4 chất xúc tác của cuộc sống

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan KẾT LU N Lu n v n đề mục tiêu nghi n cứu chế tạo xúc tác có hoạt tính cao ph n ứng đồng ph n hóa ph n đo n xăng nhẹ Với bước đầu nghi n cứu ph n ứng đồng ph n hóa ... đồng ph n iso có trị số octan thấp để tăng độ chuy n hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác pha ... ch n lọc s n phẩm cracking l n tới 16,8% Trong ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan nghi n cứu ta thấy, b n cạnh s n phẩm trình đồng ph n hóa có metylxiclopentan [phụ lục] s n phẩm ph n ứng đehiđro hóa...
 • 16
 • 642
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen
... làm chất < /b> xúc < /b> tác < /b> cho phản ứng oxidehydro hóa EB thành ST Hình 3.36 Đồ thị biểu diễn khẳ tái sinh xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> ZnCr2O4 3.26 Thảo luận chế phản ứng oxidehydro hoá EB xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> AB2O4 < /b> ... tiến nanospinen < /b> AB2O4 < /b> (A= < /b> Zn2+, Cu2+; B = < /b> Cr3+, Al3+) 2.5.2 Thiết b phản ứng Chúng sử dụng thiết b ống dòng để khảo sát hoạt tính < /b> xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> phản ứng oxidehydro hóa EB Sản phẩm khí để thoát ... định tính < /b> chất < /b> cấu trúc, kích thước hạt vật < /b> liệu < /b> xúc < /b> tác < /b> thu được, điều kiện tổng < /b> hợp < /b> ảnh hưởng tới kích thước hạt đánh giá độ hoạt động xúc < /b> tác < /b> vật < /b> liệu < /b> nanospinen < /b> phản ứng oxidehydro hoá EB thành...
 • 29
 • 499
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình trật tự thuộc họ MCM-41 và SBA-15 chứa sắt

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình trật tự thuộc họ MCM-41 và SBA-15 chứa sắt
... t, nhng h mao qun ca MCM-41 l 1-D cũn SBA-15 l 2-D Thnh mao qun ca SBA-15 l khong 4-6 nm dy hn ca MCM-41 (2-3 nm) ng kớnh mao qun ca SBA-15 (d ~ nm) ln hn nhiu so vi MCM-41 (~3nm), nờn SBA-15 bn ... VT LIU RY PHN T MAO QUN TRUNG BèNH TRT T (Fe )SBA-15 3.1 nh hng ca ion Fe3+ n quỏ trỡnh hỡnh thnh mao qun trung bỡnh trt t SBA-15 Kt qu phõn tớch nhit ca tin cu trỳc SBA-15 v (Fe )SBA-15 cho thy ... VT LIU MAO QUN TRUNG BèNH TRT T MCM-41 V (Fe )MCM-41 4.1 Nghiờn cu mt s yu t nh hng n quỏ trỡnh hỡnh thnh vt liu mao qun trung bỡnh trt t MCM-41 - loi hon ton cht nh hng cu trỳc tin cht MCM-41...
 • 26
 • 553
 • 0

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan
... - VŨ THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT XÚC TÁC CỦA Fe 2O3 ĐƢỢC BIẾN TÍNH BẰNG Al2O3 ANION HÓA TRONG PHẢN ỨNG ĐỒNG PHÂN HÓA N-ANKAN Chuyên ngành: Hóa dầu xúc tác Hữu Mã số: 604435 ... phản ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng phân hóa n-ankan [10] 1.2.1 Phân loại xúc tác trình đồng phân hóa n-ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng phân hóa xúc tác mang tính axit để thúc đẩy phản ... trị tính toán 1,77% tổng hợp 39 Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu 4.2 Đánh giá hoạt tính xúc tác qua phản ứng đồng phân hóa n-hexan Mẫu xúc tác SF-0,1Al sau tổng hợp đánh giá hoạt tính phản ứng đồng...
 • 53
 • 262
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 ( A = Cu2+, Zn2+; B = Al3, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hóa Etylbenzen152614

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 ( A = Cu2+, Zn2+; B = Al3, Cr3+) trong phản ứng oxidehydro hóa Etylbenzen152614
... thiết b phản ứng nano với kích thƣớc định sẵn (tailors nanoreactors) 1.2.5.3 .Tổng < /b> hợp < /b> xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> Trong mục đề cập đến phƣơng pháp tổng < /b> hợp < /b> vật < /b> liệu < /b> xúc < /b> tác < /b> nanospinen < /b> b c < /b> 3: AB2O4 < /b> A < /b> kim ... etylbenzen kèm theo oxi h a < /b> hydro d a < /b> hai loại xúc < /b> tác:< /b> Xúc < /b> tác < /b> hai chức (difunctional catalysts ) xúc < /b> tác < /b> đơn a < /b> chức (single-polyfunctional catalysts) Xúc < /b> tác < /b> hai chức xúc < /b> tác < /b> mà chức xúc < /b> tác < /b> ... trình nghiên < /b> cứu < /b> khả xúc < /b> tác < /b> oxi h a < /b> hydrocacbon, dehydro h a < /b> hydrocacbon, oxidehydro h a < /b> hydrocacbon thành olefin, dehydro h a < /b> ancol Trong công trình số tác < /b> giả nghiên < /b> cứu < /b> hoạt tính < /b> xúc < /b> tác < /b> spinen...
 • 229
 • 384
 • 0

Tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... r n đảm bảo yêu cầu ph n ứng đồng ph n hóa n- ankan nhiệt độ thấp trì độ b n xúc tác th n thi n với môi trường Nghi n cứu Tổng hợp tính chất xúc tác Fe2O3 bi n tính Al2O3 anion hóa ph n ứng đồng ... hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan [10] 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng ph n hóa xúc tác mang tính axit ... anh chị b n Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU XÚC TÁC CHO PH N ỨNG ĐỒNG PH N HÓA N- ANKAN 1.1 Giới thiệu trình đồng ph n hóa n- ankan 1.1.1 Quá trình đồng ph n hóa n- ankan...
 • 53
 • 137
 • 0

Tổng hợp hoạt tính quang hóa xúc tác của nano oxit CeO2 bằng phương pháp SOL-GEL và phương pháp vi nhũ trong phản ứng oxi hóa 4-Nitrophenol trong dung dịch

Tổng hợp hoạt tính quang hóa xúc tác của nano oxit CeO2 bằng phương pháp SOL-GEL và phương pháp vi nhũ trong phản ứng oxi hóa 4-Nitrophenol trong dung dịch
... tổng hợp thành công xúc tác hỗn hợp oxit CeO2- TiO2 (5% khối lượng Ce) có kích thước hạt nano hai phương pháp vi nhũ phương pháp sol-gel - Phương pháp vi nhũ tạo thành xúc tác hoạt tính quang hóa ... quang hóa tốt xúc tác tổng hợp phương pháp sol-gel phản ứng oxi hóa pha lỏng 4-NP dung dịch Ce(SO4)2 đưa vào trước tạo thành xúc tác hoạt tính tốt xúc tác tạo thành đưa Ce(SO4)2 vào sau trình ... mẫu xúc tác STT Mẫu P25 SG VN1 VN2 λmax, nm 410 490 490 480 Hình 3: Phổ UV-vis pha rắn mẫu xúc tác Hoạt tính xúc tác mẫu Hoạt tính xúc tác mẫu đánh giá qua phản ứng quang hóa oxi hóa 4-NP Mẫu dung...
 • 5
 • 1,258
 • 7

32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sống

32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sống
... (1803-1882) 19 Những giá trị Cuộc sống giản dị mà thản sống xa hoa mà xô bồ’’- Aesop (trước Công Nguyên) Sống đời mơ ước sống tốt đẹp ý thức vươn tới lúc mạnh mẽ Mong muốn sống tốt đẹp cho thân hay ... Suy nghĩ Cuộc sống suy nghĩ, ngừng suy nghĩ sống Dù nghĩ suy nghĩ sống xung quanh Bởi kiểm soát suy nghĩ nên định sống Luôn suy nghĩ tích cực làm theo chúng điều quan trọng, chúng khiến sống thật ... hưởng thụ sống? Nếu không hưởng thụ, sống trôi qua mau không trở lại “Chúng ta không sống mà lại hy vọng sống, hạnh phúc đáng tiếc điều chẳng xảy ra’’- Blaise Pascal (1623-1662) “Bí để sống khoẻ...
 • 15
 • 220
 • 1

Những quy tắc vàng của cuộc sống

Những quy tắc vàng của cuộc sống
... tự đúc kết cho quy tắc sống quý giá! Những quy tắc chứa đựng thái độ ứng xử sống, người khác thân mình! Chắc chắn rằng, sống chuỗi ngày trôi qua nặng nề, buồn bã cách vô định Cuộc sống có nhiều ... phú khác Mỗi lĩnh vực chứa đựng quy tắc vàng riêng Chúng ta sống trải nghiệm, khám phá đúc kết nên quy tắc vàng vốn có sống! Nói cách khác câu trả lời đến từ sống người * * * Tập sách chứa đựng ... nên sống hài hòa, đáng yêu giàu ý nghĩa hơn! Và sau đọc xong tập sách, đến lượt bạn, bạn người tiếp tục tự đúc kết nên quy tắc vàng hành trình bất tận đời mình! NXB Trẻ Những quy tắc vàng sống...
 • 56
 • 393
 • 3

Tài liệu 32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sống ( phần đầu ) ppt

Tài liệu 32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sống ( phần đầu ) ppt
... Desiderius Erasmus (1 465-153 6) “Một sống hạnh phúc ta thấy thản tâm hồn’’ - Cicero (trước Công Nguyên) Biết hài lòng với có “Cách để có hạnh phúc đừng tham vọng’’ - Epictetus (5 5-13 5) Có bạn không ... mục tiêu bạn, sống điều thú vị quanh nó, nguyên tắc cách cư xử bạn 5) Tình bạn “Tình bạn khiến cho hạnh phúc giảm bớt đau khổ cách nhân đôi niềm vui giảm nửa nỗi buồn” (Marcus Cicero) Đối xử hoà ... bánh lái vậy” (Thomas Carlyle) Tính trung bình phần tương đối nhỏ sống để làm việc đừng để điều thống trị hoàn toàn sống bạn Nếu bạn mệt mỏi thời gian để thư giãn vào buổi tối nhịp sống hàng ngày...
 • 12
 • 234
 • 0

Tài liệu 32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sống (phần cuối ) doc

Tài liệu 32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sống (phần cuối ) doc
... Emerson (1803-188 2) 19 Những giá trị Cuộc sống giản dị mà thản sống xa hoa mà xô bồ’’- Aesop (trước Công Nguyên) Sống đời mơ ước sống tốt đẹp ý thức vươn tới lúc mạnh mẽ Mong muốn sống tốt đẹp cho ... tận dụng hội sống “Người có lòng can đảm tràn đầy lòng tin” (Marcus Cicero) Cuộc sống đáng sống có lòng tin nhiệt thành với điều đó” (Oliver Welldel) Lòng tin có vai trò quan trọng sống Nó nâng ... (1623-166 2) “Bí để sống khoẻ mạnh tinh thần lẫn thể xác đừng tiếc nuối khứ đừng lo lắng tương lai hay lo sợ điều tồi tệ xảy mà sống hưởng thụ sống tại’’- Đức Phật (trước Công Nguyên) 22 Sự thù...
 • 13
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 7 quy tắc của cuộc sốngnhững quy tắc của cuộc sống32 nguyên tắc của cuộc sốngbản chất xúc tác của enzyme7 nguyên tắc của cuộc sốngtính chất toàn bộ của cuộc sốngsơ lược về tính chất xúc tác của vật liệu perovskitephép tắc của cuộc sống32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sốngbản chất của cuộc sốngbản chất của cuộc sống là gì32 nguyên tắc căn bản của cuộc sống pdf32 nguyên tắc căn bản của cuộc sống32 nguyên tắc cơ bản của cuộc sống ebookvai trò của chất xúc tác trong khử sắtĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả