ThS37 111 truy vấn dữ liệu hướng người dùng

Truy vấn dữ liệu hướng người dùng

Truy vấn dữ liệu hướng người dùng
... muốn trình bày cách rõ ràng vấn đề truy vấn ưa thích Để thực điều này, nghiên cứu tài liệu liên quan tổng kết lại hiều biết truy vấn hướng người dùng tập trung vào truy vấn ưa thích Toàn luận văn ... này, tập trung vào vấn đề then chốt truy vấn ưa thích Điển hình, nghiên cứu vấn đề thách thức truy vấn ưa thích tối ưu sở liệu quan hệ 2.2 Đánh giá cho truy vấn ưa thích Trong sở liệu SQL giường ... họ cho vấn đề định, cấu hình áp dụng ứng dụng sở liệu vào thực tiễn tốt hơn, làm cho ứng dụng ngày thân thiện với người dùng 3 Chương I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG NGƯỜI DÙNG 1.1...
 • 75
 • 488
 • 2

Luận văn: Truy vấn dữ liệu hướng người dùng potx

Luận văn: Truy vấn dữ liệu hướng người dùng potx
... bày cách rõ ràng vấn đề truy vấn ưa thích Để thực điều này, nghiên cứu tài liệu liên quan tổng kết lại hiều biết truy vấn hướng người dùng tập trung vào truy vấn ưa thích Toàn luận văn trình bày ... này, tập trung vào vấn đề then chốt truy vấn ưa thích Điển hình, nghiên cứu vấn đề thách thức truy vấn ưa thích tối ưu sở liệu quan hệ 2.2 Đánh giá cho truy vấn ưa thích Trong sở liệu SQL giường ... họ cho vấn đề định, cấu hình áp dụng ứng dụng sở liệu vào thực tiễn tốt hơn, làm cho ứng dụng ngày thân thiện với người dùng 3 Chương I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG NGƯỜI DÙNG 1.1...
 • 75
 • 197
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học TRUY vấn dữ LIỆU với THÔNG TIN mờ và KHÔNG CHẮC CHẮN TRONG cơ sở dữ LIỆU HƯỚNG đối TƯỢNG

Báo cáo nghiên cứu khoa học   TRUY vấn dữ LIỆU với THÔNG TIN mờ và KHÔNG CHẮC CHẮN TRONG cơ sở dữ LIỆU HƯỚNG đối TƯỢNG
... I(z) a, b = z x Ia Ib I(x) I(z) Truy vấn liệu với thông tin mờ không chắn 4.1 Ví dụ: xét sở liệu với đối tượng sinh viên sau 19 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 SV2 ... lần thứ ba Nghiên cứu phát triển ứng dụng CNTT Truy n thông ICT.rda, 2006 [6] Nguyễn Công Hào, Truy vấn sở liệu mờ theo cách tiếp cận đại số gia tử Báo cáo toàn văn hội thảo khoa học số vấn đề thời ... khoảng đoạn [0, 1] Từ đó, việc truy vấn xử lý liệu đối tượng mờ với thông tin mơ hồ, không chắn trở nên hiệu Trong phần trình bày số khái niệm liên quan đến ĐSGT làm sở cho mục Phần trình bày phương...
 • 10
 • 101
 • 0

Truy vấn dữ liệu

Truy vấn dữ liệu
... 2000/Session 6/ of 25 Câu lệnh SELECT truy vấn Truy vấn nhiều hàng cột  Có thể truy vấn nhiều bảng   nhiều CSDL Xác định cột yêu cầu truy vấn Các cột kết có thứ tự truy vấn Concepts of RDBMS and SQL ... Mục tiêu      Tìm hiểu câu lệnh T-SQL để truy vấn liệu Tìm hiểu câu lệnh T-SQL có điều kiện truy vấn liệu tồn Tìm hiểu câu lệnh T-SQL để truy vấn liệu tồn theo nhóm Miêu tả ứng dụng hàm tập ... để truy vấn nhiều bảng Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 6/ of 25 Truy vấn gì? Đưa câu hỏi cần quan tâm Truy vấn Khởi tạo Xử lý Trả lời câu hỏi – Trả tập hợp kết Người sử dụng Dữ liệu...
 • 25
 • 1,871
 • 5

Khái niệm truy vấn dữ liệu

Khái niệm truy vấn dữ liệu
... kho hàng ta dùng truy vấn Hình 11.6: SELECT với GROUP BY Thực thi truy vấn indistinct Ta tìm kiếm liệu dựa vào điều kiện tìm kiếm indistinct hình Figure 11.7 Kết truy vấn bao gồm liệu tương tự Hình ... BY WHERE Nhóm liệu Mệnh đề GROUP BY nhóm ghi bảng dựa hay nhiều trường liệu Kết nhóm liệu hiển thị thành ghi chứa giá trị tổng cho nhóm Truy vấn liệu 177 Mệnh đề GROUP BY chia bảng liệu thành hay ... thể truy xuất liệu theo điều kiện Mệnh đề WHERE truy vấn đóng vai trò lọc hạn chế số ghi theo điều kiện định sẵn Chỉ ghi thỏa mãn điều kiện hiển thị kết truy vấn Để truy xuất ghi có...
 • 6
 • 4,552
 • 9

truy vấn dữ liệu

truy vấn dữ liệu
... (Report) truy vấn khác Bài 3: Truy vấn liệu (Query) – Truy vấn chọn (Select Query) III Các loại truy vấn       Truy vấn chọn lựa (Select Query) Truy vấn tạo bảng (Make – Table Query) Truy vấn ... nhật (Update Query) Truy vấn thêm (Append Query) Truy vấn xoá (Delete Query) Truy vấn chéo (Crosstab Query) Bài 3: Truy vấn liệu (Query) – Truy vấn chọn (Select Query) IV Truy vấn ngôn ngữ SQL  ... Externaldatabase: Tên sở liệu chứa bảng tham gia truy vấn chúng sở liệu hành Bài 3: Truy vấn liệu (Query) – Truy vấn chọn (Select Query) IV Truy vấn ngôn ngữ SQL  Truy vấn đơn giản: • INNER JOIN:...
 • 61
 • 1,416
 • 8

Bài 2: Truy vấn dữ liệu

Bài 2: Truy vấn dữ liệu
... (count) Truy vấn Crosstab Truy vấn Crosstab dùng để tóm lược liệu trình bày kết theo dạng cô đọng bảng tính thường dùng để tạo nên số liệu để so sánh liệu Bảng liệu Bảng tổng hợp 4.1 Cấu trúc truy vấn ... tổng hợp liệu tương ứng phép tính tổng, đếm, trunh bình , có trường 4.2 Cách tạo truy vấn - Chọn bảng /truy vấn nguồn để xây dựng truy vấn - Tại menu Query chọn Crosstab Kết cửa sổ truy vấn xuất ... để thực tóm tắt liệu Row heading Column heading Value (sum) Column Row Value Truy vấn dùng câu lệnh SQL 5.1 Truy vấn hội (Union Query) Dùng để kết nối nhiều bảng cấu trúc Truy vấn hội xếp, đổi...
 • 27
 • 841
 • 1

Bài 8: Truy vấn dữ liệu mới

Bài 8: Truy vấn dữ liệu mới
... BÀI TRUY VẤN DỮ LIỆU KHÁI NIỆM a Mẫu Hỏi • Trong CSDL, chứa thông tin đối tượng ta quản lí Dựa vào nhu cầu ... 3,Click chọn 1,Lần lượt nháy đúp vào trường từ liệu nguồn đưa vào mẫu hỏi Các trường từ liệu nguồn đưa vào mẫu hỏi Cửa sổ mẫu hỏi chế độ thiết kế Nguồn liệu hiển thị cấu trúc bảng có chứa trường ... trường kiểu số TẠO MẪU HỎI Hãy nêu bước để tạo mẫu hỏi? TẠO MẪU HỎI • Chọn liệu nguồn cho mẫu hỏi • Chọn trường từ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi • Khai báo điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi để lọc...
 • 25
 • 524
 • 6

truy van du lieu

truy van du lieu
... click vào trường MaSO, HoDem, Ten, Toan, Li, Hoa, Van, Tin bảng LyLichHocSinh để đưa vào mẫu hỏi • Trong lưới QBE, dòng Criteria, cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: >=6,5 • Click nút để thực mẫu hỏi ... chọn để dùng mẫu hỏi Lưới QBE: nơi mô tả điều kiện mẫu hỏi Mỗi cột thể trường sử dụng mẫu hỏi Nội dung hàng lưới QBE Khai báo tên trường chọn Các trường có mặt mẫu hỏi trường dùng để lọc, xếp, kiểm ... BÀI TRUY VẤN DỮ LIỆU KHÁI NIỆM a Mẫu Hỏi • Trong CSDL, chứa thông tin đối tượng ta quản lí Dựa vào nhu...
 • 25
 • 1,469
 • 2

Bai 8. Truy van du lieu

Bai 8. Truy van du lieu
... hàm số: ROUND((2*[TOAN]+2* [VAN] + [TIN_HOC])/5,1) → làm tròn biểu thức ngoặc đến số lẻ Chú ý : Phân biệt hai cách viết sau : (2*[TOAN]+2* [VAN] +[TIN_HOC])/5 2*[TOAN]+2* [VAN] +[TIN_HOC]/5 * Hoạt động ... [HO_DEM] & “ “&[TEN] Biểu thức số học : [SO_LUONG] * [DON_GIA] → để tính thành tiền (2*[TOAN]+2* [VAN] +[TIN_HOC])/5 → để tính điểm trung bình Biểu thức điều kiện: “Giỏi” OR “Khá” → để lọc danh ... Đưa bước tạo mẫu hỏi đầy đủ, bước GV nêu rõ ý nghĩa cần thiết bước - HS: Chú ý nghe giảng ghi Nội dung Tạo mẫu hỏi * Các bước tạo mẫu hỏi - Chọn nguông liệu cho mẫu hỏi mới, gồm bảng mẫu hỏi khác...
 • 5
 • 768
 • 3

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Bài 8: Truy vấn dữ liệu
... dòng Total Tại dòng Total chọn trường chứa nhóm gộp liệu hàm thống kê 1 Khái niệm: Mẫu hỏi loại đối tượng ACCESS dùng để xếp, tìm kiếm kết xuất liệu từ nhiều bảng dựa vào liên kết bảng tạo mẫu ... Tìm giá trị nhỏ MAX Tìm giá trị lớn COUNT Đếm số giá trị khác trống (Null) hàm đầu thực trường liệu kiểu số Tạo mẫu hỏi Cỏc bc chớnh to mt mu hi (queries): + Chn d liu ngun + Chn cỏc trng t ... sp xp + To thờm cỏc trng tớnh toỏn t cỏc trng ó cú + t iu kin gp nhúm Tạo mẫu hỏi Xét toán đặt vấn đề: Bảng Danh_sach: chứa thông tin thí sinh Bảng Điem_thi: chứa kết thi môn thí sinh Yêu cầu:...
 • 17
 • 712
 • 10

TRUY VẤN DỮ LIỆU

TRUY VẤN DỮ LIỆU
... Giáo trình Microsoft Access 2000 SELECT queries 1.1 Cách tạo Select query loại truy vấn dùng trích - lọc - kết xuất liệu từ nhiều nguồn khác từ CSDL bảng kết Ví dụ: - Đưa thông tin chi tiết bảng ... thiết kế bảng đặt tên trường có chứa dấu cách! 1.2 Lọc liệu Khác với bảng (Tables), Queries cung cấp khả lọc liệu hoàn chỉnh; Có thể lọc liệu theo điều kiện phức tạp hơn, đặc biệt chấp nhận giá ... cán bộ, nhấn nút Run công cụ Khi hộp thoại cảnh báo xuất hiện: Nhấn Yes để đồng ý cập nhật liệu (dữ liệu sau cập nhật phục hồi lại được); nhấn No để huỷ bỏ lệnh Phải cẩn trọng trước định lệnh...
 • 26
 • 250
 • 0

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
... Trình Cơ Sở Dữ Liệu Trang 30 mở rộng phép toán tăng cường khả bảo mật tính toàn vẹn liệu Trong chương nghiên cứu ngôn ngữ SQL Ngôn ngữ truy vấn SQL có tập lệnh phong phú để thao tác sở liệu Chẳng ... CÂU LỆNH TRUY VẤN LỒNG NHAU Là câu lệnh mà thành phần WHERE có chứa thêm câu lệnh Select khác Câu lệnh thường gặp liệu cần thiết phải duyệt qua nhiều lần Đây vấn đề khó khăn truy vấn liệu Ví dụ ... Thắng Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Trang 40 Trong lệnh truy vấn tổng hợp, ngoại trừ thành phần SELECT bắt buộc phải đặt lên đầu, thứ tự thành phần khác tùy ý Thứ tự dịch lệnh truy vấn tổng hợp sau: FROM...
 • 16
 • 563
 • 3

Lệnh truy vấn dữ liệu mở rộng

Lệnh truy vấn dữ liệu mở rộng
... Trang 39 Quyển sách upload tại: hutonline.net Oracle - SQL PL/SQL Chương LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU MỞ RỘNG 5.1.KẾT HỢP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG 5.1.1 Mối liên kết tương đương Mối liên kết tương đương ... PRESIDENT SALESMAN Trang 42 Quyển sách upload tại: hutonline.net Oracle - SQL PL/SQL 5.2.LỆNH TRUY VẤN LỒNG 5.2.1 Câu lệnh SELECT lồng Trong mệnh đề WHERE Tìm nhân viên làm nghề với BLAKE select ename, ... liên kết cộng trả giá trị NULL biểu thức điều kiện Dấu (+) để vế tính thêm giá trị NULL vế Một câu lệnh select đặt mối liên kết cộng, dấu (+) đặt bên phải column liên kết Trang 40 Quyển sách upload...
 • 10
 • 576
 • 4

Truy vấn dữ liệu có điều kiện

Truy vấn dữ liệu có điều kiện
... PL/SQL Chương TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN 3.1.CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU Trong phần lớn trường hợp lấy liệu từ database, ta cần lấy phần liệu không cần lấy tất Để hạn chế liệu trả không ... condition tên cột liệu trả tiêu đề cột liệu trả tên bảng truy vấn liệu mệnh đề điều kiện để lọc liệu trả Mệnh đề WHERE dùng để đặt điều kiện cho toàn câu lệnh truy vấn Trong mệnh đề WHERE thành phần: ... PL/SQL Truy vấn liệu với nhiều điều kiện Mệnh đề WHERE cho phép ghép nhiều điều kiện thông qua toán tử logic AND/OR Toán tử AND yêu cầu liệu phải thoả mãn điều kiện Toán tử OR cho phép liệu thoả...
 • 6
 • 503
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: truy vẫn dữ liệucác truy vấn dữ liệuquản trị cơ sở dữ liệu truy vấn dữ liệulệnh truy vấn dữ liệutruy vấn dữ liệu xmlngôn ngữ truy vấn dữ liệutruy vấn dữ liệu db2 xml bằng xquerytruy vấn dữ liệu xml của db2 bằng sqltối ưu hóa truy vấn dữ liệungôn ngữ truy vấn dữ liệu sqltruy vấn dữ liệu trong access 2007truy vấn dữ liệu có nghĩa làtruy vấn dữ liệu querytruy vấn dữ liệu sqltruy vấn dữ liệu trong excelDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤBảo quản sau thu hoạch camHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai Châumệnh đề quan hệchuyen de phan ung oxi hoa khuExercises PHRASAL VERBS LOOK vs PUTEXERCISE FOR LESSON 2Don xin du thiTuần 1. Tổng quan văn học Việt Namtoefl primary step 1Các biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số phương pháp khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong giảng dạy bài phong trào yêu nước chống pháp cuối thế kỉ XIX (lịch sử 11, chương trình cơ bản)Phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945Phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcskkn lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1930 – 1945skkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10skkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)