Tạo phức hợp vi sinh xử lý phụ phẩm nông nghiệp

phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cơ ở hà nam

phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cơ ở hà nam
... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VI N NÔNG NGHIỆP VI T NAM - NGUYỄN HỒNG THÁI PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠO NGUỒN PHÂN ... sinh vật hữu ích có sẵn để sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng xử phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cho trồng cải tạo đất Yêu cầu đề tài - Lấy mẫu phụ phẩm, mẫu đất chứa phụ phẩm ... nghiệp Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật để xử phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu Nam thực cần thiết mở nhiều triển vọng giải vấn đề vừa nêu...
 • 105
 • 258
 • 1

Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở Tân Kỳ potx

Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở Tân Kỳ potx
... ra, sản xuất 300 phân bón hữu vi sinh, 150 phân bón sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp, 150 phân bón sản xuất từ bã bùn mía; Đào tạo cán khuyến nông 50 hộ tham gia thực hình kỹ thuật sản xuất ... xã Tân An sản xuất 150 phân bón hữu vi sinh phục vụ cho hình dự án để sử dụng cho số đối tượng trồng khác gia đình 4.2 .Sản xuất phân bón hữu vi sinh từ bã bùn mía Qua lần cung cấp chế phẩm sinh ... nghiệm sản xuất sử dụng phân bón hữu vi sinh cho đội ngũ cán khuyến nông huyện, xã hộ dân tham gia (60 người) hình sản xuất phân bón hữu vi sinh từ bã bùn mía đội 2, đội 3, đội Công ty Nông nghiệp...
 • 8
 • 1,187
 • 8

mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở tân kỳ

mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở tân kỳ
... toàn môi sinh, hướng tới nông nghiệp hữu cơ, an toàn bền vững Kết nhân rộng hình sản xuất phân hữu vi sinh địa bàn huyện Tân Kỳ Vi c sản xuất sử dụng phân hữu vi sinh áp dụng thành công hình ... sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp, 150 phân bón sản xuất từ bã bùn mía; Đào tạo cán khuyến nông 50 hộ tham gia thực hình kỹ thuật sản xuất sử dụng phân hữu vi sinh bón mía, cam; Xây dựng ... xã Tân An sản xuất 150 phân bón hữu vi sinh phục vụ cho hình dự án để sử dụng cho số đối tượng trồng khác gia đình 4.2 .Sản xuất phân bón hữu vi sinh từ bã bùn mía Qua lần cung cấp chế phẩm sinh...
 • 7
 • 226
 • 1

Đánh giá khả năng nhân rộng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện tân kỳ, nghệ an

Đánh giá khả năng nhân rộng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện tân kỳ, nghệ an
... hiệu hình sản xuất phân hữu vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy hộ gia đình - Đánh giá khả nhân rộng hình sản xuất phân hữu vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy hộ gia đình địa ... sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy hộ gia đình địa bàn huyện Tân Kỳ - Đánh giá thuận lợi khó khăn để nhân rộng hình sản xuất phân bón hữu vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy hộ gia ... hộ điều tra - Nghiên cứu đặc điểm hình sản xuất phân bón hữu vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy hộ gia đình hiệu hình - Đánh giá khả nhân rộng hình sản xuất phân bón hữu vi sinh...
 • 61
 • 294
 • 0

“Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi và các phụ phẩm nông nghiệp để xử các kim loại nặng pb (II), cr (VI) và cd (II) (TT)

“Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi và các phụ phẩm nông nghiệp để xử lý các kim loại nặng pb (II), cr (VI) và cd (II) (TT)
... PANi- vỏ lạc) Nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng Cr (VI), Pb (II) Cd (II) compozit tổng hợp cho thấy: Khả hấp phụ Cr (VI) compozit tốt môi trường axit mạnh (pH ≤ 3), hấp phụ Pb (II) Cd (II) ... với PANi – mùn cưa; ion: Cr (VI), Pb (II), Cd (II) hấp phụ Pb (II) compozit PANi – vỏ lạc PANi – mùn cưa dễ dàng so với hấp phụ ion Cr (VI) Cd (II) Bảng 3.25 Giá trị ∆G0 trình hấp phụ ion kim loại ... hƣởng pH Các kết nghiên cứu ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ ion Cr (VI), Cd (II) Pb (II) vật liệu compozit cho thấy: 10  Khả hấp phụ ion Cr (VI), Cd (II) Pb (II) vật liệu compozit phụ thuộc vào môi...
 • 25
 • 194
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp

Nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp
... TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u - Ch ng vi sinh v t s d ng nghiên c u qu gen vi sinh v t - Vi n Th ng Nông Hóa B môn Sinh h c Môi trư ng- Vi n Môi trư ng Nông nghi p cung c p ... t hư ng nghiên n thu hút c s quan tâm c a nhà khoa h c nư c V i ý nghĩa thi t th c ó, Nghiên c u kh s n xu t etanol sinh h c t ph ph m nông nghi p” nh m xác nh c kh s n xu t etanol sinh h c ... th hai tiêu th nhi u etanol sinh h c c ng ng Âu châu v i m c kho ng 1,07 tri u t n etanol diesel sinh h c năm 2006 Công ty Diester s n xu t diesel sinh h c Téréos s n xu t etanol Thu i công ty...
 • 65
 • 1,439
 • 10

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương
... số lượng, thành phần, đặc biệt nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng nguồn sinh khối cách hiệu Xuất phát từ thực tế trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá tiềm phương án công nghệ sử dụng lượng ... bàn tỉnh Hải Dương; sở đề xuất phương án công nghệ sử dụng hiệu nguồn lượng sinh khối Nội dung luận văn bao gồm: Tìm hiểu trạng sản xuất số nông nghiệp (lúa, ngô, lạc) địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghiên ... chế phụ phẩm nông nghiệp thành nguồn lượng sinh học; o Viện Thổ nhưỡng Nông hóa: nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cấu trồng có lúa nhằm nâng cao độ phì nhiêu đất, giảm sử dụng phân khoáng...
 • 73
 • 550
 • 8

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương
... trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá tiềm phương án công nghệ sử dụng lượng sinh khối phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương với mục tiêu: Đánh giá tiềm NLSK phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch ... phát triển nông nghiệp lượng phụ phẩm nông nghiệp lớn Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thống kê cụ thể số lượng, thành phần, đặc biệt nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng nguồn sinh khối cách hiệu ... bàn tỉnh Hải Dương; sở đề xuất phương án công nghệ sử dụng hiệu nguồn lượng sinh khối Nội dung luận văn bao gồm: Tìm hiểu trạng sản xuất số nông nghiệp (lúa, ngô, lạc) địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghiên...
 • 89
 • 451
 • 3

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và phương án công nghệ sử dụng năng lượng sinh khối các phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương
... số lượng, thành phần, đặc biệt nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng nguồn sinh khối cách hiệu Xuất phát từ thực tế trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá tiềm phương án công nghệ sử dụng lượng ... bàn tỉnh Hải Dương; sở đề xuất phương án công nghệ sử dụng hiệu nguồn lượng sinh khối Nội dung luận văn bao gồm: Tìm hiểu trạng sản xuất số nông nghiệp (lúa, ngô, lạc) địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghiên ... đánh giá tiềm phương án công nghệ sử dụng lượng sinh khối phụ phẩm nông nghiệp tỉnh Hải Dương với mục tiêu: Đánh giá tiềm NLSK phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch từ canh tác lúa (trấu, rơm,...
 • 4
 • 268
 • 1

Ứng dụng vi sinh vật hữu hiệu (EM) để xử phế phụ phẩm nông nghiệp tại xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ứng dụng vi sinh vật hữu hiệu (EM) để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp tại xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
... Ứng dụng vi sinh vật hữu hiệu (EM) để xử phế phụ phẩm nông nghiệp Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng số chế phẩm EM để xử rác thải từ nông ... TS Nguyễn Thị Lợi em tiến hành thực đề tài: Ứng dụng vi sinh vật hữu hiệu (EM) để xử phế phụ phẩm nông nghiệp Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình” Em xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng ... Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2012) [18] 4.2 Đánh giá thực trạng phát sinh rác thải, phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch phương pháp xử Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa...
 • 58
 • 182
 • 1

Bài Báo Cáo Môn Phát Triển Sản Phẩm Mới ( sản phẩm men vi sinh xử rau, củ , quả tạo phân vi sinh)

Bài Báo Cáo Môn Phát Triển Sản Phẩm Mới ( sản phẩm men vi sinh xử lý rau, củ , quả tạo phân vi sinh)
... Trang Báo Cáo Sản Phẩm Men Vi Sinh Phân Hủy Rác Thải Hữu Cơ 1.1 Giới thiệu thuốc Men Vi Sinh Men vi sinh bao gồm loại chế phẩm có nguồn gốc sinh học Thành phần men vi sinh tổ hợp vi sinh vật (nấm, ... Đóng Gói , Bảo Quản Hình 3.1: Qui trình sản xuất men vi sinh phân hủy rác hữu Nhóm Trang 13 Báo Cáo Sản Phẩm Men Vi Sinh Phân Hủy Rác Thải Hữu Cơ Nhóm Trang 14 Báo Cáo Sản Phẩm Men Vi Sinh Phân Hủy ... Báo Cáo Sản Phẩm Men Vi Sinh Phân Hủy Rác Thải Hữu Cơ PHẦN : Ý TƯỞNG VỀ SẢN PHẨM MỚI Nhóm Trang Báo Cáo Sản Phẩm Men Vi Sinh Phân Hủy Rác Thải Hữu Cơ 2.1 Khái quát sản phẩm Lí chọn sản phẩm: lượng...
 • 39
 • 374
 • 2

Báo cáo: Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử phế phụ phẩm nông nghiệp pdf

Báo cáo: Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp pdf
... tính sinh học chủng vi sinh vật có ý nghĩa vi c nghiên cứu sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử phế phụ phNm nông nghiệp Bốn chủng vi sinh vật lựa chọn định tên đảm bảo an toàn sinh học ... sử dụng xử nhanh phế phụ phN nông nghiệp, đề tài tiến m hành đánh giá hoạt tính sinh học chủng vi sinh vật chuyển hóa hợp chất hữu từ Quỹ Gen vi sinh vật Trồng trọt - Bộ môn Vi sinh vật, Vi n ... Khả sử dụng vi sinh vật phân giải phế phụ ph m nông nghiệp Kết đánh giá ảnh hưởng hỗn hợp chủng vi sinh vật đến số loại phế phụ phNm nông nghiệp sau xử thể bảng Bảng Tính chất cảm quan phế phụ...
 • 6
 • 464
 • 5

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong xử phế thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ sinh học tại Quỳ Hợp, Nghệ An ppt

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ sinh học tại Quỳ Hợp, Nghệ An ppt
... trường, lây lan dịch bệnh làm cho suất trồng thấp Nghiên cứu ứng dụng chế phNm vi sinh để chế biến phế thải chăn nuôi làm phân bón hữu sinh học nông hộ huyện Quỳ Hợp nhằm tận dụng nguồn phế thải chăn ... dụng chế phN vi sinh m vật xử nguyên liệu phế thải giàu hợp chất cacbon làm phân bón hữu sinh học Hội nghị khoa học Ban đất, phân bón hệ thống nông nghiệp- Bộ Nông nghiệp & PTNT Nha Trang 8/2004 ... sử dụng chế ph m vi sinh vật xử phế thải chăn nuôi Quỳ Hợp làm phân bón HCSH Mẫu phế thải chăn nuôi Quỳ Hợp, Nghệ An xử chế phN m SHMT, trình xử nhóm nghiên cứu tiến hành theo dõi biến...
 • 7
 • 543
 • 11

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại đắk lắk

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại đắk lắk
... SXTN: Hoàn thiện công nghệ sản xuất ứng dụng men vi sinh xử phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu Đắk Lắk được thực với mục tiêu: Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh men vi sinh ... Vi n Thổ nhưỡng - Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm men vi nông hóa - Vi n sinh vật KH NN VN - Hoàn thiện công nghệ ứng dụng chế phẩm men vi sinh vật xử phế phụ phẩm nông nghiệp làm ... Hoàn thiện công nghệ ứng dụng chế phẩm men vi sinh vật xử phế phụ phẩm nông nghiệp làm chất hữu sản xuất phân hữu sinh học - Tổ chức sản xuất, ứng dụng đánh giá khả sử dụng phân hữu sinh học...
 • 140
 • 493
 • 2

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử phế phụ phẩm nông nghiệp

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp
... báo: Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật xử phế phụ phẩm nồng nghiệp Tạp chí xuất bản: Khoa học Đất, số 30-2008 Tóm tắt báo tiếng Vi t: Phế phụ phẩm sau nông nghiệp sau xử vi sinh vật ... tài: Phân lập tuyển chọn số chùng vi sinh vật khả xử phế phụ phẩm nông nghiệp Chủ t r ì : Thạc sỹ Nguyễn Kiều Băng Tâm I Mục tiêu nghiên cứu Chọn lựa chủng vi sinh vật hoạt tính sinh ... đề tài: " Phăn lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả xử phế phụ phẩm nông nghiệp" CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Phế phụ phẩm trồng trọt ảnh hưởng đến môi trường Phế phụ phẩm trồng trọt...
 • 59
 • 495
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệpnuôi cấy vi sinh xử lý nước thảivi sinh xử lý hầm cầuchế phẩm vi sinh xử lý nước thảichế phẩm vi sinh xử lý rác thảiche phẩm vi sinh xử lý nước thảicác loại vi sinh xử lý môi trườngchế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơchế phẩm vi sinh xử lý dầu mỡgiáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường pgs ts nguyễn xuân thànhii các vi sinh vật chủ yếu ứng dụng trong phân hủy phế phụ phẩm nông nghiệp chế tạo phân hữu cơ vi sinhxử lý phế phụ phẩm nông nghiệpxử lý phụ phầm rau xanhphân hủy phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ vi sinhcông nghệ xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bónĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm