Phương pháp tọa độ trong không gian

phương pháp tọa độ trong không gian

phương pháp tọa độ trong không gian
... Đường thẳng qua M song song với   r uu uu r r α , β có vectơ phương a =  nα , nβ  Viết phương trình phần a)   VD: Viết phương trình đường thẳng qua A ( 4; −1;2 ) , song song với hai mặt ... vectơ phương nên có với hai mặt phẳng α , β nhận    x = 4+t  phương trình:  y = −1 − 3t  z = 2−t  f) Đi qua điểm A cắt hai đường thẳng chéo d, d’uuuu trước: cho r r Xác định M ∈ d vectơ phương ... d’ giao tuyến   r ru r mặt phẳng (A,d) (A,d’) nhận u =  n, n ' vectơ phương Viết phương trình   phần a) VD: Viết phương trình đường thẳng qua điểm A ( 2; −1;3) cắt đường thẳng x −1 y + z...
 • 6
 • 224
 • 1

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN doc

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN doc
... 2t  Bài 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng (d1 ) :  y = z = t  x − y −1 z (d ) : = = −1 a Chứng minh hai đường thẳng (d1),(d ) vuông góc không cắt b Viết phương ... d1 ) ( d ) c Viết phương trình đường thẳng ( ∆ ) song song với mặt phẳng ( α ) , cắt đường thẳng ( d1 ) ( d ) M N cho MN = Bài 8 :Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Viết phương trình mặt phẳng ... điểm M(1;2; −1 ) khoảng x = + 2t  Bài 9 :Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d): y = 2t mặt  z = −1  phẳng (P) : 2x + y − 2z − = a Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm (d)...
 • 5
 • 337
 • 3

Dạy học chủ đề “phương pháp tọa độ trong mặt phẳng” – chương trình toán trung học phổ thông theo hướng tiếp cận giải quyết vấn đề

Dạy học chủ đề “phương pháp tọa độ trong mặt phẳng” – chương trình toán trung học phổ thông theo hướng tiếp cận giải quyết vấn đề
... phát và giải quyết vấn đề vào dạy học chủ đề Phương pháp toạ độ mặt phẳng Phạm vi nghiên cứu Chủ đề Phương pháp tọa độ mặt phẳng chương trình toán Trung học Phổ thông Mẫu khảo ... trường Trung học phổ thông Thạch Thất Hà Nội Vấn đề nghiên cứu Vận dụng dạy học phát giải quyết vấn đề thế việc dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ mặt phẳng cho học sinh Trung ... Trung học phổ thông? Giả thuyết nghiên cứu Nếu vâ ̣n du ̣ng một số biện pháp dạy học phát giải quyết vấn đề góp phần nâng cao chất lượng dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ mặt...
 • 20
 • 330
 • 0

Bài 29: Phương pháp tọa độ. Chuyển động của vật bị ném ngang (nâng cao)

Bài 29: Phương pháp tọa độ. Chuyển động của vật bị ném ngang (nâng cao)
... bị ném ngang Bài toán: Một vật bị ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu vo độ cao h so với mặt đất, bỏ qua sức cản không khí, g = 10m/s2 a) Khảo sát chuyển động vật b) Lập phương trình CĐ phương ... vt = v0 + g 2t Tầm ném xa s = 0t R = v v 2h g Bài tập nhà Hai người ném ngang hai vật với vận tốc ban đầu độ cao khác So sánh tầm ném xa hai vật Bài tập số 2, 3, trang 94 SGK Bài tập số: 2.39 đến ... tốc ban đầu v0 lớn tầm ném xa lớn, thời gian rơi Cần nhớ: O v0 Mx Nội dung phương pháp toạ độ Các công thức CĐ vật ném ngang Phương trình CĐ x = v0 t (1) y = 1/2 g t2 (2) Phương trình quĩ đạo:...
 • 20
 • 576
 • 0

CHUYÊN đề PHƯƠNG PHÁP TOẠ độ TRONG KHÔNG GIAN OXYZ5

CHUYÊN đề PHƯƠNG PHÁP TOẠ độ TRONG KHÔNG GIAN OXYZ5
... bng Bi Trong khụng gian vi h to oxyz, cho ng thng : Bi Trong khụng gian vi h to oxyz, cho ng thng : x y z Tỡm to im M thuc 2 trc honh cho khong cỏch t M n bng OM x t x y z Bi Trong ... hai ng thng x 2t Bi 15 Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho hai ng thng d : y t v z t : x y z Vit phng trỡnh mt phng cha d v 1 x 2t Bi 16 Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho hai ... cỏch hoc gúc Bi 19 Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho hai im A 1; 1;0 , B 2; 1; Vit phng trỡnh mt phng (P) i qua A,B cho khong cỏch t M 2;1;3 n (P) bng Bi 20 Trong khụng gian vi h to Oxyz,...
 • 13
 • 113
 • 0

TỌA ÐỘ TRONG MẶT PHẲNG – LTÐH 2013 (Bài đăng sô´ 8)

TỌA ÐỘ TRONG MẶT PHẲNG – LTÐH 2013 (Bài đăng sô´ 8)
... đường trung trực của BC co´ pt: x 3y + = 0, AB: 4x + y = Xa´c định tọa độ A, B, C GIẢI: A ( a; 4a ), B ( b; 4b ), G là trọng tâm nên suy C ( a b; -7 + 4a + 4b ) Trung điểm I ... 6; ) AD qua D, nên co´ pt: 4x 3y = Tọa đô A là nghiệm của hệ: Trung điểm I của AB co´ tọa độ I ( 17) Cho ( C ): x2 + y2 2x 4y -5 = 0, A ( 0; ) Tìm tọa độ B và C thuộc ( C ... 4) Cho tam gia´c ABC cân tại A, AB:x y = 0, BC: x 2y + = 0, đường thẳng AC qua M ( 1; ) Tìm tọa độ ca´c đỉnh A, B, C GIẢI: Tọa độ B là nghiệm của hệ: A ( a; a -3 )...
 • 11
 • 188
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 8: Thiết Bị Vắt, Trích Ly, Tinh Chế Các Sản Phẩm Thu Nhận Từ Phương Pháp Tổng Hợp Vi Sinh] pdf

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 8: Thiết Bị Vắt, Trích Ly, Tinh Chế Các Sản Phẩm Thu Nhận Từ Phương Pháp Tổng Hợp Vi Sinh] pdf
... vo sn xút, cn pháưn khạc âỉåüc âỉa âi tinh luûn bàòng phỉång phạp sinh hc âãø thu nháûn sinh khäúi hay âem âi cä âàûc v sáúy Trong cäng nghiãûp vi sinh â thu nháûn mäüt säú chãú pháøm m ngun cạc ... bàòng phỉång phạp vi sinh Thu nháûn âỉåüc huưn 141 ph náúm men cọ näưng âäü sinh khäúi âãún 150 g/l quạ trçnh ni cáúy náúm men sỉỵa huút tỉång Sau gia cäng âàûc biãût (lm giu vitamin v cạc cáúu ... v tinh chãú: cä chán khäng, lc tháøm tháúu ngỉåüc, siãu lc, lảnh âäng, tảo tinh thãø, sáúy, tinh luûn Trêch ly Cháút cä lng Cháút cä khä Cháút bẹo sinh hc Cháút cä, sn pháøm täøng håüp vê sinh...
 • 33
 • 265
 • 0

Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho hoc sinh trong dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian (hình học 12)

Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho hoc sinh trong dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian (hình học 12)
... định yếu tố sáng tạo bồi dưỡng thông qua dạy học chương Phương pháp tọa độ không gian - Đề xuất số biện pháp sư phạm nhằm bồi dưỡng số yếu tố sáng tạo dạy học chương Phương pháp tọa độ không ... cách sáng tạo hai phương pháp chương phương pháp tọa độ không gian chứa đựng nhiều hội để bồi dưỡng sáng tạo cho học sinh Từ lí lựa chọn đề tài: Bồi dưỡng số yếu tố sáng tạo cho học sinh ... Chƣơng ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN THEO ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH 2.1 Một số định hƣớng...
 • 116
 • 210
 • 2

Vận dụng phương pháp dạy học khám phá (có hướng dẫn) trong dạy học phần tọa độ trong không gian - Hình học 12 Trung học phổ thông hiện hành - Ban nâng cao

Vận dụng phương pháp dạy học khám phá (có hướng dẫn) trong dạy học phần tọa độ trong không gian - Hình học 12 Trung học phổ thông hiện hành - Ban nâng cao
... tài nghiên cứu luận văn là: Vận dụng phương pháp dạy học khám phá (có hướng dẫn) dạy học Phương pháp tọa độ không gian- Hình học 12 trung học phổ thông hành- Ban nâng cao 2 Lịch sử nghiên cứu Có ... Nội dung chương trình hình học 12, ban nâng cao phần Phương pháp tọa độ không gian trường THPT Trong chƣơng trình hình học 12, ban nâng cao, phần phƣơng pháp tọa độ không gian nằm chƣơng III gồm ... phƣơng pháp dạy học khám phá ……… 10 1.3 Thực tiễn dạy học Hình học 12 (ban nâng cao) chƣơng Phƣơng pháp tọa độ không gian ……………………….……… 15 1.3.1 Nội dung chƣơng trình hình học 12, ban nâng cao phần...
 • 88
 • 440
 • 5

TÓM TẮC CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

TÓM TẮC CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
... theo toạ độ M, M – Khi toạ độ điểm M xác định bởi: H  (P)   MH , nP phương V GIẢI TỐN HÌNH HỌC KHƠNG GIAN BẰNG PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ Để giải tốn hình khơng gian phương pháp tọa độ ta thực ... thẳng, ta sử dụng phương pháp sau: Phương pháp hình học: Dựa vào mối quan hệ VTCP điểm thuộc đường thẳng Phương pháp đại số: Dựa vào số nghiệm hệ phương trình đường thẳng VẤN ĐỀ 3: Vị trí tƣơng ... thẳng mặt cầu ta sử dụng phương pháp sau: Phương pháp hình học: Dựa vào khoảng cách từ tâm mặt cầu đến đường thẳng bán kính Phương pháp đại số: Dựa vào số nghiệm hệ phương trình đường thẳng mặt...
 • 10
 • 131
 • 0

Hình học giải tích: Phương pháp toạ độ trong không gian

Hình học giải tích: Phương pháp toạ độ trong không gian
... thẳng d Phương pháp : - Tìm hình chiếu H A d - H trung điểm AA’ Bài toán : Tìm điểm A’ đối xứng với A qua mặt phẳng α Phương pháp : - Tìm hình chiếu H A α - H trung điểm AA’ Bài toán : Tìm phương ... dk ⊥ (P) ⇔ ad phương nP ⎧k = 3k − − k − −1 − 3k ⎪ ⇔ ⇔ ⎨ = = ⇔k=1 −1 −2 ⎪k = ∨ k = − ⎩ Ví dụ9 ( ĐH KHỐI A-2004): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi, AC ... lên mặt phẳng (α) Phương pháp : - Tìm phương trình đường thẳng (Δ) qua A song song với (d) - Hình chiếu H giao điểm (Δ) (α) Bài toán : Tìm hình chiếu (Δ) đường thẳng (d) theo phương đường thẳng...
 • 18
 • 32,412
 • 79

Luyện thi đại học phương pháp tọa độ trong không gian

Luyện thi đại học phương pháp tọa độ trong không gian
... PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN Lp bng bin thi n ta c giỏ tr ln nht ca S DC1M a 15 t =0 hay M A Chỳ ý + Hỡnh chúp tam giỏc u cú ỏy l tam giỏc u v cỏc cnh bờn bng nhau, nhng khụng nht thit phi bng ... v C) Cho ( ) ct CC ti I a Xỏc nh v tớnh din tớch ca thit din b Tớnh gúc phng nh din gia thit din v ỏy BAD Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN ... 12 = 4 y Suy khongr cỏch t A ti mt phng (BCD) FH 2 2 2 A C II Lyuyn Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN x B Bi 1: Cho hỡnh chúp SABC cú di cỏc cnh bng 1, O l trng tõm ca tam giỏc ABC I l...
 • 9
 • 6,152
 • 297

Các phương pháp tọa độ trong không gian

Các phương pháp tọa độ trong không gian
... (SAM ) Dng BI SA IM SA v IC SA I a A BIC l gúc phng nh din (B; SA; C) Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN C G M B SAB BC SAC (c c c) a 2; AM BM AIM ~ AGS IM Ta cú: BIC x2 60o 2a IBC cõn ti I ... 1;1;1 Phỏp tuyn ca mt phng (A'BC): n A ' BC Vy AC' vuụng gúc vi (A'BC) Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN D' C' B' A B D y C x Cho lng tr ABC.A'B'C' cỏc cỏc mt bờn u l hỡnh vuụng cnh a Gi D, ... 12 = 4 y Suy khongr cỏch t A ti mt phng (BCD) FH 2 2 2 A C II Lyuyn Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN x B Bi 1: Cho hỡnh chúp SABC cú di cỏc cnh bng 1, O l trng tõm ca tam giỏc ABC I l...
 • 9
 • 2,248
 • 77

Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “phương pháp tọa độ trong, không gian” trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trường trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “phương pháp tọa độ trong, không gian” trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trường trung học phổ thông
... trạng dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ không gian” lớp 12 THPT - Thiết kế website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ không gian” chương trình hình học nâng cao lớp 12 THPT ... cứu hình thức sử dụng Website xây dựng dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ không gian” chương trình hình học nâng cao lớp 12 THPT - Áp dụng kết nghiên cứu đề tài vào dạy học số phần “Phương ... WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” TRONG CHƢƠNG TRÌNH HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 12 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Tổng quan dạy học chƣơng Phƣơng pháp tọa độ không...
 • 108
 • 1,278
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ tọa độ trong khong giantọa độ trong không gianxác định lực cần thiết tác dụng lên guốc phanh bằng phương pháp họa đồphương pháp hình học tọa độ trong không giancác phương pháp giải toán tọa độ trong không gianphương pháp giải toán tọa độ trong không gianphương pháp giải hình tọa độ trong không gianphương pháp giải hệ tọa độ trong không gianbai tap va phuong phap giai he toa do trong khong gian8 phương pháp chuẩn độ kết tủa10 phương pháp chuẩn độ oxi hóa khửđối tượng và phương pháp của kiểm toáncác phương pháp tối thiểu hóa hàm logic tổ hợptọa độ trong mặt phẳngphương pháp toạ độ trong không gianchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây