CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2006 VỀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005

báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của ktnn

báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của ktnn
... Phơng từ năm 1995, nhng đến năm 2007 cha vào hoạt động 83 Công ty mẹ - TCT Sông Hồng lỗ 15.658trđ; Công ty Xi măng Hoàng Mai lỗ lũy kế 795.588trđ; Công ty Xi măng Hải Vân lỗ lũy kế 35.951trđ; Công ... - TCT Vinaconex; Công ty Cổ phần Công trình Thơng mại Giao thông vận tải - TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam; Công ty Cổ phần ô tô TMT , Công ty Công trình Thơng mại GTVT - TCT Công nghiệp ô tô Việt ... 50 Công ty mẹ - TCT Bia - Rợu - NGKHN lãi 388.546 trđ, Công ty mẹ -TCT Công nghiệp Sài Gòn lãi 222.816 trđ, Công ty Cao su Dầu Tiếng- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 910.703 trđ 51 Công...
 • 27
 • 148
 • 0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2008 docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2008 docx
... 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng ... Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp đính kèm Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang ( "Công ... chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN...
 • 30
 • 218
 • 0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2007 potx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2007 potx
... 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng ... Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp đính kèm Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang ( "Công ... năm 2009 Thay mặt Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Thanh Thuấn Số : 609 /BCKT/TC BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo Tài hợp năm 2007 Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang Kính gửi: - Hội...
 • 30
 • 532
 • 0

Công bố báo cáo kiểm toán: “Vá” những lỗ hổng potx

Công bố báo cáo kiểm toán: “Vá” những lỗ hổng potx
... Theo Tổng KTNN Vương Đình Huệ, để có báo cáo kiểm toán công bằng, minh bạch khiến đơn vị kiểm toán "tâm phục, phục", KTNN phải xử lý lượng lớn liệu Trên sở đó, kiểm toán viên rà soát, tính toán ... năm 2008, KTNN thực nhiều kiểm toán quy mô lớn tập đoàn, tổng công ty lớn Nhà nước Những "lỗ hổng" việc chi tiêu ngân sách đơn vị rõ thông qua số liệu cụ thể Đây lời cảnh báo với đơn vị sử dụng ... không phát Tại Báo cáo kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), KTNN nhiều điểm cần lưu ý Về tỷ lệ tổn thất điện 10,56% EVN, theo KTNN, số thấp đề án Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công thương) đề...
 • 5
 • 88
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ trong báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ trong báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
... nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ công ty TNHH kiểm toán định giá Việt Nam thực 3.1 Nhận xét công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ Công ty Kiểm toán Định giá Việt Nam 3.1.1 Ưu điểm Công ... quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán tài công ty TNHH kiểm toán định giá Việt Nam 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam 2.1.1 Giới thiệu chung hình thành phát triển công ... phát triển công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam (VAE) T cánh pháp nhân công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam, tiền thân công ty cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam đợc thành lập...
 • 53
 • 663
 • 2

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 800 Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt docx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 800 Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt docx
... chữ ký, đóng dấu) Số chứng KTV (*) Có thể ghi rõ tên công ty kiểm toán XYZ ., ngy thỏng nm Kiểm toán viên (Họ tên, chữ ký) Số chứng KTV Phụ lục - Mẫu Báo cáo kiểm toán việc tuân thủ điều ... ., ngy thỏng nm Kiểm toán viên Giám đốc (Họ tên, chữ ký) Số chứng KTV (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) Số chứng KTV (*) Có thể ghi rõ tên công ty kiểm toán XYZ Công ty Kiểm toán XYZ a ch, in thoi, ... đốc (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) Số chứng KTV (*) Có thể ghi rõ tên công ty kiểm toán XYZ ., ngy thỏng nm Kiểm toán viên (Họ tên, chữ ký) Số chứng KTV Ph lc - Mu Bỏo cỏo kim toỏn v mt s khon...
 • 20
 • 228
 • 0

báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập

báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập
... ty co phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc 31 thang 12 nam 2 012 Khai quat ve Cong ty ^ Cong ty c6 phhn X a y dung 47 ... todn hap nhdt tai 31/ 12/ 2 012 Bdo cdo kit qua hoat dong kinh doanh hgp nhdt nam 2 012 Bdo cdo Imi chuyin tiin te hap nhdt nam 2 012 Ban thuyet minh bdo cdo tdi chinh hap nhdt nam 2 012 C O N G T Y C ... ty me) va cac Cong ty tai 31/ 12/ 2 012 Cac Cong ty dugc hgp nhat toan bg ke tu mua, la Cong ty me thuc su nam quyen kiem soat Cong ty va tilp tuc dugc hgp nhit cho den Cong ty me cham dut quyen...
 • 33
 • 275
 • 7

báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập

báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập
... 2710s120r3 2910s 12013 2910s 12013 0410 6120 13 1310 6120 13 2010 6120 13 Ngiy tri 2810 4120 14 2910 4120 14 2910 4120 14 0sljsl20r4 13ljsl20L4 2010 6120 13 2U0 6120 13 l0,5Yolndm 2610 6120 13 0210 7120 13 0210 1120 13 ... l0,SYolndm 091r 2120 r3 16lr2l20r3 18 1121 2013 231r 2120 r3 231r 2120 r3 231r 2120 r3 2210 9120 14 2410 9120 14 2410 9120 14 2410 9120 14 2410 9120 14 0ur0l20r4 13lrol2or4 2U10l2or4 221r 0120 14 211r 0120 r4 2911 0120 14 (Cdc ... l0.5Yolndm 7.608.640.020 I0.SYolndm 0610 8120 13 0t 10 8120 13 121 0 8120 13 121 0 8120 13 121 0 8120 13 1310 8120 13 13l08lz0r3 7.164.598.400 _l_D-;y"tndm _ 7.386. 531. 929 l0,5Yolndm 8.070.000.000 10,So/olndm...
 • 41
 • 293
 • 7

báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập

báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập
... 1.457.193.434 199.627.673. 447 31. 588 .316 . 747 31. 588 .316 . 747 70.775.421.236 12. 959.973 .315 12. 959.973 .315 7. 947, 829.220 1.263.438.657 1.263.438.657 291.438.814.640 47. 268.922.153 47. 268.922.153 - - - ... dutai 31/ 12/ 2 012 H Gia tri hao mon luy ke So du tai 01/01/2 012 Khau hao ky - Trich nam ~ Tang khac Giam ky - Thanh ly - Giam khac So du tai 31/ 12/ 2 012 III Gia tri lai l T a i 01/01/2 012 Tai 31/ 12/ 2 012 ... doc Cong ty c6 phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh cua Congty cho nam tai chinh ket thuc 31 thang 12 nam 2 012 Khai quat ve Cong ty Cong ty CO phan Xay dung 47 (sau...
 • 36
 • 195
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toánsự kiện phát sinh sau ngày ký bckt nhưng trước ngày công bố báo cáo kiểm toánbáo cáo kiểm toán của công ty vinamilkbáo cáo kiểm toán công ty cổ phầnbáo cáo kiểm toán công ty bông bạch tuyếtbáo cáo kiểm toán của công ty bông bạch tuyếtbáo cáo kiểm toán của công ty cổ phầnbáo cáo kiểm toán nhà nước năm 2012báo cáo kiểm toán nhà nước năm 2011khái niệm báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chínhbáo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của công tyluận văn kinh tế đánh giá chuẩn mực kiểm toán việt nam về báo cáo kiểm toán và một số kiến nghị liênchuyên đề hoàn thiện quy trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toántrách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên và công ty kiểm toán đối với báo cáo kiểm toán doctrách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên và công ty kiểm toán đối với báo cáo kiểm toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây