Tai lieu thiet bi SDPT+LLDH+NCCLTH

Tài liệu Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô P1 docx

Tài liệu Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô P1 docx
... transistor diode Các thiết bị điện tử thay nhiều thiết bị khí khứ Các thiết bị điện tử thiết kế có nhiều chức nhỏ gọn thiết bị khí Hình 29 Các thiết bị điện tử Hình 30 Điện trở vật liệu ... quy ô pin khô - Dòng điện xoay chiều (AC) Đây loại dòng điện đổi chiều theo chu kỳ đặn Điện ổ cắm nhà nguồn điện pha công nghiệp sử dụng nhà máy số ví dụ Điện trở Điện trở sử dụng ô có ... có điện cao đầu thử âm vào phía có điện thấp hơn, đọc giá trị đo II CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Các điện tử nhỏ, hạt tích điện âm chuyển động quanh hạt nhân Các proton hạt nhân tích điện dương Điện tử...
 • 22
 • 380
 • 1

Tài liệu Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô P2 pdf

Tài liệu Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô P2 pdf
... so Một so đối chiếu điện áp đầu vào dương (+) với đầu vào âm (-) Nếu điện áp đầu vào dương A cao điện áp đầu vào âm B, đầu Y Nếu điện áp đầu vào dương A thấp điện áp đầu vào âm B, đầu Y Hình ... 7.1 Mô tả cấu tạo Máy vi tính nhận tín hiệu từ thiết bị đầu vào, xử lý tín hiệu điều khiển thiết bị đầu Một máy vi tính gọi ECU (bộ điều khiển điện tử) Trong hệ thống chung xe, phận đầu vào cảm ... Diode thường Dòng điện không chạy điện áp đặt vào chiều ngược lại (từ phía N sang phía P) Mặc dù dòng điện cực nhỏ chạy thực tế, gọi dòng điện rò ngược chiều, xử lý không chạy không tác động đến...
 • 19
 • 336
 • 4

Tài liệu Thiết bi lạnh ô tô P1 pdf

Tài liệu Thiết bi lạnh ô tô P1 pdf
... l nh s bi n ng c a ph t i không nhi u yêu c u k thu t không cao có th không c n dùng n H th ng v n chuy n ch t t i l nh: Là h th ng dùng l nh t ngu n sinh l nh v n chuy n ch t t i n không ... khí có th nh thích ng H th ng i u hòa không ng d ng cho không gian ng yên: nhà , h i trư ng, phòng làm vi c… c ng d ng cho không gian di bay… ng như: tô, xe l a, máy ... th nư c, không khí ho c k t h p gi a nư c không khí - h th ng nh , ch t t i l nh thư ng tác nhân l nh H th ng phun m: Thư ng c dùng cho nh ng nơi có nhu c u gia tăng ch a không khí không gian i...
 • 2
 • 390
 • 15

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác bê tông docx

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác bê tông docx
... Chương Thi t b ph c v cơng tác tơng 80 Chương Thi t b ph c v cơng tác tơng Nàng sút ca mạy träün lm viãûc theo chu k Q = VSX.f.m.ktg (m3/h) ... chuøn váût liãûu träün theo hỉåïng dc trủc 5.2 Trảm träün bãtäng 81 Chương Thi t b ph c v cơng tác tơng 5.3 Mạy váûn chuøn bãtäng 5.3.1 Ä tä váûn chuøn Váûn chuøn bãtäng våïi cỉû li vi km, quạ ... bãtäng bë phán táưng thç thng träün quay våïi tỉì âãún 12 vng mäüt 82 Chương Thi t b ph c v cơng tác tơng 5.3.2 Mạy båm bãtäng: Dìung âãø váûn chuøn bãtäng cọ âäü lỉu âäüng låïn hån 12cm.Váûn...
 • 8
 • 558
 • 0

Tài liệu Thiết bị trưng cất nước dùng năng lương mặt trời pdf

Tài liệu Thiết bị trưng cất nước dùng năng lương mặt trời pdf
... råìi bãư màût phêa mang nội mức mcT, dòng khí lạnh mang nội mức mcT1 Như dòng nhiệt trao đổi bề mặt dòng ny l: q = mc (T- T1) (4.77) So sạnh cäng thỉïc 4.1 v 4.2 ta cọ lỉu lỉåüng dng khê: mc =...
 • 9
 • 1,265
 • 7

Tài liệu Thiết bi điện hạ áp - Rơle docx

Tài liệu Thiết bi điện hạ áp - Rơle docx
... Phán loải cm bi ún Cọ thãø phán cạc cm bi ún lm hai nhọm chênh: l cm bi ún tham säú (thủ âäüng) v cm bi ún phạt (ch âäüng hay têch cỉûc) * Nhọm phạt (lm viãûc mäüt mạy phạt hçnh 7-1 ) bao gäưm ... 7-3 ), ạp lỉûc, âäü bi ún dảng, Cn âải lỉåüng âáưu l âiãûn tråí hồûc sỉû thay âäøi âiãûn tråí ca cm bi ún Theo kãút cáúu cm bi ún âiãûn tråí cọ cạc loải: - Cm bi ún âiãûn tråí dáy qún - Cm bi ún ... Optocoupler UN Hçnh 6-2 1: Kãút cáúu råle säú LFP-902 (bo vãû âỉåìng dáy siãu cao) Chỉång CM BI ÚN 77 7.1 KHẠI NIÃÛM CHUNG Khại niãûm Cm bi ún l cạc pháưn tỉí nhảy cm dng âãø bi ún âäøi cạc âải...
 • 55
 • 304
 • 1

Tài liệu thiết bị điện , chương 7 pptx

Tài liệu thiết bị điện , chương 7 pptx
... động t , công tắc t , rơ le, động c , nhiệt độ thay đổi điện trở bị thay đổi, thời gian chỉnh định thay đổi, trình khởi động, hãm, đảo chiều mà dùng điện trở phụ nhiệt độ tăng, điện trở tăng, thời ... tiếp điểm KC 1, KC 3, KC 4, KC5 kín, công tắc tơ T, H, 1G, 2G có điện, công tắc tơ N điện, toàn điện trở phụ mạch rôto bị ngắn mạch, RHn không tác động Khi H có điện ngắn mạch Rh, làm cho Đ khởi động ... (máy móc) cố nguy hiểm trực tiếp đến ng ời, thiết b , máy móc: U < Uquy định , U > Ucp , I > Icp , Khi tải cố ch a nguy hiểm đến thiết b , máy móc thiết bị bảo vệ tín hiệu hoá phải báo cho ng ời...
 • 14
 • 237
 • 0

Tài liệu Thiết bị đóng cắt cao áp chứa SF6 pptx

Tài liệu Thiết bị đóng cắt cao áp chứa SF6 pptx
... SF6 gây hiệu ứng tương tự 22 khí CO2 phát thải vào khí SF6 chất dập hồ quang tuyệt vời thiết bị đóng cắt cách điện chất khí, sử dụng ngày nhiều ứng dụng cao áp Sử dụng SF6 thiết bị đóng cắt cao ... nghiệm SF6, cách sử dụng loại thiết bị chuyên dùng ngành điện: kỹ kiến thức đạt áp dụng cho kiểu thiết bị đóng cắt thiết bị truyền dẫn SF6 khác Việc đào tạo bao gồm việc lựa chọn sử dụng thiết bị ... giá cấp chứng chỉ, phép thu hồi khí SF6 Cũng cần lưu ý nhân viên vận hành thiết bị đóng cắt cao áp phải chịu trách nhiệm đảm bảo thực việc thu hồi khí SF6 thiết bị họ, kể nhân viên nhà thầu, phải...
 • 5
 • 402
 • 2

Tài liệu Thiết bị kết nối và các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi ppt

Tài liệu Thiết bị kết nối và các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi ppt
... of 11 Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi Các loại đấu nối cáp xoắn đôi Cáp chéo (Crossover): • • • • • • Nối switch đến switch Nối switch đến hub Nối hub đến hub Nối router đến rounter Nối PC ... Những kiến thức of 11 Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi Các loại đấu nối cáp xoắn đôi Cáp thẳng (Straight through): • Nối switch đến router • Nối switch đến PC Server • Nối hub đến PC server ... Mục tiêu học • Mô tả thiết bị sử dụng kết nối mạng • Các chuẩn kết nối cáp xoắn đôi • Hiểu môi trường Virtual PC Mạng máy tính – Những kiến thức of 11 Thiết bị kết nối Punching tool (dao phập)...
 • 11
 • 362
 • 2

Tài liệu thiết bị lập trình , chương 12 pdf

Tài liệu thiết bị lập trình , chương 12 pdf
... ( 4,8 ,1 6,3 2) Ghép nối (IM) IM 360 5A 10A DO AI ( 8,1 6,3 2) ( 2,4 , 8,1 5) IM 361 IM 365 Vào xoay chiều, 24 VDC AO ( 2,4 ) AI/AO (4/2) Chức Là module điều khiển chuyên dụng (Động bớc, động (FM) servo, ... ghi sau: ACCU 1, ACCU 2, AR 1, AR 2, DB (share ), DI (instance ), status reg Vùng nhớ chơng trình ứng dụng (Load) L vùng nhớ lu nội dung mã chơng trình đợc soạn ngời lập trình Tuỳ theo CPU, vùng nhớ ... vùng nhớ bao gồm địa nhớ I, Q, M, T v C Địa vùng nhớ Bộ đệm vo số: Bộ đệm số: Vùng nhớ bít: I0.0I127.7 (128 byte) Q0.0Q127.7 (128 byte) M0.0 M255.7 Thiết bị lập trình Vùng nhớ timer: T0...
 • 12
 • 339
 • 1

Tài liệu thiết bị lập trình , chương 15 ppt

Tài liệu thiết bị lập trình , chương 15 ppt
... Thiết bị lập trình Khai báo khối liệu Cột Name (tên biến): Dùng để nhập tên biến Cột Type (kiểu liệu) : Dùng để chọn kiểu liệu Cột Address (địa chỉ): CPU tự ... khối liệu Cấu trúc truy nhập: . DB1.DBX1.5 DB1.DBB2 DB1.DBW3 DB1.DBD6 Kiểu truy nhập ny không sử dụng đợc trỏ Thiết bị lập trình Truy nhập cách mở khối liệu Khối liệu ... mặc định ), đợc nhập Cột Comment (chú thích): Dùng để nhập thích Truy nhập quản lí khối liệu: Có hai cách để truy nhập: Truy nhập thông qua đờng dẫn khối liệu Truy nhập cách mở khối liệu Truy...
 • 3
 • 154
 • 0

Tài liệu thiết bị lập trình , chương 14 ppt

Tài liệu thiết bị lập trình , chương 14 ppt
... xoá) Thiết bị lập trình Đọc liệu ghi T-Word Do ghi T-Word đợc lu dới hai dạng, nên ta có hai lệnh để truy xuất liệu tức thời ghi TWord nh sau: Lệnh: L Timer Lệnh: LC Timer Thiết bị lập trình ... Thiết bị lập trình Một số lệnh phụ trợ Lệnh nạp liệu: Cú pháp: I, Q Tác dụng: Lệnh chuyển số nội dung ô nhớ có địa vo ghi ACCU 1, nội dung cũ ACCU1 đợc chuyển vo ACCU2 Dữ liệu ... gian (mã BCD) Dạng 2: S5T#aH_bM_cS_dMS Trong đó: H l gi , M l phút, S l giây, MS l miligiây a, b, c, d l tham số thời gian Chú ý dạng 2, độ phân giải đợc CPU chọn tự động Độ phân giải: Có nhiều...
 • 19
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thiết bị điều khiểntài liệu thiết bị cảm biếntài liệu thiết bị đầu cuốitài liêu thiết bị truyền chấttài liệu thiết bị thực phẩmtài liệu thiết bị lạnhtài liệu thiết bị hình ảnh y tếtài liệu thiết bị điệntài liệu thiết bị chỉnh lưutài liệu thiết bị chóng séttài liệu thiết bị nângtài liệu thiết bị đầu cuối viễn thôngtài liệu thiết bị sấy băng tảitài liệu thiết bị điện điện tử trong công nghiệptài liệu thiết bị điện gia dụngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoại