ThS37 070 mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian

HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN

MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN
... thời gian mờ 2.1 hình thuật toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây dựng thuật toán dự báo cho chuỗi thời gian ... quan hệ mờ, em ký hiệu: Ai giá trị mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời ... mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh 43 2.4 Mô...
 • 68
 • 846
 • 2

Đồ án tốt nghiệp HÌNH CHUỖI THỜI GIAN mờ TRONG dự báo CHUỖI THỜI GIAN

Đồ án tốt nghiệp mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN mờ TRONG dự báo CHUỖI THỜI GIAN
... đến chuỗi thời gian mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh ... thời gian mờ 2.1 hình thuật toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian mờ Song et al Chissom đưa để xây dựng thuật toán dự báo cho chuỗi thời gian ... toán khác hình chuỗi thời gian mờ để dự báo cho số chuỗi số kinh tế xã hội, trình bày chương: Chương 1: trình bày kiến thức chuỗi thời gian Chương 2: trình bày Lý thuyết tập mờ chuỗi thời gian...
 • 68
 • 212
 • 0

ứng dụng hình hóa mờ trong dự báo giá cổ phiếu

ứng dụng mô hình hóa mờ trong dự báo giá cổ phiếu
... mờ sử dụng tập mờ loại hai rời rạc 2 Xừy dựng b hình mờ loại nhúng hình suy diễn mờ nhúng loại dựa sở hình mờ Mamdani với bađầu vào đầu Biến vào thể thông tin giá cổ phiếu ngày cần dự ... trình bày kĩ thuật hình húa mờ sử dụng tập mờ loại hai, mở rộng hình húa mờ sử dụng tập mờ loại một, từ ứng dụng vào hệ thống dự báo giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Em xin chừn thành cảm ... THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đề tài Ứng dụng hình húa mờ dự báo giá cổ phiếu ứng dụng logic mờ toán dự đoán Đồ án giúp hiểu rõ lí thuyết tập mờ Sinh viờn thực hiện: Đào Mạnh Sơn – HTTT...
 • 22
 • 357
 • 3

Nghiên cứu liên kết các hình thủy văn - thủy lực trong dự báo lũ sông Hương

Nghiên cứu liên kết các mô hình thủy văn - thủy lực trong dự báo lũ sông Hương
... sô' hình bao gồm hình thủy văn thủy lực hình thủy văn tiêu biểu HEC-HMS hình thủy ỉực tiêu biểu HEC-RAS Trong đề tài để dự báo sông Hương sử dụng kết hợp hai hình với HEC-GeoHMS, ... văn thủy lực hình thủy văn tiêu biểu HEC-HMS hình thủy lực tiêu biểu HEC-RAS Trong đề tài nghiên cứu sử dụng kết hợp hai hình với HEC-GeoHMS để tính toán dự báo sồng Hương, HEC-GeoHMS ... cứu đề tài nahien cứu sau - Nghiên cứu sở lý thuyết hình HEC-HMS, HEC-GEOHMS HEC-RAS, khả liên kết chúng trons tính toán dự báo lưu vực sông Hương - ng dụng hình vào dự báo sôns Hương...
 • 95
 • 494
 • 0

Bài giảng sử dụng hình arima trong dự báo chuỗi thời gian - cao hào thi

Bài giảng sử dụng mô hình arima trong dự báo chuỗi thời gian - cao hào thi
... loại mơ hình dự báo chính:  Mơ hình nhân  Mơ hình chuỗi thời gian  Đối với chuỗi thời gian ARIMA thường sử dụng để dự báo  Theo mơ hình ARIMA, giá trị dự báo phụ thuộc vào giá trị q khứ ... định tính nhiễu trắng dựa đồ thị SAC chuỗi et 15 DỰ BÁO  Dự báo điểm Yˆ t  Khoảng tin cậy ˆ ˆ Yt  k ( t )  Yt  Yt  k ( t ) 16 SỬ DỤNG MƠ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ Chuỗi giá cá sơng Tp.HCM ... tin cậy mơ hình dự báo  Đã áp dụng hình ARIMA để dự báo cho 20 loại mặt hàng Tp.HCM theo qui trình tương tự đạt kết dự báo với độ tin cậy cao  TĨM LẠI, MƠ HÌNH ARIMA LÀ MỘT MƠ HÌNH ĐÁNG TIN...
 • 26
 • 857
 • 1

luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian

luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian
... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... loại bỏ tính không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề tài số ... 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 hình thuật toán Song Chissom 41 2.2 hình thuật toán Chen 42 2.3 Thuật toán Singh 43 2.4 hình...
 • 68
 • 194
 • 0

ứng dụng hình chuỗi thời gian mờ bậc cao trong dự báo

ứng dụng mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao trong dự báo
... tìm hiểu việc sử dụng hình chuỗi thời gian dự báo, đặc biệt việc sử dụng hình chuỗi thời gian mờ bậc cao, em lựa chọn đề tài Ứng dụng hình chuỗi thời gian mờ bậc cao dự báo làm đề tài ... trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian ... nhân tạo Chuỗi thời gian mờ hình chuỗi thời gian mờ bậc đƣợc Song Chissom phát triển từ năm 1993, Song Chissom đƣa khái niệm chuỗi thời gian mờ không phụ thuộc vào thời gian (chuỗi thời gian dừng)...
 • 82
 • 230
 • 0

Luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian hình một số thuật toán dự báo trong hình chuỗi thời gian mờ

Luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ
... 39 Một số khái niệm 39 1.1 Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ 39 1.2 Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40 hình số thuật toán dự báo hình chuỗi thời gian ... : Hình 2.6 Minh hoạ phương pháp giải mờ 43 44 45 CHƢƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG CHUỖI THỜI GIAN MỜ VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN CẢI TIẾN Một số khái niệm 1.1 Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ ... dự báo nhiệt độ thời tiết… Tuy nhiên xét độ xác dự báo, số thuật toán cho kết chưa cao Để nâng cao độ xác dự báo, số thuật toán cho moo hình chuỗi thời gian mờ liên tiếp đưa Chen sử dụng hình...
 • 87
 • 134
 • 0

Luận văn thạc sỹ hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian t

Luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian t
... bỏ t nh không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước t nh ch t chuỗi thời gian mức độ t ng giảm để đưa hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề t i số t c ... cho chuỗi thời gian xu t ph t từ lĩnh vực khoa học t nhiên kỹ thu t th t bại áp dụng cho chuỗi thời gian kinh t t i Nguyên nhân giả thi t m t toán học phương sai chuỗi thời gian t i không thay ... T nh k t từ phép hợp thành Khử mờ hình số thu t toán dự báo hình chuỗi thời gian mờ 2.1 hình thu t toán Song Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗi thời gian...
 • 80
 • 72
 • 0

hình phân tích chuỗi thời gian ARMA và ứng dụng trong dự báo GDP của việt nam

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARMA và ứng dụng trong dự báo GDP của việt nam
... Đồng thời sử dụng kỹ thuật dự báo hình ARIMA trình bày để dự báo GDP Việt nam Qúy Quý năm 2006 Hình 3.1: Biểu đồ GDP theo thời gian hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo GDP Việt ... lượng dự báo phụ thuộc phụ thuộc vào thời gian định dự báo Dự báo gần xác Hiển nhiên việc dự báo GDP cho năm sau xác việc dự báo GDP cho 10 năm hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo ... hình dự báo ước lượng hình ARIMA để dự báo GDP quý năm 2010 hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo GDP Việt Nam 37 Báo cáo môn học – Phương pháp toán tin học Bằng việc mô...
 • 44
 • 516
 • 3

Các hình phân tích biến động và dự báo chuỗi lợi suất của các cổ phiếu dha

Các mô hình phân tích biến động và dự báo chuỗi lợi suất của các cổ phiếu dha
... mạo xảy Vì trước phân tích quản lý danh mục cổ phiếu ta kiểm định tính dừng cổ phiếu Kiểm định tính dừng chuỗi lợi suất cổ phiếu 2.1 Cổ phiếu DHA Biểu đồ chuỗi lợi suất cổ phiếu DHA 08 04 00 -.04 ... giá cổ phiếu có biểu hiệu ứng đòn bẩy giá cổ phiếu Dựa vào hình ARCH ,GARCH ta xác định xu biến động từ dự báo thay đổi cổ phiếu tương lai Các cổ phiếu lại BBT, HAP, BPC , tiến hành phân tích ... không tồn hình I- GARCH 3.1.3 hình GARCH – M hình nghiên cứu phụ thuộc lợi suất cổ phiếu vào độ rủi ro * hình 1: Lợi suất phụ thuộc vào độ lệch chuẩn Dependent Variable: RDHA Method:...
 • 28
 • 275
 • 1

392 Khánh kiệt tài chính và ứng dụng hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính

392 Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính
... DỰ BÁO VÀ GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG KHÁNH KIỆT TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 101 4.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE VÀO VIỆT NAM DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH ... lên, khả dự báo tương đối hình giảm xuống Điều xác nghiên cứu đơn biến trích dẫn trước đó, cho hình đa biệt thức Dựa vào kết trên, thấy hình Z 24 Page - 25 Score hình dự báo phá sản ... TÍCH CHỈ SỐ VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO 01 1.1 PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TRUYỀN THỐNG 01 1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA BIỆT THỨC 02 1.3 MÔ HÌNH Z-SCORE 04 1.4 MÔ HÌNH Z-SCORE ÁP DỤNG CHO...
 • 136
 • 867
 • 13

phân tích kết quả hình xem có phù hợp hay không và đi tới quyết định có sử dụng nó vào trong dự báo

phân tích kết quả mô hình xem có phù hợp hay không và đi tới quyết định có sử dụng nó vào trong dự báo
... em sử dụng phần mềm Eviews cho đề tài tiểu luận Qua bước đặt giả thiết liên quan, thiết lập hình, ước lượng tham số hình, phân tích kết hình xem phù hợp hay không tới định sử dụng ... thuộc tới 88.44225% Độ phù hợp hình cao Giá trị kiểm định Fisher 418.1480 tương đối lớn nên ta kết luận hình tính hợp lý bền vững cao P-value tất biến độc lập nhỏ 0.05 nên ta nói độ phù hợp ... biến thật cần thiết tác động, ảnh hưởng đến SALEPRIC (giá bán nhà quận Cam bang California) Đây hình tương đối bền vững hợp lý Ta dựa vào kết khảo sát dự báo để đưa vào dự án thực tế Nguyễn...
 • 29
 • 304
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số hình ảnh và bài viết trong sách báo về mó thuật thời nguyễnứng dụng mô hình arima trong dự báo giá vàngsử dụng mô hình arima trong dự báo giásử dụng mô hình arima trong dự báomô hình neural network trong dự báo thị trường chứng khoán vnmột số mô hình toán học phân tích và dự báo giá cổ phiếunghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng sông gianhứng dụng mô hình arima và phương pháp boxjenkins dự báo chỉ số vnindexmột số mô hình phân tích biến động và dự báo lợi suấtung dung mo hinh newgen trong du baoáp dụng mô hình garvan và frax trong dự báo nguy cơ gãy xương ở các đối tượng trênsánh hai mô hình garvan và frax trong dự báo nguy cơ gãy xương ở các đối tượng trênmôi trường vĩ mô trong du lịchmỡ trong máu bao nhieu la caochỉ số mỡ trong máu bao nhiêu là caoĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm