Tài liệu thí nghiệm vi xử lý 2015 NVD final

Tài liệu Thí nghiệm vi xử docx

Tài liệu Thí nghiệm vi xử lý docx
... RETI END „‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟ Thí nghiệm thay đổi tần số P1.0 P1.1(tăng) P1.2(giảm) „‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟ ... 2000H DVI EQU 20H CHUC EQU 21H TRAM EQU 22H MOV R0,#0 MOV R1,#0 MOV DPTR,#0000 AGAIN: JB P1.0,GIAM JNB P1.0,$ INC R0 GIAM: JB P1.1 ,LOOP JNB P1.1,$ DEC R0 LOOP: MOV A,R0 MOV B,#10 DIV AB MOV DVI,B ... DEC R0 LOOP: MOV A,R0 MOV B,#10 DIV AB MOV DVI,B MOV B,#10 DIV AB MOV CHUC,B MOV TRAM,A MOV A,DVI ORL A,#0E0H MOVX @DPTR,A ACALL DELAY1 MOV A,CHUC ORL A,#0D0H MOVX @DPTR,A ACALL DELAY1 MOV A,TRAM...
 • 15
 • 368
 • 5

tài liệu hướng dẫn thí nghiệm vi xử vi điều khiển, 2012

tài liệu hướng dẫn thí nghiệm vi xử lý và vi điều khiển, 2012
... trực tiếp mạch Step   Thiết lập cho thí nghiệm Sau bước mà người làm thí nghiệm phải nắm kỹ trước bắt tay vào sử dụng công cụ để thực thí nghiệm Trong thí nghiệm, trình bày bước thiết lập thêm ... IAR Bảng So sánh vài tình loại MSP-FET430UIF MSP- FET430PIF 2.2.Cài đặt driver Debug MSP-FET430UIF lên PC Hiện tại, phòng thí nghiệm Vi xử trang bị PC cài đặt windows nên vi c thiết lập driver ... uhướngdanthı́nghiệ m Vi xửlý và Vi đieukhien, 2012   Các thí nghiệm Bài 1: GPIO Các ghi liên quan đến GPIO: 1.1 Direction Register PxDIR (P1DIR, P2DIR): Đây ghi bit điều khiển chiều chân port P1DIR điều...
 • 25
 • 291
 • 0

Báo cáo thí nghiệm vi xử

Báo cáo thí nghiệm vi xử lý
... END Thí nghiệm Vi Xử | 21 22 Báo cáo Thí nghiệm Vi Xử Nhóm Thí nghiệm Vi Xử | 22 Báo cáo Thí nghiệm Vi Xử 23 Phần B: Nhóm Làm vi c với PIC 16F690 Bài 8: Thí nghiệm với LED đơn Thí nghiệm1 : ... 16 Bài 6: Thí nghiệm với LED ma trận 18 Thí nghiệm 1: Vi t chương trình hiển thị chữ A LED ma trận 18 Thí nghiệm Vi Xử |2 Báo cáo Thí nghiệm Vi Xử Nhóm Thí nghiệm 2: Vi t lại ... LỚN 29 Vi t chương trình mô máy tính mini với phép toán +, - *, / số chữ số 29 Thí nghiệm Vi Xử |4 Báo cáo Thí nghiệm Vi Xử Phần A: Nhóm Thí nghiệm Vi điều khiển 89s52 Bài 1: Thí nghiệm...
 • 40
 • 1,674
 • 7

Tài liệu PHẦN 1: VI XỬ ppt

Tài liệu PHẦN 1: VI XỬ LÝ ppt
... byte liệu lên bus liệu o Byte liệu từ ô nhớ truyền tải qua bus liệu đến CPU 3.6 Phần cứng -Hardware, phần mềm -Software, phần sụn -Firmware Phần cứng thiết bị vật mạch điện máy tính Phần mềm ... tính bộ vi xử Định luật Morre: Số lượng transistors tăng gấp đôi sau khoảng18-24 tháng http://www.ebook.edu.vn 1.4 Xu hướng phát triển ứng dụng DRAM 1.5 Sự phát triển vi xử Intel Bộ xử 8008 ... lập triình) hay kết hợp lệnh phần mềm (vi lệnh lưu trữ CPU) phần cứng (bộ điều khiển vi chương trình Cả hai họ vi xử Intel 8086 Motorola 68000 sử dụng điều khiển vi chương trình Registers –...
 • 98
 • 390
 • 2

Tài liệu Giáo trình vi xử pdf

Tài liệu Giáo trình vi xử lý pdf
... 83 3.2 Xử ngắt 84 3.3 Ngắt định thời 86 3.4 Ngắt cổng nối tiếp 89 3.5 Ngắt 91 Bài tập chương 94 iii Giáo trình vi xử Chương ... Giáo trình vi xử MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan họ MCS-51 1 Giới thiệu Vi điều khiển AT89C51 2.1 Sơ đồ ... (Timer/Counter Control Register) 58 1.3.2 Thanh ghi chế độ timer (TMOD – Timer/Counter Mode) 59 ii Giáo trình vi xử 1.4 Các chế độ hoạt động 59 1.4.1 Chế độ 60 1.4.2 Chế độ ...
 • 4
 • 328
 • 1

Tài liệu Bài giảng Vi xử 2 doc

Tài liệu Bài giảng Vi xử lý 2 doc
... Nguồn 3-5.5 V Giớ hạn đo -55 đến + 125 C, cấp đến 12 bits, tương ứng 0.5 đến 0,0 625 Chuyển đổi 12 bits 750ms Báo động quá nhiệt PIN CONFIGURATIONS DS18B20 Block Diagram Temperature Register ... KIẾN THỨC CẦN CÓ  PIC 16F877A  DS18B20  LCD HD44780 CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 Giới Thiệu Khái Quát MAXIM sản xuất Giao tiếp 1-Wire, kết nối ... SCRATCHPAD [48h]  RECALL E2 [B8h] RESET AND PRESENCE PULSES READ/WRITE TIME SLOTS BEGIN LƯU ĐỒ KHOI TAO LCD HIEN THI DONG HIEN THI DAU GIAI MA HEX_BCD HIEN THI NHĐÔ RESET DS18B20 CONVERT READ  Đ...
 • 23
 • 249
 • 2

Tài liệu Giáo trình vi xử chương 4 doc

Tài liệu Giáo trình vi xử lý chương 4 doc
... nhấn (2 chân) với vi xử Phạm Hùng Kim Khánh Trang 115 Giáo trình vi xử Giao tiếp với thiết bị dơn giản VCC R SW To uP Hình 4. 9 – Sơ đồ kết nối phím nhấn (3 chân) với vi xử Các phím đơn ... thúc chương trình ; Địa Port C ; Cho PC4 = ứng với Trang 120 Giáo trình vi xử OUT DX,AL IN AL,DX AND AL,0Fh CMP AL,00001110b JNE Not0 CALL Sw0 Not0: CMP AL,00001101b JNE Not4 CALL Sw4 Not4: ... 125 Giáo trình vi xử Giao tiếp với thiết bị dơn giản BÀI TẬP CHƯƠNG Giả sử Port A 8255 kết nối hình 4. 4, Port C kết nối với công tắc SW1, SW2 tương ứng PC7, PC6 tương tự hình 4. 12 Vi t chương...
 • 18
 • 263
 • 1

Tài liệu Giáo trình vi xử chương 3 docx

Tài liệu Giáo trình vi xử lý chương 3 docx
... PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 40 39 38 37 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 13 12 11 10 Giáo trình vi xử Phạm Hùng Kim Khánh 34 33 32 31 30 29 28 27 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 ... đến chương trình phục vụ Phạm Hùng Kim Khánh Trang 100 Giáo trình vi xử Tổ chức nhập / xuất ngắt Chương trình đọc nội dung Port A, cho phép ngắt quay chương trình PRINT 2.4.7 .3 Truyền liệu ... A14 A 13 A12 A11 2 1 34 33 32 31 30 29 28 27 36 35 IOR IOW A0 A1 RESET 2 U?A A10 7400 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 2 8255 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 18 19 20 21 22 23 24 25 DB0 DB1 DB2 DB3 DB4...
 • 32
 • 278
 • 1

Tài liệu Giáo trình vi xử chương 2 ppt

Tài liệu Giáo trình vi xử lý chương 2 ppt
... có giá trị gán ban đầu 1 ,2, 3,1,1,3 ,2, 2,1,1,3 ,2, 2 Ta thực sau: A9 Hay: A9 Hay: A9 DB DB DB 1 ,2, 3,1,1,3 ,2, 2,1,1,3 ,2, 2 1 ,2, 3 ,2 DUP(1,1,3 ,2, 2) 1 ,2, 3 ,2 DUP (2 DUP(1),3 ,2 DUP (2) ) Đối với biến có nhiều ... Kim Khánh Trang 44 Giáo trình vi xử Lập trình hợp ngữ chương trình lấy chương trình đàu đoạn mã làm chương trình Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh chương trình hợp ngữ gồm có ... BIOS: gọi phục vụ đĩa cứng/mềm Trang 65 Giáo trình vi xử 14h 15h 16h 17h 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh 20 h 21 h 22 h 23 h 24 h 25 h 26 h 27 h 28 h – 3Fh 40h 41h 42h – 45h 46h 47h – 49h 4Ah 4Bh – 67h...
 • 34
 • 209
 • 2

Tài liệu Giáo trình vi xử chương 1 doc

Tài liệu Giáo trình vi xử lý chương 1 doc
... 11 111 10 011 0000 11 011 01 111 1 011 011 0 011 10 110 11 1 011 111 11 10000 Trang Giáo trình vi xử Tổ chức hệ thống vi xử 10 11 12 13 14 15 A B C D E F 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11 111 111 1 ... ) 011 0 11 01b 14 9 - 0 011 0001b 0 011 11 00b 49 10 0 Ngồi cách trừ trên, ta thực phép trừ thơng qua số bù số trừ VD: 011 0 11 01b - 0 011 0001b Số bù 011 0 11 01b → Nhớ + 11 00 11 11b 0 011 11 00b 10 0 11 10b ... 88 - 11 010 0 11 01b - 010 1 10 00b → 010 0 11 01b + 10 10 10 00b 11 11 010 1b Số 88 010 1 10 00b → số bù 010 011 1 → số bù 2: 010 10 00 bit dấu = -88 trở thành 10 10 10 00b Kết phép cộng số bù 11 11 010 1b có...
 • 42
 • 231
 • 1

Tài liệu Các bộ vi xử trên thực tế docx

Tài liệu Các bộ vi xử lý trên thực tế docx
... 7.1.1 Vi xử Intel Nguồn Intel © DHBK 2005 7.1.1 Vi xử Intel Nguồn Intel © DHBK 2005 7.1.1 Vi xử Intel Nguồn Intel © DHBK 2005 7.1.1 Vi xử Intel Nguồn Intel © DHBK 2005 7.1.1 Intel 4004 ... Chương 7: Các vi xử thực tế 7.1 General purpose microprocessors 7.1.1 Intel 80x86 7.1.2 Xu hướng phát triển 7.2 Microcontrollers 7.2.1 Vi điều khiển Microchip Motorola 7.2.2 Họ vi điều khiển ... Chương 7: Các vi xử thực tế 7.1 General purpose microprocessors 7.1.1 Intel 80x86 7.1.2 Xu hướng phát triển 7.2 Microcontrollers 7.2.1 Vi điều khiển Microchip Motorola 7.2.2 Họ vi điều khiển...
 • 121
 • 249
 • 1

Tài liệu thực tập vi xử pptx

Tài liệu thực tập vi xử lý pptx
... Tài liệu thực hành môn Vi Xử LỜI GIỚI THIỆU Sau tìm hiểu kiến thức vi điều khiển bạn bắt đầu thực thực hành vi điều khiển để giúp bạn hiểu rõ bạn đọc ... trình cung cấp thí nghiệm thực hành phục vụ cho bạn tự thực hành GV: Trương Ngọc Anh Trang Tài liệu thực hành môn Vi Xử HỆ THỐNG VI ĐIỀU KHIỂN DÙNG BỘ NHỚ TRONG Vi điều khiển 89XX có port ... Hình Hình ảnh thực tế module vi điều khiển GV: Trương Ngọc Anh Trang Tài liệu thực hành môn Vi Xử GIAO TIẾP VỚI LED ĐƠN Một ứng dụng đơn giản để sử dụng port vi điều khiển xuất liệu làm quen...
 • 25
 • 299
 • 3

Tài liệu BÀI GIẢNG VI XỬ " CHƯƠNG 2 VI XỬ VÀ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ" pptx

Tài liệu BÀI GIẢNG VI XỬ LÝ
... Chương Vi xử Hệ thống vi xử 2. 1 Bộ vi xử - Bộ vi xử (Microprocessor) gì? - Các thành phần vi xử - Ứng dụng vi xử 2. 2 Các họ vi xử - Họ x86 Intel- Luật ... Luật Moore - Họ 68x Motorola 2. 3 Hệ thống vi xử - Bộ nhớ Các cổng I/O Bus hệ thống: D-Bus, A-Bus, C-Bus Thiết kế hệ thống vi xử lý? 2. 1 Bộ vi xử Một vi xử mạch tích hợp chứa hàng ngàn, ... phần mạch giao tiếp vi xử với thiết bị I/O Bộ vi xử phân biệt cổng I/O theo địa chúng Hệ thống vi xử khối chức năng: Vi xử lý, Bộ nhớ, Các cổng I/O hệ thống vi xử trao đổi tín hiệu...
 • 22
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thí nghiệm vi xử lý tnuttài liệu thí nghiệm vi xử lýđhbk tphcmtài liệu kỹ thuật vi xử lýthí nghiệm vi xử lýtài liệu môn học vi xử lýbáo cáo thí nghiệm vi xử lýbộ thí nghiệm vi xử lý 8086báo cáo thí nghiệm vi xử lý tnutthí nghiệm vi xử lý bkhcmcode thí nghiệm vi xử lýtài liệu thí nghiệm vi điều khiểnthi nghiem vi xu ly va vi dieu khientài liệu lập trình vi xử lýtai lieu thi nghiem vi sinh vat hoc cu nguyen duc luongtài liệu thí nghiệm xử lý số tín hiệuLanguage and linguisticsGiáo án Đại số 10 Chương 4Giải bài Máy thu thanh SGK Công nghệ 12Bài giảng nhập môn cơ học lương tử và vật lý nguyên tửĐiện tử họcGiáo trình HIĐROCACBON (dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa học)Giáo trình hợp chất thiên nhiên dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa họcxử lý nước thải thủy sản bằng bùn hoạt tính hiếu khí mô hình bể hiếu khí SBRKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng minh sángBài giảng giáo dục dân số và môi trườngLịch sử hóa họcMAI THƯƠNG địa lý 1DE THI MON TOAN VAO 10 TPHCM từ năm 2006 đến năm 2017CISSP study guide 3rd editionQuality and performance excellence 7th edition evans test bankQuantitative methods for business 12th edition anderson test bankQuantitative methods for business 13th edition anderson test bankRacial and ethnic groups 13th edition schaefer test bankReaffirming rehabilitation 2nd edition cullen test bankReal estate law 11th edition jennings test bank