ThS33 047 quan niệm văn chương của xuân diệu trước 1945

Quan niệm văn chương của Xuân Diệu trước 1945

Quan niệm văn chương của Xuân Diệu trước 1945
... Đại học thái nguyên trNG Đại học S phạm Phạm thị TH Quan niệm văn chNG Xuân Diệu TRC 1945 Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn Thái nguyên, 2008 Mc lc Trang A Phn m u Lý chn ti Lch s ... Mi quan h gia Tớnh cỏch An Nam 25 chng v M rng chng 1.3 Vn niờn vi quc 28 1.4 T tng chng v quan nim v th ca Xuõn Diu 31 qua phờ bỡnh Chng II: Quan nim ca Xuõn Diu v chng v thi ca 38 2.1 Quan ... th hiu thờm c thc trng nhu cu, khỏt vng ca chng ng thi v ca Th Mi t t tng, Quan nim chng ca Xuõn Diu trc 1945 mi tng quan vi chng ng thi cng thy rừ hn phong cỏch riờng ca Xuõn Diu, ng thi thy...
 • 96
 • 1,313
 • 5

Quan niệm văn chương của Xuân Diệu trước 1945.pdf

Quan niệm văn chương của Xuân Diệu trước 1945.pdf
... Đại học thái nguyên trNG Đại học S phạm Phạm thị TH Quan niệm văn chNG Xuân Diệu TRC 1945 Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn Thái nguyên, 2008 Mc lc Trang A Phn m u Lý chn ti Lch s ... Mi quan h gia Tớnh cỏch An Nam 25 chng v M rng chng 1.3 Vn niờn vi quc 28 1.4 T tng chng v quan nim v th ca Xuõn Diu 31 qua phờ bỡnh Chng II: Quan nim ca Xuõn Diu v chng v thi ca 38 2.1 Quan ... thut m qua cỏc tỏc phm hiu thờm v quan nim ca ụng v ngi v chng Xuõn Diu ó tng phỏt biu quan nim v ngh thut qua nhiu bi th, c bit l bi L thi s Bi th va cha ng nú quan im khỏ tiờu biu ca nhng nh...
 • 96
 • 599
 • 1

Luận văn: Quan niệm văn chương của Xuân Diệu trước 1945 pptx

Luận văn: Quan niệm văn chương của Xuân Diệu trước 1945 pptx
... Đại học thái nguyên trNG Đại học S phạm Phạm thị TH Quan niệm văn chNG Xuân Diệu TRC 1945 Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn Thái nguyên, 2008 Mc lc Trang A Phn m u Lý chn ti Lch s ... Mi quan h gia Tớnh cỏch An Nam 25 chng v M rng chng 1.3 Vn niờn vi quc 28 1.4 T tng chng v quan nim v th ca Xuõn Diu 31 qua phờ bỡnh Chng II: Quan nim ca Xuõn Diu v chng v thi ca 38 2.1 Quan ... th hiu thờm c thc trng nhu cu, khỏt vng ca chng ng thi v ca Th Mi t t tng, Quan nim chng ca Xuõn Diu trc 1945 mi tng quan vi chng ng thi cng thy rừ hn phong cỏch riờng ca Xuõn Diu, ng thi thy...
 • 96
 • 249
 • 0

Quan niệm văn chương của nguyễn bỉnh khiêm qua bạch vân âm thi tập và bạch vân quốc ngữ thi

Quan niệm văn chương của nguyễn bỉnh khiêm qua bạch vân âm thi tập và bạch vân quốc ngữ thi
... thuật văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi 3.2 Để tìm hiểu quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi, luận văn hớng ... hình quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 Chơng Những nội dung quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi .38 2.1 Quan niệm văn chơng ... niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơng Những nội dung quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi Chơng Quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua phơng diện...
 • 109
 • 772
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VỀ QUAN NIỆM VĂN CHƯƠNG CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... củ thãø hån mäúi liãn quan våïi quan niãûm nghãû thût ca V Trng Phủng Trỉåïc hãút l quan hãû ca h V våïi cạc ch nh in, nh xút bn Trong giåïi cáưm bụt thåìi báúy giåì, mäúi quan hãû giỉỵa nh vàn ... o giạc Chênh vç váûy, xạc láûp âỉåüc mäüt thại âäü khạch quan, khoa hc nghiãn cỉïu l âiãưu hãút sỉïc cáưn thiãút Båíi l dung tủc họa quan niãûm vàn chỉång ca nhỉỵng tạc gi quạ khỉï l cọ läùi, ... tỉåíng, åí thi phạp m nhỉỵng thỉï âọ lải cọ gäúc gạc tỉì quan niãûm vàn chỉång, quan niãûm nghãû thût Cọ thãø cn nhiãưu âiãưu cáưn bn lûn thãm vãư quan niãûm vàn chỉång ca äng, song cọ thãø khàóng âënh...
 • 8
 • 336
 • 1

Hãy bình luận về một quan niệm văn chương của Thạch Lam

Hãy bình luận về một quan niệm văn chương của Thạch Lam
... phẩm nhà văn lãng mạn Khải Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, quan niệm văn chương nhà tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn khác với quan niệm Thạch Lam, nhà văn gần với nhà văn thực đương thời Văn chương không ... chương vào mục đích tốt đẹp, có hiệu Nhưng nói nghĩa riêng Thạch Lam quan niệm văn chương nhìn thấy rõ tương lai Quan niệm văn chương văn chương phải “thay đổi” giới, chủ yếu tính nhân đạo ông Ông ... suy nghĩ tốt đẹp Thạch Lam đâu phải dễ dàng sớm chiều thay đổi, ví xã hội thực dân bạo tàn kia, sau phải nhờ cách mạng lật đổ thay đổi Dù sao, quan niệm văn chương Thạch Lam quan niệm Nó khái quát...
 • 3
 • 292
 • 0

Quan niệm văn chương của Nguyễn Văn Siêu

Quan niệm văn chương của Nguyễn Văn Siêu
... giới người, văn chương chân ( nghĩa văn chương đẹp ) văn chương đến người giới người Văn chương nghệ thuật, tức tìm kiếm, sáng tạo đẹp có đẹp tuý lung linh giới người Đề tài đẹp văn chương không ... thành người có văn chuơng người bậc Những người tập làm văn chương thấy đươc nghĩa lí đó, bậc thứ ahi Còn hạng bét biết có văn chuơng mà thôi” Nói đến Văn chương đáng thờ” Nguyễn Văn Siêu múôn nói ... chương không cần đâu xa lạ mà giản đơn bình thường Thực ra, văn chương chuyên văn chương văn chương chuyên người” hai mặt tờ giấy trắng Văn chương chuyên người” không quay lưng với Đẹp, ngược lại...
 • 3
 • 236
 • 0

Quan niệm văn chương của phạm quỳnh trong thượng chi văn tập

Quan niệm văn chương của phạm quỳnh trong thượng chi văn tập
... 11 1.1 Quan niệm chức văn chơng 11 1.2 Đánh giá thể loại 18 1.3 Đánh giá ngôn ngữ văn chơng .34 Chơng Quan niệm Phạm Quỳnh thơ 39 2.1 Cơ sở để Phạm Quỳnh đa quan niệm thơ ... ngi Phạm Quỳnh để ngời đọc biết quan niệm ngời xa văn chơng Họ đề cao vai trò văn chơng thánh hiền- thứ văn chơng đạo lý lập thành giáo hoá, đề cao giáo dục đạo đức t tởng Phạm Quỳnh cho văn ... phẩm văn học Pháp học giả Phạm Quỳnh ý kiến bình luận tiểu thuyết [64, 122] Năm 2004 tên Phạm Quỳnh đợc a vo Từ điển văn hc (bộ mới) mc t Huệ Chi viết Tỏc gi đánh giá tổng quát nghiệp trớc tác Phạm...
 • 95
 • 42
 • 0

Quan niệm văn chương của nguyễn trãi

Quan niệm văn chương của nguyễn trãi
... thể quan niệm văn chƣơng Nguyễn Trãi Phƣơng Lựu sách “Về quan niệm văn chƣơng cổ Việt Nam” có đề cập đến quan niệm văn chƣơng Nguyễn Trãi nhƣ tiếp nối quan niệm tác giả hệ thống quan niệm văn ... Nho giáo Nguyễn Trãi ảnh hƣởng quan niệm văn chƣơng Chƣơng 2: Quan niệm chức văn chƣơng Chƣơng 3: Quan niệm nhà văn vấn đề sáng tác PHẦN NỘI DUNG Chƣơng TƢ TƢỞNG NHO GIÁO CỦA NGUYỄN TRÃI VÀ ẢNH ... giáo quan niệm hƣ vơ, quan niệm tĩnh vơ vi Lão – Trang; quan niệm diệt dục Phật giáo có ảnh hƣởng khơng nhỏ đến quan niệm sống sáng tác văn chƣơng Nguyễn Trãi Trần Huy Liệu sách Nguyễn Trãi, ...
 • 65
 • 229
 • 0

Quan niệm về thơ của Xuân Diệu

Quan niệm về thơ của Xuân Diệu
... TRƢNG THƠ 38 I - Xuân Diệu quan niệm thơ 38 Xuân Diệu quan niệm chất thơ 38 Xuân Diệu quan niệm nhà thơ 49 Xuân Diệu quan niệm quy trình sáng tạo thơ ... cứu quan niệm thơ Xuân Diệu, trình bày sơ thơ quan niệm thơ từ trƣớc đến + Trong hệ thống quan niệm thơ Xuân Diệu, đề cập tới quan niệm Xuân Diệu đặc trƣng, chất thơ, nhà thơ, trình sáng tạo thơ, ... 1 .Quan niệm thơ Xuân Diệu qua tìm hiểu phê bình ca dao 89 Quan niệm thơ Xuân Diệu qua phê bình thơ đại 91 Quan niệm thơ Xuân Diệu qua phê bình giới thiệu tinh hoa thơ ca giới 93 Quan niệm thơ Xuân...
 • 157
 • 1,191
 • 1

Tính cách an nam trong quan niệm và trong thơ xuân diệu trước cách mạng tháng tám

Tính cách an nam trong quan niệm và trong thơ xuân diệu trước cách mạng tháng tám
... tộc tính dân tộc Việt Nam văn học Chương II : “ Tính cách An nam ” văn chương qua quan niệm Xuân Diệu Chương III : “ Tính cách An nam thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn ... hương cho gió “ Xuân Diệu sáng tác trước cách mạng tháng Tám thấy rõ vấn đề CHƯƠNG III : “TÍNH CÁCH AN NAM TRONG THƠ XUÂN DIỆU TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ngay từ xuất hiện, thơ Xuân Diệu tạo ấn ... Xuân Diệu trước sau cách mạng tính dân tộc quán Quan niệm Xuân Diệu trước cách mạng không lạc hậu mà làm sở cho quan niệm sau cách mạng Tóm lại, điểm qua số phê bình Xuân Diệu nhà thơ Việt Nam...
 • 38
 • 338
 • 0

QUAN NIỆM VĂN HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI VỀ CHỨC NĂNG THẨM MỸ CỦA VĂN CHƯƠNG

QUAN NIỆM VĂN HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI VỀ CHỨC NĂNG THẨM MỸ CỦA VĂN CHƯƠNG
... chứng từ thời văn học Lý Trần, khái niệm văn bên cạnh hàm nghĩa rộng vốn có có nghĩa văn chương, văn học (điều trở lại bàn luận cụ thể chương ba) Và đến Nguyễn Trãi, ý thức “khách văn chương , kiểu ... hơn, quan niệm văn học mang chất tình cảm, khởi phát từ tình cảm có vị trí chủ đạo), qua cho thấy bước tiến quan niệm văn học Nguyễn Trãi so với tác giả trước ông hay thời với ông (ở văn học trung ... sĩ xuất hiện, quan niệm văn học phát biểu trực tiếp khẳng định rõ rệt cho quy luật tất yếu Do vậy, quan niệm văn học Nguyễn Trãi phương diện hòa vào dòng chảy chung lí luận văn học dân tộc thời...
 • 12
 • 859
 • 11

Thạch lam từ quan niệm văn chương đến sáng tác

Thạch lam từ quan niệm văn chương đến sáng tác
... diện đầy đủ quan niệm văn chơng thực tiễn sáng tác Thạch Lam thông qua việc lựa chọn đề tài nghiên cứu Thạch Lam Từ quan niệm văn chơng đến sáng tác Lịch sử nghiên cứu vấn đề Thạch Lam bút chủ ... thống quan niệm văn chơng thực tiễn sáng tác Thạch Lam, qua có nhìn toàn diện thấy đợc chi phối từ quan niệm t tởng tới sáng tác văn học ông - Từ việc nghiên cứu quan niệm văn chơng thực tiễn sáng ... ngời, mong mỏi Thạch Lam bạn đọc Đến với sáng tác nghệ thuật Thạch Lam đến với trang văn có sức hấp dẫn lạ kỳ Thạch Lam - ngời Việt Nam thành thực đem đến cho bạn đọc trang văn đạt đến sáng, khiết,...
 • 93
 • 432
 • 0

Thạch lam từ quan niệm văn chương đến thực tiễn sáng tác

Thạch lam từ quan niệm văn chương đến thực tiễn sáng tác
... hiểu Thạch Lam Từ quan niệm văn chơng đến thực tiễn sáng tác Thạch Lam Từ quan niệm văn chơng đến thực tiễn sáng tác theo cách tiếp cận mới, đem lại nhiều kết việc lý giải văn phẩm Thạch Lam ... thiệu quan niệm văn chơng Chơng 2: Thạch Lam - Những quan niệm văn chơng Chơng 3: Thạch Lam - Từ quan niệm văn chơng đến thực tiễn sáng tác Chơng Giới thuyết quan niệm văn chơng 1.1 Về quan niệm văn ... nghiệm quan niệm nhà văn văn chơng Trong thực tiễn sáng tác văn học, nhà văn sáng tác theo quan niệm Tuy vậy, thực tiễn sáng tác cho thấy có trờng hợp quan niệm văn chơng thực tiễn sáng tác thống...
 • 63
 • 404
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan niệm văn chương của tản đàquan niệm văn chương của thạch lamquan niệm văn chương của vũ trọng phụngquan niệm văn chương của nguyễn tuânquan niệm văn chương của nguyễn đình chiểuquan niệm văn chương của nam caoquan niệm văn chương của nguyễn trãiquan niệm văn chương của nguyễn duquan niệm nhân sinh của xuân diệuquan niệm nhân sinh của xuân diệu trong vội vàngquan niệm nghệ thuật của xuân diệuquan niệm văn chươngquan niệm văn chương nguyễn đình chiểuquan niệm văn học của vũ trọng phụngquan niệm văn học của nam caoBao cao thuong nien 2010TBGD CP co dong lien quan CDNB PENM IV 03.03.17Xay dung va to chuc chuong trinh dao tao theo CDIODon ung cu thanh vien BKSDon de cu thanh vien BKStrắc nghiệm tổ hợp và xác xuấtTài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 | HARACO Mau So yeu ly lichMẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Chủ điểm quê hương đất nước bác hồQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUMẪU 02 KHCN Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 11 KHCN Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNSơ yếu lý lịch mẫu 06 So yeu ly lich18. Mẫu 03 ĐTCS Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở19. Mẫu 04 ĐTCSBáo cáo tổng kết đề tài20. Mẫu 05 ĐTCS Biên bản xác nhận sửa chữaCong van Thong ke KHCN 201410. TT 85 2004 TTLT BTC BKHCN