ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ MỚI (Coffea arabica) TẠI CÁC TỈNH ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG VÀ LÂM ĐỒNG

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ thu quả kéo dài tới năng suất, chất lượng một số giống chua quả nhỏ ở vụ sớm thu đông vụ xuân hè

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ thu quả kéo dài tới năng suất, chất lượng một số giống cà chua quả nhỏ ở vụ sớm thu đông và vụ xuân hè
... gi ng chua qu nh v xuân v i hai bi n pháp k thu t: + K thu t thu ho ch qu thông thư ng + K thu t thu ho ch qu kéo dài qu kéo dài 3.2 V t li u nghiên c u + V thu ñông: G m gi ng chua qu ... sinh trư ng c a gi ng chua v xuân chu kỳ thu qu kéo dài M u gi ng T tr ng t i hoa (ngày) T tr ng t i qu chín kéo dài (ngày) Ch1 87 105 T tr ng t i k t thúc thu kéo dài (ngày) 131 Ch2 87 ... n sinh trư ng c a gi ng chua v thu ñông chu kỳ thu qu kéo dài T tr ng t i T tr ng t i qu chín kéo k t thúc thu (ngày) M u gi ng T tr ng t i có hoa STT dài (ngày) kéo dài (ngày) Ch1 155 181...
 • 130
 • 243
 • 0

Đánh giá tình hình phát triển khảo sát năng suất chất lượng một số giống cỏ trồng trong nông hộ tại huyện EA KAR pot

Đánh giá tình hình phát triển và khảo sát năng suất chất lượng một số giống cỏ trồng trong nông hộ tại huyện EA KAR pot
... ánh giá tình hình phát tri n gi ng c tr ng nông h t i Ea Kar n năm 2010 Kh o sát su t, ch t lư ng m t s gi ng ang c tr ng ph bi n nông h Phương pháp nghiên c u N i dung ánh giá tình hình phát ... mùa mưa 26 TRƯƠNG T N KHANH – ánh giá tình hình phát tri n kh o sát su t ch t lư ng K T QU VÀ TH O LU N Các gi ng c tr ng nông h t i Ea Kar Các nghiên c u kh o sát t p oàn 90 gi ng th c ăn nhi ... th c ăn xanh (%) 28 TRƯƠNG T N KHANH – ánh giá tình hình phát tri n kh o sát su t ch t lư ng Cơ c u di n tích gi ng c tr ng nông h t i Ea kar H u h t nông h không tr ng ch m t gi ng c , mà tr...
 • 9
 • 287
 • 0

NĂNG SUấT, CHấT LƯợNG MộT Số GIốNG CÂY THứC ĂN GIA SúC (Pennisetum perpureum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) TRồNG TạI ĐắK Lắk

NĂNG SUấT, CHấT LƯợNG MộT Số GIốNG CÂY THứC ĂN GIA SúC (Pennisetum perpureum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) TRồNG TạI ĐắK Lắk
... ging cõy thc n gia sỳc tập đon thức ăn gia súc phù hợp với điều kiện sinh thái Đắk Lắk giúp ngời chăn nuôi giải đợc khó khăn việc đáp ứng nhu cầu thức ăn thô xanh cho đn gia súc nhai lại VậT ... (Trơng Tấn Khanh, 2003) - Năng suất chất khô Năng suất chất khô đợc tính dựa vo suất chất xanh v tỷ lệ chất khô giống Kết tính toán đợc trình by bảng Bảng Năng suất chất xanh giống cỏ khảo sát (tấn/ha/lứa) ... Trong đó: W1: Khối lợng thức ăn cho ăn W2: Khối lợng thức ăn thừa a: Tỷ lệ chất khô thức ăn cho ăn b: Tỷ lệ chất khô thức ăn thừa - Xử lý số liệu: Số liệu đợc phân tích phơng sai (ANOVA), sử dụng...
 • 6
 • 229
 • 1

Báo cáo "Năng suất, chất lượng một số giống cây thức ăn gia súc (Pennisetum perpureum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) trồng tại Đắk Lắk " pdf

Báo cáo
... ging cõy thc n gia sỳc tập đon thức ăn gia súc phù hợp với điều kiện sinh thái Đắk Lắk giúp ngời chăn nuôi giải đợc khó khăn việc đáp ứng nhu cầu thức ăn thô xanh cho đn gia súc nhai lại VậT ... Trong đó: W1: Khối lợng thức ăn cho ăn W2: Khối lợng thức ăn thừa a: Tỷ lệ chất khô thức ăn cho ăn b: Tỷ lệ chất khô thức ăn thừa - Xử lý số liệu: Số liệu đợc phân tích phơng sai (ANOVA), sử dụng ... cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện nguồn thức ăn xanh cho gia súc MĐrăk Luận án tiến sĩ nông nghiệp Bùi Quang Tuấn, Lê Ho Bình (2004) Nghiên cứu trồng thử nghiệm số giống cỏ lm thức ăn gia...
 • 6
 • 329
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề
... phát triển có hiệu quả, đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho ... tuyển chọn giống lan cho sản xuất - Đã đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi trồng làm tăng khả sinh trưởng, phát triển, tăng tỷ lệ hoa cho giống lan tuyển chọn Các biện pháp kỹ thuật có tính khả thi ... hưởng biện pháp che sáng đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa giống lan Den5 3.3.1.2 Ảnh hưởng biện pháp che sáng đến khả hoa giống lan Den5 Như vậy, với giống lan Den5, chế độ che sáng...
 • 27
 • 389
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "NĂNG SUấT, CHấT LƯợNG MộT Số GIốNG Cỏ TRồNG TRONG Vụ ĐÔNG - XUÂN TạI Hà NộI BắC NINH" ppt

Báo cáo nông nghiệp:
... trồng thử nghiệm vờn tiêu bản, 04 giống cỏ sau đợc tiếp tục trồng điều kiện vụ đông- xuân địa bn tỉnh Bắc Ninh v Trờng Đại học Nông nghiệp (ĐHNN) H Nội : - Cỏ setaria (Setaria sphacelata); - Cỏ ... giống cỏ có nguồn gốc ôn đới Gia Lâm-H Nội v Tân Yên - Bắc Giang vụ đông- xuân cho suất thấp (Bùi Quang Tuấn, 2006a; Bùi Quang Tuấn, 2006b) Khảo sát suất giống cỏ hòa thảo: cỏ voi, cỏ Ghi nê, cỏ ... chất xanh, chất khô v protein cỏ setaria v cỏ thừng (giống địa phơng Bắc Ninh) có tiềm so với giống lại điều kiện vụ đông- xuân 3.2 Tỷ lệ lá/(thân + lá) v tỷ lệ tiêu hóa invitro giống cỏ Các chất...
 • 6
 • 172
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số giống chè nhập nội biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... nghiên cứu khả sinh trƣởng, suất, chất lƣợng số giống chè nhập nội biện pháp bón phân qua cho giống chè triển vọng điều kiện tự nhiên La Bằng huyện Đại Từ, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––– NGUYỄN TÁ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG MỘT SỐ GIỐNG CHÈ NHẬP NỘI VÀ BIỆN PHÁP BÓN PHÂN QUA CHO GIỐNG CHÈ ... trưởng, suất, chất lượng số giống chè nhập nội biện pháp bón phân qua cho giống chè triển vọng La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu thực tế 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1...
 • 93
 • 277
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng một số giống hoa trồng chậu phục vụ trang trí khu vực lăng quảng trường ba đình

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng một số giống hoa trồng chậu phục vụ trang trí khu vực lăng và quảng trường ba đình
... hởng biện pháp bấm đến số tiêu sinh trởng hoa cúc vàng Mai 71 Bảng 4.16 ảnh hởng biện pháp bấm đến thời gian sinh trởng hoa cúc 72 Bảng 4.17 ảnh hởng biện pháp bấm đến chất lợng hoa ... phát triển thân hoa cúc Vàng Mai 40 Bảng 4.3 ảnh hởng giá thể trồng đến sinh trởng hoa sô đỏ trồng chậu 41 Bảng 4.4 ảnh hởng giá thể trồng đến chất lợng hoa cúc Vàng Mai ... đến suất, chất lợng thảm hoa Sô Đỏ 57 Bảng 4.11 ảnh hởng phân bón khác tới động thái tăng trởng chiều cao số hoa cúc vàng mai 62 Bảng 4.12 ảnh hởng phân bón khác tới chất lợng hoa cúc...
 • 116
 • 146
 • 0

Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng chịu nóng của một số tổ hợp lai chua vụ xuân hè sớm xuân hè muộn tại vĩnh phúc

Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng chịu nóng của một số tổ hợp lai cà chua vụ xuân hè sớm và xuân hè muộn tại vĩnh phúc
... thỏi v ủ c ủi m n hoa c a cỏc t h p lai c chua 58 4.3.1 Mu s c thõn, lỏ c a cỏc t h p lai c chua cỏc thớ nghi m 58 4.3.2 D ng chựm hoa c a cỏc t h p lai c chua 59 4.3.3 c ủi m n hoa 59 4.3.4 ... cỏc t h p lai hai th i v 61 4.6 M c ủ nhi m b nh c a cỏc t h p lai c chua 63 4.7 T l ủ u qu c a cỏc t h p lai c chua cỏc thớ nghi m 67 4.8 Cỏc y u t c u thnh nng su t c a cỏc t h p lai 70 4.9 ... a cỏc t h p lai c chua 42 42 4.1.1 Cỏc giai ủo n sinh tr ng ch y u c a cỏc t h p lai c chua cỏc th i v khỏc 42 4.1.2 ng thỏi tng tr ng chi u cao v s lỏ c a cỏc t h p lai c chua 47 53 c ủi m...
 • 133
 • 296
 • 0

Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng chịu nóng của một số tổ hợp lai chua ở vụ xuân hè sớm xuân hè muộn tại Vĩnh Phúc

Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng chịu nóng của một số tổ hợp lai cà chua ở vụ xuân hè sớm và xuân hè muộn tại Vĩnh Phúc
... học, đánh giá suất, chất lượng, khả chịu nóng số tổ hợp lai chua trồng vụ Xuân sớm Thí nghiệm 2: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, đánh giá suất, chất lượng, khả chịu nóng số tổ hợp lai ... trúc tổ hợp lai chua hai thời vụ * Đánh giá khả đậu tổ hợp lai chua trái vụ * Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh hại đồng ruộng tổ hợp lai hai thời vụ * Đánh giá yếu tố cấu thành suất suất tổ hợp ... Đánh giá suất, chất lượng, khả chịu nóng số tổ hợp lai chua vụ xuân sớm xuân muộn Vĩnh Phúc Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định khả sinh trưởng; chịu nóng; chống chịu với bệnh: nấm,...
 • 116
 • 234
 • 0

Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng của các giống chua lai quả nhỏ mới với điều kiện vụ thu đông vụ xuân hè

Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng của các giống cà chua lai quả nhỏ mới với điều kiện vụ thu đông và vụ xuân hè
... p lai chua qu nh v xuân năm 2010 4.13 Tình hình nhi m virus c a t h p lai chua qu nh 76 v xuân năm 2010 (%) 4.14 Các y u t c u thành su t su t c a t h p lai chua qu nh v xuân ... h p lai chua qu nh v thu ñông năm 2009 4.3 50 Các y u t c u thành su t su t c a t h p lai chua qu nh v thu ñông năm 2009 4.4 54 M t s ñ c ñi m hình thái c a t h p lai chua qu nh v thu ... h p lai chua qu nh v xuân năm 2010 4.17 79 M t s ñ c ñi m hình thái c a t h p lai chua qu nh v xuân năm 2010 4.16 77 83 Phân tích tương quan m t s tính tr ng c a t h p lai chua...
 • 135
 • 425
 • 5

Đánh giá thực trạng chất lượng một số loại thức ăn chăn nuôi đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Đánh giá thực trạng chất lượng một số loại thức ăn chăn nuôi và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thanh hoá
... lệ thức ăn chăn nuôi công nghiệp đợc sử dụng chăn nuôi Việt Nam thấp so v i bỡnh quõn c a th gi i, ủ n năm 2008 đạt mức xấp xỉ 45% Theo số liệu Ruedi.A.Wild (1994), tổng số 1.100 triệu thức ăn ... 530 triệu l thức ăn hỗn hợp ho n chỉnh (chiếm 48,2%); nông dân tự trộn 350 triệu (31,8%) v 220 triệu (20,0%) thức ăn đợc sử dụng dạng nguyên liệu đơn [10] Trong ủú, trờn ủ a bn t nh Thanh Hoỏ cng ... trờn ủ a bn t nh Thanh Húa (S Nụng nghi p v PTNT Thanh Húa) 3.1.2 Cỏc c s s n xu t TCN trờn ủ a bn t nh Thanh Húa (05 c s s n xu t) 3.1.3 Cỏc h kinh doanh TCN trờn ủ a bn t nh Thanh Húa (188 ủ...
 • 128
 • 526
 • 1

đánh giá năng suất, chất lượng khả năng khai thác hai loài cỏ có nguồn gốc tự nhiên tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang

đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng khai thác hai loài cỏ có nguồn gốc tự nhiên tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÃ THỊ THUÝ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG VÀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC HAI LOÀI CỎ CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ... suất chất lƣợng hai loài cỏ điều kiện tự nhiên 77 4.4.1 Năng suất hai loài cỏ điều kiện tự nhiên 77 4.4.2 Chất lƣợng hai loài cỏ điều kiện tự nhiên 79 4.5 Năng suất, vật chất xanh vật chất ... giống cỏ trồng làm thức ăn gia súc Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết tiến hành thực nghiệm đề tài: "Đánh giá suất, chất lượng khả khai thác hai loài cỏ nguồn gốc tự nhiên huyện Yên Sơn tỉnh...
 • 115
 • 219
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số dòng, giống sắn có triển vọng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng một số dòng, giống sắn có triển vọng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
... Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, suất chất lượng dòng, giống sắn triển vọng huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang Mục đích nghiên cứu đề tài Nhằm lựa chọn dòng, giống sắn cho suất cao, phẩm chất ... 40 3.6 Năng suất chất lượng dòng, giống sắn 41 3.6.1 Năng suất thân 41 3.6.2 Năng suất củ tươi dòng, giống sắn 43 3.6.3 Năng suất sinh vật học (NSSVH) dòng, giống sắn 45 ... nông học dòng, giống sắn (Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm, tốc độ sinh trưởng dòng, giống sắn) - Các yếu tố cấu thành suất chất lượng dòng, giống sắn - Hoạch toán hiệu kinh tế dòng, giống sắn 2.4...
 • 84
 • 230
 • 0

Khảo sát đánh giá năng suất, chất lượng khả năng kháng bệnh bạc lá nguồn gen các lúa nếp bằng chỉ thị phân tử DNA

Khảo sát đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc lá nguồn gen các lúa nếp bằng chỉ thị phân tử DNA
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - MAI TH HƯƠNG KH O SÁT ðÁNH GIÁ NĂNG SU T, CH T LƯ NG VÀ KH NĂNG KHÁNG B NH B C LÁ NGU N GEN CÁC LÚA N P B ... ng ñ nh gen Xa3, Xa4, xa5, Xa7, Xa10, xa13, Xa14 gen kháng thư ng có m t gi ng lúa ñ a phương Vi t Nam Các gen kháng Xa4, xa5, Xa7, Xa21 gen có ý nghĩa quan tr ng vi c ch n t o gi ng lúa kháng ... lư ng, gen kháng b nh, ñ c bi t b nh b c ñ lai chuy n vào lúa m t chi n lư c quan tr ng vi c t o gi ng lúa t t, ch t lư ng cao kháng ñư c sâu b nh h i Ngày nay, gen quy ñ nh mùi thơm, gen kháng...
 • 109
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá năng suất chất lượngdanh gia nang suat chat luong thit lontruong phat trien va nang suat chat luong mot so loai rau trong vu xuan he tren dat gl hnphan i nghien cuu chon loc nhan thuan nang cao nang suat va chat luong mot so giong gia cam trong nuoc va nhap noi tao cac to hop lai nham phat trien chan nuoi trong nong ho giai doan 1996 2000đánh giá thực trạng chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh ba đìnhnâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân tại các doanh nghiệp ở tỉnh đồng nai giai đoạn hiện naygiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn trong lĩnh vực xây lắp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển cầu giấyđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng của một số dòng và con lai thuốc lá tại cao bằngluận vănđánh giá khả năng sinh sản của lợn nái f1 yorkshire x móng cái và năng suất chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có máu nội trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tạimột số chỉ tiêu đánh giá quy mô chất lượng vốn huy động và phương pháp xác định lãi suất huy độngnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcchọn lọc các dòng vô tính keo là tràm acacia auriculiforis có năng suất chất lượng cao cho trồng rừng một số tỉnh phía bắcđánh giá sinh trưởng phát triển năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ annghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây