Giao trinh tai chinh quoc te1

giáo trình tài chính quốc tế

giáo trình tài chính quốc tế
... khảo • N.V.Tiến, Giáo trình Tài quốc tế, NXB Thống kê, 2010 • Hồ Diệu, Nguyễn Văn Tiến (2001) Giáo trình Tài quốc tế Học viện Ngân hàng • N.V.Tiến, 2001, Tài quốc tế đại kinh tế mở”, tái lần ... cạnh tài chính- tiền tệ quốc tế • Hiểu phân tích sách kinh tế Chính Phủ áp dụng để tác động đến dòng lưu chuyển tài quốc tế • Đánh giá phân tích hoạt động kinh doanh đầu tư thị trường tài tác ... hệ tài quốc tế phát sinh từ lưu chuyển quốc tế hàng hóa, dịch vụ, tài sản yếu tố sản xuất vốn, lao động kỹ thuật • Các khía cạnh tiền tệ - tài quốc tế Nguyen Thi Hong Vinh Khía cạnh tiền tệ quốc...
 • 140
 • 1,142
 • 0

Giáo trình tài chính quốc tế GS TS vũ văn hóa, PGS TS lê văn hưng

Giáo trình tài chính quốc tế  GS TS vũ văn hóa, PGS TS lê văn hưng
... chỉnh lý giáo trình gồm có: GS. ,TS Văn Hoá, Chủ nhiệm Khoa Tài Ngân hàng, chịu trách nhiệm chỉnh lý Giáo trình trực tiếp biên soạn Chương 1; PGS. ,TS Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài Ngân ... trình cũ Trường tham khảo giáo trình Tài quốc tế Học viện Tài tài liệu có liên quan đến nghiệp vụ Tài quốc tế Chịu trách nhiệm biên soạn chỉnh lý giáo trình Tài Quốc tế nhà khoa học giảng viên ... tế 1.1 Sự hình thành phát triển Tài quốc tế 1.1.1 Điều kiện xuất tồn tài quốc tế 1.1.2 Khái niệm Tài quốc tế 1.1.3 Đặc điểm Tài quốc tế 1.2 Cấu thành Tài quốc tế 1.2.1 Theo nguồn hình thành 1.2.2...
 • 80
 • 873
 • 2

Giáo trình tài chính quốc tế

Giáo trình tài chính quốc tế
... quan hệ kinh tế quốc tế • Các chủ đề: tỷ giá, cán cân toán quốc tế, đầu tư quốc tế, thể chế, tổ chức, tập đoàn tài quốc tế Lý thuyết tài tiền tệ- Đặng Thị Việt Đức Khái niệm tài quốc tế Đặc điểm ... mại quốc tế – Đầu tư quốc tế Lý thuyết tài tiền tệ- Đặng Thị Việt Đức Khái niệm tài quốc tế • TCQT hoạt động tài diễn quốc gia Đó di chuyển dòng tiền quốc gia, gắn liền với quan hệ quốc tế chủ ... • • • Khái niệm tài quốc tế Ngoại hối thị trường ngoại hối Tỷ giá hối đoái Cán cân toán quốc tế Lý thuyết tài tiền tệ- Đặng Thị Việt Đức Khái niệm tài quốc tế • Cơ sở tài quốc tế – Sự phân công...
 • 41
 • 515
 • 0

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp trường ĐH kinh tế quốc dân

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp trường ĐH kinh tế quốc dân
... thi trudng, cic doanh nghiep bao gdm cac chu the kinh doanh sau day: - Kinh doanh ca th£ (sole proprietorship) - Kinh doanh gop v6'n (pamership) - Cdng ty (corporation) Kinh doanh ca the U loai ... CHI TRONG DOANH NGHIEP ■ 2.1 QUAN LY DOANH THU, CHI PHj VA LOI NHUAN KINH DOANH 2.1.1 Doanh thu cua doanh nghiep Can cti vao ngu6n hinh thanh, doanh thu cua doanh nghiep bao g6m: - Doanh thu ... dong kinh doanh Chi phf hoat ddng kinh doanh bao g6m cic chi phf cd lidn quan dd'n qua trinh hoat ddng kinh doanh cua doanh nghidp - Dua vao tfnh ch£t cac yd'u td' chi phf: chi phf hoat ddng kinh...
 • 212
 • 722
 • 2

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 1 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)
... thi trudng, cic doanh nghiep bao gdm cac chu the kinh doanh sau day: - Kinh doanh ca th£ (sole proprietorship) - Kinh doanh gop v6'n (pamership) - Cdng ty (corporation) Kinh doanh ca the U loai ... tai chmh doanh nghiep va quan ly tai chmh doanh nghiep Day cung chmh la nhihig n6i dung chu y£u duoc 66 cap chuong 1. 1 DOANH NGHlfcP 1. 1 .1 Kh&i niem va phan loai Doanh nghiep la chu th£ kinh te' ... san thuc cho doanh nghiep B (ban hang cho doanh nghiep B) de’ la'y tien (mdt ddng vat ch£t di tir doanh nghiep A sang doanh nghiep B), doanh nghiep B chuy&i tien cho A (mua hang cua doanh nghiep...
 • 20
 • 161
 • 1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 2 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (dùng cho ngoài ngành) Phần 2 - PGS.TS. Lưu Thị Hương, PGS.TS. Vũ Duy Hào (ĐH Kinh tế Quốc dân)
... Chi phf co cau (2) (1)5 (2) Nd 0,45 6% 2, 7% Cd phdn uu tidn 0j 02 10,3% 0 ,2% Cd phdn thudng (cd ph£u mdi) 0,53 14% 7,4% • WACC1 = 10,3% 122 Nhu vay, WACC da tang tu 10% len 10,3% doanh nghiep sir ... 0,45 7 ,2% 3 ,24 % Cd phan iru tiGn 0, 02 10,3% 0 ,21 % Cd phan thudng 0,53 14% 7, 42% Chi ti6u W AC C 1=10,9% Noi cach khac, ddng vd'n vupt qua 20 0 trieu se bao g6m 45 xu np vdi lai suat 12% (7 ,2% sau ... 13,4% Ks = ^ + g = - ^ - + 0,08 = 13,4% Gia su rang doanh nghiep A se md rong kinh doanh va lpi 121 nhuan kh6ng chia khdng du de dap umg nhu cau thi doanh nghidp phai phat hanh cd...
 • 20
 • 110
 • 0

Giáo trình tài chính tiền tệ 8: Tài chính quốc tế

Giáo trình tài chính tiền tệ 8: Tài chính quốc tế
... chuyển tiền nước • Nâng giá tiền tệ Nâng giá tiền tệ việc Nhà nước thức nâng thấp sức mua tiền tệ nước so với ngoại tệ Nâng giá tiền tệ có tác dụng ngược với phá giá tiền tệ v1.0 177 Bài 8: Tài quốc ... NHTW phải có dự trữ ngoại hối đủ lớn • Phá giá tiền tệ Phá giá tiền tệ việc Nhà nước thức hạ thấp sức mua tiền tệ nước so với ngoại tệ Phá giá tiền tệ có tác dụng khuyến khích xuất khẩu, hạn chế ... = USD Trên thực tế, hầu hết quốc gia sử dụng phương pháp yết tỷ giá trực tiếp, có Việt Nam Do đó, tỷ giá định nghĩa giá tính đồng nội v1.0 171 Bài 8: Tài quốc tế tệ đồng ngoại tệ Trong chương...
 • 20
 • 2,199
 • 0

Bài Thuyết trình Tài chính quốc tế

 Bài Thuyết trình Tài chính quốc tế
... việc phát hành trái phiếu quốc tế lần bước thăm dò hội nhập VN vào thị trường vốn quốc tế Điều cho 11 thấy chế quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia nói riêng điều hành kinh tế vĩ mô nhiều bất cập - ... 622/2009/QĐ-NHNN) IV: Kết luận: Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi sách TGHĐ phải liên tục hoàn thiện điều chỉnh thích ứng với môi trường nước quốc tế thường xuyên thay đổi Để góp ... tệ Chính phủ hiệu Những thay đổi sách chế quan nhà nước Thay biệ pháp hành chính, bắt buộc đơn vị kinh tế quốc doanh có ngoại tệ phải bán cho ngân hàng theo tỷ giá ấn định, biệ pháp kinh tế: ...
 • 16
 • 805
 • 11

Thuyết trình tài chính quốc tế

Thuyết trình tài chính quốc tế
... nhập Các sách thương mại phát triển kinh tế I Những khái niệm có liên quan  Mức độ mở cửa kinh tế  Thuế quan hàng rào thuế quan  Chính sách phủ  Chính sách tỷ giá  Đầu tư trực tiếp nước ... chí 2007-200 2008-2 2009-2 009 010 Ổn định kinh tế vĩ mô 51 70 112 Hiệu thị trường hàng hóa 72 70 67 Quy mô thị trường 32 40 38 Nguồn: Diễn đàn kinh tế giới II Thực trạng hoạt động xuất nhập 10 ... cán cân thương mại  Ảnh hưởng cán cân thương mại  Thâm hụt lớn cán cân thương mại vượt chuẩn quốc tế  Dự trữ ngoại hối thấp II Thực trạng hoạt động xuất nhập 10 năm qua ảnh hưởng đến cán cân...
 • 37
 • 530
 • 3

giáo trình tài chính doanh nghiệp_ chương 1

giáo trình tài chính doanh nghiệp_ chương 1
... ? 1. 3 TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. 3 .1 Khái niệm tổ chức tài Tổ chức tài việc hoạch định chiến lược tài xây dựng hệ thống biện pháp để thực chiến lược đó, nhằm đạt mục tiêu kinh doanh doanh ... tài như: Phương hướng tạo nguồn tài đầu tư Phương pháp phân phối kết kinh doanh 1. 3.3 Các loại hình tổ chức tài doanh nghiệp a Căn vào chế độ sở hữu hình thức kinh doanh, tổ chức tài gồm * Doanh ... gọi vốn kinh doanh Vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn tài sản mà doanh nghiệp phải ứng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời 1. 4.2 Phân loại vốn kinh doanh a Căn...
 • 11
 • 570
 • 5

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 2

giáo trình tài chính doanh nghiệp chương 2
... 16.000 16.000 18.000 18.000 M K /thỏng (ng) 14.000 x 187,5 = 2. 625 .000 2. 8 12. 500 3.375.000 3.000.000 2. 8 12. 500 2. 625 .000 2. 8 12. 500 2. 625 .000 3.000.000 3.000.000 3.375.000 3.375.000 Cng MK = 35.437.500 ... nm k hoch l: 12. 000 + 500 - 455 = 12. 045 Trong ú NG = 12. 045 - 1.500 = 10.545 Nguyờn giỏ ti sn c nh tng nm k hoch: 120 + 720 + 180 = 1. 020 Trong ú: NGt = 1. 020 ( 120 x 3 12) + ( 720 x 24 0) + (180 ... ti sn c nh Nm BC Nm KH 34 12. 045 10.545 1. 020 1. 020 614 1. 020 1.000 700 12. 045 10.565 10.459 10. 429 30 10% 1.045,9 1. 020 2, 5 2. 4 BO TON V NNG CAO HIU QU S DNG VN C NH 2. 4.1 S cn thit phi bo ton...
 • 25
 • 939
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tài chính quốc tế đại học ngoại thươnggiáo trình tài chính quốc tế lê khương ninhgiáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiếngiáo trình tài chính quốc tế học viện ngân hànggiáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiến pdfgiáo trình tài chính quốc tế pdfgiáo trình tài chính quốc tế của nguyễn văn tiếngiáo trình tài chính quốc tế ebookgiáo trình tài chính quốc tế trần ngọc thơgiáo trình tài chính quốc tế uehgiáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiến ebookdownload giáo trình tài chính quốc tế trần ngọc thơdownload giáo trình tài chính quốc tế nguyễn văn tiếngiáo trình tài chính tiền tệ kinh tế quốc dângiáo trình tài chính tiền tệ đại học kinh tế quốc dânCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả