Dấu ngoặc kép văn 8

Dấu ngoặc kép(tuần 8)

Dấu ngoặc kép(tuần 8)
... Th Sỏu, ngy thỏng 10 nm 2010 Luyện từ câu Nêu tác dụng dấu hai chấm ? Nêu ví dụ trường hợp dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu ngoặc kép Th Sỏu, ngy thỏng 10 nm 2010 Luyện từ câu I Nhận ... bo cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Th Sỏu, ngy thỏng 10 nm 2010 Luyện từ câu Du ngoc kộp 1 .Dấu ngoặc kép thường dùng để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật người Th Sỏu, ngy thỏng 10 nm 2010 Luyện ... du gch ngang u dũng khụng ? Vỡ ? Th Sỏu, ngy thỏng 10 nm 2010 Luyện từ câu Du ngoc kộp Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ câu sau: a) C by ong cựng xõy t Con no ny ht sc tit kim vụi va b)Trng Qunh...
 • 15
 • 649
 • 2

dấu ngoặc kép lớp 8

dấu ngoặc kép lớp 8
... viết tay cần dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu - Lời dẫn trực tiếp đặt ngoặc kép cần xác từ ngữ, dấu câu - Khi chuyển từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép cần thay đổi số ... TIẾT 53: DẤU NGOẶC KÉP A Tìm hiểu bài: I Công dụng: Ví dụ Sgk/141,142: * Ghi nhớ: Sgk/142 B Luyện tập: Bài tập 1: Giải thích công dụng dấu ngoặc kép Bài tập 2: Đặt dấu hai chấm dấu ngoặc kép vào ... nghe nói, bỏ chữ “tươi” tươi (Theo Treo biển) -> Dấu hai chấm đánh dấu lời đối thoại; dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ dẫn lại TIẾT 53: DẤU NGOẶC KÉP A Tìm hiểu bài: I Công dụng: Ví dụ Sgk/141,142:...
 • 16
 • 692
 • 3

Tiet 53 Dau Ngoac Kep Lop 8

Tiet 53 Dau Ngoac Kep Lop 8
... đơn, dấu hai chấm? §Ỉt dÊu ngc ®¬n vµ dÊu hai chÊm vµo chç thÝch hỵp ®o¹n trÝch sau? Ng« TÊt Tè ( 189 3 - 1954 ) mét nhµ v¨n hiƯn thùc xt s¾c chuyªn viÕt vỊ n«ng th«n ViƯt Nam tríc c¸ch m¹ng C¸c t¸c ... trêng hỵp cã sư dơng dÊu ngc ®¬n, dÊu hai chÊm vµ dÊu ngc kÐp mét bµi häc ë s¸ch gi¸o khoa Ng÷ v¨n 8, tËp 1vµ gi¶i thÝch c«ng dơng cđa chóng ...
 • 25
 • 234
 • 2

Dấu ngoặc kép - Tuần 8 - Lớp 4

Dấu ngoặc kép - Tuần 8 - Lớp 4
... Ghi nhớ Dấu ngoặc kép thường dùng để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật người Nếu lời nói trực tiếp câu trọn vẹn hay đoạn văn trước dấu ngoặc kép ta thư ờng phải thêm dấu hai chấm Dấu ngoặc kép dùng ... đĩa Đôi khi, em giặt khăn mùi soa. Đặt dấu ngoặc kép vào chỗ câu sau: Cả bầy ong xây tổ Con tiết kiệm vôi vữa Xác định dấu ngoặc kép câu sau: Mong lớp 4B chăm học giỏi, biết yêu thương bè bạn, ... Băng Cốc dung2 Bài : ? Cô hỏi : Sao trò không chịu làm bài? dấu ngoặc kép Bài tập Gạch chân từ ngữ câu văn đặt dấu ngoặc kép Bác tự cho Người lính lệnh quốc dân mặt trận, đầy tớ trung thành...
 • 15
 • 316
 • 0

Tiết 53: Dấu ngoặc kép (ngữ văn 8)

Tiết 53: Dấu ngoặc kép (ngữ văn 8)
... Không dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép câu nói không dẫn nguyên văn (lời dẫn gián tiếp) Bài (Sgk trang 144) : Viết đoạn văn thuyết minh ngắn có sử dụng dấu ngoặc đơn ,dấu hai chấm dấu ngoặc kép Giải ... sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm dấu ngoặc kép học sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập giải thích công dụng chúng Công dụng dấu ngoặc kép Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp Đánh dấu từ ngữ ... mãi hình ảnh làng quê Việt Nam - Công dụng: -dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp -dấu hai chấm dùng để báo trước lời dẫn trực tiếp -dấu ngoặc đơn dùng để thích tên tác phẩm dẫn Bài...
 • 26
 • 4,236
 • 13

Bài 8 - Quotation Marks (Dấu ngoặc kép)-phần1 docx

Bài 8 - Quotation Marks (Dấu ngoặc kép)-phần1 docx
... dấu ngoặc kép Các bạn biết dấu ngoặc kép thường dùng nhiều đoạn hội thoại, nhiên dùng phổ biến thể loại khác Bài tập khởi động Chúng ta bắt đầu học việc xem bạn hiểu dấu ngoặc kép Bạn đặt dấu ngoặc ... Nhận định hội thoại Bài hội thoại đặt dấu câu sử dụng dấu ngoặc kép, dấu phẩy dấu chấm cách Các bạn nhìn kỹ câu phần hội thoại mẫu Chúng bao gồm cấu trúc hội thoại Những từ dấu ngoặc kép gọi phần ... dấu ngoặc kép • Dấu ngoặc kép dùng để cụm từ tên hiệu lạ Ví dụ None of us had heard of "chutney" before we read the article He was dubbed "Sir Tagalong" by the other members of the staff • Dấu ngoặc...
 • 23
 • 270
 • 0

Bài 8 - Quotation Marks (Dấu ngoặc kép)-phần2 pps

Bài 8 - Quotation Marks (Dấu ngoặc kép)-phần2 pps
... • Dấu hỏi chấm, dấu chấm than dấu gạch ngang đặt bên dấu ngoặc kép chúng phần câu trích dẫn Nếu chúng bạn đặt bên dấu ngoặc kép Ví dụ The doctor asked, "Can you feel any pain in this ... chấm câu vầ dấu phẩy đặt bên dấu ngoặc kép Ví dụ "Let's wait a few minutes," suggested Doris, "before we leave." • Dấu hai chấm vầ dấu chấm phẩy đặt bên dấu ngoặc kép Ví dụ I can see only one ... personnel director advised "I'm afraid that will only make matters worse." Bài tập củng cố Các bạn nhìn ví dụ phần dấu ngoặc kép mà bạn tình cờ đọc sau kiểm tra lại xem chúng dùng hay không Đáp...
 • 16
 • 170
 • 0

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu dấu ngoặc kép

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu  dấu ngoặc kép
... Tôn-xtôi Tô-ki-ô Xanh Pe-téc-bua đanuýp Đa-nuýp Luyện từ câu DẤU NGOẶC KÉP Luyện từ câu Dấu ngoặc kép I- Nhận xét: 1/Những từ ngữ câu đặt dấu ngoặc kép dưới lời ai? Nêu tác dụng ... CHINH Thảo luận nhóm đôi Luyện từ câu Dấu ngoặc kép I- Nhận xét: 1/Những từ ngữ câu đặt dấu ngoặc kép dưới lời ai? Nêu tác dụng dấu ngoặc kép: Từ ngữ câu Tác dụng dấu ngoặc ... dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm Dấu ngoặc kép còn dùng để đánh dấu những từ ngữ dùng với y nghĩa đặc biệt Luyện từ câu Dấu ngoặc kép LUYỆN TẬP- THỰC HÀNH Luyện...
 • 19
 • 275
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu dấu ngoặc kép

Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài luyện từ và câu  dấu ngoặc kép
... Bài mới: a Giới thiệu bài: -Viết câu văn: Cô hỏi: “Sao trò không chịu làm bài? ” -Hỏi : + Những dấu câu em học lớp +Những dấu câu dùng để làm gì? -Đọc câu văn -Dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu ... trả lời câu hỏi +Dấu ngoặc kép dùng độc lập lời dẫn trực tiếp cụm từ như: “Người lính tuân lệnh quốc dân mặt trận” +Dấu ngoặc kép dùng phối hợp với -Gv: Dấu ngoặc kép dùng độc lập lời dấu hai ... nghe câu “Tôi có một…” đoạn văn Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: dấu ngoặc kép dùng độc lập Khi dấu ngoặc kép dùng phối hợp -2 HS đọc thành tiếng với dấu...
 • 7
 • 184
 • 1

Bài 14 : Dấu ngoặc kép

Bài 14 : Dấu ngoặc kép
... lại b) - Dấu hai chấm dùng để đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp - Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu trực tiếp Bài 14 - Tiết 5 4: DẤU NGOẶC KÉP I CƠNG DỤNG II LUYỆN TẬP Bµi tËp 2 /143 : §Ỉt dÊu ... chóng Ví dụ văn bản: “Ơn dịch, thuốc lá”, Bài tốn dân số”, Bài 14 - Tiết 5 4: DẤU NGOẶC KÉP BẢNG TĨM TẮT CƠNG DỤNG DẤU NGOẶC KÉP -Đánh dấu từ ngữ, câu, Ví d : Người xưa có câu: “Trúc đoạn dẫn ... (Theo L©m Ng÷ §­êng, Tinh hoa xư thÕ) Bài 14 - Tiết 5 4: DẤU NGOẶC KÉP I CƠNG DỤNG Dấu ngoặc kép dùng đ : - Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; - Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt;...
 • 24
 • 1,245
 • 1

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép
... sông Đuống”,… đời ( Ngữ văn 7, Tập hai) ? Dấu ngoặc kép đoạn trích dùng để làm gì? Hãy giải thích công dụng dấu ngoặc kép ví dụ Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu: a, Lời dẫn trực tiếp( câu nói thánh ... KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu công dụng dấu ngoặc đơn dấu hai chấm Cho ví dụ TUẦN 14 Tiết 53- Tiếng Việt DẤU NGOẶC KÉP I.Công dụng dấu ngoặc kép: Đọc trích sau : a, Thánh Găng- có phương ... dân tộc lạc hậu Vì coi dấu ngoặc kép đoạn trích dùng với công dụng d, Đánh dấu tên kịch Ghi nhớ Dấu ngoặc kép dùng để: - Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; - Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa...
 • 15
 • 827
 • 2

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép
... cầu học sinh giải thích a) Dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, dẫn đoạn văn lời chủ tịch Hồ Chí Minh b) Không dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép câu nói không đợc dẫn t văn ... dụng dấu - HS tự viết ngoặc đơn, dấu hai chấm dấu ngoặc - HS nhận xét, sửa lỗi kép vào giấy - Gv chiếu học sinh lên máy , gọi học sinh nhận xét, giáo viên chốt IV Củng cố:(2') - Công dụng dấu ngoặc ... lại Hoạt động trò I Tổng kết dấu câu (10') - HS suy nghĩ trả lời + Lớp 6: Dấu (?)' (!) dấu phẩy + Lớp 7: dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang + Lớp 8: Dấu ngoặc đơn, (:), ('' '') 136 Nguyenkhanh_vnn@yahoo.com...
 • 16
 • 693
 • 0

On tap ve dau cau Dau ngoac kep

On tap ve dau cau Dau ngoac kep
... nghĩa đặc biệt đoạn văn sau: Lớp tổ chức bình chọn “ Người giàu có nhất.” Đoạt danh hiệu thi cậu Long, bạn thân Cậu ta có gia tài “khổng ” lồ sách loại: sách bách khoa tri thức học sinh, từ điển...
 • 10
 • 7,755
 • 2

NV8 :Dấu ngoặc kép

NV8 :Dấu ngoặc kép
... viết tay cần dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu -Lời dẫn trực tiếp đặt ngoặc kép cần xác từ ngữ, dấu câu - Khi chuyển từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép cần thay đổi nhân ... : Dấu ngoặc kép dùng để: * Các lỗi thường gặp liên quan đến dấu ngoặc kép (trích làm học sinh): Ví dụ a: Lão Hạc tranh thu nhỏ nông thôn Việt Nam trước năm 1945 -> Thiếu dấu ngoặc kép đánh dấu ... tội chị không chịu -> Phần ngoặc kép không dẫn nguyên văn gây hiểu sai Ví dụ c: Lão kể chó nhìn muốn bảo lão già tệ lắm, ăn với lão mà lão xử với à? -> Bỏ dấu ngoặc kép, dẫn gián tiếp không thay...
 • 29
 • 601
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ngữ văn 8 tiết 53 dấu ngoặc képgiáo án ngữ văn lớp 8 bài dấu ngoặc képtiết 53 dấu ngoặc kép ngữ văn 8ngu van 8 bai 14 dau ngoac kepdoan van co su dung 3 dau ngoac kep dau ngoac don dau hai chamdoan van 5 cau thuat lai cuoc hop to em co dung dau ngoac kepdấu ngoặc đơn và dấu hai chấm văn 8có thể đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ nào trong đoạn văn sau để đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vậtcó thể đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ nào trong đoạn văn sau để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệtgiáo án ôn tập dấu ngoặc képbài giảng ôn tập dấu ngoặc képôn tập dấu câu ngữ văn 8đề khảo sát chất lượng đầu năm ngữ văn 8đề khảo sát chất lượng đầu năm môn văn 8ôn luyện về dấu câu ngữ văn 8BPTC nhà văn hóa 150 chỗ ngồiMẫu Phân tích tài chính doanh nghiệp: PHÂN TÍCH CÔNG TY CP MASANẢnh hưởng của kết cấu đến tích chất vật liệu composite dạng lớp từ tre và gỗĐào tạo nghề cho lao động phổ thông tỉnh kon tum (tt)Hoàn thiện quản lý chi NSNN tại huyện bắc trà my – tỉnh quảng nam (tt)Nghiên cứu biến dị di truyền và đánh giá tăng thu di truyền cho các vườn giống keo lá liềm (acacia crassicarpa) tại vùng bắc trung bộPhát triển giáo dục mầm non tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum (tt)báo cáo phân tích công cụ phân tích định lượng phân tích định tínhCÁC CHẤT BÁN KEO ( HOÁ KEO )CÁC HỆ THỐNG KEO ĐỐI TƯỢNG CỦA HÓA HỌC CHẤT KEOHỆ VỚI MÔI TRƯỜNG RẮN, LỎNG, KHÍ - HÓA KEOphương pháp cộng hưởng từ hạt nhânTìm hiểu kỹ thuật Watermarking đối với ảnh sốVận dụng quan điểm tích hợp trọng dạy học địa lí lớp 12 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Tiểu luận Phương pháp bảo quản nông sản bằng nhiệt độTiểu luận Tìm hiểu các phương pháp bảo quản bằng màng. tình hình ứng dụng phương pháp ở việt nam và trên thế giớiĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 11Bí kiếp bài nghe( listenning)Project delivery method general Giao hợp đồng và hệ thống giao dự ánPhác Thảo IMC mới cho Pepsi