Nhận xét tác dụng cắt cơn co thắt phế quản của adrenalin truyền tĩnh mạch trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nhận xét tác dụng cắt cơn co thắt phế quản của adrenalin truyền tĩnh mạch trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nhận xét tác dụng cắt cơn co thắt phế quản của adrenalin truyền tĩnh mạch trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
... I HC Y H NI Kt thỳc nghiờn cu O VIT HNG NHậN XéT TáC DụNG CắT CƠN CO THắT PHế QUảN CủA ADRENALIN TRUYềN TĩNH MạCH TRONG ĐợT CấP BệNH PHổI TắC NGHẽN MạN TíNH Chuyờn ngnh: Hi sc cp cu Mó s: CK 62723101 ... vi COPD ú ACOS c xỏc nh bi cỏc tớnh cht m c hen ln COPD u cú [1][3] 4 1.2 Vi nột v tỡnh hỡnh COPD- ACOS 1.2.1 Tỡnh hỡnh COPD v ACOS trờn th gii * COPD Theo WHO nm 2007 cú ti 210 triu ngi mc COPD ... chng lp hen - CPOD (ACOS) ; mi tip cn ACOS gn õy, cha cú cỏc khuyn cỏo v t l mc ACOS cỏc bnh nhõn c chn oỏn l COPD 1.3 Bnh nguyờn ca COPD v t cp COPD 1.3.1 Bnh nguyờn ca COPD - Hỳt thuc lỏ l...
 • 52
 • 236
 • 1

nghiên cứu nồng độ interleukin 6 huyết tương trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người cao tuổi

nghiên cứu nồng độ interleukin 6 huyết tương trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người cao tuổi
... interleukin huyết tương đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính người cao tuổi " với mục tiêu: 1.Xác định nồng độ IL6 huyết tương đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 2.Khảo sát mối tương quan IL6 với chất ... phần bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tương đối ý Tuy nhiên gánh nặng chi phí cho bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trở nên khổng lồ giá chăm sóc sức khỏe ngày leo thang, chi phí cho bệnh phổi tắc nghẽn mạn ... cầu” 16- 11-2005 Hà Nội ghi nhận kết nghiên cứu 260 0người Hà Nội : 6, 8% người 40 tuổi bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai số bệnh nhân nội trú điều trị bệnh chiếm 26% ...
 • 93
 • 354
 • 0

nghiên cứu nồng độ interleukin 6 huyết thanh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người cao tuổi

nghiên cứu nồng độ interleukin 6 huyết thanh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người cao tuổi
... huyết đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính người cao tuổi " với mục tiêu: 1.Xác định nồng độ trung bình IL6 huyết đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thay đổi nồng độ trung bình IL6 huyết đợt ... cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Khảo sát thay đổi thành phần khí máu động mạch (PaO 2, SaO2, PaCO2, dự trữ kiềm, pH) mối tương quan với nồng độ IL6 đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Chương ... 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Về mặt bệnh lý hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) thu hút nhiều quan tâm thầy thuốc nhà nghiên cứu tần suất mắc bệnh ngày cao Cho nên có...
 • 83
 • 260
 • 0

nhận xét giá trị của thông khí không xâm nhập bipap trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

nhận xét giá trị của thông khí không xâm nhập bipap trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
... trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khoa hấp Bệnh viện Bạch Mai “ nhằm mục tiêu: Đánh giá đáp ứng lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thông khí không xâm nhập BiPAP bệnh nhân đợt cấp bệnh ... cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khoa hấp Bệnh viện Bạch Mai Tìm hiểu vai trò số yếu tố tiên lượng thành công thông khí không xâm nhập BiPAP điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 3 ... kết điều trị bệnh nhân COPD thông khí nhân tạo không xâm nhập? Với mong muốn góp phần trả lời câu hỏi trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nhận xét giá trị thông khí không xâm nhập BiPAP điều trị...
 • 78
 • 435
 • 3

MỘT số NHÂN xét về HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN BẰNG ICS + LABA ở học SINH TIỂU học, TRUNG học sở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

MỘT số NHÂN xét về HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN BẰNG ICS + LABA ở học SINH TIỂU học, TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
... b phũng chng hen H Ni, Lun tt nghip thc s y khoa, i hc Y H Ni, tr.25-55 Lờ Anh Tun, Nguyn Nng An (2003), "Tỡnh hỡnh v hiu qu kim soỏt hen ti cng ng (H Ni) bng thuc phi hp ICS + LABA" , S Y t H ... (2006), " lu hnh hen ph qun hc sinh mt s trng hc H Ni v tỡnh hỡnh s dng Seretide d phũng hen cỏc i tng ny", Tp Y hc thc hnh, (547), tr 15-17 Nguyn Th Thu H (2003), Hiu qu kim soỏt hen bng Seretide ... nhõn no cú triu chng v ờm (p...
 • 3
 • 106
 • 0

Tìm hiểu liên quan giữa nồng độ CRP, TNF α, IL – 6 với một số dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tìm hiểu liên quan giữa nồng độ CRP, TNF α, IL – 6 với một số dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
... trung Mc nng bỡnh IL6 SD(n=3) IL6 p 347,43 60 ,66 SD(n=18) 265 ,11 65 ,39 SD(n=9) 284,52 57,05 p>0,05 Nhn xột: Bnh nhõn cú mc nng ca t cp BPTNMT cú nng IL6 cao hn so vi nng IL6 huyt bnh nhõn ... IL6 theo giai on bnh: Bng 3.15: Nng IL6 theo giai on bnh Giai on Giai on Giai on SD(n=14) SD(n=14) SD(n=2) 270,53 79,29 281,04 52,78 3 26, 5 19,23 IL6 IL6 p Giai on p>0,05 Nhn xột: Nng IL6 ... thng kờ 3.3.4 Tng quan gia nng IL6 vi s ch tiờu cn lõm sng: Bng 3. 16: Tng quan gia nng IL6 vi s ch tiờu cn lõm sng IL6 Ch tiờu CLS SLBC Fibrinogen FEV1 FEV1/FVC Vss1 Vss2 IL6 r p 0,42 0,43 -0,22...
 • 66
 • 434
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật sở khách quan của sản xuất hàng hóa p1 potx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p1 potx
... xët v.v vâ cấc quan hïå kinh tïë - xậ hưåi biïíu hiïån úã quan hïå súã hûäu àưëi vúái tû liïåu sẫn xët, quan hïå tưí chûác quẫn l sẫn xët vâ phên phưëi sẫn phêím Viïåc nghiïn cûáu quan hïå sẫn ... phẫi cố quan hïå vúái quấ trònh sẫn xët, phên phưëi, trao àưíi vâ tiïu dng ca cẫi Àêy lâ mùåt xậ hưåi ca sẫn xët, hay quan hïå sẫn xët, lâ àưëi tûúång nghiïn cûáu ca kinh tïë - chđnh trõ hổc Quan ... nghiïn cûáu quan hïå sẫn xët nhùçm phất hiïån cấc quy låt kinh tïë vâ sûã dng chng cố hiïåu quẫ àúâi sưëng kinh tïë Quan hïå sẫn xët tưìn tẩi mưëi quan hïå tấc àưång biïån chûáng vúái lûåc lûúång...
 • 8
 • 232
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật sở khách quan của sản xuất hàng hóa p2 pot

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p2 pot
... sẫn xët quan hïå sẫn xët Tấi sẫn xët ca cẫi vêåt chêët diïỵn nhûäng quan hïå sẫn xët nhêët àõnh Do àố, quấ trònh sẫn xët lâ quấ trònh phất triïín, hoân thiïån quan hïå sẫn xët lâm cho quan hïå ... khấc Mưåt sưë cấc chó tiïu quan trổng thûúâng àûúåc dng lâ: + Nùng sët lao àưång xậ hưåi Àêy lâ chó tiïu quan trổng ca hiïåu quẫ sẫn xët Nố biïíu hiïån sûå hoẩt àưång ca quy låt tiïët kiïåm thúâi ... lâm biïën àưíi chng theo u cêìu ca mònh Tû liïåu lao àưång gưìm: + Cưng c lao àưång lâ bưå phêån quan trổng nhêët ca tû liïåu lao àưång, nố tấc àưång trûåc tiïëp vâo àưëi tûúång lao àưång, quët...
 • 9
 • 222
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật sở khách quan của sản xuất hàng hóa p3 pot

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p3 pot
... ca giai cêëp mònh Cú súã khấch quan vâ nhûäng tấc dng ca quy låt giấ trõ nïìn sẫn xët hâng hốa Cú súã khấch quan vâ u cêìu ca quy låt giấ trõ Quy låt giấ trõ lâ quy låt kinh tïë ca nïìn sẫn xët ... kinh tïë ca nïìn sẫn xët hâng hốa ÚÃ àêu cố sẫn xët hâng hốa thò úã àố cố quy låt giấ trõ hoẩt àưång mưåt cấch khấch quan Quy låt giấ trõ àôi hỗi viïåc sẫn xët vâ trao àưíi hâng hốa, phẫi dûåa trïn ... hâng hốa phẫi dûåa trïn ngun tùỉc ngang giấ Quy låt giấ trõ hoẩt àưång thưng qua sûå lïn xëng ca giấ cẫ trïn thõ trûúâng Nố cố mưëi quan hïå hûäu cú vúái quy låt cung - cêìu Khi cung lúán hún cêìu...
 • 9
 • 226
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật sở khách quan của sản xuất hàng hóa p4 docx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p4 docx
... thưng theo u cêìu khấch quan ca cấc quy låt ca thõ trûúâng (quy låt giấ trõ, quy låt cung cêìu, quy låt cẩnh tranh, quy låt lûu thưng tiïìn tïå ) Vò vêåy, cú chïë thõ trûúâng quy àõnh nhûäng ngûúâi ... àõnh Quy låt cung - cêìu a) Cú súã khấch quan ca quy låt cung cêìu Cung phẫn ấnh khưëi lûúång sẫn phêím hâng hốa àûúåc sẫn xët vâ àûúåc àûa thõ trûúâng àïí thûåc hiïån (àïí bấn) Cung sẫn xët quy ... tiïu dng ch quan ca ngûúâi, mâ ph thåc vâo khẫ nùng toấn Cung - cêìu cố mưëi quan hïå hûäu cú vúái nhau, thûúâng xun tấc àưång lêỵn trïn thõ trûúâng; úã àêu cố thõ trûúâng thò úã àố cố quy låt cung...
 • 9
 • 207
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật sở khách quan của sản xuất hàng hóa p5 pptx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p5 pptx
... thùång dû thânh tû bẫn àïí múã rưång sẫn xët, tùng thïm quy mư bốc lưåt Tđch ly tû bẫn lâ têët ëu khấch quan quy låt kinh tïë cú bẫn, quy låt giấ trõ vâ cẩnh tranh ca phûúng thûác sẫn xët tû ... sẫn xët) + Quy mư tû bẫn ûáng trûúác Quy mư tû bẫn ûáng trûúác câng lúán, câng cố àiïìu kiïån phất triïín nhanh, àố tđch ly ngây câng nhiïìu Tđch t tû bẫn Tđch t tû bẫn lâ sûå tùng thïm quy mư tû ... Nïëu tđch t tû bẫn lâm tùng quy mư tû bẫn xậ hưåi vâ phẫn ấnh mưëi quan hïå trûåc tiïëp giûäa giai cêëp cưng nhên vâ giai cêëp tû sẫn thò têåp trung tû bẫn khưng lâm tùng quy mư tû bẫn xậ hưåi mâ...
 • 9
 • 214
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6 potx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p6 potx
... hiïån quan hïå bốc lưåt tû bẫn ch nghơa múã rưång lơnh vûåc phên phưëi Xết vïì mùåt lûúång, lúåi tûác nối chung phẫi nhỗ hún lúåi nhån bònh qn (P) vâ lúán hún 0: < Z ...
 • 9
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơn co thắt phế quản cấpvũ duy thướng 2008 nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng vi khuẩn gây bệnh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính luận văn thạc sỹ y học trường đại học y hà nội 36 51đánh giá tác dụng của adrenalin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đợt cấp copd và hpq có co thắt phế quản nặng đang thở máyco thắt phế quảnho co thắt phế quảnchữa co thắt phế quảnbệnh co thắt phế quản ở trẻ emtrẻ sơ sinh bị co thắt phế quảnco thắt phế quản ở trẻco thắt phế quản là gìco thắt phế quản ở người lớnco thắt phế quản ở trẻ emgiá trị của thông khí nhân tạo không xâm nhập bipap trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bv bạch mainhan xet ve trang thai ton tai ham luong chinh cua kim loai nhom 1b trong tu nhienngô quý châu vũ văn giáp và cs 2010 nghiên cứu chi phí điều trị trực tiếp bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai y học lâm sàng số 547 2010 tr 44 48Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại