chọn sinh MnP cao 3, Đánh giá khả phân hủy thuốc nhuộm chủng nấm từ dịch enzyme thô điều kiện phòng thí nghiệm 4,...
 • 97
 • 204
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bằng các tác nhân fe2+h2o2, UVH2O2 Fe2+UVH2O2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bằng các tác nhân fe2+h2o2, UVH2O2 và Fe2+UVH2O2
... t i ưu ñ trình phân h y methyl blue ñ t hi u qu cao nh t b i tác nhân Fe /H2O2, UV/H2O2 2+ Fe /UV/H2O2 So sánh m c ñ phân h y methyl blue b i tác nhân Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ tài ñư c th ... hư ng ñ n trình phân h y thu c nhu m methyl nhóm phương pháp hóa lí, phương pháp sinh h c phương pháp y u t oxi hóa nâng cao Quá trình x lí sinh h c di n nh s phân h y blue b ng tác nhân Fe2+/H2O2, ... hu methyl blue b ng tác nhân Fe2+/H2O2 - Kh o sát y u t nh hư ng ñ n trình phân hu methyl blue b ng tác nhân UV/H2O2 - Kh o sát y u t B c c lu n văn N i dung c a ñ tài ñư c trình bày chương 2+...
 • 15
 • 155
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng vật liệu mới, cấu trúc nano ứng dụng trong quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm (TT)

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới, cấu trúc nano ứng dụng trong quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm (TT)
... hóa vật liệu tổng hợp, lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng vật liệu mới, cấu trúc nano ứng dụng quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm Mục tiêu nghiên cứu luận án Tổng ... tính xúc tác - Nghiên cứu động học trình xúc tác quang hóa phản ứng phân hủy thuốc nhuộm hoạt tính RR195 hệ xúc tác có hoạt tính cao * Những điểm luận án Đã tổng hợp thành công hệ vật liệu xúc tác ... Tổng hợp thành công số hệ vật liệu nano composit sở oxit kim loại có từ tính/graphen oxit; nghiên cứu đánh giá hoạt tính xúc tác hệ vật liệu tổng hợp thuốc nhuộm hoạt tính ứng dụng làm xúc tác quang...
 • 30
 • 241
 • 0

Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải ngành dệt nhuộm bằng chitosan khâu mạch bức xạ có nguồn gốc từ vỏ tôm114152

Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải ngành dệt nhuộm bằng chitosan khâu mạch bức xạ có nguồn gốc từ vỏ tôm114152
... Red CL5B nƣớc thải ngành dệt nhuộm chitosan khâu mạch xạ Nghiên cứu nhằm điều chế chitosan mức DD khoảng 70% từ vỏ tôm phòng thí nghiêm, từ tạo hạt chitosan khâu mạch xạ với mặt triallyl ... TỰ NHIÊN - Đặng Lê Minh Trí NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DRIMAREN RED CL5B TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60 ... khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch 29 2.5.1 Chuẩn bị nước thải mẫu chứa thuốc nhuộm hoạt tính .30 2.5.2 Khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch Drimaren Red 30 2.5.3 Khảo sát khả giải hấp phụ...
 • 83
 • 498
 • 0

Nghiên cứu phân hủy DDT trong đất ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật bằng hạt fe0

Nghiên cứu phân hủy DDT trong đất ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật bằng hạt fe0
... tài Nghiên cứu phân hủy DDT đất ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật nZVI” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác động điều kiện phản ứng đến động học trình phân hủy DDT nZVI Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu ... DDT 17 Hình 3.7 Sự biến đổi điện trình phân hủy DDT 53 Fe0 pH = - 15ml DDT 18 Hình 3.8 Sự biến đổi điện trình phân hủy DDT 53 Fe0 pH = - 10ml DDT 19 Hình 3.9 Sự biến đổi điện trình phân hủy DDT ... thu Phân tích, đánh giá kết mẫu sau làm thí nghiệm máy phân tích… Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đất nhiễm DDT Hòn Trơ - Nghệ An Phạm vi nghiên cứu: Trong phòng Ăn mòn Bảo vệ...
 • 66
 • 408
 • 1

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM
... lý nước thải ô nhiễm màu, tiến hành đề tài: Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính nƣớc thải ngành dệt nhuộm chitosan khâu mạch xạ nguồn gốc từ vỏ tôm Nghiên cứu nhằm điều chế chitosan ... - Đặng Lê Minh Trí NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã ... khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch 31 2.5.1 Chuẩn bị nước thải mẫu chứa thuốc nhuộm hoạt tính 31 2.5.2 Khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch Drimaren Red 31 2.5.3 Khảo sát khả giải hấp phụ...
 • 87
 • 112
 • 0

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM
... lý nước thải ô nhiễm màu, tiến hành đề tài: Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính nƣớc thải ngành dệt nhuộm chitosan khâu mạch xạ nguồn gốc từ vỏ tôm Nghiên cứu nhằm điều chế chitosan ... - Đặng Lê Minh Trí NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã ... khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch 31 2.5.1 Chuẩn bị nước thải mẫu chứa thuốc nhuộm hoạt tính .31 2.5.2 Khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch Drimaren Red 31 2.5.3 Khảo sát khả giải hấp phụ...
 • 87
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực nghiệm xử lý màu hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm bằng mô hình công nghệ sinh học kỵ khí hai giai đoạnnghiên cứu sự hấp phụ của than hoạt tính dạng siêu mịntrang thiết bị điện tàu aslalbatross đi sâu nghiên cứu phân tích các hệ thống tích hợp trên bảng điện chínhnghiên cứu phản ứng lưới hoá chitosan một số dẫn xuất của chitosan và khả năng hấp phụ ion kim loại nặngvị trí kích thước nhiệt độ và ánh sáng từ mặt trờinghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolnghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câynghiên cứu phản ứng của feii với thuốc thử o phenantrolin ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong thực vật bằng phương pháp trắc quangthập nghiên cứu phân tích thông tin chuẩn bị cho hoạt động sáng tạo thiết kếnghiên cứu phản ứng hóa họcnghiên cứu phản ứng hạt nhânnghiên cứu phân tích vi sinh vậtnghiên cứu phản ứng điện hóanghiên cứu phân tích hóa lýnghiên cứu phần tử động trong hệ thống điệnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017bài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học