Chi em thuy kieu

Tiết 27: Chị em Thúy Kiều

Tiết 27: Chị em Thúy Kiều
... đặc sắc Bài Chị em Thuý Kiều văn Tiết 27 (Trích Truyện Kiều Nguyễn Du) Đọc hiểu văn I - Đọc - thích Đọc Chị em Thuý Kiều (Trích Truyện Kiều) Đầu lòng hai ả tố nga, Thuý Kiều chị em Thuý Vân ... chị em Thuý Kiều - Thuý Vân - câu tiếp: Vẻ đẹp Thuý Vân - 12 câu tiếp: Vẻ đẹp Thuý Kiều - câu cuối: Nhận xét chung sống chị em Thuý Kiều - Thuý Vân Tuần Văn Chị em Thuý Kiều (Trích Truyện Kiều ... trích Chị em Thuý Kiều Nguyễn Du là: A Gợi tả vẻ đẹp người qua vẻ đẹp thiên nhiên B Khắc hoạ rõ nét chân dung chị em Thuý Kiều C Cả A + B D Các đáp án sai * Ghi nhớ: Đoạn thơ Chị em Thuý Kiều...
 • 21
 • 3,253
 • 5

"Chị em Thúy Kiều" Chi tiết

... nghĩ em? - Mỗi ngời mời -> Mỗi ngời mang vẻ đẹp khác nhng ->phép tiểu đối câu thơ thứ đèu hoàn hảo, toàn diện khẳng định vẻ đẹp G : phép tiểu đối câu thơ thứ khẳng chị em Họ vừa định vẻ đẹp chị em ... ?Qua cách miêu tả em hình dung hình ảnh TV ntn ? miêutả lại ? - H phát biểu ? Câu thơ cuối mây thua da tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật ? qua giúp em cảm nhận vẻ đẹp TV ? em dự đoán số phận ... xuân sơn + Hoa, liễu - Khác : Nếu miêu tả TV tác giả miêu tả tỉ mỉ chi tiết trêm khuôn mặt TV miêu tả TK tác giả đặc tả đôi mắt ? Em hiểu thuthuỷ, nét xuân sơn ? - Làn thuthỷ : nớc mùa thu dợn...
 • 7
 • 2,093
 • 16

Tiết 27: Chị em Thúy Kiều

Tiết 27: Chị em Thúy Kiều
... hai chị em Th Kiều …hai ả tố nga ….mai cốt cách, tuyết tinh thần …mỗi người vẻ…  nghệ thuật ẩn dụ tượng trưng  Chị em Th Kiều có vóc dáng tao, tâm hồn trắng Thứ bảy ngày 27 tháng năm 2008 Tiết ... tiếp : Chân dung Th Vân + 12 dòng tiếp : Chân dung Th Kiều + dòng cuối: Cuộc sống hai chị em Thø b¶y ngµy 27 th¸ng n¨m 2008 TiÕt 27: V¨n b¶n ChÞ em ThKiỊu ( TrÝch Trun KiỊu – Ngun Du) I Giới thiệu ... nội dung TRUYỆN KIỀU? A Truyện Kiều có giá trò thực B Truyện Kiều có giá trò nhân đạo C Truyện Kiều thể lòng yêu nước D Kết hợp A B Câu 2: Dòng sau nói không nghệ thuật TRUYỆN KIỀU? A Sử dụng...
 • 22
 • 1,282
 • 2

Tiết 27: Chị em Thúy Kiều

Tiết 27: Chị em Thúy Kiều
... Ngữ văn 9: Tiết 27: Chị em Thuý Kiều I, Đọc- hiểu thích - Trích Truyện Kiều Nguyễn Du- Đọc - Hiểu từ ngữ khó Vị trí đoạn trích - Đoạn trích nằm phần mở đầu tác phẩm giới thiệu gia cảnh Kiều: Sau ... Thuý Kiều Bố cục - câu đầu: Giới thiệu khái quát hai chi em Thuý Kiều - câu tiếp: Giới thiệu vẻ đẹp Thuý Vân -12 câu tiếp: Giới thiệu vẻ đẹp Thuý Kiều - câu cuối: Nhận xét chung sống hai chi em ... toàn vẹn hẳn thiên hạ Kiều giai nhân tuyệt Số phận nàng éo le, đau khổ - Nét đẹp kiều kết hợp Sắc - tài - tình - mệnh + Tình cảm nhà thơ - Nguyễn du dành cho chị em Vân Kiều bao tình cảm yêu...
 • 9
 • 1,189
 • 7

Chị em Thúy Kiều

Chị em Thúy Kiều
... dung tác phẩm Truyện Kiều? I.GIỚI THIỆU CHUNG -Nằm phần dầu tác phẩm Miêu tả vẻ đẹp hai chò em Kiều II.ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN CHỊ EM THUÝ KIỀU Đầu lòng hai ả tố nga Thuý Kiều chò em Thuý Vân Mai ... sánh đoạn thơ “Chò em Thuý Kiều với đoạn đọc thêm sgk trích từ “Kim Vân Kiều truyện” để thấy sáng tạo thành công nghệ thuật Nguyễn Du Thanh tâm tài nhân -Chủ yếu kể ả hai chò em Kiều Nguyễn Du Thiên ... chò em Đầu lòng hai ả tố nga Thuý Kiều chò em Thuý Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần Mỗi người vẻ mười phân vẹn mười Bút pháp ước lệ -> Vẻ đẹp trắng, cao, vẹn toàn b.Vẻ đẹp Thuý Vân Vân xem trang...
 • 13
 • 643
 • 5

Tiết 27 - Chị em Thúy Kiều

Tiết 27 - Chị em Thúy Kiều
... Ngữ văn Tiết 27 Bài Văn bản: chị em thuý kiều trích truyện kiều- Nguyễn du - C h ị Chị C H Em Thuý Kiều Bài 6: Văn Chị em thuý kiều I Giới thiệu chung: Vị trí đoạn trích _ Nguyễn Du_ - Nằm phần ... cảnh Kiều - Gồm 24 câu thơ: từ câu 15 đến câu 38 số 3254 câu thơ toàn tác phẩm Nội dung - Miêu tả tài sắc chị em Kiều Đọc Bài 6: Văn Chị em thuý kiều _ Nguyễn Du_ Đầu lòng hai ả tố nga, Thuý Kiều ... Truyện Kiều -Nguyễn Du Bài 6: Văn Chị em thuý kiều I Giới thiệu chung: Vị trí đoạn trích: Nội dung: Kết cấu: phần _ Nguyễn Du_ - câu đầu: Giới thiệu hai chị em - câu tiếp: Vẻ đẹp Thuý Vân - 12...
 • 14
 • 960
 • 5

Chị em Thúy Kiều

Chị em Thúy Kiều
... tài sắc chị em Kiều Đọc Bài 6: Văn Chị em thuý kiều _ Nguyễn Du_ Đầu lòng hai ả tố nga, Thuý Kiều chị em Thuý Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người vẻ mười phân vẹn mười Vân xem trang ... C h ị Chị C H Em Thuý Kiều Bài 6: Văn Chị em thuý kiều I Giới thiệu chung: Vị trí đoạn trích _ Nguyễn Du_ - Nằm phần giới thiệu gia cảnh Kiều - Gồm 24 câu thơ: từ câu ... Bài 6: Văn Chị em thuý kiều I Giới thiệu chung: II Phân tích: câu đầu: Giới thiệu chị em câu tiếp: Vẻ đẹp Thuý Vân 12 câu tiếp: Vẻ đẹp Thuý Kiều ->Vẻ đẹp tuyệt giai nhân _ Nguyễn Du_ Kiều sắc...
 • 16
 • 618
 • 4

chị em thúy kiều

chị em thúy kiều
... hai chò em: Phong lưu, nhàn nhã,16 n phép khuô 17 III Tỉng kÕt Hãy lựa chọn đáp án trả lời cho câu hỏi sau : ? Thành công đặc sắc nghệ thuật tả người Nguyễn Du đoạn trích “ Chò em Thúy Kiều : ... phÐp gia gi¸o - §øng ®¾n ®oan chÝnh 15 Giới thiệu chung hai chò em Kiều: Mai cèt c¸ch, tut tinh thÇn - VỴ ®Đp hoµn mÜ 2- Vẻ đẹp Thúy Vân: Trang träng -Khuôn trăng… nét ngài… -Hoa cười… ngọc thốt… ... tỉng sè 3254 c©u ChÞ em Th KiỊu (TrÝch “Trun KiỊu”) §Çu lßng hai ¶ tè nga, Th KiỊu lµ chÞ em lµ Th V©n Mai cèt c¸ch tut tinh thÇn, Mçi ng­êi mét vỴ m­êi ph©n vĐn m­êi V©n xem trang träng kh¸c...
 • 21
 • 521
 • 2

Chi em Thuy Kieu

Chi em Thuy Kieu
... (SGK trang 82) CHỊ EM THÚY KIỀU (Trích TRUYỆN KIỀU) Nguyễn Du Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều chị em Thúy Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người vẻ mười phân vẹn mười Vân xem trang trọng khác ... che, Tường đông ong bướm mặc II.TÌM HIỂU VĂN BẢN 1.Giới thiệu chị em Thúy Vân-Thúy Kiều “Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều chị em Thúy Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người vẻ mười phân vẹn ... Kiều Đức hạnh chị em Thúy Vân-Thúy Kiều “Phong lưu mực hồng quần Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê Êm đềm trướng rủ che, Tường đông ong bướm mặc ai.” Ca ngợi phẩm hạnh hai chị em Thúy Vân,Thúy...
 • 16
 • 452
 • 4

Chị em Thúy Kiều

Chị em Thúy Kiều
... chung sống hai chị em câu thơ đầu,tác giả giới thiệu điều ? Nghệ thuật : Kiều dụ Tác giả miêu tả Vânước lệ, ẩnthế ? Em hiểu mai cốt cách có nghĩa ? Nội dung giả sử dụng biệncao Theo em ,đẹp duyên ... ca tỏc gi Qua cỏch miờu t chõn hai ch em nh dung hai ch th no em võn Kiu , ? Nguyn Du ó bc l tỡnh cm gỡ vi nhõn vt ca mỡnh * Ghi nhớ: Đoạn thơ Chị em Thuý Kiều sử dụng bút pháp nghệ thuật ước ... trị nhân đạo giá trị thực Truyện Kiều Tiết 27 Trích Truyện Kiều Nguyễn Du Đọc Đoạn trích nằm phần đầu Gặp gỡ đính ước Em cho biết đoạn trích nằm phần Truyện Kiều Đầu lòng hai ả tố nga, Một hai...
 • 17
 • 462
 • 4

Chị em Thúy Kiều

Chị em Thúy Kiều
... CHỊ EM THUÝ KIỀU GV: Phạm Thị Nhung KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu giá trò nghệ thuật nội dung tác phẩm Truyện Kiều? I.GIỚI THIỆU CHUNG -Nằm phần dầu tác phẩm Miêu tả vẻ đẹp hai chò em Kiều II.ĐỌC ... Kiều II.ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN CHỊ EM THUÝ KIỀU Đầu lòng hai ả tố nga Thuý Kiều chò em Thuý Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần Mỗi người vẻ mười phân vẹn mười Vân xem trang trọng khác vời Khuôn ... sánh đoạn thơ “Chò em Thuý Kiều với đoạn đọc thêm sgk trích từ “Kim Vân Kiều truyện” để thấy sáng tạo thành công nghệ thuật Nguyễn Du Thanh tâm tài nhân -Chủ yếu kể ả hai chò em Kiều Nguyễn Du Thiên...
 • 15
 • 273
 • 0

chi em thuy kieu

chi em thuy kieu
... đầu: Giới thiệu khái quát hai chi em Thuý Kiều - câu tiếp: Giới thiệu vẻ đẹp Thuý Vân -12 câu tiếp: Giới thiệu vẻ đẹp Thuý Kiều - câu cuối: Nhận xét chung sống hai chi em Vân-Kiều Phương thức biểu ... nữ Vân Kiều có vẻ đẹp duyên dáng, cao, trắng Vẻ đẹp Thuý Vân - Vân xem trang trọng khác vời Từ trang trọng Bạn đãcâu Vân xem trang trọng khác vời nói nên sai Bạn sai nội dung gì? a Nói lên vẻ ... Nguyễn du dành cho chị em Vân Kiều bao tình cảm yêu mến trân trọng vẻ đẹp người giá trị nhân đạo tác phẩm Nhận định nói đày đư nghệ thuật tả người Nguyễn Du đoạn trích chị em Thuý Kiều ...
 • 13
 • 277
 • 0

chi em thuy kieu

chi em thuy kieu
... Văn bản: Chị em Thuý Kiều (Trích Truyện Kiêù Nguyễn Du) Đầu lòng hai ả tố nga Thuý Kiều chị em Thuý Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người vẻ mười phân vẹn mười Vân xem trang trọng khác ... mặc Văn bản: Chị em Thuý Kiều (Trích Truyện Kiêù Nguyễn Du) I - Vị trí đoạn trích: - Phần I: (Gặp gỡ đính ước) II - Tìm hiểu chi tiết văn bản: 1, Vẻ đẹp khái quát hai chị em: - Đầu lòng hai ... cách cao sang, quí phái mảnh dẻ tao mai, tinh thần trắng tuyết 2, Bức chân dung Thuý Vân: Vân xem trang trọng khác vời Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang Hoa cười ngọc đoan trang Mây thua nước...
 • 11
 • 288
 • 4

Chị em Thúy Kiều

Chị em Thúy Kiều
... HẠNH CỦA CHỊ EM THUÝ KIỀU II ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: 1.NHỮNG NÉT CHUNG CỦA CHỊ EM THÚY KIỀU: TÌM CỐT CÁCH TỪ NGỮ - MAI NHỮNG - TUYẾT TINH THẦN GIỚI THIỆU CHUNG - MƯỜI PHÂN VẸN MƯỜI VỀ CHỊ EM - TRƯỚNG ... VỀ EM HÃY XÁC ĐỊNH NHAN SẮC CỦA CHỊ EM THUÝ KIỀU ĐOẠN TRÍCH CÓ THỂ CHIA VỊ TRÍ CỦAMIÊU TẢ CHỊTRÍCH b 16 CÂU TIẾP: ĐOẠN EM LÀM MẤY PHẦN? NỘI DUNG THUÝ KIỀU CỦA MỖI PHẦN LÀ GÌ? TRONG TRUYỆN KIỀU ... THIỆU CHUNG - MƯỜI PHÂN VẸN MƯỜI VỀ CHỊ EM - TRƯỚNG RŨ MÀN CHE THUÝ KIỀU EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ CHỊ EM THUÝ KIỀU? CHỊ EM THUÝ KIỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẸP CẢ NHAN SẮC LẪN ĐỨC HẠNH THUÝ VÂN: “TRANG TRỌNG”...
 • 34
 • 325
 • 0

Chị em Thúy Kiều

Chị em Thúy Kiều
... - Nhận xét tài Thuý kiều - Nêu đánh giá chung Thuý Kiều - Theo em Nguyễn Du có thái độ miêu tả chi em Thuý kiều? Củng cố: Dặn dò: * Thuý Kiều đẹp lộng lẫy, kiêu sa làm cho thiên ... Nguyễn Du C Tổng kết: Nghệ thuật: Bút pháp ước lệ Nội dung: Ca ngợi chị em Thuý Kiều dự cảm tương lai họ Nhận xét vẻ đẹp chị em Thuý Kiều Chuẩn bị sau ... Thiên bạc mệnh - Não nhân * Thuý Kiều cô gái có tâm hồn đa sầu đa cảm *** Vẻ đẹp Thuý Kiều kết hợp nhan sắc, tài tâm hồn Thái độ Nguyễn Du: Trân trọng chị em Thuý Kiều quan tâm lo lắng cho tương...
 • 2
 • 330
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đọc hiểu văn bản chị em thúy kiềuphân tích bài chị em thúy kieutruyện kiều chị em thúy kiềusoan ngu van 9 bai chi em thuy kieuchị em thúy kiềuvăn mẫusoạn chị em thúy kiềungữ văn 9 chị em thúy kiềugiáo án ngữ văn 9 3 cột chị em thúy kiềusoạn văn chị em thúy kiềubài chị em thúy kiềuchueyn bai tho chi em thuy kieu thanh van xuoisoan bai tho chi em thuy kieuphân tích đoạn thơ tả thúy kiều trong bài chị em thúy kiềusoan bai chi em thuy kieuchi em thuy kieuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học